Quyết định 5392/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 5392/QĐ-UBND 2023 phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5392/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP THÀNH PHỐ ĐỂ TUYỂN CHỌN THỰC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH NĂM 2023

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013;

Căn cứ Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 01/4/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Ban hành Quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Thành phố;

Căn cứ Quyết định số 4969/QĐ-UBND ngày 10/12/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2023 của thành phố Hà Nội;

Theo đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 2125/TTr-SKH&CN ngày 20/9/2023 và Tờ trình số 2354/TTr-SKH&CN ngày 17/10/2023 về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2023.

(Chi tiết theo Biểu đính kèm)

Điều 2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ:

- Thông báo nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố để tuyển chọn nêu tại Điều 1 trên phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.

- Tổ chức Hội đồng khoa học và công nghệ đánh giá các hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Thành ủy;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- PCT TT UBND TP Lê Hồng Sơn;
- VPUB: các PCVP, các Phòng: KGVX, NC, TH;
- Lưu: VT, KGVXHương.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Sơn

DANH MỤC

NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP THÀNH PHỐ ĐỘT XUẤT NĂM 2023 THỰC HIỆN THEO PHƯƠNG THỨC TUYỂN CHỌN
(Kèm theo Quyết định số: 5392/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

TT

Tên nhiệm vụ

Định hướng mục tiêu

Yêu cầu đối với kết quả, sản phẩm

1

Chuyển đổi số trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ở thành phố Hà Nội trong giai đoạn hiện nay.

Làm rõ cơ sở khoa học, đánh giá đúng thực trạng và đề xuất các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ở thành phố Hà Nội đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

- Làm rõ cơ sở khoa học (căn cứ chính trị, pháp lý, cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn...) về chuyển đổi số trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

- Bộ tiêu chí đánh giá chuyển đổi số trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ở thành phố Hà Nội.

- Đánh giá thực trạng chuyển đổi số trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ở thành phố Hà Nội (kết quả, hạn chế, nguyên nhân và những vấn đề đặt ra...).

- Đề xuất giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ở thành phố Hà Nội đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

- Bản kiến nghị với Trung ương và Thành phố.

- Khung Đề án chuyển đổi số trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ở thành phố Hà Nội đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5392/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu5392/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/10/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 tháng trước
(01/11/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5392/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 5392/QĐ-UBND 2023 phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 5392/QĐ-UBND 2023 phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố Hà Nội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu5392/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýLê Hồng Sơn
        Ngày ban hành24/10/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 tháng trước
        (01/11/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 5392/QĐ-UBND 2023 phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố Hà Nội

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 5392/QĐ-UBND 2023 phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố Hà Nội

              • 24/10/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực