Quyết định 54/2018/QĐ-UBND

Quyết định 54/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Đồng Nai kèm theo Quyết định 24/2013/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 54/2018/QĐ-UBND Quy định tổ chức và hoạt động của ấp khu phố Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
ĐỒNG NAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 54/2018/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 12 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ẤP, KHU PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 24/2013/QĐ-UBND NGÀY 16/4/2013 CỦA UBND TỈNH ĐỒNG NAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn ngày 20 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn thi hành các Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22 và Điều 26 của Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Thông tư số 09/2017/TT-BNV ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 3905/TTr-SNV ngày 14 tháng 11 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND ngày 16/4/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai

1. Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 4. Tổ chức của ấp, khu phố

1. Mỗi ấp có Trưởng ấp, 01 Phó Trưởng ấp; mỗi khu phố có Trưởng khu phố, 01 Phó Trưởng khu phố.

2. Dưới ấp, khu phố có các tổ nhân dân theo quy định”.

2. Bổ sung Điều 7a sau Điều 7 như sau:

“Điều 7a. Điều kiện nhập, giải thể ấp, khu phố

1. Tổ chức thực hiện việc sáp nhập ấp, khu phố có quy mô nhỏ để thành lập ấp, khu phố mới theo đúng điều kiện quy định tại Điều 7; đồng thời, việc sáp nhập cần bảo đảm các yếu tố khác như: Không làm thay đổi địa giới đơn vị hành chính cấp xã; các ấp, khu phố thực hiện sáp nhập có vị trí liền kề nhau, địa hình không bị chia cắt phức tạp, thuận tiện cho việc phát triển kinh tế - xã hội, sản xuất, kinh doanh và ổn định đời sống của Nhân dân; được trên 50% số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình của các ấp, khu phố liên quan nhất trí, bảo đảm hiệu quả công tác quản lý dân cư của chính quyền cơ sở và hoạt động của ấp, khu phố mới.

Hình thức lấy ý kiến của cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình được thực hiện theo quy định tại Điều 14 Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

2. Trường hợp giải thể ấp, khu phố để giải phóng mặt bằng hoặc do sắp xếp, ổn định dân cư và các trường hợp khác được cấp có thẩm quyền quyết định thì việc di dân, bố trí dân cư và giải quyết các vấn đề liên quan khác được thực hiện theo phương án bồi thường, tái định cư của dự án thuộc các trường hợp thu hồi đất hoặc đề án sắp xếp, ổn định dân cư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt”.

3. Bổ sung Điều 8a sau Điều 8 như sau:

“Điều 8a. Quy trình và hồ sơ nhập, chia, giải thể và đặt tên, đổi tên, xóa tên ấp, khu phố

1. Quy trình và hồ sơ nhập, chia ấp, khu phố hiện có để thành lập ấp mới, khu phố mới được áp dụng thực hiện như tại Điều 8 của Quy định này.

2. Chuyển ấp thành khu phố trong trường hợp thành lập phường, thị trấn từ đơn vị hành chính xã:

Căn cứ vào Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập phường, thị trấn từ đơn vị hành chính xã, UBND tỉnh lập tờ trình trình HĐND tỉnh quyết định chuyển ấp thành khu phố thuộc phường, thị trấn.

3. Đối với trường hợp giải thể xóa tên ấp, khu phố:

Sau khi thực hiện phương án bồi thường, tái định cư của dự án thuộc các trường hợp thu hồi đất hoặc đề án sắp xếp, ổn định dân cư và các trường hợp khác được cấp có thẩm quyền quyết định, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định giải thể và xóa tên ấp, khu phố liên quan theo quy định của pháp luật.

4. Việc đặt tên, đổi tên ấp, khu phố:

a) Việc đặt tên ấp, khu phố được thực hiện trong quy trình lập hồ sơ thành lập ấp mới, khu phố mới.

b) Việc đổi tên ấp, khu phố thực hiện theo các bước như sau:

- UBND cấp xã lập hồ sơ gồm: Tờ trình và phương án đổi tên ấp, khu phố; lấy ý kiến của toàn thể cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong ấp, khu phố về phương án đổi tên ấp, khu phố theo quy định tại Điều 14 Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

- UBND cấp xã trình HĐND cùng cấp thông qua phương án đổi tên ấp, khu phố; trên cơ sở đó trình UBND cấp huyện.

- UBND cấp huyện tổ chức thẩm định hồ sơ đổi tên ấp, khu phố do UBND cấp xã chuyển đến; lập tờ trình kèm theo hồ sơ gửi Sở Nội vụ thẩm định trình UBND tỉnh lập tờ trình trình HĐND tỉnh xem xét quyết định theo quy định tại Khoản 2, Điều 19 Luật Tổ chức chính quyền địa phương”.

4. Điều 12 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 12. Quy trình bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng, Phó Trưởng ấp, khu phố

1. Quy trình bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng ấp, khu phố:

a) Trên cơ sở thống nhất với cấp ủy chi bộ, Ban Công tác Mặt trận ấp, khu phố đề cử danh sách để Hội nghị của ấp, khu phố bầu Trưởng ấp, khu phố; tại Hội nghị này, cử tri có thể tự ứng cử hoặc giới thiệu người ứng cử. Căn cứ kết quả bầu cử, UBND cấp xã quyết định công nhận Trưởng ấp, khu phố.

b) Quy trình bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng ấp, khu phố thực hiện theo quy định tại Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11 và Điều 12 của Hướng dẫn ban hành kèm theo Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17/4/2008 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

2. Phó Trưởng ấp, khu phố do Chủ tịch UBND cấp xã quyết định chỉ định trên cơ sở giới thiệu của Trưởng ấp, khu phố sau khi có sự thống nhất của Trưởng ban Ban Công tác Mặt trận và cấp ủy chi bộ ấp, khu phố.

3. Nhiệm kỳ của Trưởng, Phó Trưởng ấp, khu phố:

a) Nhiệm kỳ của Trưởng ấp, khu phố là 05 năm.

b) Trường hợp thành lập ấp, khu phố mới hoặc khuyết Trưởng ấp, khu phố thì Chủ tịch UBND cấp xã quyết định cử Trưởng ấp, khu phố lâm thời để điều hành hoạt động cho đến khi cử tri hoặc đại diện hộ gia đình của ấp, khu phố đó bầu được Trưởng ấp, khu phố mới trong thời hạn không quá 06 tháng kể từ ngày có quyết định cử Trưởng ấp, khu phố lâm thời.

c) Nhiệm kỳ của Phó Trưởng ấp, khu phố thực hiện theo nhiệm kỳ của Trưởng ấp, khu phố

5. Khoản 3, Điều 14 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“3. Chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm quản lý, chỉ đạo hoạt động của Trưởng ấp, khu phố trên địa bàn bảo đảm theo quy định này; quyết định của Trưởng ấp, khu phố lâm thời theo quy định tại Điểm b, Khoản 3, Điều 12 của Quy định này”.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trong tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/12/2018. Các nội dung khác của Quy định về tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND ngày 16/4/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ban Thường trực UBMTTQ VN tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các Phó CT. UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 54/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu54/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2018
Ngày hiệu lực25/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 54/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 54/2018/QĐ-UBND Quy định tổ chức và hoạt động của ấp khu phố Đồng Nai


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 54/2018/QĐ-UBND Quy định tổ chức và hoạt động của ấp khu phố Đồng Nai
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu54/2018/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
       Người kýĐinh Quốc Thái
       Ngày ban hành12/12/2018
       Ngày hiệu lực25/12/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 54/2018/QĐ-UBND Quy định tổ chức và hoạt động của ấp khu phố Đồng Nai

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 54/2018/QĐ-UBND Quy định tổ chức và hoạt động của ấp khu phố Đồng Nai

           • 12/12/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/12/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực