Quyết định 5335/QĐ-BYT

Quyết định 5335/QĐ-BYT năm 2021 về đính chính Thông tư 01/2021/TT-BYT hướng dẫn một số nội dung để địa phương ban hành chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số và Thông tư 02/2021/TT-BYT quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ của cộng tác viên dân số do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 5335/QĐ-BYT 2021 đính chính Thông tư 01/2021/TT-BYT


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5335/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 01/2021/TT-BYT NGÀY 25 THÁNG 01 NĂM 2021 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG ĐỂ ĐỊA PHƯƠNG BAN HÀNH CHÍNH SÁCH KHEN THƯỞNG, HỖ TRỢ ĐỐI VỚI TẬP THỂ, CÁ NHÂN THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC DÂN SỐ VÀ THÔNG TƯ SỐ 02/2021/TT-BYT NGÀY 25 THÁNG 01 NĂM 2021 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, NHIỆM VỤ CỦA CỘNG TÁC VIÊN DÂN S

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 29/2019/TT-BYT ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai thi hành văn bản quy phạm pháp luật về y tế;

Theo đề nghị của Tng cục trưởng Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Đính chính lỗi k thuật trình bày tại Thông tư số 01/2021/TT-BYT ngày 25 tháng 01 năm 2021 ca Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn một số nội dung để địa phương ban hành chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số và Thông tư số 02/2021/TT-BYT ngày 25 tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ của cộng tác viên dân số như sau:

1. Tại Căn cứ ban hành của Thông tư số 01/2021/TT-BYT ngày 25 tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dn một số nội dung để địa phương ban hành chính sách khen thưởng, h trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số, đã in là: “Căn cứ Nghị định số 104/2010/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dn thi hành một số điều của Pháp lệnh Dân số”, nay sửa thành: “Căn cứ Nghị định số 104/2003/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Dân số”.

2. Tại Điều 3 Thông tư số 02/2021/TT-BYT ngày 25 tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ của cộng tác viên dân số, đã in số thứ tự các khoản là: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 nay sửa thành số thứ tự các khoản lần lượt là: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 01/2021/TT-BYT ngày 25 tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn một số nội dung để địa phương ban hành chính sách khen thưởng, h trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số và Thông tư số 02/2021/TT-BYT ngày 25 tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tiêu chun, nhiệm vụ của cộng tác viên dân số chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Chính phủ;
- Website Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Bộ trưởng Bộ Y tế (để b/c);
- Các Thứ trưởng Bộ Y tế;
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ;
- Sớ Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Chi cục DS-KHHGĐ các tỉnh, thành phố;
- Công báo;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Cổng thông tin điện tử Tổng cục DS-KHHGĐ;
- Lưu: VT, TCDS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Xuân Tuyên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5335/QĐ-BYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu5335/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/11/2021
Ngày hiệu lực18/11/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtTháng trước
(25/11/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5335/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 5335/QĐ-BYT 2021 đính chính Thông tư 01/2021/TT-BYT


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 5335/QĐ-BYT 2021 đính chính Thông tư 01/2021/TT-BYT
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu5335/QĐ-BYT
     Cơ quan ban hànhBộ Y tế
     Người kýĐỗ Xuân Tuyên
     Ngày ban hành18/11/2021
     Ngày hiệu lực18/11/2021
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhậtTháng trước
     (25/11/2021)

     Văn bản thay thế

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 5335/QĐ-BYT 2021 đính chính Thông tư 01/2021/TT-BYT

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 5335/QĐ-BYT 2021 đính chính Thông tư 01/2021/TT-BYT

        • 18/11/2021

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 18/11/2021

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực