Quyết định 541/QĐ-BTP

Quyết định 541/QĐ-BTP năm 2015 kế hoạch của Bộ Tư pháp triển khai thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Nội dung toàn văn Quyết định 541/QĐ-BTP 2015 thực hiện Nghị định 04/2015/NĐ-CP


BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 541/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH CỦA BỘ TƯ PHÁP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 04/2015/NĐ-CP NGÀY 09/01/2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/3/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch của Bộ Tư pháp triển khai thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo thực hiện);
- Văn phòng Chính phủ;
- Vụ Dân vận các cơ quan Nhà nước – Ban Dân vận Trung ương;
- Các tổ chức chính trị - xã hội thuộc Bộ;
- Cục CNTT (để đăng Cổng thông tin điện tử);
- Lưu: VT, VP (TH).

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thúy Hiền

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 04/2015/NĐ-CP NGÀY 09/01/2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 541/QĐ-BTP Ngày 26 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. MỤC ĐÍCH

1.1. Bảo đảm triển khai thống nhất, đồng bộ và hiệu quả Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ tại cơ quan Bộ Tư pháp và các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

1.2. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức làm công tác quản lý và những người có liên quan trong việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị.

2. YÊU CẦU

2.1. Xác định đầy đủ các nhiệm vụ cần triển khai thực hiện theo quy định của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ.

2.2. Chuẩn bị điều kiện về nhân lực, kinh phí và các điều kiện khác bảo đảm cho việc thi hành Nghị định.

2.3. Phân công nhiệm vụ, xác định trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP và Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định đến các đơn vị thuộc Bộ

- Nội dung: Phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP những điểm mới của Nghị định số 04/2014/NĐ-CP so với Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 08/9/1998 của Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của các cơ quan.

- Hình thức: Hội nghị quán triệt việc triển khai thực hiện Nghị định.

- Dự kiến thành phần: Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ của Bộ Tư pháp; đại diện Lãnh đạo, công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ; đại diện các tổ chức chính trị - xã hội thuộc Bộ.

- Thời gian: 01 ngày.

- Chủ trì Hội nghị: Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ của Bộ Tư pháp

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Tháng 4/2015.

2. Phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động của đơn vị

- Đơn vị chủ trì: Các đơn vị thuộc Bộ

- Thành phần: Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị.

- Thời gian thực hiện: Tháng 5/2015.

3. Xây dựng văn bản của Bộ Tư pháp gửi Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan

- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thanh tra Bộ.

- Thời gian thực hiện: Tháng 4/2015.

4. Đề xuất kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ của Bộ Tư pháp

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Tổng cục THADS, Thanh tra Bộ và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II/2015.

5. Hoàn thiện thể chế nội bộ về thực hiện Quy chế dân chủ của Bộ Tư pháp, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

5.1. Rà soát, đề xuất việc sửa đổi hoặc thay thế Quy chế thực hiện dân chủ của Bộ Tư pháp

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thanh tra Bộ và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II/2015.

5.2. Rà soát, đề xuất việc sửa đổi hoặc thay thế Quy chế làm việc; các Quy chế về quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Tư pháp

- Đơn vị chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thanh tra Bộ và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II/2015.

5.3. Rà soát, xây dựng hoặc sửa đổi, thay thế Quy chế thực hiện dân chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ, đảm bảo phù hợp với các quy định của Chính phủ và Quy chế thực hiện dân chủ của Bộ Tư pháp

- Đơn vị chủ trì: Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thanh tra Bộ và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan.

- Thời gian thực hiện Quý III/2015.

5.4. Nghiên cứu, xây dựng Quy chế mẫu về thực hiện dân chủ của Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thanh tra Bộ và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II/2015.

5.5. Rà soát, xây dựng hoặc sửa đổi, thay thế Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế quản lý trang thiết bị làm việc của đơn vị, đảm bảo phù hợp với các quy định của Chính phủ và Quy chế thực hiện dân chủ của Bộ Tư pháp

- Đơn vị chủ trì: Các đơn vị dự toán thuộc Bộ.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Thanh tra Bộ.

- Thời gian thực hiện: Quý III/2015.

5.6. Rà soát, xây dựng hoặc sửa đổi, thay thế Quy chế làm việc của đơn vị, đảm bảo phù hợp với các quy định của Chính phủ và Quy chế làm việc của Bộ Tư pháp

- Đơn vị chủ trì: Các đơn vị thuộc Bộ.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Thanh tra Bộ.

- Thời gian thực hiện: Quý III/2015.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ của Bộ Tư pháp có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch này; xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ hàng năm của Bộ Tư pháp.

2. Văn phòng Bộ:

- Là đầu mối tổ chức thực hiện, tổng hợp, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện và báo cáo Lãnh đạo Bộ, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ của Bộ Tư pháp kết quả thực hiện Kế hoạch này;

- Tham mưu, đề xuất với Lãnh đạo Bộ, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ của Bộ Tư pháp tổ chức sơ kết việc thực hiện Nghị định theo quy định, phù hợp yêu cầu thực tiễn.

Chánh Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch, định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo và kiến nghị với Lãnh đạo Bộ, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ của Bộ Tư pháp về các biện pháp cần thiết để bảo đảm thực hiện Kế hoạch này; kịp thời báo cáo với Lãnh đạo Bộ, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ của Bộ Tư pháp các vấn đề phát sinh để xem xét, giải quyết.

3. Các đơn vị thuộc Bộ:

- Chủ động thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch này, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng công việc. Trong quá trình thực hiện cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan, nếu có vướng mắc, khó khăn thì kịp thời phản ánh, kiến nghị tới Văn phòng Bộ Tư pháp để được hướng dẫn giải quyết.

- Lập dự toán kinh phí bảo đảm cho việc thực hiện các hoạt động chưa được bố trí kinh phí nêu tại Kế hoạch này, gửi Vụ Kế hoạch - Tài chính để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ quyết định.

4. Tổng cục Thi hành án dân sự: Phối hợp với Văn phòng Bộ trong công tác thực hiện dân chủ trong hoạt động của các cơ quan thi hành án dân sự địa phương; chỉ đạo các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương thực hiện nghiêm túc việc thực hiện dân chủ trong hoạt động theo quy định của Chính phủ và của Bộ Tư pháp.

5. Vụ Kế hoạch - Tài chính: Bố trí kinh phí để bảo đảm thực hiện Kế hoạch này, phù hợp với tình hình quản lý ngân sách của Bộ và quy định của pháp luật

6. Các tổ chức chính trị - xã hội cơ quan Bộ Tư pháp trong phạm vi, trách nhiệm tổ chức quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP đến toàn thể các thành viên của tổ chức mình./.

 

 

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thúy Hiền

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 541/QĐ-BTP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu541/QĐ-BTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/03/2015
Ngày hiệu lực26/03/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 541/QĐ-BTP

Lược đồ Quyết định 541/QĐ-BTP 2015 thực hiện Nghị định 04/2015/NĐ-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 541/QĐ-BTP 2015 thực hiện Nghị định 04/2015/NĐ-CP
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu541/QĐ-BTP
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýNguyễn Thúy Hiền
        Ngày ban hành26/03/2015
        Ngày hiệu lực26/03/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 541/QĐ-BTP 2015 thực hiện Nghị định 04/2015/NĐ-CP

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 541/QĐ-BTP 2015 thực hiện Nghị định 04/2015/NĐ-CP

           • 26/03/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/03/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực