Quyết định 536/QĐ-UBND

Quyết định 536/QĐ-UBND năm 2005 ủy quyền cho Ủy ban nhân dân huyện, thị xã cấp giấy phép hoạt động đối với bến khách ngang sông do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 536/QĐ-UBND năm 2005 cấp giấy phép hoạt động đối với bến khách ngang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 536/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 29 tháng 08 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CHO UBND CÁC HUYỆN, THỊ XÃ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI BẾN KHÁCH NGANG SÔNG

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chế quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 137/CV-GTVT ngày 22/8/2005.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã tổ chức thực hiện việc cấp giấy phép hoạt động đối với bến khách ngang sông.

Điều 2. Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm xây dựng phương án tổ chức quản lý bến khách ngang sông và hướng dẫn bộ phận quản lý giao thông vận tải thuộc UBND cấp huyện và UBND cấp xã trong công tác quản lý hoạt động bến khách ngang sông trên địa bàn theo đúng các quy định của Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các ngành có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 53/1999/QĐ-UB ngày 22/7/1999 của UBND tỉnh.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- CT, các PCT;
- CVP, PVPTH;
- Lưu: VT, (Th15).

KT. CHỦ TỊCH UBND TỈNH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Trường Giang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 536/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu536/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/08/2005
Ngày hiệu lực29/08/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 536/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 536/QĐ-UBND năm 2005 cấp giấy phép hoạt động đối với bến khách ngang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 536/QĐ-UBND năm 2005 cấp giấy phép hoạt động đối với bến khách ngang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu536/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bạc Liêu
        Người kýNguyễn Trường Giang
        Ngày ban hành29/08/2005
        Ngày hiệu lực29/08/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 536/QĐ-UBND năm 2005 cấp giấy phép hoạt động đối với bến khách ngang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 536/QĐ-UBND năm 2005 cấp giấy phép hoạt động đối với bến khách ngang

            • 29/08/2005

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/08/2005

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực