Quyết định 533/QĐ-UBND

Quyết định 533/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin ngành Du lịch tỉnh Bình Định giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025

Nội dung toàn văn Quyết định 533/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin ngành Du lịch Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 533/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 21 tháng 02 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGÀNH DU LỊCH TỈNH BÌNH ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2019 - 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 1671/QĐ-TTg ngày 30/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025”;

Xét đề nghị của Sở Du lịch tại Tờ trình số 76/TTr-SDL ngày 29/01/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin ngành Du lịch tỉnh Bình Định giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025.

Điều 2. Giao Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa và Thể thao, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Công Thương, Giao thông Vận tải, Công an tỉnh; Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bình Định; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tuấn Thanh

 

KẾ HOẠCH

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGÀNH DU LỊCH TỈNH BÌNH ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2019 - 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số 533/QĐ-UBND ngày 21/02/2019 của UBND tỉnh)

Căn cứ Quyết định 1671/QĐ-TTg ngày 30/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025”; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin ngành du lịch tỉnh Bình Định giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025, với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu chung

- Làm nền tảng để ngành Du lịch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ công tác quản lý nhà nước về du lịch, công tác quảng bá xúc tiến du lịch và thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Bình Định.

- Tạo thuận lợi, thu hút khách du lịch, phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh, đáp ứng nhu cầu đặc thù, chuyên biệt của thị trường khách du lịch, hỗ trợ doanh nghiệp du lịch kết nối hiệu quả với các chủ thể liên quan.

- Xác định nội dung trọng tâm, danh mục chương trình của ngành du lịch, của các ngành liên quan trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ du lịch giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025.

- Huy động các nguồn lực xã hội của các doanh nghiệp công nghệ, tạo môi trường cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, sáng tạo tham gia vào phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh trên địa bàn tỉnh.

2. Mục tiêu cụ thể

a. Đến năm 2020:

- Hoàn thành việc số hóa toàn bộ các dữ liệu về hướng dẫn viên du lịch, doanh nghiệp lữ hành quốc tế, nội địa, cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh.

- Hình thành hệ thống thông tin số về khu, điểm du lịch, cơ sở dịch vụ du lịch và khách du lịch.

- Phát triển các ứng dụng trên thiết bị di động cung cấp cho khách du lịch tại các địa bàn du lịch trọng điểm của tỉnh, trong đó có các thông tin về điểm đến, sản phẩm dịch vụ du lịch.

- Kết nối liên thông giữa Sở Du lịch với các cơ quan du lịch Trung ương (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch); giữa Sở Du lịch với các cơ quan liên quan, doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh.

b. Đến năm 2025:

Phát triển đồng bộ hệ sinh thái du lịch thông minh gắn với hệ tri thức Việt số hóa; thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo, trợ lý du lịch ảo và các công nghệ du lịch tiên tiến khác phục vụ du khách, cộng đồng doanh nghiệp và công tác quản lý nhà nước về du lịch.

3. Yêu cầu

- Phù hợp với Quyết định 1671/QĐ-TTg ngày 30/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025”.

- Phù hợp với Chiến lược phát triển sản phẩm du lịch Việt Nam đến 2025, định hướng đến năm 2030.

- Tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc tế, các quy định về tiêu chuẩn ngành về ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước và các hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông; các chuẩn nghiệp vụ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số hỗ trợ khách du lịch trước và sau chuyến đi

a. Xây dựng Cổng thông tin du lịch tỉnh Bình Định, đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ, sinh động về các điểm đến, sản phẩm du lịch và dịch vụ; tích hợp các ứng dụng hỗ trợ du khách xây dựng chương trình, đặt và thanh toán dịch vụ du lịch trực tuyến theo yêu cầu cá nhân; tiếp nhận phản hồi và xử lý phản hồi của khách du lịch khi đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Bình Định.

b. Xây dựng nội dung, chủ đề, phát động các chiến dịch quảng bá du lịch qua mạng xã hội, hướng đến các thị trường mục tiêu của du lịch Bình Định.

c. Tổ chức Chương trình khảo sát cho những người đưa thông tin trên mạng xã hội về du lịch, phóng viên các cơ quan báo chí trong và ngoài nước nhất là những báo viết, báo ảnh, báo điện tử có uy tín, có nhiều độc giả để quảng bá về du lịch Bình Định.

d. Phát triển ứng dụng xây dựng nội dung, tự động cập nhập thông tin cho du khách sau chuyến đi, hợp tác với các nhà dịch vụ thông tin lớn thực hiện truyền thông, quảng cáo qua nhiều kênh thông tin như tin nhắn, các ứng dụng phổ biến, nhạc chờ...

2. Nâng cao hiệu quả quản lý điểm đến du lịch, phát triển điểm đến du lịch thông minh

a. Chuẩn hóa nội dung số giới thiệu về điểm đến, sản phẩm dịch vụ du lịch tiêu biểu của địa phương; phát triển ứng dụng thuyết minh du lịch tự động qua thiết bị di động thông minh.

b. Ứng dụng công nghệ thực tế ảo, thực tế tăng cường và các công nghệ tiên tiến khác nhằm gia tăng giá trị và sức hấp dẫn của điểm đến, sản phẩm, dịch vụ du lịch.

c. Phát triển các ứng dụng báo cáo, thống kê tự động liên thông từ các doanh nghiệp, cơ sở dịch vụ lưu trú đến cơ quan quản lý nhà nước về du lịch và các ngành liên quan

d. Tăng cường ứng dụng công nghệ số trong hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch ở những địa điểm tập trung đông du khách như: nhà ga hàng không, ga tàu lửa…

e. Phát triển các ứng dụng hỗ trợ thanh toán thuận lợi trên thiết bị di động thông minh cho khách du lịch như thẻ tích điểm thanh toán đa năng, ứng dụng thanh toán trực tuyến, ứng dụng thanh toán mã QR.

f. Khuyến khích các địa phương, doanh nghiệp viễn thông xây dựng hệ thống mạng internet không dây công cộng phục vụ du khách và các ứng dụng công nghệ thông minh nhằm quảng bá điểm đến; sản phẩm, dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh.

g. Xây dựng, phát triển các ứng dụng giám sát, cảnh báo an toàn, hỗ trợ khách du lịch trong những trường hợp cần sự trợ giúp, trường hợp khẩn cấp.

3. Phát triển hệ thống thông tin ngành du lịch và các ứng dụng gắn với Đề án hệ tri thức Việt số hóa

Xây dựng bản đồ dữ liệu du lịch Bình Định với các thông tin được chuẩn hóa. Tổ chức phát động phong trào, cuộc thi ảnh, đoạn phim, bài viết và các hình thức phù hợp khác để cộng đồng, xã hội tham gia tích cực đóng góp dữ liệu du lịch. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về thông tin doanh nghiệp du lịch Bình Định. Xây dựng thương hiệu du lịch Bình Định trực tuyến.

4. Hỗ trợ các doanh nghiệp, cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch

Tổ chức vận động, phổ biến cho các cá nhân, doanh nghiệp trong tỉnh tham gia các cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo về du lịch thông minh. Hỗ trợ, kết nối các dự án khởi nghiệp sáng tạo về du lịch thông minh với các nhà đầu tư trong và ngoài nước

5. Tuyên truyền, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành du lịch

a. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển du lịch thông minh cho cán bộ quản lý nhà nước về du lịch, các doanh nghiệp làm du lịch, cộng đồng làm du lịch.

b. Tổ chức phổ biến, chia sẽ thông tin về các điển hình tiêu biểu trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành du lịch, tập trung vào các đối tượng quản lý nhà nước, doanh nghiệp, đơn vị quản lý điểm du lịch, khu du lịch, cộng đồng và các cá nhân thông qua các hình thức như hội thảo, khảo sát thực tế, cuộc thi.

c. Lồng ghép các nội dung ứng dụng công nghệ thông tin tiếp cận xu hướng của cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch.

(có Phụ lục các nhiệm vụ cụ thể kèm theo Kế hoạch này)

III. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN

Nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp, lồng ghép trong các chương trình, đề án được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Nguồn thu của các cơ quan, tổ chức theo quy định; nguồn tài trợ, viện trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Du lịch

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và triển khai các dự án, ứng dụng CNTT trong phạm vi ứng dụng CNTT ngành du lịch; triển khai công tác quảng bá xúc tiến du lịch, hỗ trợ thông tin cho khách du lịch khi đến tham quan, du lịch tại tỉnh Bình Định.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan định kỳ tổ chức đánh giá kết quả triển khai và đề xuất điều chỉnh, bổ sung nội dung các chương trình ứng dụng CNTT ngành du lịch cho phù hợp với tình hình thực tế, trình UBND tỉnh ban hành.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho các bộ, công chức, viên chức về ứng dụng CNTT trong lĩnh vực du lịch.

- Phối hợp với các tổ chức xã hội nghề nghiệp về du lịch, cộng đồng doanh nghiệp tham gia thực hiện các nội dung của Kế hoạch phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

- Phối hợp với Sở Du lịch và các đơn vị liên quan thực hiện việc ưu tiên sử dụng cơ sở hạ tầng Mạng đô thị và Trung tâm dữ liệu của tỉnh, Tổng đài dịch vụ công để triển khai thực hiện các giải pháp ứng dụng CNTT ngành du lịch.

- Thẩm định và giám sát triển khai các dự án, chương trình ứng dụng CNTT thuộc phạm vi ứng dụng CNTT ngành du lịch. Có các phương án kỹ thuật, tiêu chuẩn để bảo đảm khả năng kết nối, tương thích của các ứng dụng với Hệ thống thông tin chính quyền điện tử của tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp triển khai xây dựng hệ thống hạ tầng du lịch thông minh; phối hợp với các ngành, địa phương liên quan trong việc tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Đề án.

3. Sở Văn hóa và Thể thao

Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan triển khai các ứng dụng CNTT theo xu hướng cuộc Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại các điểm di tích lịch sử, văn hóa để nâng cao chất lượng phục vụ khách tham quan, du lịch.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Du lịch và các đơn vị, địa phương liên quan hướng dẫn việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Kế hoạch theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Tham mưu cho UBND tỉnh cân đối, bố trí vốn đầu tư phát triển để thực hiện Kế hoạch theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với Sở Du lịch và các đơn vị liên quan triển khai các ứng dụng CNTT theo xu hướng cuộc Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trong việc triển khai công tác kêu gọi xúc tiến đầu tư ngành du lịch.

5. Sở Tài chính

- Phối hợp với Sở Du lịch và các đơn vị, địa phương liên quan hướng dẫn việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Kế hoạch theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

- Phối hợp với Sở Du lịch và các đơn vị liên quan triển khai các ứng dụng CNTT trong công tác quản lý kê khai giá của các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch.

6. Cục Thuế tỉnh

Phối hợp với Sở Du lịch và các đơn vị liên quan triển khai các ứng dụng CNTT theo xu hướng Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trong việc triển khai công tác quản lý việc thu phí, thuế của các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch theo quy định của Luật Quản lý thuế.

7. Sở Nội vụ

Phối hợp với Sở Du lịch và các cơ quan liên quan tham mưu xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức về ứng dụng Công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch.

8. Sở Khoa học và Công nghệ

Phối hợp với Sở Du lịch và các đơn vị liên quan lồng ghép các nội dung của kế hoạch vào các chương trình của phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh phù hợp với xu hướng của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

9. Sở Giao thông Vận tải

Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh ban hành các cơ chế chính sách, hỗ trợ các loại hình vận chuyển khách du lịch ứng dụng CNTT theo xu hướng cuộc Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; đồng thời phối hợp với Sở Du lịch trong công tác trao đổi, kết nối chia sẻ dữ liệu liên quan đến vận tải khách du lịch.

10. Sở Công Thương

- Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh ban hành cơ chế chính sách, hỗ trợ và quản lý các sàn giao dịch điện tử, website và mạng xã hội giao dịch các sản phẩm, dịch vụ du lịch. Kết nối, trao đổi dữ liệu liên quan đến giao dịch thương mại liên quan khách du lịch.

- Phối hợp với Sở Du lịch và các đơn vị liên quan triển khai các ứng dụng CNTT theo xu hướng Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 về công tác quản lý hoạt động thương mại của các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch.

11. Công an tỉnh

Chủ trì, phối hợp với Sở Du lịch và các đơn vị liên quan cung cấp thông tin, cảnh báo về an ninh, an toàn và hỗ trợ cho du khách khi đến tham quan du lịch tại tỉnh Bình Định.

12. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bình Định

Chỉ đạo các tổ chức tín dụng đẩy mạnh phát triển các ứng dụng hỗ trợ thanh toán qua điện thoại di động, thiết bị kỹ thuật số, phát triển mạng lưới POS dùng chung, thanh toán POS trên thiết bị di động (mPOS)... để thuận lợi cho việc thanh toán của khách du lịch; đồng thời, có các quy định đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn trong lĩnh vực thanh toán điện tử.

13. Các sở, ban, ngành liên quan

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm phối hợp với Sở Du lịch và các đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của UBND tỉnh đúng mục đích, tiến độ và đạt kết quả đề ra.

14. Hiệp hội Du lịch Bình Định

Phối hợp với Sở Du lịch và các ngành, đơn vị liên quan tăng cường trao đổi, phổ biến chính sách và thông tin cho các hội viên, doanh nghiệp kinh doanh du lịch; chủ động đề xuất và huy động các nguồn lực triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch; tập hợp các đề xuất, kiến nghị của hội viên đối với việc xây dựng du lịch thông minh tại tỉnh Bình Định.

15. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Xây dựng, triển khai các kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với tình hình phát triển du lịch tại địa phương.

- Kết nối, cung cấp các dữ liệu về du lịch địa phương vào hệ thống thông tin, dữ liệu quản lý chung theo hướng dẫn của Sở Du lịch.

Trên đây là Kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch tỉnh Bình Định, giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành và địa phương có liên quan phối hợp tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch này, nếu có vướng mắc, báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Du lịch) xem xét, có ý kiến chỉ đạo kịp thời./.

 

PHỤ LỤC

CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRIỂN KHAI VIỆC ỨNG DỤNG CNTT TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH TỈNH BÌNH ĐỊNH GIAI ĐOẠN NĂM 2019 ĐẾN NĂM 2025
(Ban hành theo Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin ngành du lịch tỉnh Bình Định giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025 kèm theo Quyết định số 533/QĐ-UBND ngày 21/02/2019 của UBND tỉnh)

TT

Nội dung

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Kinh phí

Thời hạn thực hiện

1

Xây dựng Cổng thông tin du lịch và ứng dụng du lịch thông minh trên thiết bị di động tỉnh Bình Định.

Sở Du lịch

Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Giao thông Vận tải, Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Cục Thuế tỉnh, Hiệp hội du lịch Bình Định và các đơn vị liên quan.

Ngân sách và nguồn xã hội hóa

2019 - 2020

2

Xây dựng kho dữ liệu quảng bá địa điểm du lịch với công nghệ mới ảnh 360, video 360, 3D.

Sở Du lịch

Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Hiệp hội du lịch Bình Định và các đơn vị liên quan.

nt

2020 - 2025

3

Xây dựng hệ thống trình chiếu quảng bá du lịch qua màn hình số trên phương tiện công cộng và phương tiện tham quan

Sở Du lịch

Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Hiệp hội du lịch Bình Định và các đơn vị liên quan.

nt

2020 - 2025

4

Xây dựng Hệ thống thuyết minh tự động tại các điểm di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn tỉnh

Sở Văn hóa và Thể thao

Sở Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Hiệp hội du lịch Bình Định và các đơn vị liên quan.

nt

2020 - 2025

5

Triển khai hệ thống hạ tầng du lịch thông minh: hệ thống wifi công cộng miễn phí thân thiện với môi trường; hỗ trợ khẩn cấp an ninh, y tế, cứu hộ cứu nạn và các vấn đề đến cơ quan quản lý nhà nước…

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Giao thông Vận tải, Sở Công thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Cục thuế tỉnh, Công an tỉnh, Hiệp hội du lịch Bình Định và các đơn vị liên quan.

nt

2019 - 2025

6

Triển khai ứng dụng thanh toán qua điện thoại di động (Thẻ tích điểm thanh toán đa năng, Ứng dụng thanh toán trực tuyến, Ứng dụng thanh toán mã QR) và lắp đặt máy POS tại các cơ sở dịch vụ du lịch.

Ngân hàng nhà nước Chi nhánh tỉnh Bình Định

Sở Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Giao thông Vận tải, Sở Công thương, Cục Thuế tỉnh, Hiệp hội du lịch Bình Định và các đơn vị liên quan.

nt

2019 - 2025

7

Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức về ứng dụng Công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch

Sở Du lịch

Sở Nội vụ và các ngành, đơn vị liên quan

nt

2019 - 2025

8

Hỗ trợ các doanh nghiệp, cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch

Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Du lịch

Các ngành, đơn vị liên quan, Hiệp hội Du lịch, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Định, Tỉnh Đoàn

nt

2019 - 2025

9

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về thông tin doanh nghiệp du lịch Bình Định; xây dựng thương hiệu du lịch Bình Định trực tuyến

Sở Du lịch

Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ban, ngành, địa phương liên quan

nt

2019 - 2025

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 533/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu533/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/02/2019
Ngày hiệu lực21/02/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 533/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 533/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin ngành Du lịch Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 533/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin ngành Du lịch Bình Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu533/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýNguyễn Tuấn Thanh
        Ngày ban hành21/02/2019
        Ngày hiệu lực21/02/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 533/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin ngành Du lịch Bình Định

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 533/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin ngành Du lịch Bình Định

           • 21/02/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/02/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực