Quyết định 54/2019/QĐ-UBND

Quyết định 54/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 20/2013/QĐ-UBND Quy định về quản lý, sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước để thực hiện miễn thủy lợi phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Nội dung toàn văn Quyết định 54/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 20/2013/QĐ-UBND miễn thủy lợi phí Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 54/2019/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 20/2013/QĐ-UBND NGÀY 09 THÁNG 7 NĂM 2013 CỦA UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG KINH PHÍ TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐỂ THỰC HIỆN MIỄN THỦY LỢI PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thủy li ngày 19 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 2757/TTr-SNN ngày 16 tháng 10 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2013 của UBND thành phố Đà Nng ban hành Quy định về quản lý, sử dụng kinh phí từ ngun ngân sách Nhà nước đthực hiện min thủy lợi phí trên địa bàn thành phố Đà Nng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 12 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Vụ Pháp chế - Bộ NN & PTNT;
- Cục Ki
m tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- TTTU, TT HĐND TP Đà N
ng;
- Ch
tịch, các Phó Ch tịch UBND TP;
-
y ban MTTQVN TP và các hội, đoàn thể TP;
- VP ĐĐBQH, HĐND & UBND TP;
- Các s
, ban, ngành;
- UBND các quận, huyện, xã, phường;
- Trung tâm THVN tại Đà N
ng;
- Báo Đà N
ng, Đài PT-TH Đà Nng;
- Cổng Thông tin điện tử TP;
- Lưu: VT, KT-TC, SNN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Thơ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 54/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu54/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2019
Ngày hiệu lực17/12/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 54/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 54/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 20/2013/QĐ-UBND miễn thủy lợi phí Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 54/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 20/2013/QĐ-UBND miễn thủy lợi phí Đà Nẵng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu54/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
       Người kýHuỳnh Đức Thơ
       Ngày ban hành07/12/2019
       Ngày hiệu lực17/12/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 54/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 20/2013/QĐ-UBND miễn thủy lợi phí Đà Nẵng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 54/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 20/2013/QĐ-UBND miễn thủy lợi phí Đà Nẵng

           • 07/12/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/12/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực