Quyết định 536/QĐ-UBND

Quyết định 536/QĐ-UBND 2022 phê duyệt Đề án tinh giản biên chế Bắc Ninh 2022 2026

Nội dung toàn văn Quyết định 536/QĐ-UBND 2022 phê duyệt Đề án tinh giản biên chế Bắc Ninh 2022 2026


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 536/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 07 tháng 12 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TINH GIẢN BIÊN CHẾ CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐỊA PHƯƠNG, ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH GIAI ĐOẠN 2022-2026

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyn địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Kết luận s28-KL/TW ngày 21/02/2022 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Kết luận s40-KL/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026;

Căn cứ Quy định số 70-QĐ/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về quản lý biên chế của hệ thống chính trị;

Căn cứ Quyết định số 72-QĐ/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về biên chế các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy khối trực thuộc Trung ương giai đoạn 2022-2026;

Căn cứ Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế;

Căn cứ Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế;

Căn cứ Nghị định số 143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế;

Căn cứ Thông tư liên tịch s 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế;

Xét Tờ trình số 299/TTr-SNV ngày 30/11/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án tinh giản biên chế của các cơ quan, địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2022-2026.

(Có danh sách kèm theo)

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trực thuộc tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Đề án đã được phê duyệt.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh và các cơ quan, đơn vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ (b/c);
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch và các PCT.UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC, CVPT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hương Giang

DANH SÁCH

ĐỀ ÁN TINH GIẢN BIÊN CHẾ CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐỊA PHƯƠNG, ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIAI ĐOẠN 2022-2026
(Kèm theo Quyết định số 536/QĐ-UBND ngày 07/12/2022 của UBND tỉnh Bắc Ninh)

STT

Tên cơ quan, đơn vị

Số, ngày, tháng, năm của Đề án

Ghi chú

I

KHỐI CÁC SỞ, CƠ QUAN TỈNH

1

Văn phòng UBND tỉnh

S 303/VP-HCTC ngày 28/11/2022

2

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

Số 145/ĐA-VP ngày 25/11/2022

3

Sở Nội vụ

Số 01/ĐA-SNV ngày 23/11/2022

4

Sở Y tế

Số 2071/SYT-TCHC ngày 24/8/2022

5

Thanh tra tỉnh

Số 513/TTr-VP ngày 18/7/2022

6

Sở Nông nghiệp và PTNT

Số 1096/ĐA-SNN ngày 20/7/2022

7

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Số 1667/SKHĐT-TTra ngày 24/8/2022

8

Sở Tài chính

Số 100/TTr-STC ngày 04/11/2022

9

Sở Xây dựng

Số 1239/ĐA-SXD ngày 15/7/2022

10

Sở Giao thông vận tải

Số 1435/SGTVT ngày 29/8/2022

11

Sở Thông tin và Truyền thông

Số 01/ĐA-STT&TT ngày 23/11/2022

12

Sở Công thương

Số 1203/SCT-VP ngày 28/10/2022

13

Sở Khoa học và Công nghệ

Số 700/ĐA-SKHCN ngày 29/8/2022

14

Sở Tư pháp

Số 01/ĐA-STP ngày 25/8/2022

15

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Số 256/TTr-SLĐTBXH ngày 19/10/2022

16

Sở Giáo dục và Đào tạo

Số 1467/ĐA-SGDĐT ngày 17/10/2022

17

Sở Tài nguyên và Môi trường

Số 02/ĐA-STNMT ngày 01/7/2022

18

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Số 1163/ĐA-SVHTTDL ngày 16/9/2022

19

Ban Quản lý các Khu công nghiệp

Số 896/QBLKCN-VP ngày 31/8/2022

20

Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh

Số 146/BC-BATGT ngày 29/11/2022

21

Trung tâm Hành chính công tỉnh

Số 01/ĐA-TTHCC ngày 25/8/2022

22

Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh

S01/ĐA-BQLATTP ngày 13/9/2022

23

Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi (Tỉnh đoàn)

Số 1630-CV/TĐTN-TCKT ngày 15/7/2022

24

Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ nông dân (Hội Nông dân)

S 02-ĐA/TTDN ngày 24/10/2022

II

ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC UBND TỈNH

1

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Số 08/TTr-PTTH ngày 24/8/2022

2

Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội

Số 02/ĐA-VNC ngày 18/8/2022

3

Trường Cao đẳng Y tế

Số 250/TTr-CĐYT ngày 14/7/2022

III

UBND CẤP HUYỆN

1

Thành phố Bắc Ninh

Số 1515/ĐA-UBND ngày 11/7/2022

2

Thành phố Từ Sơn

Số 394/ĐA-UBND ngày 15/7/2022

3

Huyện Tiên Du

Số 965/ĐA-UBND ngày 26/8/2022

4

Huyện Yên Phong

Số 1025/ĐA-UBND ngày 15/7/2022

5

Huyện Quế Võ

S 1573/ĐA-UBND ngày 21/9/2022

6

Huyện Thuận Thành

S 96/TTr-UBND ngày 26/9/2022

7

Huyện Gia Bình

Số 02/ĐA-UBND ngày 23/8/2022

8

Huyện Lương Tài

S01/ĐA-UBND ngày 20/7/2022

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 536/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu536/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2022
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 536/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 536/QĐ-UBND 2022 phê duyệt Đề án tinh giản biên chế Bắc Ninh 2022 2026


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 536/QĐ-UBND 2022 phê duyệt Đề án tinh giản biên chế Bắc Ninh 2022 2026
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu536/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
        Người kýNguyễn Hương Giang
        Ngày ban hành07/12/2022
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 536/QĐ-UBND 2022 phê duyệt Đề án tinh giản biên chế Bắc Ninh 2022 2026

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 536/QĐ-UBND 2022 phê duyệt Đề án tinh giản biên chế Bắc Ninh 2022 2026

              • 07/12/2022

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực