Quyết định 5354/QĐ-UBND

Quyết định 5354/QĐ-UBND năm 2020 sửa đổi Khoản 8 Điều 7 Quyết định 2607/QĐ-UBND về thành lập Trung tâm Bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp và Xây dựng nông thôn mới Hà Nội do thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 5354/QĐ-UBND 2020 sửa đổi Quyết định 2607/QĐ-UBND Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5354/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI KHOẢN 8 ĐIỀU 7 QUYẾT ĐỊNH SỐ 2607/QĐ-UBND NGÀY 22/6/2020 CỦA CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI HÀ NỘI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Thông tư số 30/2016/TT-BNNPTNT ngày 25/8/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung Điều 9 Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2015 hướng dẫn nhiệm vụ các chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 01/8/2016 của UBND thành phố Hà Nội quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 3323/SNN-TCCB ngày 14/10/2020 và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 3281/TTr-SNV ngày 13/11/2020 về việc kéo dài thời gian hoàn thành bàn giao khi thành lập Trung tâm Bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp và Xây dựng nông thôn mới Hà Nội.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Khoản 8 Điều 7 Quyết định số 2607/QĐ-UBND ngày 22/6/2020 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc thành lập Trung tâm Bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp và Xây dựng nông thôn mới Hà Nội trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn Hà Nội và Bộ phận giúp việc Văn phòng Điều phối nông thôn mới Thành phố như sau:

“8. Các cơ quan, đơn vị được nêu tại khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Điều này có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao đến hết ngày 31/12/2020. Trong thời hạn bàn giao, Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn Hà Nội được tiếp tục sử dụng con dấu theo quy định.”

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Giám đốc Trung tâm Bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp và Xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Phó Chủ tịch TT UBND Thành phố;
- Kho bạc Nhà nước Thành phố;
- VPUBTP: PCVP V.T.Anh; NC, KT, TK.BT;
- Cổng thông tin điện tử Thành phố;
- Trung tâm Tin học - Công báo;
- Lưu: VT, SNV (05 bản).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sửu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5354/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu5354/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/12/2020
Ngày hiệu lực01/12/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5354/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 5354/QĐ-UBND 2020 sửa đổi Quyết định 2607/QĐ-UBND Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 5354/QĐ-UBND 2020 sửa đổi Quyết định 2607/QĐ-UBND Hà Nội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu5354/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Văn Sửu
        Ngày ban hành01/12/2020
        Ngày hiệu lực01/12/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 5354/QĐ-UBND 2020 sửa đổi Quyết định 2607/QĐ-UBND Hà Nội

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 5354/QĐ-UBND 2020 sửa đổi Quyết định 2607/QĐ-UBND Hà Nội

              • 01/12/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 01/12/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực