Quyết định 5415/QĐ-HQHP

Quyết định 5415/QĐ-HQHP năm 2016 Quy định nhiệm vụ cụ thể, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của Chi cục và các Đội công tác thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ do Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hải Phòng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 5415/QĐ-HQHP nhiệm vụ cơ cấu quan hệ công tác Chi cục Hải quan cảng Đình Vũ Hải Phòng


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN
TP HẢI PHÒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5415/QĐ-HQHP

Hải Phòng, ngày 30 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ CỤ THỂ, CƠ CẤU TỔ CHỨC, MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA CHI CỤC VÀ CÁC ĐỘI CÔNG TÁC THUỘC CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU CẢNG ĐÌNH VŨ

CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TP HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014 và các văn bản hướng dẫn liên quan;

Căn cứ Quyết định số 1919/QĐ-BTC ngày 06/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 2981/QĐ-TCHQ ngày 10/10/2014 của Tổng cục trưởng Tng cục Hải quan ban hành Quy định về thực hiện phân cấp quản lý công chức, viên chức Tổng cục Hải quan;

Căn cứ Quyết định số 4292/QĐ-TCHQ ngày 12/12/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức của Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định nhiệm vụ cụ thể, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của Chi cục và các Đội công tác thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành và thay thế Quyết định số 1943/QĐ-HQHP ngày 26/11/2015 của Cục trưởng Cục Hải quan Tp. Hải Phòng.

Chánh văn phòng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Chi cục trưng Chi cục Hải quan cửa khu cảng Đình Vũ và Trưng các đơn vị thuộc Cục Hải quan Tp. Hải Phòng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2 (để th/hiện);
- Vụ TCCB - TCHQ (để b/cáo);
- Lưu: VT, TCCB (2b)

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Lộc

 

QUY ĐỊNH

NHIỆM VỤ CỤ THỂ, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU CẢNG ĐÌNH VŨ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 5415/QĐ-HQHP ngày 30/12/2016 ca Cục trưởng Cục Hải quan Tp. Hải Phòng)

Điều 1. Nhiệm vụ cụ thể

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Luật Hải quan năm 2014, các quy định khác của pháp luật có liên quan và những nhiệm vụ cụ thể sau đây:

1. Thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khu, chuyển khẩu, quá cảnh thuộc các loại hình (trừ loại hình gia công và sản xuất hàng xuất khẩu) và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, trung chuyển tại các địa bàn hoạt động hải quan và các địa điểm khác được giao theo quy định của pháp luật.

2. Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan để phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy qua biên giới; phòng, chống gian lận thương mại trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và địa bàn hoạt động của Chi cục theo quy định của pháp luật.

Phối hợp với các lực lượng chức năng khác để thực hiện công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới ngoài phạm vi địa bàn hoạt động hải quan.

3. Thực hiện công tác quản lý thuế, tiến hành thu thuế và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; thực hiện việc miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế, ấn định thuế, gia hạn, theo dõi, thu thuế nợ đọng, cưỡng chế thuế theo quy định của pháp luật.

4. Tổ chức thực hiện các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan.

5. Thực hiện kiểm tra sau thông quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của pháp luật.

6. Tổ chức thực hiện chế độ ưu tiên đối với doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

7. Thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực hải quan theo quy định của pháp luật.

8. Tchức thực hiện công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu theo phân công và theo quy định của pháp luật.

9. Thực hiện cập nhật, thu thập, phân tích thông tin nghiệp vụ hải quan theo quy định của Cục Hải quan Tp. Hải Phòng và của Tổng cục Hải quan.

10. Thực hiện thống kê nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh thuộc phạm vi quản lý của Chi cục.

11. Thực hiện việc xử lý vi phạm hành chính, giải quyết khiếu nại các quyết định hành chính và giải quyết tố cáo theo thẩm quyền của Chi cục Hải quan được pháp luật quy định.

12. Áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

13. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nhà nước, tổ chức hữu quan trên địa bàn hoạt động của Chi cục để thực hiện nhiệm vụ được giao.

14. Kiến nghị với Lãnh đạo Cục những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung về chính sách quản lý nhà nước về hải quan đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, các quy định, quy trình thủ tục hải quan và những vấn đề vượt thẩm quyền giải quyết của Chi cục.

15. Kiểm tra, giám sát trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ hải quan việc thực hiện các quy định, quy trình nghiệp vụ hải quan của công chức thuộc Chi cục để kịp thời phát hiện, xlý đối với hành vi tiêu cực hoặc thực hiện chưa đúng quy định, quy trình của công chức.

16. Thường xuyên theo dõi, thu thập, phân tích, so sánh, đánh giá thông tin, số liệu trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ hải quan và các nguồn thông tin khác để nhận định những phát sinh, thay đổi bất thường trên địa bàn Chi cục trong việc thực hiện công tác quản lý rủi ro để kịp thời phát hiện, xử lý, đề xuất Cục trưởng các biện pháp xử lý phù hp theo quy định đảm bảo phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật hải quan của các tổ chức và cá nhân liên quan.

17. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật về Hải quan cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn.

18. Tổ chức trin khai thực hiện việc ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và phương pháp quản lý hải quan hiện đại.

19. Thực hiện hợp tác quốc tế về hi quan theo phân cấp hoặc ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

20. Thực hiện các quy định về quản lý công chức, hợp đồng lao động và quản lý tài chính, tài sản, các trang thiết bị của Chi cục theo quy định và phân cấp của Cục Hải quan Tp. Hải Phòng.

21. Thực hiện chế độ báo cáo và cung cấp thông tin về hoạt động của Chi cục theo quy định của Cục Hải quan Tp. Hải Phòng và Tổng cục Hải quan.

22. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

Điều 2. Cơ cấu tổ chức, địa bàn quản lý và biên chế

1. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ có 05 Đội công tác:

- Đội Tổng hợp.

- Đội Thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu.

- Đội Quản lý thuế và Kiểm tra sau thông quan.

- Đội Giám sát hải quan.

- Đội Thủ tục phương tiện vận tải xuất nhập cảnh.

2. Cục trưởng Cục Hải quan Tp. Hải Phòng quy định cụ thể địa bàn quản lý của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ.

3. Biên chế của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ do Cục trưởng Cục Hải quan Tp. Hải Phòng quyết định trong tổng biên chế được giao.

Điều 3. Lãnh đạo Chi cục

- Lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ có Chi cục trưởng và một số Phó chi cục trưởng.

- Chi cục trưởng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Hải quan Tp. Hải Phòng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Chi cục.

- Phó chi cục trưởng chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về công việc được phân công phụ trách.

Điều 4. Mối quan hệ công tác

1. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp và toàn diện của Cục trưởng Phó cục trưởng theo Quy chế làm việc và văn bản phân công phụ trách lĩnh vực công tác của Lãnh đạo Cục Hải quan Tp. Hải Phòng.

2. Chịu sự kiểm tra, hướng dẫn về công tác chuyên môn, nghiệp vụ của các Phòng tham mưu thuộc Cục Hải quan Tp. Hải Phòng.

3. Mối quan hệ với các đơn vị thuộc Cục Hải quan Tp. Hải Phòng là mối quan hệ trao đổi, phối hợp, tạo điều kiện hoàn thành nhiệm vụ.

4. Mối quan hệ với các cơ quan nhà nước, tổ chức hữu quan trên địa bàn là mối quan hphối hợp để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh yêu cầu, nhiệm vụ mới, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ kịp thời báo cáo, đề xuất cục trưởng (qua Phòng Tổ chức cán bộ) quyết định sửa đi, bổ sung phù hợp.

 

QUY ĐỊNH

NHIỆM VỤ CỤ THỂ, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA ĐỘI TỔNG HỢP THUỘC CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU CẢNG ĐÌNH VŨ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 5415/QĐ-HQHP ngày 30/12/2016 ca Cục trưởng Cục Hải quan Tp. Hải Phòng)

Điều 1. Nhiệm vụ cụ thể

1. Thực hiện xử lý vi phạm hành chính về hải quan theo thm quyền được pháp luật quy định. Tham mưu lãnh đạo Chi cục về xử phạt vi phạm hành chính; giải quyết khiếu nại Quyết định hành chính, hành vi hành chính và giải quyết tố cáo theo thẩm quyền Chi cục được pháp luật quy định.

2. Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ; chế độ thống kê, báo cáo theo quy định.

3. Tiếp nhận, kiểm tra và làm thủ tục xác nhận Tờ khai nguồn gốc xe ô tô, xe gắn máy nhập khẩu.

4. Thực hiện kiểm tra hành lý vượt quá định mức miễn thuế của thuyền viên, hành khách nhập cảnh.

5. Tham mưu Lãnh đạo Chi cục về công tác tổ chức cán bộ, thi đua, khen thưởng.

6. Quản lý cán bộ, công chức, hợp đồng lao động; quản lý hồ sơ, tài sản, trang thiết bị được giao theo quy định.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng giao.

Điều 2. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Đội Tổng hợp có Đội trưởng và một số Phó đội trưởng do Cục trưởng Cục Hải quan Tp. Hải Phòng bnhiệm.

2. Biên chế của Đội Tổng hợp do Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ quyết định theo thẩm quyền được phân cấp.

Điều 3. Mối quan hệ công tác

1. Chịu sự quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Chi cục trưởng Chi cục Hi quan cửa khẩu cảng Đình Vũ.

2. Có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với các Đội công tác khác thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

3. Đội trưởng Đội Tổng hợp có trách nhiệm:

- Điều hành công việc chung; quản lý, bố trí và sắp xếp cán bộ, công chức, hợp đng lao động nhằm thực hiện nhiệm vụ được giao đạt hiệu quả cao nhất.

- Báo cáo kịp thời về tình hình hoạt động, các khó khăn, vướng mắc (bao gồm cả các nội dung công tác cán bộ liên quan) với Chi cục trưởng để xem xét, giải quyết.

4. Phó đội trưởng là người giúp việc cho Đội trưởng, chịu trách nhiệm trước Đội trưởng về công việc được phân công phụ trách; Thay mặt Đội trưởng điều hành công tác của Đội khi Đội trưởng vắng mặt, có trách nhiệm báo cáo Đội trưởng tình hình, nội dung công việc đã giải quyết.

5. Công chức, hợp đồng lao động trong Đội chấp hành sự phân công, quản lý và điều hành của lãnh đạo Đội.

6. Đối với những vấn đề phát sinh hoặc chưa được quy định cụ thể nhưng cần giải quyết ngay phải được bàn bạc thống nhất trong tập thể lãnh đạo Đội để giải quyết theo thẩm quyền hoặc đề xuất báo cáo lãnh đạo Chi cục giải quyết kịp thời.

 

QUY ĐỊNH

NHIỆM VỤ CỤ THỂ, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA ĐỘI THỦ TỤC HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU THUỘC CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU CẢNG ĐÌNH VŨ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 5415/QĐ-HQHP ngày 30/12/2016 ca Cục trưởng Cục Hải quan Tp. Hải Phòng)

Điều 1. Nhiệm vụ cụ thể

1. Thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra hải quan đi với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc các loại hình (trừ loại hình gia công và sn xuất hàng xuất khẩu) trong địa bàn được giao quản lý theo quy định của pháp luật.

2. Phi hợp với các lực lượng chức năng khác để thực hiện công tác phòng, chống buôn lậu, chống gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới ngoài phạm vi địa bàn hoạt động hải quan.

3. Thực hiện thống kê nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh thuộc phạm vi quản lý của Chi cục.

4. Triển khai thực hiện việc ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và phương pháp quản lý hải quan hiện đại.

5. Thực hiện cập nhật, thu thập, phân tích thông tin nghiệp vụ hải quan theo quy định của Cục Hải quan Tp. Hải Phòng và của Tổng cục Hải quan.

6. Thực thi bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật.

7. Thực hiện xử lý vi phạm hành chính về hải quan theo thẩm quyền được pháp luật quy định. Thực hiện các công việc liên quan đến giải quyết khiếu nại theo thẩm quyền của Chi cục.

8. Kiến nghị, đề xuất với Lãnh đạo Chi cục những vấn đề cần sửa đi, bsung về chính sách quản lý nhà nước về hải quan đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu và chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, các quy định, quy trình thủ tục hải quan và những vấn đề vượt thẩm quyền giải quyết của Đội.

9. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật về Hải quan cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn.

10. Quản lý cán bộ, công chức; quản lý tài sản, các trang thiết bị được giao theo quy định.

11. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưng giao.

Điều 2. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Đội Thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu có Đội trưng và một số Phó đội trưng do Cục trưởng Cục Hải quan Tp. Hải Phòng bổ nhiệm.

2. Biên chế của Đội Thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu do Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ quyết định theo thẩm quyền được phân cấp.

Điều 3. Mối quan hệ công tác

1. Chịu sự quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ.

2. Có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với các Đội công tác khác thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

3. Đội trưởng Đội Thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu có trách nhiệm:

- Điều hành công việc chung; quản lý, bố trí và sắp xếp cán bộ, công chức nhằm thực hiện nhiệm vụ được giao đạt hiệu quả cao nhất.

- Báo cáo kịp thời về tình hình hoạt động, các khó khăn, vướng mắc (bao gồm cả các nội dung công tác cán bộ liên quan) với Chi cục trưởng để xem xét, giải quyết.

4. Phó đội trưởng là người giúp việc cho Đội trưởng, chịu trách nhiệm trước Đội trưởng về công việc được phân công phụ trách; Thay mặt Đội trưởng điều hành công tác của Đội khi Đội trưởng vắng mặt, có trách nhiệm báo cáo Đội trưởng tình hình, nội dung công việc đã giải quyết.

5. Công chức trong Đội chấp hành sự phân công, quản lý và điều hành của lãnh đạo Đội.

6. Đối với những vấn đề phát sinh hoặc chưa được quy định cụ thể nhưng cần giải quyết ngay phải được bàn bạc thống nhất trong tập thể lãnh đạo Đội để giải quyết theo thẩm quyền hoặc đề xuất báo cáo lãnh đạo Chi cục giải quyết kịp thời./.

 

QUY ĐỊNH

NHIỆM VỤ CỤ THỂ, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA ĐỘI QUẢN LÝ THUẾ & KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN THUỘC CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU CẢNG ĐÌNH VŨ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 5415/QĐ-HQHP ngày 30/12/2016 ca Cục trưởng Cục Hải quan Tp. Hải Phòng)

Điều 1. Nhiệm vụ cụ thể

1. Thực hiện công tác quản lý thuế thuộc thẩm quyền của Chi cục; thực hiện thu thuế và các khoản thu khác, ấn định thuế, hoàn thuế, không thu thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định.

2. Tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện chỉ tiêu thu nộp ngân sách hàng năm của Chi cục.

3. Tham mưu xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch công tác quản lý thuế; Thực hiện theo dõi, đôn đốc, áp dụng các biện pháp cưỡng chế thuế thuộc thẩm quyền của Chi cục.

4. Thực hiện kiểm tra sau thông quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định.

5. Thực hiện xử lý vi phạm hành chính về hải quan theo thẩm quyền được pháp luật quy định. Thực hiện các công việc liên quan đến giải quyết khiếu nại theo thẩm quyền của Chi cục.

6. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo, lưu trữ hồ sơ hải quan theo quy định.

7. Quản lý cán bộ, công chức; quản lý tài sản, các trang thiết bị được giao theo quy định.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng giao.

Điều 2. Cơ cấu tổ chức và biên chế:

1. Đội Quản lý thuế & Kiểm tra sau thông quan có Đội trưởng và một số Phó đội trưởng do Cục trưởng Cục Hải quan Tp. Hải Phòng bnhiệm.

2. Biên chế của Đội Quản lý thuế & Kiểm tra sau thông quan do Chi cục trưng Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ quyết định theo thẩm quyền được phân cấp.

Điều 3. Mối quan hệ công tác:

1. Chịu sự quản lý, lãnh đạo, chđạo toàn diện của Chi cục trưởng Chi cục Hi quan cửa khẩu cảng Đình Vũ.

2. Có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với các Đội công tác khác thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

3. Đội trưng Đội Quản lý thuế & Kiểm tra sau thông quan có trách nhiệm:

- Điều hành công việc chung; quản lý, bố trí và sắp xếp cán bộ, công chức nhằm thực hiện nhiệm vụ được giao đạt hiệu quả cao nhất.

- Báo cáo kịp thời về tình hình hoạt động, các khó khăn, vướng mắc (bao gồm cả các nội dung công tác cán bộ liên quan) với Chi cục trưởng để xem xét, giải quyết.

4. Phó đội trưởng là người giúp việc cho Đội trưởng, chịu trách nhiệm trước Đội trưởng về công việc được phân công phụ trách; Thay mặt Đội trưng điều hành công tác của Đội khi Đội trưởng vắng mặt, có trách nhiệm báo cáo Đội trưởng tình hình, nội dung công việc đã giải quyết.

5. Công chức trong Đội chấp hành sự phân công, quản lý và điều hành của lãnh đạo Đội.

6. Đối với những vấn đề phát sinh hoặc chưa được quy định cụ thể nhưng cần giải quyết ngay phải được bàn bạc thống nhất trong tập thể lãnh đạo Đội để giải quyết theo thẩm quyền hoặc đề xuất báo cáo lãnh đạo Chi cục giải quyết kịp thời.

 

QUY ĐỊNH

NHIỆM VỤ CỤ THỂ, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA ĐỘI THỦ TỤC PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI XUẤT NHẬP CẢNH THUỘC CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU CẢNG ĐÌNH VŨ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 5415/QĐ-HQHP ngày 30/12/2016 ca Cục trưởng Cục Hải quan Tp. Hải Phòng)

Điều 1. Nhiệm vụ cụ thể

1. Thực hiện thủ tục hải quan cho tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, chuyển cảng theo quy định của pháp luật.

2. Thực hiện cập nhật, thu thập, phân tích thông tin nghiệp vụ hải quan theo quy định của Cục Hải quan Tp. Hải Phòng và của Tổng cục Hải quan.

3. Thực hiện xử lý vi phạm hành chính về hải quan theo thẩm quyền được pháp luật quy định. Thực hiện các công việc liên quan đến giải quyết khiếu nại theo thẩm quyền của Chi cục.

4. Kiểm tra và niêm phong kho dự trữ của tàu biển theo quy định.

5. Quản lý cán bộ, công chức; quản lý tài sản, các trang thiết bị được giao theo quy định.

6. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo, lưu trữ hồ sơ trong lĩnh vực được giao.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng giao.

Điều 2. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Đội Thủ tục phương tiện vận tải xuất nhập cảnh có Đội trưởng và một số Phó đội trưởng do Cục trưng Cục Hải quan Tp. Hải Phòng bổ nhiệm.

2. Biên chế của Đội Thủ tục phương tiện vận tải xuất nhập cảnh do Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ quyết định theo thẩm quyền được phân cấp.

Điều 3. Mối quan hệ công tác

1. Chịu sự quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Chi cục trưởng Chi cục Hải quan ca khẩu cảng Đình Vũ.

2. Có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với các Đội công tác khác thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

3. Đội trưng Đội Thủ tục phương tiện vận tải xuất nhập cảnh có trách nhiệm:

- Điều hành công việc chung; quản lý, bố trí và sắp xếp cán bộ, công chức nhằm thực hiện nhiệm vụ được giao đạt hiệu quả cao nhất.

- Báo cáo kịp thời về tình hình hoạt động, các khó khăn, vướng mắc (bao gồm cả các nội dung công tác cán bộ liên quan) với Chi cục trưởng để xem xét, giải quyết.

4. Phó đội trưởng là người giúp việc cho Đội trưởng, chịu trách nhiệm trước Đội trưởng về công việc được phân công phụ trách; Thay mặt Đội trưởng điều hành công tác của Đội khi Đội trưởng vắng mặt, có trách nhiệm báo cáo Đội trưởng tình hình, nội dung công việc đã giải quyết.

5. Công chức trong Đội chấp hành sự phân công, quản lý và điều hành của lãnh đạo Đội.

6. Đối với những vấn đề phát sinh hoặc chưa được quy định cụ thể nhưng cần giải quyết ngay phải được bàn bạc thng nht trong tập thlãnh đạo Đội để quyết theo thẩm quyền hoặc đề xuất báo cáo lãnh đạo Chi cục giải quyết kịp thời.

 

QUY ĐỊNH

NHIỆM VỤ CỤ THỂ, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA ĐỘI GIÁM SÁT HẢI QUAN THUỘC CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU CẢNG ĐÌNH VŨ
(Ban hành kèm theo Quyết định số:
5415/QĐ-HQHP ngày 30/12/2016 ca Cục trưởng Cục Hải quan Tp. Hải Phòng)

Điều 1. Nhiệm vụ cụ thể

1. Giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại các cảng, kho, bãi, địa điểm kiểm tra ngoài cửa khẩu; giám sát phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; giám sát hàng hóa, hành lý của thuyền viên và hành khách xuất cảnh, nhập cảnh thuộc địa bàn quản lý của Chi cục.

2. Thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát đối với hàng xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh chuyển cửa khẩu, chuyển kho, chuyển cảng, chuyển bãi, chuyển tải, tạm dỡ, sang mạn, lưu kho.

3. Thực hiện thủ tục hải quan và giám sát hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan trong địa bàn được giao quản lý.

4. Thực hiện công tác tuần tra, giám sát để phòng, chống buôn lậu, chống gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, phòng, chống ma túy trong phạm vi địa bàn hoạt động của Chi cục.

Phối hợp với các lực lượng chức năng khác để thực hiện công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới ngoài phạm vi địa bàn hoạt động hải quan.

5. Hướng dẫn, kiểm tra việc tuân thủ các quy định về giám sát hải quan của doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi và các bên có liên quan.

6. Thực hiện xử lý vi phạm hành chính về hải quan theo thẩm quyền được pháp luật quy định. Thực hiện các công việc liên quan đến giải quyết khiếu nại theo thm quyn của Chi cục.

7. Quản lý cán bộ, công chức; quản lý tài sản, các trang thiết bị được giao theo quy định.

8. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng giao.

Điều 2. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Đội Giám sát hải quan có Đội trưởng và một số Phó đội trưởng do Cc trưởng Cục Hải quan Tp. Hải Phòng bổ nhiệm.

2. Biên chế của Đội Giám sát hải quan do Chi cục trưởng Chi cục Hải quan ca khẩu cảng Đình Vũ quyết định theo thẩm quyền được phân cấp.

Điều 3. Mối quan hệ công tác

1. Chịu sự quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ.

2. Có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với các Đội công tác khác thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

3. Đội trưởng Đội Giám sát hải quan có trách nhiệm:

- Điều hành công việc chung; quản lý, bố trí và sắp xếp cán bộ, công chức nhằm thực hiện nhiệm vụ được giao đạt hiệu quả cao nhất.

- Báo cáo kịp thời về tình hình hoạt động, các khó khăn, vướng mắc (bao gồm cả các nội dung công tác cán bộ liên quan) với Chi cục trưởng để xem xét, giải quyết.

4. Phó đội trưởng là người giúp việc cho Đội trưởng, chịu trách nhiệm trước Đội trưởng về công việc được phân công phụ trách; Thay mặt Đội trưởng điều hành công tác của Đội khi Đội trưởng vắng mặt, có trách nhiệm báo cáo Đội trưởng tình hình, nội dung công việc đã giải quyết.

5. Công chức trong Đội chấp hành sự phân công, quản lý và điều hành của lãnh đạo Đội.

6. Đối với những vấn đề phát sinh hoặc chưa được quy định cụ thể nhưng cần giải quyết ngay phải được bàn bạc thống nhất trong tập thể lãnh đạo Đội để giải quyết theo thẩm quyền hoặc đề xuất báo cáo lãnh đạo Chi cục giải quyết kịp thời./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5415/QĐ-HQHP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu5415/QĐ-HQHP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/12/2016
Ngày hiệu lực30/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5415/QĐ-HQHP

Lược đồ Quyết định 5415/QĐ-HQHP nhiệm vụ cơ cấu quan hệ công tác Chi cục Hải quan cảng Đình Vũ Hải Phòng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 5415/QĐ-HQHP nhiệm vụ cơ cấu quan hệ công tác Chi cục Hải quan cảng Đình Vũ Hải Phòng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu5415/QĐ-HQHP
        Cơ quan ban hànhCục Hải quan thành phố Hải Phòng
        Người kýNguyễn Tiến Lâm
        Ngày ban hành30/12/2016
        Ngày hiệu lực30/12/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 5415/QĐ-HQHP nhiệm vụ cơ cấu quan hệ công tác Chi cục Hải quan cảng Đình Vũ Hải Phòng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 5415/QĐ-HQHP nhiệm vụ cơ cấu quan hệ công tác Chi cục Hải quan cảng Đình Vũ Hải Phòng

            • 30/12/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/12/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực