Quyết định 5406/QĐ-UBND

Quyết định 5406/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đăng ký kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Thanh Hóa

Nội dung toàn văn Quyết định 5406/QĐ-UBND thủ tục hành chính bãi bỏ đăng ký kinh doanh Ủy ban huyện Thanh Hóa 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5406/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 23 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ KINH DOANH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TỈNH THANH HÓA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật T chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kim soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 4480/TTr-SKHĐT ngày 16/12/2015 và Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 2270/STP-KSTTHC ngày 07/12/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 14 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đăng ký kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tnh Thanh Hóa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thtrưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có Iiên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 QĐ;
- Cục Kiểm soát TTHC - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy
, TT HĐND tỉnh;
- Ch
tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thị Thìn

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ KINH DOANH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TỈNH THANH HÓA

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 5406/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 ca Chủ tịch UBND tnh Thanh Hóa)

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TỈNH THANH HÓA

Stt

Số hồ thủ tục hành chính

Tên thủ tục hành chính

Tên văn bản QPPL quy định việc bãi bỏ thủ tc hành chính

Lĩnh vực: Đăng ký kinh doanh

1

T-THA-078489-TT

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã.

Khoản 2, Điều 63 Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13 ngày 20/11/2012 của Quốc hội khóa XIII, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013.

2

T-THA-078511-TT

Đăng ký lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

Khoản 2, Điều 63 Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13 ngày 20/11/2012 của Quốc hội khóa XIII, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013.

3

T-THA-078520-TT

Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của hợp tác xã.

Khoản 2, Điều 63 Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13 ngày 20/11/2012 của Quốc hội khóa XIII, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013.

4

T-THA-078528-TT

Đăng ký thay đổi nơi đăng ký kinh doanh của hợp tác xã.

Khoản 2, Điều 63 Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13 ngày 20/11/2012 của Quốc hội khóa XIII, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013.

5

T-THA-078537-TT

Đăng ký thay đi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã đến nơi khác trong phạm vi tỉnh.

Khoản 2, Điều 63 Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13 ngày 20/11/2012 của Quốc hội khóa XIII, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013.

6

T-THA-078543-TT

Đăng ký thay đổi địa chtrụ sở chính của hợp tác xã ttỉnh khác.

Khoản 2, Điều 63 Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13 ngày 20/11/2012 của Quốc hội khóa XIII, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013.

7

T-THA-078546-TT

Đăng ký đổi tên hợp tác xã.

Khoản 2, Điều 63 Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13 ngày 20/11/2012 của Quốc hội khóa XIII, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013.

8

T-THA-078550-TT

Đăng ký thay đi số lượng xã viên, người đại diện theo pháp luật, Danh sách Ban Quản trị, Ban Kiểm soát hợp tác xã.

Khoản 2, Điều 63 Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13 ngày 20/11/2012 của Quốc hội khóa XIII, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013.

9

T-THA-078555-TT

Đăng ký thay đổi vốn điều lệ hợp tác xã.

Khoản 2, Điều 63 Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13 ngày 20/11/2012 của Quốc hội khóa XIII, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013.

10

T-THA-078582-TT

Đăng ký Điều lệ hợp tác xã sửa đổi.

Khoản 2, Điều 63 Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13 ngày 20/11/2012 của Quốc hội khóa XIII, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013.

11

T-THA-078583-TT

Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã chia, tách.

Khoản 2, Điều 63 Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13 ngày 20/11/2012 của Quốc hội khóa XIII, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013.

12

T-THA-078715-TT

Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã hợp nhất, sáp nhập.

Khoản 2, Điều 63 Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13 ngày 20/11/2012 của Quốc hội khóa XIII, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013.

13

T-THA-078742-TT

Tiếp nhận thông báo tạm ngừng hoạt động hợp tác xã.

Khoản 2, Điều 63 Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13 ngày 20/11/2012 của Quốc hội khóa XIII, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013.

14

T-THA-078751-TT

Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã giải thể tự nguyện.

Khoản 2, Điều 63 Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13 ngày 20/11/2012 của Quốc hội khóa XIII, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5406/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu5406/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/12/2015
Ngày hiệu lực23/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5406/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 5406/QĐ-UBND thủ tục hành chính bãi bỏ đăng ký kinh doanh Ủy ban huyện Thanh Hóa 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 5406/QĐ-UBND thủ tục hành chính bãi bỏ đăng ký kinh doanh Ủy ban huyện Thanh Hóa 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu5406/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýLê Thị Thìn
        Ngày ban hành23/12/2015
        Ngày hiệu lực23/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 5406/QĐ-UBND thủ tục hành chính bãi bỏ đăng ký kinh doanh Ủy ban huyện Thanh Hóa 2015

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 5406/QĐ-UBND thủ tục hành chính bãi bỏ đăng ký kinh doanh Ủy ban huyện Thanh Hóa 2015

            • 23/12/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/12/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực