Quyết định 54/2019/QĐ-UBND

Quyết định 54/2019/QĐ-UBND về đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký cấp, đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đồng loạt trên địa bàn tỉnh An Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 54/2019/QĐ-UBND đơn giá cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tỉnh An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 54/2019/QĐ-UBND

An Giang, ngày 01 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH ĐƠN GIÁ ĐO ĐẠC LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH, ĐĂNG KÝ CẤP, ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP ĐỒNG LOẠT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;

Căn cứ Thông tư số 177/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá">56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;

Căn cứ Thông tư số 136/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường;

Căn cứ Thông tư số 14/2017/TT-BTNMT ngày 20 tháng 7 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 380/TTr-STNMT ngày 25 tháng 9 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quyết định này ban hành đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký cấp, đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đồng loạt, lập hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh An Giang, bao gồm:

1. Phần I. Đơn giá đo đạc lưới địa chính, lập, chỉnh lý bản đồ địa chính.

2. Phần II. Đơn giá đăng ký, cấp giấy chứng nhận đồng loạt đối với hộ gia đình, cá nhân ở xã, thị trấn.

(Đơn giá chi tiết được quy định tại các Phụ lục được ban hành kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng, nguyên tắc áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Trên địa bàn tỉnh An Giang

2. Đối tượng áp dụng: Các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức có liên quan khi thực hiện các Phương án, Dự án sử dụng ngân sách nhà nước để tiến hành đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký cấp, đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đồng loạt và lập hồ sơ địa chính.

3. Nguyên tắc áp dụng:

a) Đối với đơn vị sự nghiệp công tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư; Doanh nghiệp không sử dụng vốn nhà nước dù được áp dụng đơn giá ở Phụ lục 01 (bao gồm chi phí khấu hao thiết bị).

b) Đối với đơn vị sự nghiệp công Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên; đơn vị sự nghiệp công tự đảm bảo chi thường xuyên; đơn vị sự nghiệp cũng tự đảm bảo một phần chi thường xuyên thì áp dụng đơn giá ở Phụ lục 02 (không bao gồm chi phí khấu hao thiết bị).

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức triển khai, hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện đơn giá; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc và kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

2. Khi có thay đổi về mức lương tối thiểu, công lao động, giá vật tư, giá thiết bị giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Sở Tài chính đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2019.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính (b/c);
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT. TU, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Các Sở, Ban ngành, Đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã và thành phố;
- Lãnh đạo VP. UBND tỉnh;
- Website An Giang;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- Phòng KTN, KTTH, TH;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Anh Thư

 

PHỤ LỤC 02

ÁP DỤNG ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG NHÀ NƯỚC ĐẢM BẢO CHI THƯỜNG XUYÊN; ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG TỰ ĐẢM BẢO CHI THƯỜNG XUYÊN; ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG TỰ ĐẢM BẢO MỘT PHẦN CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG BAO GỒM CHI PHÍ KHẤU HAO THIẾT BỊ)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 54/2019/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2019 của UBND tỉnh An Giang)

PHẦN I.

ĐƠN GIÁ ĐO ĐẠC LƯỚI ĐỊA CHÍNH, LẬP, CHỈNH LÝ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH

Việc phân loại khó khăn của công tác đo đạc lưới địa chính, lập, chỉnh lý bản đồ địa chính được xác định theo thông tư 14/2017/TT-BTNMT ngày 20/7/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đơn giá này không bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)

I. Lưới địa chính

STT

Nội dung công việc

Đơn giá theo loại khó khăn (đồng/điểm)

KK1

KK2

KK3

KK4

KK5

1

Chọn điểm, chôn mốc

 

 

 

 

 

1.1

Chọn điểm, chôn mốc bê tông

2.943.184

3.718.040

4.616.766

5.903.049

7.359.671

1.2

Chọn điểm, chôn mốc hè phố

3.414.254

4.344.081

5.422.552

6.966.091

8.714.038

2

Xây tường vây

3.604.504

3.976.130

4.501.700

5.765.367

6.478.892

3

Tiếp điểm

673.057

768.614

891.424

1.049.150

1.280.707

4

Đo ngắm

 

 

 

 

 

4.1

Đo ngắm

1.287.015

1.557.174

1.946.983

2.513.490

3.767.094

4.2

Đo cao lượng giác

122.235

149.251

188.232

244.883

370.243

5

Tính toán

 

 

 

 

 

5.1

Tính toán

421.281

421.281

421.281

421.281

421.281

5.2

Tính toán đo cao lượng giác

21.064

21.064

21.064

21.064

21.064

6

Phục vụ kiểm tra nghiệm thu

308.156

308.156

308.156

308.156

308.156

II. Lập bản đồ địa chính

STT

Tên sản phẩm

Đơn giá theo loại khó khăn (đồng/ha)

KK1

KK2

KK3

KK4

KK5

1

Tỷ lệ 1/500

9.753.366

11.170.381

12.877.923

14.947.424

17.411.952

1.1

Ngoại nghiệp

8.263.982

9.604.100

11.234.745

13.201.715

15.544.041

1.2

Nội nghiệp

1.489.384

1.566.281

1.643.179

1.745.708

1.867.911

2

Tỷ lệ 1/1000

3.273.436

3.722.529

4.529.782

5.927.747

7.195.128

2.1

Ngoại nghiệp

2.596.954

3.008.542

3.768.865

5.108.215

6.302.287

2.2

Nội nghiệp

676.481

713.988

760.917

819.532

892.841

3

Tỷ lệ 1/2000

1.386.942

1.574.036

1.818.446

2.218.963

2.803.527

3.1

Ngoại nghiệp

1.109.228

1.279.269

1.503.141

1.928.103

2.487.989

3.2

Nội nghiệp

277.714

294.767

315.305

290.859

315.538

4

Tỷ lệ 1/5000

462.015

528.748

608.590

705.304

 

4.1

Ngoại nghiệp

420.363

482.746

557.082

646.363

 

4.2

Nội nghiệp

41.653

46.003

51.508

58.942

 

III. Chỉnh lý bản đồ địa chính

STT

Tên sản phẩm

Đơn giá theo loại khó khăn (đồng/100thửa)

KK1

KK2

KK3

KK4

KK5

1

Tỷ lệ 1/500

40.116.441

47.108.452

55.985.138

67.507.070

80.715.413

1.1

Ngoại nghiệp

36.907.388

43.804.503

52.655.274

63.432.412

76.165.461

1.2

Nội nghiệp

3.209.053

3.303.949

3.329.864

4.074.659

4.549.952

2

Tỷ lệ 1/1000

 

20.104.269

23.232.632

26.503.565

30.976.471

2.1

Ngoại nghiệp

 

17.550.659

20.625.714

23.837.802

28.157.044

2.2

Nội nghiệp

 

2.553.610

2.606.918

2.665.763

2.819.428

3

Tỷ lệ 1/2000

20.610.164

23.718.120

27.858.050

 

 

3.1

Ngoại nghiệp

18.270.643

21.336.597

25.376.845

 

 

3.2

Nội nghiệp

2.339.522

2.381.523

2.481.204

 

 

4

Tỷ lệ 1/5000

29.278.604

33.375.138

39.521.300

46.366.648

 

4.1

Ngoại nghiệp

26.546.402

30.596.239

36.473.728

43.211.955

 

4.2

Nội nghiệp

2.732.202

2.778.899

3.047.572

3.154.692

 

*Ghi chú: Đơn giá trên (chỉnh lý BĐĐC) tính theo mức độ biến động thửa trong một mảnh bản đồ như sau:

STT

Tỷ lệ biến động thửa

Hệ số

1

Dưới 15 %

1.0

2

Các thửa biến động trên 15% được tính: từ 15 % đến 25 %

0.9

3

Các thửa biến động trên 15% được tính: từ 25 % đến 40 %

0.8

4

Trên 40 %

Đo lập BĐĐC

PHẦN II.

ĐƠN GIÁ ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỒNG LOẠT ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN

Việc phân loại khó khăn của công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận đồng loạt đối với hộ gia đình, cá nhân được xác định theo thông tư 14/2017/TT-BTNMT ngày 20/7/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đơn giá này không bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)

I. Đăng ký, cấp giấy chứng nhận lần đầu đồng loạt đối với hộ gia đình, cá nhân ở xã, thị trấn

STT

Nội dung công việc

Đơn giá (đồng/GCN)

KK1

KK2

KK3

1

Đăng ký, cấp GCN

388.944

403.741

421.096

-

Trường hợp nhiều thửa đất nông nghiệp cấp chung một GCN thì mỗi thửa tăng thêm được tính

70.499

74.919

80.088

2

Đăng ký nhưng không thuộc trường hợp cấp GCN

223.514

230.912

239.590

3

Đăng ký nhưng không có nhu cầu hoặc không đủ điều kiện GCN

355.858

369.175

384.794

II. Đăng ký, cấp đổi giấy chứng nhận đồng loạt đối với hộ gia đình, cá nhân ở xã, thị trấn

STT

Nội dung công việc

Đơn giá (đồng/GCN)

KK1

KK2

KK3

1

Đăng ký, cấp đổi GCN

298.135

312.288

329.425

-

Trường hợp nhiều thửa đất nông nghiệp cấp chung một GCN thì mỗi thửa tăng thêm được tính

44.860

49.086

54.189

2

Đăng ký nhưng không có nhu cầu hoặc không đủ điều kiện cấp đổi GCN

274.322

287.059

302.483

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 54/2019/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 54/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 01/11/2019
Ngày hiệu lực 15/11/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 54/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 54/2019/QĐ-UBND đơn giá cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tỉnh An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 54/2019/QĐ-UBND đơn giá cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tỉnh An Giang
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 54/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh An Giang
Người ký Trần Anh Thư
Ngày ban hành 01/11/2019
Ngày hiệu lực 15/11/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 54/2019/QĐ-UBND đơn giá cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tỉnh An Giang

Lịch sử hiệu lực Quyết định 54/2019/QĐ-UBND đơn giá cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tỉnh An Giang

  • 01/11/2019

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 15/11/2019

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực