Quyết định 54/2015/QĐ-UBND

Quyết định 54/2015/QĐ-UBND về thành lập Chi cục Kiểm lâm do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 54/2015/QĐ-UBND thành lập chi cục kiểm lâm Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THỪA THIÊN HUẾ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 54/2015/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 28 tháng 10 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CHI CỤC KIỂM LÂM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tchức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26 tháng 3 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hưng dẫn nhiệm vụ các Chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc SNông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết đnh số 30/2015/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2015 của UBND tỉnh về vic Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức ca SNông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm:

1. Vị trí và chc năng

a) Chi cục Kiểm lâm giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát trin nông thôn tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành và tổ chức thực thi pháp luật về bảo vệ và phát trin rừng.

b) Chi cục chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Nông nghip và Phát triển nông thôn; đồng thời, chịu sự hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về chuyên môn, nghiệp vụ của Tng cục Lâm nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát trin nông thôn.

c) Chi cục Kiểm lâm có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu, kinh phí hoạt động và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

a) Về quản lý rừng:

- Tham mưu, giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy phạm, định mức kinh tế - kỹ thuật về chuyên ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý;

- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chun, quy chun kỹ thuật, quy trình, quy phạm, định mức kinh tế - kỹ thuật về lâm nghiệp đã được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chuyên ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý;

- Trình Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản về chuyên ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý.

b) Về phát triển rừng:

- Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án về trồng rừng, cải tạo rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh, nuôi dưỡng, làm giàu rừng;

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hin các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình, quy phạm, định mức kinh tế - kỹ thuật vtrng rừng, cải tạo rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên, nuôi dưỡng và làm giàu rừng;

- Thẩm định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các dự án bảo vệ, phát triển rừng, các mô hình khuyến lâm, phát triển lâm sản ngoài gỗ theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện công tác trồng cây phân tán trên địa bàn tnh;

- Theo dõi, tổng hp báo cáo kết quả thực hiện các dự án bảo vệ và phát triển rừng.

c) Về giống cây lâm nghiệp:

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch và phát triển hệ thống vườn giống, rừng ging cây lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh;

- Tham mưu cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý giống, các nguồn giống, vườn giống cây trng lâm nghiệp; tchức việc bình tuyn và công nhận cây mẹ, cây đầu dòng và rng giống trên địa bàn tỉnh. Xây dựng phương án, biện pháp, hướng dẫn, kim tra và chịu trách nhiệm vsản xut giống cây trng lâm nghiệp theo quy định.

d) Về sử dụng rừng:

- Tham mưu xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và hướng dn, kiểm tra việc thực hin phương án điu chế rừng tự nhiên, phương án quản lý rừng bền vững, kế hoạch khai thác gỗ, lâm sản khác và chế biến lâm sản;

- Thẩm định, trình Giám đốc SNông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt hsơ thiết kế khai thác gỗ rừng tự nhiên, khai thác, tỉa thưa gỗ rừng trng, khai thác nhựa thông theo quy định;

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các chính sách, chương trình, kế hoạch về chi trả dịch vụ môi trường rừng.

đ) Bảo tồn thiên nhiên:

- Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng hệ thống rừng đặc dụng và rừng phòng hộ trên địa bàn;

- Tham mưu quản lý các khu rừng đặc dụng, bảo tồn đa dạng sinh học, các loài thực vật, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm theo quy định của pháp luật;

- Hướng dẫn, kiểm tra việc xử lý vi phạm trong hoạt động gây nuôi, trồng cấy nhân tạo động vật, thực vật hoang dã và bảo vệ môi trường rừng theo quy định của pháp luật;

- ng dẫn, kiểm tra về bảo tồn thiên nhiên; giáo dục môi trường gắn với cộng đồng tại các khu bảo tồn thiên nhiên.

e) Bo vệ rừng:

- Tham mưu cho Giám đốc Strình cấp có thẩm quyn huy động các đơn vị vũ trang; huy động lực lượng, phương tiện khác của các tchức, cá nhân đóng trên địa bàn để kịp thời ngăn chặn, ứng cứu cháy rừng và phá rừng nghiêm trọng trong nhng tình huống cn thiết và cấp bách;

- Tchức thực hiện các biện pháp chống chặt, phá rừng trái phép và các hành vi trái pháp luật xâm hại đến rng và đt lâm nghiệp;

- Dự báo nguy cơ cháy rừng; xây dựng lực lượng phòng cháy, chữa cháy rừng chuyên ngành; thống kê, kiểm kê rừng và đất lâm nghiệp; tham gia phòng, trừ sâu bệnh hại rừng;

- Tổ chức bảo vệ các khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ thuộc địa phương quản lý;

- Phối hp hoạt động bảo vệ rừng đối với lực lượng bảo vệ rừng của các chủ rừng và lực lượng bảo vệ rừng của cộng đồng dân cư trên địa bàn.

g) Bảo đảm chấp hành pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng ở địa phương:

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn;

- Tổ chức thực hiện các hoạt động xử lý, xử phạt vi phạm hành chính; khởi tố, điều tra hình sự các hành vi vi phạm pháp luật vquản lý rừng, bảo vệ rng, quản lý lâm sản theo quy định của pháp luật;

- Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ch rừng khi rừng bị xâm hại.

h) Xây dựng lực lượng và tuyên truyền:

- Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, chế độ, chính sách và pháp luật cho công chức, viên chức ngành lâm nghiệp và các tchức, cá nhân có hoạt động liên quan đến lâm nghiệp trên địa bàn;

- Cấp phát, quản lý trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, cờ hiệu, thẻ kiểm lâm, vũ khí quân dụng, công chỗ trợ, trang thiết bị chuyên dùng của kim lâm địa phương; n chỉ xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, quản lý lâm sản theo quy định pháp luật.

i) Tổ chức thực hiện các dịch vụ kỹ thuật lâm nghiệp theo quy định pháp luật; tổ chức hoạt động du lịch sinh thái phải phù hợp với quy hoạch khu rừng đặc dụng và quy định của pháp luật.

k) Thực hin hp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng tiến bộ kỹ thuật về bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

l) Thực hiện thanh tra chuyên ngành về lâm nghiệp theo quy định của pháp luật. Giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực lâm nghiệp; thực hiện việc báo cáo định kỳ, đột xut theo quy định.

m) Tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính; quản lý tổ chức, biên chế công chức, vị trí việc làm, tài chính, tài sản và ngun lực khác được giao theo phân cấp của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và quy định của pháp luật.

n) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát trin nông thôn giao.

3. Cơ cấu tổ chức và biên chế

a) Lãnh đạo Chi cục:

- Chi cục có Chi cục trưởng và không quá 02 Phó Chi cục trưởng;

- Chi cục trưng chịu trách nhiệm trước Giám đốc S và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Chi cục; Phó Chi cục trưởng chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công;

- Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và miễn nhiệm Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng thực hiện theo sự phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Các tổ chức thuộc Chi cục:

- Các phòng thuộc Chi cục:

+ Phòng Hành chính, tổng hp;

+ Phòng Thanh tra, pháp chế;

+ Phòng Quản lý, bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên;

+ Phòng Sử dụng và phát triển rừng;

+ Phòng Tổ chức, tuyên truyền và xây dựng lực lượng.

- Các đơn vị trực thuộc Chi cục:

+ Hạt Kiểm lâm huyện Phú Lộc;

+ Hạt Kiểm lâm huyện Nam Đông;

+ Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Thủy;

+ Hạt Kiểm lâm huyện Phú Vang;

+ Hạt Kiểm lâm huyện A Lưới;

+ Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Trà;

+ Hạt Kiểm lâm huyện Phong Điền;

+ Hạt Kiểm lâm huyện Quảng Điền;

+ Hạt Kiểm lâm thành phố Huế;

+ Hạt Kim lâm Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền;

+ Hạt Kiểm lâm Khu bảo tồn Sao La;

+ Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng số 1;

+ Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng số 2.

Các Hạt, Đội có: Hạt trưởng và không quá 02 Phó Hạt trưởng, Đội trưng và không quá 02 Phó Đội trưởng, kiểm lâm viên, chuyên viên và con dấu để giao dịch.

c) Biên chế của Chi cục là biên chế hành chính nhà nước được Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm trong tổng biên chế của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2170/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2008 của UBND tỉnh về việc thành lập Chi cục Lâm nghiệp, Quyết định số 2171/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2008 của UBND tỉnh về việc thành lập Chi cục Kiểm lâm và Quyết định số 2799/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Lâm nghiệp.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục Kiểm tra VBQPPL- Bộ Tư pháp;
- CT và các PCT UBND tnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành ph;
- Các cơ quan thuộc UBND tnh;
- Chi cục Kiểm lâm;
- Cổng Thông tin điện tử tnh;
- CVP, các PCVP và CV: NN, TH;
- Lưu: VT, KNNV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 54/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu54/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/10/2015
Ngày hiệu lực07/11/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 54/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 54/2015/QĐ-UBND thành lập chi cục kiểm lâm Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 54/2015/QĐ-UBND thành lập chi cục kiểm lâm Thừa Thiên Huế
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu54/2015/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
       Người kýNguyễn Văn Cao
       Ngày ban hành28/10/2015
       Ngày hiệu lực07/11/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 54/2015/QĐ-UBND thành lập chi cục kiểm lâm Thừa Thiên Huế

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 54/2015/QĐ-UBND thành lập chi cục kiểm lâm Thừa Thiên Huế

           • 28/10/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/11/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực