Quyết định 5421/QĐ-HQHP

Quyết định 5421/QĐ-HQHP năm 2016 Quy định nhiệm vụ cụ thể, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của Đội và các Tổ công tác thuộc Đội Kiểm soát Hải quan do Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hải Phòng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 5421/QĐ-HQHP nhiệm vụ cơ cấu mối quan hệ công tác Đội Kiểm soát Hải quan Hải Phòng 2016


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN
TP HẢI PHÒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5421/QĐ-HQHP

Hải Phòng, ngày 30 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ CỤ THỂ, CƠ CẤU TỔ CHỨC, MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA ĐỘI VÀ CÁC TỔ CÔNG TÁC THUỘC ĐỘI KIỂM SOÁT HẢI QUAN

CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TP HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014 và các văn bản hướng dẫn liên quan;

Căn cứ Quyết định số 1919/QĐ-BTC ngày 06/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 4294/QĐ-TCHQ ngày 09/6/2016 của Tng cục trưởng Tổng cục Hải quan quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đội Kiểm soát Hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố;

Căn cứ Quyết định số 2321/QĐ-TCHQ ngày 21/10/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc thành lập TKiểm soát ma túy thuộc Đội Kiểm soát Hải quan trực thuộc Cục Hải quan thành phố Hải Phòng;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định nhiệm vụ cụ thể, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của Đội và các Tổ công tác thuộc Đội Kiểm soát Hải quan".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành và thay thế Quyết định số 1949/QĐ-HQHP ngày 26/11/2016 của Cục trưởng Cục Hải quan Tp. Hải Phòng.

Chánh văn phòng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Đội trưởng Đội Kiểm soát Hải quan và Trưng các đơn vị thuộc Cục Hải quan Tp. Hải Phòng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2 (để th/hiện);
- Vụ TCCB - TCHQ (để b/cáo);
- Lưu: VT, TCCB (2b).

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn
Tiến Lộc

 

QUY ĐỊNH

NHIỆM VỤ CỤ THỂ, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA ĐỘI KIỂM SOÁT HẢI QUAN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 5421/QĐ-HQHP ngày 30/12/2016 của Cục trưởng Cục Hải quan Tp. Hải Phòng)

Điều 1. Nhiệm vụ cụ thể

Đội Kiểm soát Hải quan thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Luật Hải quan năm 2014, các quy định khác của pháp luật có liên quan và những nhiệm vụ cụ thể sau đây:

1. Trong phạm vi địa bàn hoạt động hải quan của Cục Hải quan Tp. Hải Phòng, Đội Kiểm soát Hải quan tiến hành:

a. Thực hiện các biện pháp nghiệp vụ cơ bản, tchức nắm tình hình, xây dựng trình Cục trưởng Cục Hải quan Tp. Hải Phòng phương án, kế hoạch trọng tâm, trọng điểm để phòng ngừa và đấu tranh chống buôn lậu, chống gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy và tiền chất qua biên giới, các hành vi vi phạm pháp luật hải quan và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

b. Thu thập thông tin về tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy và tiền chất qua biên giới để Cục trưởng chỉ đạo các Chi cục Hải quan thực hiện kiểm tra, giám sát hải quan và kiểm soát phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy và tiền chất qua biên giới.

c. Tiến hành các biện pháp tuần tra, điều tra hoặc biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan khác nhằm ngăn ngừa, phát hiện, bắt giữ các vụ buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy và tiền chất qua biên giới theo kế hoạch, phương án được Cục trưởng phê duyệt.

d. Phối hợp với các lực lượng chống buôn lậu trên địa bàn để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống buôn lậu, chống gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy và tiền chất qua biên giới theo chỉ đạo của Cục trưởng Cục Hải quan Tp. Hải Phòng và yêu cầu của Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

2. Ngoài địa bàn hoạt động hải quan, Đội Kiểm soát Hải quan phối hợp với các lực lượng chức năng khác trên địa bàn để ngăn ngừa, phát hiện, điều tra, bắt giữ các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyn trái phép hàng hóa, ma túy và tiền chất qua biên gii.

3. Triển khai các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát cng trong khuôn kh chương trình Kim soát công - ten - nơ giữa Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) và Cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc về việc thực hiện chương trình Kim soát công - ten - nơ (UNODC).

4. Xử lý vi phạm hành chính về Hải quan theo thẩm quyền được pháp luật quy định.

5. Thực hiện quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế theo quy định của pháp luật.

6. Thường xuyên theo dõi, nắm tình hình, kiểm tra việc cập nhật, xử lý dữ liệu trên hệ thống thông tin nghiệp vụ hải quan trong phạm vi nhiệm vụ được giao theo quy định; kịp thời báo cáo, đề xuất Cục trưởng các biện pháp quản lý, điều hành và báo cáo Tổng cục Hải quan đảm bảo yêu cầu quản lý theo quy định.

7. Được trang bị và quản lý sử dụng các loại phương tiện nghiệp vụ chuyên dụng, vũ khí và công cụ hỗ trợ theo quy định của pháp luật.

8. Thực hiện các quy định về quản lý công chức, hợp đồng lao động và quản lý tài chính, tài sản, trang thiết bị của Đội Kiểm soát Hải quan theo phân cấp của Tổng cục Hải quan và Cục Hải quan Tp. Hải Phòng.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

Điều 2. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Đội Kiểm soát Hải quan có 05 Tổ công tác:

- Tổ Tham mưu tổng hợp.

- Tổ Điều tra.

- T Tun tra.

- Tổ Kiểm soát ma túy.

- Tổ Phương tiện tuần tra.

2. Biên chế của Đội Kiểm soát Hải quan do Cục trưởng Cục Hải quan Tp. Hải Phòng quyết định trong tng biên chế được giao.

Điều 3. Lãnh đạo Đội Kiểm soát Hải quan

- Đội Kiểm soát Hải quan có Đội trưởng và một số Phó đội trưng.

- Đội trưởng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Hải quan Tp. Hải Phòng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Đội.

- Phó đội trưởng chịu trách nhiệm trước Đội trưởng và trước pháp luật về công việc được phân công phụ trách.

Điều 3. Mối quan hệ công tác

1. Chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp và toàn diện của Cục trưởng, Phó cục trưởng phụ trách theo Quy chế làm việc và văn bản phân công phụ trách lĩnh vực công tác của Lãnh đạo Cục Hải quan Tp. Hải Phòng.

2. Chịu sự chđạo, hướng dẫn, kiểm tra về nghiệp vụ kiểm soát hải quan, nghiệp vụ kiểm soát phòng, chống ma túy và thực hiện yêu cầu báo cáo định kỳ, đt xut vcông tác kiểm soát hải quan của Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan.

3. Mối quan hệ với các đơn vị thuộc Cục Hải quan Tp. Hải Phòng là mối quan hệ trao đổi thông tin, phối hợp công tác, tạo điều kiện hoàn thành nhiệm vụ.

4. Mối quan hệ với các cơ quan nhà nước, tổ chức hữu quan là mối quan hệ phối hợp thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật, quy chế phối hợp giữa các bên và chỉ đạo của Lãnh đạo Cục Hải quan Tp. Hải Phòng.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh yêu cầu, nhiệm vụ mới, Đội trường Đội Kiểm soát Hải quan kịp thời báo cáo, đề xuất Cục trưởng (qua Phòng Tổ chức cán bộ) quyết định sửa đổi, bổ sung phù hợp./.

 

QUY ĐỊNH

NHIỆM VỤ CỤ THỂ, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA TỔ THAM MƯU TỔNG HỢP THUỘC ĐỘI KIỂM SOÁT HẢI QUAN
(Ban hành kèm theo Quyết định s: 5421/QĐ-HQHP ngày 30/12/2016 ca Cục trưởng Cục Hải quan Tp. Hi Phòng)

Điều 1. Nhiệm vụ cụ thể

1. Tham mưu tổng hợp:

- Tham mưu giúp Đội trưởng xây dựng kế hoạch phòng, chống buôn lậu; phòng, chống ma túy, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và các hành vi khác vi phạm pháp luật hải quan trong phạm vi địa bàn hoạt động của Cục Hải quan Tp Hải Phòng, để chỉ đạo các Tổ công tác thực hiện các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan theo quy định.

- Thu thập thông tin, tập hp kết quả thực hiện các biện pháp nghiệp vụ phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và công tác phối hợp với các lực lượng chức năng khác trên địa bàn quản lý, phục vụ công tác tham mưu, báo cáo, thống kê theo quy định.

- Tham mưu, đề xuất Lãnh đạo Đội về xử phạt vi phạm hành chính, giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính và giải quyết tố cáo theo thẩm quyền được pháp luật quy định.

2. Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ; chế độ thống kê, báo cáo theo quy định.

3. Tham mưu Lãnh đạo Đội về công tác tổ chức cán bộ, thi đua, khen thưởng.

4. Quản lý cán bộ, công chức, hợp đồng lao động; thực hiện công tác hành chính, hậu cần, kỹ thuật; quản lý hồ sơ, tài sản, trang thiết bị được giao theo quy định.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Đội trưởng giao.

Điều 2. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Tổ Tham mưu tổng hợp có Tổ trưng và một số Phó Tổ trưởng do Cục trưởng Cục Hải quan Tp. Hải Phòng bnhiệm.

2. Biên chế của Tổ Tham mưu tổng hợp do Đội trưng Đội Kiểm soát Hải quan quyết định trong tổng biên chế của Đội theo thẩm quyền được phân cấp.

Điều 3. Mối quan hệ công tác

1. Chịu sự quản lý, lãnh đạo, chđạo toàn diện của Đội trưng Đội Kim soát Hải quan.

2. Có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với các Tổ công tác khác thuộc Đội Kiểm soát Hải quan để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

3. Tổ trưởng Tổ Tham mưu Tổng hp có trách nhiệm:

- Điều hành công việc; quản lý, bố trí và sắp xếp cán bộ, công chức nhằm thực hiện nhiệm vụ được giao đạt hiệu quả cao nhất.

- Báo cáo kịp thời về tình hình hoạt động, các khó khăn, vướng mắc (bao gồm cả các nội dung công tác cán bộ liên quan) vi Đội trưởng để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

4. Phó Ttrưởng là người giúp việc cho Tổ trưởng, chịu trách nhiệm trước Ttrưởng về công việc được phân công phụ trách; Thay mặt Ttrưởng điều hành công tác của T khi Ttrưởng vắng mặt, có trách nhiệm báo cáo Ttrưởng tình hình, nội dung công việc đã giải quyết.

5. Công chức trong Tổ chấp hành sự phân công, quản lý và điều hành của lãnh đạo T.

6. Đối với những vấn đề phát sinh hoặc chưa được quy định cụ thể nhưng cần giải quyết ngay phải được bàn bạc thống nhất trong tập thể Lãnh đạo T đgiải quyết theo thẩm quyền hoặc đề xuất báo cáo Lãnh đạo Đội Kim soát Hải quan giải quyết kịp thời./.

 

QUY ĐỊNH

NHIỆM VỤ CỤ THỂ, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA TỔ ĐIỀU TRA THUỘC ĐỘI KIỂM SOÁT HẢI QUAN
(Ban hành kèm theo Quyết định s: 5421/QĐ-HQHP ngày 30/12/2016 của Cục trưởng Cục Hải quan Tp. Hải Phòng)

Điều 1. Nhiệm vụ cụ thể

1. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; chống buôn bán hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ và các hành vi khác trong lĩnh vực hải quan.

2. Áp dụng các biện pháp điều tra, xác minh và các biện pháp nghiệp vụ cơ bản theo quy định của Luật Hải quan, pháp luật xử lý vi phạm hành chính, pháp luật tố tụng hình sự và pháp luật tchức điều tra hình sự trong công tác kim soát hải quan.

3. Triển khai phối hợp công tác phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới với các lực lượng chức năng trong và ngoài ngành theo quy định của pháp luật và các quy chế phối hợp theo chỉ đạo của Lãnh đạo Đội Kiểm soát Hải quan.

4. Bảo quản, lưu trữ tài liệu, hồ sơ điều tra do Tlập theo quy định. Chuyển các hồ sơ đã kết thúc về TTham mưu tổng hợp để lưu trữ.

5. Quản lý cán bộ, công chức; quản lý, sử dụng tài sản, thiết bị chuyên dụng, vũ khí và công cụ hỗ trợ được trang bị theo quy định của pháp luật.

6. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Đội trưng giao.

Điều 2. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Tổ Điều tra có Tổ trưởng và một số Phó Tổ trưởng do Cục trưng Cục Hải quan Tp. Hải Phòng bổ nhiệm.

2. Biên chế của TĐiều tra do Đội trưởng Đội Kiểm soát Hải quan quyết định trong tng biên chế của Đội Kiểm soát Hải quan và theo thẩm quyền được phân cấp.

Điều 3. Mối quan hệ công tác

1. Chịu sự quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đội trưởng Đội Kiểm soát Hải quan.

2. Có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với các Tổ công tác khác thuộc Đội Kiểm soát Hải quan để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

3. Tổ trưng Tổ Điều tra có trách nhiệm:

- Điều hành công việc; quản lý, bố trí và sắp xếp cán bộ, công chức nhằm thực hiện nhiệm vụ được giao đạt hiệu quả cao nhất.

- Báo cáo kịp thời về tình hình hoạt động, các khó khăn, vướng mắc (bao gồm cả các nội dung công tác cán bộ liên quan) với Đội trưởng để xem xét, giải quyết theo thm quyn.

4. Phó Ttrưởng là người giúp việc cho Tổ trưởng, chịu trách nhiệm trước Tổ trưởng về công việc được phân công phụ trách; Thay mặt Ttrưởng điều hành công tác của Tổ khi Tổ trưởng vắng mặt, có trách nhiệm báo cáo Ttrưởng tình hình, nội dung công việc đã giải quyết.

5. Công chức trong Tổ chấp hành sự phân công, quản lý và điều hành của lãnh đạo Tổ.

6. Đối với những vấn đề phát sinh hoặc chưa được quy định cụ thể nhưng cần giải quyết ngay phải được bàn bạc thống nhất trong tập thể Lãnh đạo Tổ để giải quyết theo thẩm quyền hoặc đề xuất báo cáo Lãnh đạo Đội Kim soát Hải quan giải quyết kịp thời./.

 

QUY ĐỊNH

NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA TỔ PHƯƠNG TIỆN TUẦN TRA THUỘC ĐỘI KIỂM SOÁT HẢI QUAN
(Ban hành kèm theo Quyết định s: 5421/QĐ-HQHP ngày 30/12/2016 của Cục trưởng Cục Hi quan Tp. Hải Phòng)

Điều 1. Nhiệm vụ cụ thể

1. Đảm bảo phương tiện và lực lượng thường trực sẵn sàng triển khai thực hiện lệnh điều động phương tiện làm nhiệm vụ tun tra, kim soát trên sông, bin nhằm phát hiện, ngăn chặn các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép, chuyển tải, bốc dỡ hàng hóa không đúng quy định của pháp luật về hải quan xảy ra trên khu vực sông, bin thuộc địa bàn hoạt động của Cục Hải quan Tp. Hải Phòng, đồng thời phục vụ các nhiệm vụ chính trị khác của Cục Hải quan Tp. Hải Phòng.

2. Trong quá trình thực hiện tuần tra, kiểm soát trên sông, biển, Thuyền trưởng phương tiện chống buôn lậu là người chỉ huy cao nhất về hàng hải, đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng thuộc Tổ công tác tuần tra kiểm soát hải quan để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

3. Quản lý tàu, ca nô tuần tra và các trang thiết bị khác theo quy định.

Chủ động báo cáo, đề xuất mua sắm vật tư, thiết bị; sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện và các trang thiết bị khác theo định kỳ hoặc đột xuất bảo đảm các phương tiện luôn ở chế độ hoạt động tốt.

4. Chấp hành các quy định của pháp luật về hàng hải và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

5. Quản lý, huấn luyện chuyên môn cho cán bộ, công chức, nhân viên hợp đồng lao động; quản lý hồ sơ, tài sản, trang thiết bị, phương tiện được giao theo quy định.

6. Mỗi cán bộ, công chức, nhân viên hợp đồng lao động công tác trên các phương tiện đều được giao nhiệm vụ cụ thể và phải chấp hành đúng quy định của pháp luật, của Ngành, của đơn vị.

7. Thực hiện chế độ nhật ký, báo cáo định kỳ, báo cáo tình hình sau mỗi chuyến công tác theo lệnh điều động phương tiện.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Đội trưởng giao.

Điều 2. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Tổ Phương tiện tuần tra có Tổ trưởng và một số Phó Tổ trưởng do Cục trưởng Cục Hải quan Tp. Hải Phòng bổ nhiệm.

2. Biên chế của Tổ Phương tiện tuần tra do Đội trưởng Đội Kiểm soát Hải quan đề xuất, trình Cục trưng Cục Hải quan Tp. Hải Phòng quyết định theo thẩm quyền.

Điều 3. Mối quan hệ công tác

1. Chịu sự quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đội trưởng Đội Kiểm soát Hải quan.

2. Có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với các Tổ công tác khác thuộc Đội Kiểm soát Hải quan để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

3. Tổ trưởng Tổ phương tiện tuần tra có trách nhiệm:

- Điều hành công việc chung; quản lý, bố trí và sắp xếp cán bộ, công chức, nhân viên hợp đồng lao động nhằm thực hiện nhiệm vụ được giao đạt hiệu quả cao nhất.

- Báo cáo kịp thời về tình hình hoạt động, các khó khăn, vướng mắc (bao gồm cả các nội dung công tác cán bộ liên quan) với Đội trưởng để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

4. Phó Tổ trưởng là người giúp việc cho Tổ trưởng, chịu trách nhiệm trước Tổ trưởng về công việc được phân công phụ trách; Thay mặt Tổ trưởng điều hành công tác của Tổ khi Tổ trưởng vắng mặt, có trách nhiệm báo cáo Tổ trưởng tình hình, nội dung công việc đã giải quyết.

5. Công chức, nhân viên hợp đồng lao động trong Tổ chấp hành sự phân công, quản lý và điều hành của lãnh đạo T.

6. Đối với những vấn đề phát sinh hoặc chưa được quy định cụ thể nhưng cần giải quyết ngay phải được bàn bạc thống nhất trong tập thể Lãnh đạo Tổ để giải quyết theo thẩm quyền hoặc đề xuất báo cáo Lãnh đạo Đội Kim soát Hải quan giải quyết kịp thời./.

 

QUY ĐỊNH

NHIỆM VỤ CỤ THỂ, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA TỔ TUẦN TRA THUỘC ĐỘI KIỂM SOÁT HẢI QUAN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 5421/QĐ-HQHP ngày 30/12/2016 của Cục trưởng Cục Hải quan Tp. Hải Phòng)

Điều 1. Nhiệm vụ cụ thể

1. Thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát theo quy định của Luật Hải quan năm 2014 và các quy định pháp luật khác có liên quan trong địa bàn hoạt động hải quan thuộc quản lý của Cục Hải quan Tp. Hải Phòng nhằm phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

2. Tiến hành các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hoạt động của các phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; hàng hóa và hành lý của người xuất cảnh, nhập cnh; phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và các hành vi khác vi phạm pháp luật hải quan.

3. Phối hợp công tác với các lực lượng chức năng trong và ngoài ngành theo quy định của pháp luật và các quy chế phối hợp tổ chức đấu tranh phòng, chống các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới theo chỉ đạo của Lãnh đạo Đội Kim soát Hải quan.

4. Thực hiện quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế theo quy định ca pháp luật.

5. Bảo quản, lưu trữ tài liệu, hồ sơ điều tra, hồ sơ cơ sở do Tổ lập theo quy định. Chuyển các hồ sơ đã kết thúc về Tổ Tham mưu tng hợp để lưu trữ.

6. Quản lý cán bộ, công chức; quản lý, sử dụng tài sản, thiết bị chuyên dụng, vũ khí và công cụ hỗ trợ được trang bị theo quy định của pháp luật.

7. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Đội trưởng giao.

Điều 2. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Tổ Tuần tra có Tổ trưởng và một số Phó Tổ trưng do Cục trưởng Cục Hải quan Tp. Hải Phòng bổ nhiệm;

2. Biên chế của Tổ Tuần tra do Đội trưng Đội Kiểm soát Hải quan quyết định trong tng biên chế được giao ca Đội và theo thm quyền được phân cấp.

Điều 3. Mối quan hệ công tác

1. Chịu sự quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đội trưởng Đội Kim soát Hải quan.

2. Có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với các Tổ công tác khác thuộc Đội Kiểm soát Hải quan để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

3. Tổ trưởng Tổ Tuần tra có trách nhiệm:

- Điều hành công việc chung; quản lý, bố trí và sắp xếp cán bộ, công chức; quản lý cơ sở vật chất, tài sản, vũ khí, công cụ hỗ trợ, trang thiết bị kỹ thuật được cung cấp nhằm thực hiện nhiệm vụ được giao đạt hiệu quả cao nhất.

- Báo cáo kịp thời về tình hình hoạt động, các khó khăn, vướng mắc (bao gồm cả các nội dung công tác cán bộ liên quan) với Đội trưởng để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

4. Phó Tổ trưởng là người giúp việc cho Tổ trưng, chịu trách nhiệm trước Ttrưởng v công việc được phân công phụ trách; Thay mặt T trưng điều hành công tác của Tổ khi Tổ trưởng vắng mặt, có trách nhiệm báo cáo Tổ trưởng tình hình, nội dung công việc đã giải quyết.

5. Công chức trong Tổ chấp hành sự phân công, quản lý và điều hành của lãnh đạo Tổ.

6. Đi với những vấn đề phát sinh hoặc chưa được quy định cụ thể nhưng cần giải quyết ngay phải được bàn bạc thống nhất trong tập thể Lãnh đạo Tổ đgiải quyết theo thẩm quyền hoặc đề xuất báo cáo Lãnh đạo Đội Kiểm soát Hải quan giải quyết kịp thời./.

 

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA TỔ KIỂM SOÁT MA TÚY THUỘC ĐỘI KIỂM SOÁT HẢI QUAN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 5421/QĐ-HQHP ngày 30/12/2016 của Cục trưởng Cục Hải quan Tp. Hi Phòng)

Điều 1. Vị trí và chức năng

Tổ Kiểm soát ma túy thuộc Đội Kiểm soát Hải quan thuộc Cục Hải quan Tp. Hải Phòng có chức năng tham mưu và trực tiếp đấu tranh chống buôn bán, vận chuyn trái phép các cht ma túy và tiền cht trong phạm vi địa bàn hoạt động hải quan của Cục Hải quan Tp. Hải Phòng.

Điều 2. Nhiệm vụ cụ thể

1. Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan để thu thập, phân tích và xử lý các thông tin nghiệp vụ hải quan phục vụ công tác đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện và bắt giữ tội phạm buôn bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy và tin cht qua biên giới.

2. Phối hợp công tác với các lực lượng chức năng trong và ngoài ngành theo quy định của pháp luật và các quy chế phối hợp tchức đấu tranh phòng, chống buôn bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy và tiền chất qua biên giới theo chỉ đạo của Lãnh đạo Đội.

3. Quản lý, nuôi dưỡng, huấn luyện, sử dụng chó nghiệp vụ phục vụ công tác kiểm soát ma túy của Đội Kiểm soát Hải quan và các đơn vị thuộc Cục Hải quan Tp. Hải Phòng.

4. Bảo quản, lưu trữ tài liệu, hồ sơ điều tra, hồ sơ cơ s do Tổ lập theo quy định. Chuyển các hồ sơ đã kết thúc về T Tham mưu tng hợp để lưu trữ.

5. Qun lý cán bộ, công chức, nhân viên hợp đồng lao động; quản lý, sử dụng tài sản, thiết bị chuyên dụng, vũ khí và công cụ hỗ trợ được trang bị theo quy định của pháp luật.

6. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Đội trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Tổ Kiểm soát ma túy có Tổ trưởng và một số Phó Tổ trưởng do Cục trưởng Cục Hải quan Tp. Hải Phòng bổ nhiệm.

2. Biên chế của Tổ Kiểm soát ma túy do Đội trưng Đội Kim soát Hải quan quyết định trong tổng biên chế của Đội và theo thẩm quyền được phân cấp.

Điều 4. Mối quan hệ công tác

1. Chịu sự quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đội trưởng Đội Kiểm soát Hải quan.

2. Có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với các Tổ công tác khác thuộc Đội Kiểm soát Hải quan để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

3. Tổ trưởng Tổ Kiểm soát ma túy có trách nhiệm:

- Điều hành công việc chung; quản lý, bố trí và sắp xếp cán bộ, công chức, nhân viên hợp đồng lao động nhằm thực hiện nhiệm vụ được giao đạt hiệu quả cao nhất.

- Báo cáo kịp thời về tình hình hoạt động, các khó khăn, vướng mắc (bao gồm cả các nội dung công tác cán bộ liên quan) với Đội trưởng để xem xét, giải quyết theo theo quyền.

4. Phó Tổ trưởng là người giúp việc cho Tổ trưởng, chịu trách nhiệm trước Tổ trưởng về công việc được phân công phụ trách; Thay mặt Tổ trưởng điều hành công tác của Tổ khi Tổ trưởng vắng mặt, có trách nhiệm báo cáo Tổ trưởng tình hình, nội dung công việc đã giải quyết.

5. Công chức, nhân viên hợp đồng lao động trong Tổ chấp hành sự phân công, quản lý và điều hành của lãnh đạo T.

6. Đối với những vấn đề phát sinh hoặc chưa được quy định cụ thể nhưng cần giải quyết ngay phải được bàn bạc thống nhất trong tập thể Lãnh đạo Tổ để giải quyết theo thẩm quyền hoặc đề xuất báo cáo Lãnh đạo Đội Kiểm soát Hi quan giải quyết kịp thời./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5421/QĐ-HQHP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu5421/QĐ-HQHP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/12/2016
Ngày hiệu lực30/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5421/QĐ-HQHP

Lược đồ Quyết định 5421/QĐ-HQHP nhiệm vụ cơ cấu mối quan hệ công tác Đội Kiểm soát Hải quan Hải Phòng 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 5421/QĐ-HQHP nhiệm vụ cơ cấu mối quan hệ công tác Đội Kiểm soát Hải quan Hải Phòng 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu5421/QĐ-HQHP
        Cơ quan ban hànhCục Hải quan thành phố Hải Phòng
        Người kýNguyễn Tiến Lộc
        Ngày ban hành30/12/2016
        Ngày hiệu lực30/12/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 5421/QĐ-HQHP nhiệm vụ cơ cấu mối quan hệ công tác Đội Kiểm soát Hải quan Hải Phòng 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 5421/QĐ-HQHP nhiệm vụ cơ cấu mối quan hệ công tác Đội Kiểm soát Hải quan Hải Phòng 2016

            • 30/12/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/12/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực