Quyết định 534/QĐ-BTC

Quyết định 534/QĐ-BTC năm 2014 chi phí xuất tối đa 3.336,375 tấn gạo hỗ trợ học sinh tỉnh Sơn La do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 534/QĐ-BTC năm 2014 chi phí xuất tối đa gạo hỗ trợ học sinh Sơn La Bộ Tài chính


BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 534/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHI PHÍ XUẤT TỐI ĐA 3.336,375 TẤN GẠO HỖ TRỢ HỌC SINH TỈNH SƠN LA

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13;

Căn cứ Luật Dự trữ Quốc gia số 22/2012/QH13;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Thông tư số 145/2013/TT-BTC ngày 21/10/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về kế hoạch dự trữ quốc gia và ngân sách nhà nước chi cho dự trữ quốc gia (DTQG);

Căn cứ Thông tư số 211/2013/TT-BTC ngày 30/12/2013 của Bộ Tài chính về quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối, sử dụng hàng dự trữ quốc gia, xuất để cứu trợ, viện trợ và quản lý kinh phí đảm bảo cho công tác xuất cấp, giao nhận hàng để cứu trợ, viện trợ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành;

Căn cứ Quyết định số 778/QĐ-TCDT ngày 06/12/2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh theo quy định tại Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg ngày 18/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý giá, Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chi phí xuất tại cửa kho đã có định mức 3.336,375 tấn gạo hỗ trợ học sinh tỉnh Sơn La do Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Bắc thực hiện là 736.801.719 đồng (Bảy trăm ba mươi sáu triệu tám trăm linh một nghìn bảy trăm mười chín đồng).

Điều 2. Chi phí xuất tối đa ngoài cửa kho 3.336,375 tấn gạo hỗ trợ học sinh tỉnh Sơn La do Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Bắc thực hiện là 1.846.480.437 đồng (Một tỷ tám trăm bốn mươi sáu triệu bốn trăm tám mươi nghìn bốn trăm ba mươi bảy đồng).

Điều 3. Căn cứ chi phí xuất tối đa ngoài cửa kho quy định tại Điều 2 Quyết định này, Tổng cục Dự trữ Nhà nước và Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Bắc thực hiện cấp phát, thanh toán theo từng nội dung cụ thể đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; thực tế thực hiện thấp hơn so với dự toán được giao đề nghị hoàn trả lại ngân sách Nhà nước phần chênh lệch giữa dự toán và thực tế thực hiện.

Trường hợp khi cơ quan kiểm toán, thanh tra, kiểm tra hồ sơ chi phí xuất gạo của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Bắc có những khoản chi phí không được coi là hợp lý, hợp lệ để hạch toán trong chi phí xuất gạo theo kết luận của các cơ quan này thì Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Bắc phải nộp ngân sách số tiền chênh lệch so với hồ sơ báo cáo của đơn vị.

Điều 4. Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Bắc chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo trong hồ sơ phương án chi phí xuất gạo. Cục Quản lý giá chịu trách nhiệm về số liệu thẩm định theo hồ sơ báo cáo.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và chỉ áp dụng đối với số lượng 3.336,375 tấn gạo hỗ trợ học sinh tỉnh Sơn La được nêu tại Công văn số 80/TCDT-TVQT ngày 17/01/2014 của Tổng cục Dự trữ Nhà nước về chi phí xuất 3.336,375 tấn gạo hỗ trợ của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Bắc.

Cục trưởng Cục Quản lý giá, Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Bắc; Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 5;
- Lưu: VT, Cục QLG.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Hiếu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 534/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu534/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/03/2014
Ngày hiệu lực14/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 534/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 534/QĐ-BTC năm 2014 chi phí xuất tối đa gạo hỗ trợ học sinh Sơn La Bộ Tài chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 534/QĐ-BTC năm 2014 chi phí xuất tối đa gạo hỗ trợ học sinh Sơn La Bộ Tài chính
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu534/QĐ-BTC
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýTrần Văn Hiếu
        Ngày ban hành14/03/2014
        Ngày hiệu lực14/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 534/QĐ-BTC năm 2014 chi phí xuất tối đa gạo hỗ trợ học sinh Sơn La Bộ Tài chính

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 534/QĐ-BTC năm 2014 chi phí xuất tối đa gạo hỗ trợ học sinh Sơn La Bộ Tài chính

            • 14/03/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/03/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực