Quyết định 536/QĐ-UBND

Quyết định 536/QĐ-UBND năm 2019 công bố mới và bãi bỏ thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh

Nội dung toàn văn Quyết định 536/QĐ-UBND 2019 thủ tục về văn hóa thuộc Sở Văn hóa Thể thao và du lịch Trà Vinh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 536/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 03 tháng 4 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ MỚI VÀ BÃI BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét Tờ trình của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 59 (năm mươi chín) thủ tục hành chính mới và bãi bỏ 59 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Văn hóa được công bố tại Quyết định số 738/QĐ-UBND ngày 10/5/2017; Quyết định số 1950/QĐ-UBND ngày 03/10/2018; Quyết định số 2153/QĐ-UBND ngày 31/10/2018; Quyết định số 2446/QĐ-UBND ngày 11/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công bố mới và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. (kèm theo phụ lục danh mục và nội dung thủ tục hành chính công bố mới, bãi bỏ được gửi trên hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành dùng chung của tỉnh (IOFFICE), đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương truy cập sử dụng).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thủ trưởng các Sở, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Anh Dũng

 

PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG BỐ MỚI VÀ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 536/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh)

PHẦN I: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính công bố mới

Số TT

Tên thủ tục hành chính

Phương thức tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC

Tiếp nhận

Trả KQ

I

Di sản văn hóa

 

 

1

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập (Thẩm quyền UBND tỉnh)

Trực tiếp; qua bưu chính công ích

Trực tiếp

2

Cấp giấy phép khai quật khẩn cấp (Thẩm quyền UBND tỉnh)

Trực tiếp

Trực tiếp

3

Đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

Trực tiếp; qua bưu chính công ích

Trực tiếp

4

Cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương

Trực tiếp; qua bưu chính công ích

Trực tiếp

5

Xác nhận đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động đối với bảo tàng ngoài công lập

Trực tiếp; qua bưu chính công ích

Trực tiếp

6

Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

Trực tiếp; qua bưu chính công ích

Trực tiếp

7

Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích

Trực tiếp

Trực tiếp

8

Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật

Trực tiếp

Trực tiếp

9

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật

Trực tiếp; qua bưu chính công ích

Trực tiếp hoặc qua bưu chính công ích

10

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật

Trực tiếp; qua bưu chính công ích

Trực tiếp

11

Cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích

Trực tiếp; qua bưu chính công ích

Trực tiếp

12

Cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích

Trực tiếp; qua bưu chính công ích

Trực tiếp

13

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích

Trực tiếp; qua bưu chính công ích

Trực tiếp hoặc qua bưu chính công ích

14

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích

Trực tiếp; qua bưu chính công ích

Trực tiếp hoặc qua bưu chính công ích

II

Mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm

 

 

15

Thủ tục cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật (Thẩm quyền UBND tỉnh)

Trực tiếp; qua bưu chính công ích

Trực tiếp

16

Cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng (Thẩm quyền UBND tỉnh)

Trực tiếp; qua bưu chính công ích

Trực tiếp

17

Cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc (Thẩm quyền UBND tỉnh)

Trực tiếp; qua bưu chính công ích

Trực tiếp

18

Cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (Thẩm quyền UBND tỉnh)

Trực tiếp; qua bưu chính công ích

Trực tiếp

19

Cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm (Thẩm quyền UBND tỉnh)

Trực tiếp; qua bưu chính công ích

Trực tiếp

20

Tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật

Trực tiếp; qua bưu chính công ích

Trực tiếp

21

Cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ

Trực tiếp; qua bưu chính công ích

Trực tiếp hoặc qua bưu chính công ích

III

Điện ảnh

 

 

22

Cấp giấy phép phổ biến phim (Thẩm quyền UBND tỉnh)

Trực tiếp; qua bưu chính công ích

Trực tiếp

23

Cấp giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim (do các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu) (Thẩm quyền UBND tỉnh)

Trực tiếp; qua bưu chính công ích

Trực tiếp

IV

Nghệ thuật biểu diễn

 

 

24

Cấp giấy phép cho phép tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang (Thẩm quyền UBND tỉnh)

Trực tiếp; qua bưu chính công ích

Trực tiếp

25

Cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương (Thẩm quyền UBND tỉnh)

Trực tiếp; qua bưu chính công ích

Trực tiếp

26

Cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương (Thẩm quyền UBND tỉnh)

Trực tiếp; qua bưu chính công ích

Trực tiếp

27

Chấp thuận địa điểm đăng cai vòng chung kết cuộc thi người đẹp, người mẫu (Thẩm quyền UBND tỉnh)

Trực tiếp; qua bưu chính công ích

Trực tiếp

28

Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương

Trực tiếp; qua bưu chính công ích

Trực tiếp; qua bưu chính công ích

29

Cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương

Trực tiếp; qua bưu chính công ích

Trực tiếp; qua bưu chính công ích

30

Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp, người mẫu

Trực tiếp; qua bưu chính công ích

Trực tiếp

V

Văn hóa cơ sở

 

 

31

Công nhận lại “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” (Thẩm quyền UBND tỉnh)

Trực tiếp

Trực tiếp

32

Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam (Thẩm quyền UBND tỉnh)

Trực tiếp

Trực tiếp

33

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam(Thẩm quyền UBND tỉnh)

Trực tiếp

Trực tiếp

34

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam(Thẩm quyền UBND tỉnh)

Trực tiếp

Trực tiếp

35

Đăng ký tổ chức lễ hội (Thẩm quyền UBND tỉnh)

Trực tiếp, qua bưu chính công ích hoặc qua dịch vụ công trực tuyến

Trực tiếp, qua bưu chính công ích hoặc qua dịch vụ công trực tuyến

36

Thông báo tổ chức lễ hội (Thẩm quyền UBND tỉnh)

Trực tiếp, qua bưu chính công ích hoặc qua dịch vụ công trực tuyến

Trực tiếp, qua bưu chính công ích hoặc qua dịch vụ công trực tuyến

37

Cấp giấy phép kinh doanh karaoke

Trực tiếp, qua bưu chính công ích

Trực tiếp, qua bưu chính công ích

38

Cấp giấy phép kinh doanh Vũ trường

Trực tiếp, qua bưu chính công ích

Trực tiếp, qua bưu chính công ích

39

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn

Trực tiếp, qua bưu chính công ích

Trực tiếp

40

Thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo

Trực tiếp, qua bưu chính công ích

Trực tiếp

VI

Gia đình

 

 

41

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (Thẩm quyền UBND tỉnh)

Trực tiếp, qua bưu chính công ích

Trực tiếp

42

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (Thẩm quyền UBND tỉnh)

Trực tiếp, qua bưu chính công ích

Trực tiếp

43

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (Thẩm quyền UBND tỉnh)

Trực tiếp, qua bưu chính công ích

Trực tiếp

44

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (Thẩm quyền UBND tỉnh)

Trực tiếp, qua bưu chính công ích

Trực tiếp

45

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (Thẩm quyền UBND tỉnh)

Trực tiếp, qua bưu chính công ích

Trực tiếp

46

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (Thẩm quyền UBND tỉnh)

Trực tiếp, qua bưu chính công ích

Trực tiếp

47

Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ về chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

Trực tiếp

Trực tiếp

48

Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

Trực tiếp

Trực tiếp

49

Cấp Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

Trực tiếp, qua bưu chính công ích

Trực tiếp

50

Cấp lại Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

Trực tiếp, qua bưu chính công ích

Trực tiếp

51

Cấp Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình

Trực tiếp, qua bưu chính công ích

Trực tiếp

52

Cấp lại Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình

Trực tiếp, qua bưu chính công ích

Trực tiếp

VII

Xuất, nhập khẩu Văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh

 

 

53

Cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh

Trực tiếp, qua bưu chính công ích

Trực tiếp, qua bưu chính công ích

54

Giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức ở địa phương

Trực tiếp

Trực tiếp

VIII

Nhập khẩu Văn hóa phẩm nhằm mục đích kinh doanh

 

 

55

Phê duyệt nội dung tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu

Trực tiếp, qua bưu chính công ích

Trực tiếp

56

Phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu

Trực tiếp, qua bưu chính công ích

Trực tiếp

57

Xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu

Trực tiếp, qua bưu chính công ích

Trực tiếp

IX

Thư viện

 

 

58

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 2.000 bản trở lên

Trực tiếp

Trực tiếp

X

Quản lý sử dụng vũ khí, súng săn, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

 

 

59

Cho phép tổ chức triển khai sử dụng vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tính năng, tác dụng được sử dụng làm đạo cụ

Trực tiếp, qua bưu chính công ích

Trực tiếp

2. Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ

Số TT

Tên thủ tục hành chính

1

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập

2

Cấp giấy phép khai quật khẩn cấp

3

Đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

4

Cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương

5

Xác nhận đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động đối với bảo tàng ngoài công lập

6

Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

7

Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích

8

Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật

9

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật

10

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật

11

Cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích

12

Cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích

13

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích

14

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích

15

Thủ tục cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật

16

Cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng

17

Cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc

18

Cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam

19

Cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm

20

Tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật

21

Cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ

22

Cấp giấy phép phổ biến phim

23

Cấp giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim (do các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu)

24

Cấp giấy phép cho phép tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

25

Cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương

26

Cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương

27

Chấp thuận địa điểm đăng cai vòng chung kết cuộc thi người đẹp, người mẫu

28

Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương

29

Cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương

30

Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp, người mẫu

31

Công nhận lại “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

32

Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

33

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

34

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

35

Đăng ký tổ chức lễ hội

36

Thông báo tổ chức lễ hội

37

Cấp giấy phép kinh doanh Vũ trường

38

Cấp giấy phép kinh doanh karaoke

39

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn

40

Thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo

41

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

42

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

43

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

44

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình 

45

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình 

46

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình 

47

Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ về chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

48

Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

49

Cấp Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

50

Cấp lại Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

51

Cấp Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình

52

Cấp lại Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình

53

Cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh

54

Giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức ở địa phương

55

Phê duyệt nội dung tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu

56

Phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu

57

Xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu

58

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 2.000 bản trở lên

59

Cho phép tổ chức triển khai sử dụng vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tính năng, tác dụng được sử dụng làm đạo cụ

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 536/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu536/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/04/2019
Ngày hiệu lực03/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 536/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 536/QĐ-UBND 2019 thủ tục về văn hóa thuộc Sở Văn hóa Thể thao và du lịch Trà Vinh


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 536/QĐ-UBND 2019 thủ tục về văn hóa thuộc Sở Văn hóa Thể thao và du lịch Trà Vinh
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu536/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
     Người kýTrần Anh Dũng
     Ngày ban hành03/04/2019
     Ngày hiệu lực03/04/2019
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật2 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 536/QĐ-UBND 2019 thủ tục về văn hóa thuộc Sở Văn hóa Thể thao và du lịch Trà Vinh

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 536/QĐ-UBND 2019 thủ tục về văn hóa thuộc Sở Văn hóa Thể thao và du lịch Trà Vinh