Quyết định 5387/QĐ-BNN-PCTT

Quyết định 5387/QĐ-BNN-PCTT năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quyết định 5387/QĐ-BNN-PCTT 2018 thủ tục hành chính lĩnh vực phòng chống thiên tai đã được thay thế bởi Quyết định 3461/QĐ-BNN-PCTT 2021 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực phòng chống thiên tai và được áp dụng kể từ ngày 20/08/2021.

Nội dung toàn văn Quyết định 5387/QĐ-BNN-PCTT 2018 thủ tục hành chính lĩnh vực phòng chống thiên tai


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5387/-BNN-PCTT

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 8/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai và Chánh Văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực phòng chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (có danh mục cụ thể kèm theo).

Các thủ tục hành chính được công bố theo Quyết định này được ban hành tại Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai Thủ trưởng các Tổng cục, cục, vụ, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr TT- Hà Công Tuấn;
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- Văn phòng Bộ (Phòng Kiểm soát TTHC);
- Vụ Pháp chế,
Cổng dữ liệu quốc gia;
- UBND các tỉnh, thành phố tr
c thuộc TW (bn PDF);
- Cổng thông tin điện t
của Bộ, Báo Nông nghiệp;
- Lưu: VT, PCTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 5387/QĐ-BNN-PCTT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Phần I.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

Thủ tục hành chính cấp trung ương

1

Đăng ký hoạt động ng phó và khắc phục hậu quả thiên tai tại Việt Nam

Phòng, chống thiên tai

Tổng cục Phòng, chng thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Phần II.

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. Tên thủ tục hành chính: Đăng ký hoạt động ứng phó và khc phục hậu quả thiên tai tại Việt Nam

1. Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tổ chức cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế trước khi vào Việt Nam thực hiện hoạt động ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai gửi hồ sơ đăng ký đến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Bước 2:

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ, Bộ Nông nghiệp và Phát trin nông thôn có trách nhiệm thông báo kết quả xử lý hồ sơ đến tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đăng ký và các cơ quan liên quan.

2. Cách thức thực hiện: Không quy định

3. Thành phần, số lượng hồ :

a) Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Đơn (hoặc văn bản) đề nghị tham gia ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai tại Việt Nam, trong đó bao gồm các nội dung: Tên tổ chức, cá nhân; mục đích của hoạt động; thời gian, địa điểm dự kiến thực hiện;

- Danh mục hàng hóa, vật tư, trang thiết bị hỗ trợ;

- Danh sách người tham gia.

b) Số lượng: không quy định

4. Thi hạn giải quyết: Trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ.

5. Đối tưng thực hiện TTHC:

- Tchức, cá nhân nước ngoài;

- Tổ chức quốc tế.

6. Cơ quan giải quyết TTHC: Tổng cục Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

7. Kết quả thực hiện TTHC: Thông báo kết quả xử lý hồ sơ đến tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đăng ký.

8. Phí, lệ phí: Không

9. Tên mẫu đơn, tờ khai: Không quy định

10. Điều kiện thực hiện TTHC: Không

11. Căn cứ pháp lý của TTHC

Điều 41 Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19/6/2013

Điều 15 Nghị định 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5387/QĐ-BNN-PCTT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu5387/QĐ-BNN-PCTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/2018
Ngày hiệu lực01/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/08/2021
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5387/QĐ-BNN-PCTT

Lược đồ Quyết định 5387/QĐ-BNN-PCTT 2018 thủ tục hành chính lĩnh vực phòng chống thiên tai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 5387/QĐ-BNN-PCTT 2018 thủ tục hành chính lĩnh vực phòng chống thiên tai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu5387/QĐ-BNN-PCTT
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýHoàng Văn Thắng
        Ngày ban hành28/12/2018
        Ngày hiệu lực01/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/08/2021
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 5387/QĐ-BNN-PCTT 2018 thủ tục hành chính lĩnh vực phòng chống thiên tai

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 5387/QĐ-BNN-PCTT 2018 thủ tục hành chính lĩnh vực phòng chống thiên tai