Quyết định 540/QĐ-TCTS-TTKN

Quyết định 540/QĐ-TCTS-TTKN năm 2015 về việc công nhận loài tôm hùm (homarus americanus) nhập khẩu vào danh mục thủy sản sống đã được đánh giá rủi ro do Tổng cục Thủy sản ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 540/QĐ-TCTS-TTKN tôm hùm nhập khẩu thủy sản sống đã được đánh giá rủi ro


BNÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIN NÔNG THÔN
TỔNG CỤC THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 540/QĐ-TCTS-TTKN

Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

V VIC CÔNG NHN LOÀI TÔM HÙM (HOMARUS AMERICANUS) NHP KHU VÀO DANH MC THY SN SNG ĐÃ ĐƯC ĐÁNH GIÁ RI RO

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỦY SẢN

Căn cứ Quyết định số 57/2014/QĐ-TTg ngày 22/10/2014 của Th tướng Chính phủ v việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu t chức của Tổng cục Thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 04/2015/TT-BNNPTNT ngày 12/02/2015 ca Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện một số nội dung ca Nghị định s187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của chính ph quy định chi tiết thi hành luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý, mua hán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản;

Căn c Thông tư số 11/2015/TT-BNNPTNT ngày 10/3/2015 ca Bộ Nông nghiệp và Phát trin nông thôn quy định đánh giá rủi ro đối với thy sn sống nhập khẩu dùng làm thực phẩm;

Căn cứ kết luận, kiến nghị của Hội đồng đánh giá rủi ro tại Biên bản họp ngày 24/5/2015 của Hội đồng đánh giá rủi ro thủy sn sống nhập khu dùng làm thực phẩm được thành lập theo Quyết định số 228/QĐ-TCTS-TTKN ngày 15/5/2015 của Tng cục trưng Tng cục Thủy sn v việc thành lập hội đng khoa học chuyên ngành đánh giá rủi ro thủy sản sống dùng làm thực phẩm;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kim định nuôi trồng thủy sản,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Danh mục thủy sn sống đã được đánh giá rủi ro, đủ điều kiện nhập khẩu làm thực phẩm kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Tng cục Thủy sản, Giám đốc Trung tâm Khảo nghiệm, Kim nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sn, các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến nhập khu thủy sản sng có tên trong Danh mục đưc quy định lại Điều 1 và các tchức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
-
Như Điều 3;
-
Trung tâm Thông tin Thủy sản;
-
Lưu: VT, TTKN.

KT. TNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ
TNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Huy Điền

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦY SẢN SỐNG ĐÃ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ RỦI RO, ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHẬP KHU LÀM THC PHM
(Ban hành kèm theo Quyết định s 540/QĐ-TCTS-TTKN ngày 07 tháng 9 năm 2015 ca Tổng cục trưởng Tng cục Thủy sản)

TT

Đối tượng thy sản sống

Tên khoa học

Biện pháp quản lý rủi ro phải thực hiện

1

Tôm hùm Mỹ

Homarus americanus

- Chnhập khẩu cho mục đích dùng làm thực phẩm, không được nhập tôm hùm có kích cnhỏ (cỡ tôm giống).

- Không gây nuôi, không phát tán ra vùng nuôi trng thủy sn và môi trường tự nhiên.

- Tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về kim dịch thủy sản khi nhập khu và quản lý thủy sn sống nhập khẩu dùng làm thực phẩm.

- Khi xảy ra thất thoát phải báo cáo cho cơ quan quản lý để có biện pháp xử lý kịp thời.

- Tiến hành lưu gitrong điều kiện kiểm soát được nước thải.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 540/QĐ-TCTS-TTKN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu540/QĐ-TCTS-TTKN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/09/2015
Ngày hiệu lực07/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 540/QĐ-TCTS-TTKN

Lược đồ Quyết định 540/QĐ-TCTS-TTKN tôm hùm nhập khẩu thủy sản sống đã được đánh giá rủi ro


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 540/QĐ-TCTS-TTKN tôm hùm nhập khẩu thủy sản sống đã được đánh giá rủi ro
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu540/QĐ-TCTS-TTKN
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuỷ sản
        Người kýNguyễn Huy Điền
        Ngày ban hành07/09/2015
        Ngày hiệu lực07/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 540/QĐ-TCTS-TTKN tôm hùm nhập khẩu thủy sản sống đã được đánh giá rủi ro

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 540/QĐ-TCTS-TTKN tôm hùm nhập khẩu thủy sản sống đã được đánh giá rủi ro

            • 07/09/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/09/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực