Quyết định 540/QĐ-UBND

Quyết định 540/QĐ-UBND về phê duyệt đơn giá hỗ trợ cho một đơn vị sản phẩm giống vật nuôi năm 2018 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Nội dung toàn văn Quyết định 540/QĐ-UBND 2018 phê duyệt đơn giá hỗ trợ sản phẩm giống vật nuôi Thái Nguyên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 540/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 23 tháng 02 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐƠN GIÁ HỖ TRỢ CHO MỘT ĐƠN VỊ SẢN PHẨM GIỐNG VẬT NUÔI NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giá ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020;

Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 của Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ;

Căn cứ Thông tư số 205/2015/TT-BTC ngày 23/12/2015 của Bộ Tài chính quy định về cơ chế tài chính thực hiện Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 116/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của B Tài chính hướng dẫn lập, phân bổ dự toán, thanh toán, quyết toán kinh phí sản phm công ích ging nông nghiệp, thủy sn;

Căn cứ Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;

Căn cứ Quyết định số 3878/QĐ-UBND ngày 14/12/2017 của UBND tỉnh về việc giao Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tnh Thái Nguyên năm 2018;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 501/TTr-STC ngày 09/02/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đơn giá hỗ trợ cho một đơn vị sản phẩm giống vật nuôi năm 2018 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, cụ thể như sau:

1. Đơn giá hỗ trợ:

(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

(Riêng đơn giá hỗ trợ 1 đơn vị sản phẩm tinh lợn giống bao gồm cả chi phí sản xuất, tuyên truyền kỹ thuật, quảng cáo, tập huấn chuyn giao, vận chuyn, cấp phát đến các nông hộ. Liều tinh: 40ml/liều).

2. Đơn giá hỗ trợ trên làm cơ sở để Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký hợp đồng đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm giống gốc vật nuôi theo Thông tư s 116/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính, đồng thời thực hiện việc thanh quyết toán nguồn kinh phí được cấp theo đúng quy định.

3. Mức giá bán dự kiến để xác định đơn giá hỗ trợ trên là mức giá dự toán:

- Trường hợp giá bán thực tế cao hơn mức giá dự toán thì phần chênh lệch giá được hạch toán bù trừ chi phí tăng thêm, giảm lỗ và bù lỗ.

- Trường hợp giá bán thực tế thấp hơn mức giá dự toán, yêu cầu Trung tâm Giống vật nuôi tiết kiệm chi phí để bù đắp (không cấp bù).

4. Nguồn kinh phí thực hiện đã được giao tại Quyết định số 3878/QĐ-UBND ngày 14/12/2017 của UBND tỉnh về việc giao Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên năm 2018.

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Trung tâm Giống vật nuôi thực hiện việc qun lý, theo dõi duy trì đàn giống gốc cho phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị: Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Trung tâm Giống vật nuôi và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KT, CNN.
Trinhnq/QĐ.T02/08b

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Tuấn

 

PHỤ LỤC

ĐƠN GIÁ HỖ TRỢ CHO MỘT ĐƠN VỊ SẢN PHẨM GIỐNG VẬT NUÔI NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN
(Kèm theo Quyết định số 540/QĐ-UBND ngày 23/02/2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên)

STT

Tên giống vật nuôi

Số lượng sản xuất

Đơn vị tính

Đơn giá hỗ trợ cho 1 đơn vị sản phẩm giống (đồng)

1

Lợn giống hậu bị

1.065

Con

1.630.000

2

Bò giống hậu bị

10

Con

5.033.000

3

Tinh lợn giống

80.000

liều

34.595

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 540/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu540/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/02/2018
Ngày hiệu lực23/02/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 540/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 540/QĐ-UBND 2018 phê duyệt đơn giá hỗ trợ sản phẩm giống vật nuôi Thái Nguyên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 540/QĐ-UBND 2018 phê duyệt đơn giá hỗ trợ sản phẩm giống vật nuôi Thái Nguyên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu540/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Nguyên
        Người kýĐoàn Văn Tuấn
        Ngày ban hành23/02/2018
        Ngày hiệu lực23/02/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 540/QĐ-UBND 2018 phê duyệt đơn giá hỗ trợ sản phẩm giống vật nuôi Thái Nguyên

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 540/QĐ-UBND 2018 phê duyệt đơn giá hỗ trợ sản phẩm giống vật nuôi Thái Nguyên

            • 23/02/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/02/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực