Quyết định 5348/QĐ-UBND

Quyết định 5348/QĐ-UBND năm 2015 duyệt Đề án “Thí điểm quảng cáo trên phương tiện giao thông (xe buýt) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”

Nội dung toàn văn Quyết định 5348/QĐ-UBND quảng cáo trên phương tiện giao thông Hồ Chí Minh 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5348/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 10 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ DUYỆT ĐỀ ÁN “THÍ ĐIỂM QUẢNG CÁO TRÊN PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG (XE BUÝT) TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH”

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Quyết định 280/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 2398/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Chỉ thị số 25/2014/CT-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tăng cường công tác quản lý hoạt động quảng cáo trên địa bàn Thành phố;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 10234/SGTVT-VTĐB ngày 29 tháng 9 năm 2015 về Đề án “Thí điểm quảng cáo trên phương tiện giao thông (xe buýt) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”; ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Công văn số 5230/STP-VB ngày 01 tháng 10 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án “Thí điểm quảng cáo trên phương tiện giao thông (xe buýt) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” (đính kèm Đề án). Thời gian thực hiện thí điểm là 01 năm, kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành Thành phố có liên quan tổ chức thực hiện thí điểm Đề án nêu trên; đồng thời, tổ chức phân tích, đánh giá kết quả thực hiện từ thực tiễn, các ý kiến góp ý và phản biện của người dân trong thời gian thực hiện thí điểm (nếu có) để đề xuất, trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét điều chỉnh, hoàn thiện Đề án với các nội dung cụ thể, chặt chẽ và khả thi, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật và đặc thù của Thành phố, tiến tới triển khai mở rộng trên tất cả các tuyến xe buýt còn lại.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các Sở Giao thông vận tải, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông, Cục Thuế Thành phố, Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: (Kèm Đề án)
- Như Điều 4;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND/TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Các Sở: KHĐT, QHKT, TP, DL;
- Ban ATGT Thành phố;
- VPUB: Các PVP;
- Các Phòng chuyên viên;
- Lưu: VT, (ĐTMT-HS) D.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5348/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu5348/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/10/2015
Ngày hiệu lực21/10/2015
Ngày công báo15/11/2015
Số công báoSố 55
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5348/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 5348/QĐ-UBND quảng cáo trên phương tiện giao thông Hồ Chí Minh 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 5348/QĐ-UBND quảng cáo trên phương tiện giao thông Hồ Chí Minh 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu5348/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Hữu Tín
        Ngày ban hành21/10/2015
        Ngày hiệu lực21/10/2015
        Ngày công báo15/11/2015
        Số công báoSố 55
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 5348/QĐ-UBND quảng cáo trên phương tiện giao thông Hồ Chí Minh 2015

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 5348/QĐ-UBND quảng cáo trên phương tiện giao thông Hồ Chí Minh 2015

            • 21/10/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/11/2015

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/10/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực