Quyết định 538/QĐ-UBND

Quyết định 538/QĐ-UBND năm 2019 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 33/CT-TTg về tăng cường biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Nội dung toàn văn Quyết định 538/QĐ-UBND 2019 bảo đảm tái hòa nhập đối với người chịu án phạt tù tỉnh Vĩnh Long


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 538/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 07 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 33/CT-TTG NGÀY 05/12/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG ĐỐI VỚI NGƯỜI CHẤP HÀNH XONG ÁN PHẠT TÙ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù;

Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 11/TTr-CAT-PV01 ngày 18 tháng 02 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 33/CT-TTG NGÀY 05/12/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG ĐỐI VỚI NGƯỜI CHẤP HÀNH XONG ÁN PHẠT TÙ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 538/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh)

Quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

Uỷ ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù; xác định các nội dung cụ thể và trách nhiệm của các sở, ban, ngành trong việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

2. Nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền các sở, ban, ngành, đoàn thể xã hội đối với công tác tái hòa nhập cộng đồng, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực tiễn công tác đặt ra.

3. Đảm bảo sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể xã hội trong việc tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện góp phần giữ vững an ninh, trật tự tại địa phương.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Tiếp tục chủ trì giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra các sở, ngành và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện có hiệu quả Nghị định số 80/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù; chú trọng công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù, phòng ngừa tái phạm tội và xây dựng, nhân rộng các mô hình, cá nhân điển hình trong công tác tái hòa nhập cộng đồng; tăng cường nguồn lực đầu tư, nâng cao chất lượng công tác giáo dục, tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề, truyền nghề cho phạm nhân trong các trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ, trại viên trong các cơ sở giáo dục bắt buộc, học sinh trong các trường giáo dưỡng.

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành liên quan, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

2. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức, đoàn thể xã hội và nhân dân trong việc xóa bỏ định kiến, kỳ thị và quan tâm giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng; kịp thời tuyên truyền, biểu dương, khích lệ, nhân rộng những mô hình hiệu quả, cá nhân điển hình trong công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành có liên quan, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

3. Triển khai thực hiện các hoạt động tư vấn, định hướng nghề nghiệp, nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm cho phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù, người sắp chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng; nghiên cứu, hướng dẫn việc đào tạo và cấp chứng chỉ đào tạo nghề cho phạm nhân trong các trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ, trại viên trong các cơ sở giáo dục bắt buộc, học sinh trong các trường giáo dưỡng.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù.

- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

4. Cập nhật thông tin về tình hình án tích của người bị kết án và cấp Phiếu Lý lịch tư pháp khi có yêu cầu theo quy định của pháp luật; rà soát và lập hồ sơ xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự cho người chấp hành xong án phạt tù khi có đủ điều kiện theo luật định.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp,

- Cơ quan phối hợp: Cục Thi hành án dân sự, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

5. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các hoạt động giáo dục, dạy nghề, quan tâm thực hiện tốt công tác tiếp nhận, bố trí sử dụng và giải quyết chính sách đối với người trước khi bị phạt tù là quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng giúp họ ổn định cuộc sống.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành có liên quan, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

6. Khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù; đảm bảo kinh phí ngân sách hàng năm, đồng thời huy động các nguồn lực khác để thực hiện có hiệu quả các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

Thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù lồng ghép trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, các cuộc vận động và công tác phòng, chống tội phạm tại địa phương.

- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Uỷ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công an tỉnh là cơ quan tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh hướng dẫn việc thực hiện, là đầu mối phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này.

2. Căn cứ nội dung Kế hoạch này, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được phân công; hàng năm báo cáo kết quả thực hiện gửi về Uỷ ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh) trước ngày 05/11, để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

3. Kinh phí phục vụ triển khai thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ nguồn dự toán ngân sách hàng năm và từ nguồn kinh phí xã hội hóa đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tiễn công tác.

4. Đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ động phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai có hiệu quả các nội dung trong Kế hoạch này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn đề nghị phản ánh về Uỷ ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh) để có hướng dẫn kịp thời./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 538/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu538/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/03/2019
Ngày hiệu lực07/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 538/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 538/QĐ-UBND 2019 bảo đảm tái hòa nhập đối với người chịu án phạt tù tỉnh Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 538/QĐ-UBND 2019 bảo đảm tái hòa nhập đối với người chịu án phạt tù tỉnh Vĩnh Long
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu538/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýNguyễn Văn Quang
        Ngày ban hành07/03/2019
        Ngày hiệu lực07/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 538/QĐ-UBND 2019 bảo đảm tái hòa nhập đối với người chịu án phạt tù tỉnh Vĩnh Long

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 538/QĐ-UBND 2019 bảo đảm tái hòa nhập đối với người chịu án phạt tù tỉnh Vĩnh Long

           • 07/03/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/03/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực