Quyết định 5422/QĐ-HQHP

Quyết định 5422/QĐ-HQHP năm 2016 Quy định nhiệm vụ cụ thể, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của Chi cục và các Đội công tác thuộc Chi cục Kiểm tra sau thông quan do Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hải Phòng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 5422/QĐ-HQHP nhiệm vụ cụ thể cơ cấu tổ chức Chi cục Kiểm tra sau thông quan Hải Phòng 2016


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN
TP HI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5422/QĐ-HQHP

Hải Phòng, ngày 30 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ CỤ THỂ, CƠ CẤU TỔ CHỨC, MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA CHI CỤC VÀ CÁC ĐỘI CÔNG TÁC THUỘC CHI CỤC KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN

CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TP HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014 và các văn bản hướng dẫn liên quan;

Căn cứ Quyết định số 1919/QĐ-BTC ngày 06/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 2981/QĐ-TCHQ ngày 10/10/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Quy định về thực hiện phân cấp quản lý công chức, viên chức Tổng cục Hải quan;

Căn cứ Quyết định số 4293/QĐ-TCHQ ngày 12/12/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm tra sau thông quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định nhiệm vụ cụ thể, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của Chi cục và các Đội công tác thuộc Chi cục Kiểm tra sau thông quan".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành và thay thế Quyết định số 1950/QĐ-HQHP ngày 26/11/2015 của Cục trưởng Cục Hải quan Tp. Hải Phòng.

Chánh văn phòng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm tra sau thông quan và Trưởng các đơn vị thuộc Cục Hải quan Tp. Hải Phòng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2 (để th/hiện);
- Vụ TCCB - TCHQ (để b/cáo);
- Lưu: VT, TCCB (2b).

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Lộc

 

QUY ĐỊNH

NHIỆM VỤ CỤ THỂ, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA CHI CỤC KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 5422/QĐ-HQHP ngày 30/12/2016 của Cục trưởng Cục Hải quan Tp. Hải Phòng)

Điều 1. Nhiệm vụ cụ thể

Chi cục Kiểm tra sau thông quan thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Luật Hải quan năm 2014, các quy định khác của pháp luật có liên quan và những nhiệm vụ cụ thể sau đây:

1. Trình Cục trưởng chương trình, kế hoạch hàng năm về công tác kiểm tra sau thông quan của Cục Hải quan Tp. Hải Phòng.

2. Tham mưu giúp Cục trưởng trong việc tổ chức, quản lý, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy chế, quy trình công tác kiểm tra sau thông quan của các đơn vị thuộc Cục Hải quan Tp. Hải Phòng;

3. Thu thập, tổng hợp, phân tích, xử lý thông tin trong và ngoài ngành để phục vụ công tác kiểm tra sau thông quan.

4. Tham mưu giúp Cục trưởng trong việc quyết định kiểm tra sau thông quan, xử lý kết quả kiểm tra sau thông quan theo quy định,

5. Thực hiện quản lý doanh nghiệp ưu tiên theo quy định của pháp luật.

6. Xử lý vi phạm hành chính và giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật; tham mưu giúp Cục trưởng trong việc xử lý vi phạm hành chính, giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vi phạm hành chính (phát hiện trong quá trình kiểm tra sau thông quan) thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục trưởng.

7. Thực hiện việc ấn định, truy thu, truy hoàn tiền thuế và các khoản thu khác theo kết luận kiểm tra sau thông quan và quy định của pháp luật.

8. Trực tiếp giao dịch với các tổ chức, cá nhân, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, nắm tình hình, thu thập thông tin, tiếp nhận tin báo, tố giác phục vụ cho hoạt động kiểm tra sau thông quan và quản lý doanh nghiệp ưu tiên.

9. Tham mưu giúp Cục trưởng sơ kết, tổng kết, thống kê, báo cáo đánh giá tình hình và kết quả thực hiện công tác kiểm tra sau thông quan của Cục Hải quan Tp. Hải Phòng.

10. Thường xuyên theo dõi, nắm tình hình, kiểm tra việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao và việc cập nhật, xử lý dữ liệu trên hệ thống thông tin nghiệp vụ hải quan của các Chi cục Hải quan theo quy định; kịp thời báo cáo, đề xuất Cục trưởng các biện pháp quản lý điều hành và báo cáo Tổng cục Hải quan đảm bảo yêu cầu quản lý theo quy định.

11. Kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến lĩnh vực công tác kiểm tra sau thông quan theo quy định.

12. Đề xuất giải quyết vướng mắc của tổ chức, cá nhân vượt thẩm quyền giải quyết của các đơn vị trực thuộc về lĩnh vực kiểm tra sau thông quan để báo cáo Cục trưởng Cục Hải quan Tp. Hải Phòng.

13. Tuyên truyền pháp luật về kiểm tra sau thông quan và quản lý doanh nghiệp ưu tiên.

14. Thực hiện các công việc về cải cách hiện đại hóa và hợp tác quốc tế trong phạm vi lĩnh vực nghiệp vụ được giao.

15. Thực hiện lưu trữ, bảo mật hồ sơ, tài liệu kiểm tra sau thông quan theo quy định.

16. Quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, hợp đồng lao động; quản lý, lưu giữ hồ sơ, tài liệu; quản lý, sử dụng tài sản, trang thiết bị của Chi cục theo quy định và phân cấp của Cục Hải quan Tp. Hải Phòng.

17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

Điều 2. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Chi cục Kiểm tra sau thông quan có 05 Đội công tác:

- Đội Kiểm tra sau thông quan về trị giá tính thuế (Đội 1).

- Đội Kiểm tra sau thông quan về mã số và thuế suất hàng hóa xuất nhập khẩu (Đội 2).

- Đội Kiểm tra sau thông quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu theo loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu (Đội 3).

- Đội Tham mưu tổng hợp (Đội 4).

- Đội Kiểm tra sau thông quan thực hiện chính sách thương mại (Đội 5).

2. Biên chế của Chi cục Kiểm tra sau thông quan do Cục trưởng Cục Hải quan Tp. Hải Phòng quyết định trong tổng biên chế được giao.

Điều 3. Lãnh đạo Chi cục

- Lãnh đạo Chi cục Kiểm tra sau thông quan có Chi cục trưởng và một số Phó chi cục trưởng.

- Chi cục trưởng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Hải quan Tp. Hải Phòng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Chi cục.

- Phó chi cục trưởng chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về công việc được phân công phụ trách.

Điều 4. Mối quan hệ công tác

1. Chi cục Kiểm tra sau thông quan chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp và toàn diện của Cục trưởng, Phó cục trưởng theo Quy chế làm việc và văn bản phân công phụ trách lĩnh vực công tác của Lãnh đạo Cục Hải quan Tp. Hải Phòng.

2. Chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về nghiệp vụ kiểm tra sau thông quan của Cục Kiểm tra sau thông quan.

3. Mối quan hệ với các đơn vị thuộc Cục Hải quan Tp. Hải Phòng là mối quan hệ trao đổi, phối hợp, tạo điều kiện hoàn thành nhiệm vụ.

4. Mối quan hệ với các cơ quan nhà nước, tổ chức hữu quan trên địa bàn là mối quan hệ phối hợp để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh yêu cầu, nhiệm vụ mới, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm tra sau thông quan kịp thời báo cáo, đề xuất Cục trưởng (qua Phòng Tổ chức cán bộ) quyết định sửa đổi, bổ sung phù hợp./.

 

QUY ĐỊNH

NHIỆM VỤ CỤ THỂ, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA ĐỘI KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN VỀ TRỊ GIÁ TÍNH THUẾ THUỘC CHI CỤC KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 5422/QĐ-HQHP ngày 30/12/2016 của Cục trưởng Cục Hải quan Tp. Hải Phòng)

Điều 1. Nhiệm vụ cụ thể

1. Trình Chi cục trưởng chương trình, kế hoạch hàng năm về công tác kiểm tra sau thông quan về trị giá tính thuế theo quy định của pháp luật.

2. Thu thập, tổng hợp, phân tích, xử lý thông tin trong và ngoài ngành để phục vụ công tác kiểm tra sau thông quan.

3. Thực hiện kiểm tra sau thông quan về trị giá tính thuế theo quy định của pháp luật.

4. Trực tiếp xử lý kết quả kiểm tra sau thông quan, xử lý vi phạm hành chính và giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền cấp Đội; tham mưu cho lãnh đạo các cấp trong việc xử lý kết quả kiểm tra sau thông quan, xử lý vi phạm hành chính, giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vi phạm hành chính (phát hiện trong quá trình kiểm tra sau thông quan) thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp trên.

5. Tham mưu giúp Chi cục trưởng trong việc tổ chức, quản lý, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy chế, quy trình công tác kiểm tra sau thông quan liên quan đến lĩnh vực được giao.

6. Trực tiếp giao dịch với các tổ chức, cá nhân, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, nắm tình hình, thu thập thông tin, tiếp nhận tin báo, tố giác phục vụ cho hoạt động kiểm tra sau thông quan theo lĩnh vực được giao.

7. Tham mưu giúp Chi cục trưởng trong công tác sơ kết, tổng kết, thống kê, báo cáo đánh giá tình hình và kết quả thực hiện công tác phúc tập hồ sơ hải quan, công tác kiểm tra sau thông quan theo lĩnh vực được giao.

8. Thông qua công tác kiểm tra sau thông quan: Tuyên truyền pháp luật về kiểm tra sau thông quan; phát hiện và báo cáo Chi cục trưởng kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung những thiếu sót, bất cập trong quy định và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật, quy trình, quy định nghiệp vụ của ngành, của Cục Hải quan Tp. Hải Phòng.

9. Thực hiện lưu trữ, bảo mật hồ sơ, tài liệu kiểm tra sau thông quan theo quy định.

10. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định.

11. Quản lý cán bộ, công chức; quản lý hồ sơ, tài sản, các trang thiết bị được giao theo quy định.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng giao.

Điều 2. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Đội Kiểm tra sau thông quan về trị giá tính thuế có Đội trưởng và một số Phó đội trưởng do Cục trưởng Cục Hải quan Tp. Hải Phòng bổ nhiệm.

2. Biên chế của Đội Kiểm tra sau thông quan về trị giá tính thuế do Chi cục trưởng Chi cục Kiểm tra sau thông quan quyết định theo thẩm quyền được phân cấp.

Điều 3. Mối quan hệ công tác

1. Chịu sự quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Chi cục trưởng Chi cục Kiểm tra sau thông quan.

2. Có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với các Đội công tác khác thuộc Chi cục Kiểm tra sau thông quan để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

3. Đội trưởng Đội Kiểm tra sau thông quan về trị giá tính thuế có trách nhiệm:

- Điều hành công việc chung; quản lý, bố trí và sắp xếp cán bộ, công chức nhằm thực hiện nhiệm vụ được giao đạt hiệu quả cao nhất.

- Báo cáo kịp thời về tình hình hoạt động, các khó khăn, vướng mắc (bao gồm cả các nội dung công tác cán bộ liên quan) với Chi cục trưởng để xem xét, giải quyết.

4. Phó đội trưởng là người giúp việc cho Đội trưởng, chịu trách nhiệm trước Đội trưởng về công việc được phân công phụ trách; Thay mặt Đội trưởng điều hành công tác của Đội khi Đội trưởng vắng mặt, có trách nhiệm báo cáo Đội trưởng tình hình, nội dung công việc đã giải quyết.

5. Công chức trong Đội chấp hành sự phân công, quản lý và điều hành của lãnh đạo Đội.

6. Đối với những vấn đề phát sinh hoặc chưa được quy định cụ thể nhưng cần giải quyết ngay phải được bàn bạc thống nhất trong tập thể Lãnh đạo Đội để giải quyết theo thẩm quyền hoặc đề xuất báo cáo Lãnh đạo Chi cục giải quyết kịp thời./.

 

QUY ĐỊNH

NHIỆM VỤ CỤ THỂ, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA ĐỘI KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN VỀ MÃ SỐ VÀ THUẾ SUẤT HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU THUỘC CHI CỤC KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 5422/QĐ-HQHP ngày 30/12/2016 của Cục trưởng Cục Hải quan Tp. Hải Phòng)

Điều 1. Nhiệm vụ cụ thể

1. Trình Chi cục trưởng chương trình, kế hoạch hàng năm về công tác kiểm tra sau thông quan về mã số và thuế suất hàng hóa xuất nhập khẩu theo quy định của pháp luật.

2. Thu thập, tổng hợp, phân tích, xử lý thông tin trong và ngoài ngành để phục vụ công tác kiểm tra sau thông quan.

3. Thực hiện kiểm tra sau thông quan về mã số và thuế suất hàng hóa xuất nhập khẩu theo quy định của pháp luật.

4. Trực tiếp xử lý kết quả kiểm tra sau thông quan, xử lý vi phạm hành chính và giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền cấp Đội; tham mưu cho lãnh đạo các cấp trong việc xử lý kết quả kiểm tra sau thông quan, xử lý vi phạm hành chính, giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vi phạm hành chính (phát hiện trong quá trình kiểm tra sau thông quan) thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp trên.

5. Tham mưu giúp Chi cục trưởng trong việc tổ chức, quản lý, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy chế, quy trình công tác kiểm tra sau thông quan liên quan đến lĩnh vực được giao.

6. Trực tiếp giao dịch với các tổ chức, cá nhân, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, nắm tình hình, thu thập thông tin, tiếp nhận tin báo, tố giác phục vụ cho hoạt động kiểm tra sau thông quan theo lĩnh vực được giao.

7. Tham mưu giúp Chi cục trưởng trong công tác sơ kết, tổng kết, thống kê, báo cáo đánh giá tình hình và kết quả thực hiện công tác phúc tập hồ sơ hải quan, công tác kiểm tra sau thông quan theo lĩnh vực được giao.

8. Thông qua công tác kiểm tra sau thông quan: Tuyên truyền pháp luật về kiểm tra sau thông quan; phát hiện và báo cáo Chi Cục trưởng kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung những thiếu sót, bất cập trong quy định và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật, quy trình, quy định nghiệp vụ của ngành, của Cục Hải quan Tp. Hải Phòng.

9. Thực hiện lưu trữ, bảo mật hồ sơ, tài liệu kiểm tra sau thông quan theo quy định.

10. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định.

11. Quản lý cán bộ, công chức; quản lý hồ sơ, tài sản, các trang thiết bị được giao theo quy định.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng giao.

Điều 2. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Đội Kiểm tra sau thông quan về mã số và thuế suất hàng hóa xuất nhập khẩu có Đội trưởng và một số Phó đội trưởng do Cục trưởng Cục Hải quan Tp. Hải Phòng bổ nhiệm.

2. Biên chế của Đội Kiểm tra sau thông quan về mã số và thuế suất hàng hóa xuất nhập khẩu do Chi cục trưởng Chi cục Kiểm tra sau quyết định theo thẩm quyền được phân cấp.

Điều 3. Mối quan hệ công tác

1. Chịu sự quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Chi cục trưởng Chi cục Kiểm tra sau thông quan.

2. Có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với các Đội công tác khác thuộc Chi cục Kiểm tra sau thông quan để thực hiện tốt nhiệm vụ.

3. Đội trưởng Đội Kiểm tra sau thông quan về mã số và thuế suất hàng hóa xuất nhập khẩu có trách nhiệm:

- Điều hành công việc chung; quản lý, bố trí và sắp xếp cán bộ, công chức nhằm thực hiện nhiệm vụ được giao đạt hiệu quả cao nhất.

- Báo cáo kịp thời về tình hình hoạt động, các khó khăn, vướng mắc (bao gồm cả các nội dung công tác cán bộ liên quan) với Chi cục trưởng để xem xét, giải quyết.

4. Phó đội trưởng là người giúp việc cho Đội trưởng, chịu trách nhiệm trước Đội trưởng về công việc được phân công phụ trách; Thay mặt Đội trưởng điều hành công tác của Đội khi Đội trưởng vắng mặt, có trách nhiệm báo cáo Đội trưởng tình hình, nội dung công việc đã giải quyết.

5. Công chức trong Đội chấp hành sự phân công, quản lý và điều hành của lãnh đạo Đội.

6. Đối với những vấn đề phát sinh hoặc chưa được quy định cụ thể nhưng cần giải quyết ngay phải được bàn bạc thống nhất trong tập thể Lãnh đạo Đội để giải quyết theo thẩm quyền hoặc đề xuất báo cáo Lãnh đạo Chi cục giải quyết kịp thời./.

 

QUY ĐỊNH

NHIỆM VỤ CỤ THỂ, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA ĐỘI KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU THEO LOẠI HÌNH GIA CÔNG, SẢN XUẤT XUẤT KHẨU THUỘC CHI CỤC KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 5422/QĐ-HQHP ngày 30/12/2016 của Cục trưởng Cục Hải quan Tp. Hải Phòng)

Điều 1. Nhiệm vụ cụ thể

1. Trình Chi cục trưởng chương trình, kế hoạch hàng năm về công tác kiểm tra sau thông quan đối với các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu theo loại hình gia công và sản xuất - xuất khẩu theo quy định của pháp luật.

2. Thu thập, tổng hợp, phân tích, xử lý thông tin trong và ngoài ngành để phục vụ công tác kiểm tra sau thông quan.

3. Thực hiện kiểm tra sau thông quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu theo loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu theo quy định của pháp luật.

4. Trực tiếp xử lý kết quả kiểm tra sau thông quan, xử lý vi phạm hành chính và giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền cấp Đội; tham mưu cho lãnh đạo các cấp trong việc xử lý kết quả kiểm tra sau thông quan, xử lý vi phạm hành chính, giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vi phạm hành chính (phát hiện trong quá trình kiểm tra sau thông quan) thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp trên.

5. Tham mưu giúp Chi cục trưởng trong việc tổ chức, quản lý, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy chế, quy trình công tác kiểm tra sau thông quan liên quan đến lĩnh vực được giao.

6. Trực tiếp giao dịch với các tổ chức, cá nhân, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, nắm tình hình, thu thập thông tin, tiếp nhận tin báo, tố giác phục vụ cho hoạt động kiểm tra sau thông quan theo lĩnh vực được giao.

7. Tham mưu giúp Chi cục trưởng trong công tác sơ kết, tổng kết, thống kê, báo cáo đánh giá tình hình và kết quả thực hiện công tác phúc tập hồ sơ hải quan, công tác kiểm tra sau thông quan theo lĩnh vực được giao.

8. Thông qua công tác kiểm tra sau thông quan: Tuyên truyền pháp luật về kiểm tra sau thông quan; phát hiện và báo cáo Chi cục trưởng kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung những thiếu sót, bất cập trong quy định và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật, quy trình, quy định nghiệp vụ của ngành, của Cục Hải quan Tp. Hải Phòng.

9. Thực hiện lưu trữ, bảo mật hồ sơ, tài liệu kiểm tra sau thông quan theo quy định.

10. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định.

11. Quản lý cán bộ, công chức; quản lý hồ sơ, tài sản, các trang thiết bị được giao theo quy định.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng giao.

Điều 2. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Đội Kiểm tra sau thông quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu theo loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu có Đội trưởng và một số Phó đội trưởng do Cục trưởng Cục Hải quan Tp. Hải Phòng bổ nhiệm.

2. Biên chế của Đội Kiểm tra sau thông quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu theo loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu do Chi cục trưởng Chi cục Kiểm tra sau thông quan quyết định theo thẩm quyền được phân cấp.

Điều 3. Mối quan hệ công tác

1. Chịu sự quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Chi cục trưởng Chi cục Kiểm tra sau thông quan.

2. Có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với các Đội công tác khác thuộc Chi cục Kiểm tra sau thông quan để thực hiện tốt nhiệm vụ.

3. Đội trưởng Đội Kiểm tra sau thông quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu theo loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu có trách nhiệm:

- Điều hành công việc chung; quản lý, bố trí và sắp xếp cán bộ, công chức nhằm thực hiện nhiệm vụ được giao đạt hiệu quả cao nhất.

- Báo cáo kịp thời về tình hình hoạt động, các khó khăn, vướng mắc (bao gồm cả các nội dung công tác cán bộ liên quan) với Chi cục trưởng để xem xét, giải quyết.

4. Phó đội trưởng là người giúp việc cho Đội trưởng, chịu trách nhiệm trước Đội trưởng về công việc được phân công phụ trách; Thay mặt Đội trưởng điều hành công tác của Đội khi Đội trưởng vắng mặt, có trách nhiệm báo cáo Đội trưởng tình hình, nội dung công việc đã giải quyết.

5. Công chức trong Đội chấp hành sự phân công, quản lý và điều hành của lãnh đạo Đội.

6. Đối với những vấn đề phát sinh hoặc chưa được quy định cụ thể nhưng cần giải quyết ngay phải được bàn bạc thống nhất trong tập thể Lãnh đạo Đội để giải quyết theo thẩm quyền hoặc đề xuất báo cáo Lãnh đạo Chi cục giải quyết kịp thời./.

 

QUY ĐỊNH

NHIỆM VỤ CỤ THỂ, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA ĐỘI THAM MƯU TỔNG HỢP THUỘC CHI CỤC KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 5422/QĐ-HQHP ngày 30/12/2016 của Cục trưởng Cục Hải quan Tp. Hải Phòng)

Điều 1. Nhiệm vụ cụ thể

1. Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ; chế độ thống kê, báo cáo theo quy định.

2. Tham mưu giúp Lãnh đạo Chi cục trong công tác quản lý nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp ưu tiên.

3. Tham mưu giúp Chi cục trưởng trong việc tổ chức, quản lý, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy chế, quy trình công tác kiểm tra sau thông quan liên quan đến lĩnh vực được giao.

4. Là đầu mối thu thập, quản trị và xử lý thông tin phục vụ công tác kiểm tra sau thông quan của Chi cục; quản trị hệ thống công nghệ thông tin phục vụ hoạt động nghiệp vụ của Chi cục.

5. Thực hiện công tác quản lý thuế thuộc thẩm quyền của Chi cục.

6. Tham mưu Lãnh đạo Chi cục về công tác tổ chức cán bộ, thi đua, khen thưởng.

7. Quản lý cán bộ, công chức, hợp đồng lao động; quản lý hồ sơ, tài sản, trang thiết bị được giao theo quy định.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng giao.

Điều 2. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Đội Tham mưu tổng hợp có Đội trưởng và một số Phó đội trưởng do Cục trưởng Cục Hải quan Tp. Hải Phòng bổ nhiệm.

2. Biên chế của Đội Tham mưu tổng hợp do Chi cục trưởng Chi cục Kiểm tra sau thông quan quyết định theo thẩm quyền được phân cấp.

Điều 3. Mối quan hệ công tác

1. Chịu sự quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Chi cục trưởng Chi cục Kiểm tra sau thông quan.

2. Có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với các Đội công tác khác thuộc Chi cục Kiểm tra sau thông quan để thực hiện tốt nhiệm vụ.

3. Đội trưởng Đội Tham mưu tổng hợp có trách nhiệm:

- Điều hành công việc chung; quản lý, bố trí và sắp xếp cán bộ, công chức, hợp đồng lao động nhằm thực hiện nhiệm vụ được giao đạt hiệu quả cao nhất.

- Báo cáo kịp thời về tình hình hoạt động, các khó khăn, vướng mắc (bao gồm cả các nội dung công tác cán bộ liên quan) với Chi cục trưởng để xem xét, giải quyết.

4. Phó đội trưởng là người giúp việc cho Đội trưởng, chịu trách nhiệm trước Đội trưởng về công việc được phân công phụ trách; Thay mặt Đội trưởng điều hành công tác của Đội khi Đội trưởng vắng mặt, có trách nhiệm báo cáo Đội trưởng tình hình, nội dung công việc đã giải quyết.

5. Công chức trong Đội chấp hành sự phân công, quản lý và điều hành của lãnh đạo Đội.

6. Đối với những vấn đề phát sinh hoặc chưa được quy định cụ thể nhưng cần giải quyết ngay phải được bàn bạc thống nhất trong tập thể Lãnh đạo Đội để giải quyết theo thẩm quyền hoặc đề xuất báo cáo Lãnh đạo Chi cục giải quyết kịp thời./.

 

QUY ĐỊNH

NHIỆM VỤ CỤ THỂ, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA ĐỘI KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI THUỘC CHI CỤC KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 5422/QĐ-HQHP ngày 30/12/2016 của Cục trưởng Cục Hải quan Tp. Hải Phòng)

Điều 1. Nhiệm vụ cụ thể

1. Trình Chi cục trưởng chương trình, kế hoạch hàng năm về công tác kiểm tra sau thông quan về chính sách thương mại; các đối tượng khác không thuộc nhiệm vụ của Đội Kiểm tra sau thông quan về trị giá tính thuế, Đội Kiểm tra sau thông quan về mã số và thuế suất hàng hóa xuất nhập khẩu và Đội Kiểm tra sau thông quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu theo loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu theo quy định của pháp luật.

2. Thu thập, tổng hợp, phân tích, xử lý thông tin trong và ngoài ngành để phục vụ công tác kiểm tra sau thông quan.

3. Thực hiện kiểm tra sau thông quan về chính sách thương mại; các đối tượng không thuộc nhiệm vụ của Đội Kiểm tra sau thông quan về trị giá tính thuế, Đội Kiểm tra sau thông quan về mã số và thuế suất hàng hóa xuất nhập khẩu và Đội Kiểm tra sau thông quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu theo loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu theo quy định của pháp luật.

4. Trực tiếp xử lý kết quả kiểm tra sau thông quan, xử lý vi phạm hành chính và giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền cấp Đội; tham mưu cho lãnh đạo các cấp trong việc xử lý kết quả kiểm tra sau thông quan, xử lý vi phạm hành chính, giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vi phạm hành chính (phát hiện trong quá trình kiểm tra sau thông quan) thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp trên.

5. Tham mưu giúp Chi cục trưởng trong việc tổ chức, quản lý, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy chế, quy trình công tác kiểm tra sau thông quan liên quan đến lĩnh vực được giao.

6. Trực tiếp giao dịch với các tổ chức, cá nhân, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, nắm tình hình, thu thập thông tin, tiếp nhận tin báo, tố giác phục vụ cho hoạt động kiểm tra sau thông quan theo lĩnh vực được giao.

7. Tham mưu giúp Chi cục trưởng trong công tác sơ kết, tổng kết, thống kê, báo cáo đánh giá tình hình công tác kiểm tra sau thông quan theo lĩnh vực được giao.

8. Thông qua công tác kiểm tra sau thông quan: Tuyên truyền pháp luật về kiểm tra sau thông quan; phát hiện và báo cáo Chi Cục trưởng kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung những thiếu sót, bất cập trong quy định và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật, quy trình, quy định nghiệp vụ của ngành, của Cục Hải quan Tp. Hải Phòng.

9. Thực hiện lưu trữ, bảo mật hồ sơ, tài liệu kiểm tra sau thông quan theo quy định.

10. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định.

11. Quản lý, sử dụng cán bộ, công chức; quản lý hồ sơ, tài sản, các trang thiết bị được giao theo quy định.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng giao.

Điều 2. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Đội Kiểm tra sau thông quan thực hiện chính sách thương mại có Đội trưởng và một số Phó đội trưởng do Cục trưởng Cục Hải quan Tp. Hải Phòng bổ nhiệm.

2. Biên chế của Đội Kiểm tra sau thông quan thực hiện chính sách thương mại do Chi cục trưởng Chi cục Kiểm tra sau thông quan quyết định theo thẩm quyền được phân cấp.

Điều 3. Mối quan hệ công tác

1. Chịu sự quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Chi cục trưởng Chi cục Kiểm tra sau thông quan.

2. Có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với các Đội công tác khác thuộc Chi cục Kiểm tra sau thông quan để thực hiện tốt nhiệm vụ.

3. Đội trưởng Đội Kiểm tra sau thông quan thực hiện chính sách thương mại có trách nhiệm:

- Điều hành công việc chung; quản lý, bố trí và sắp xếp cán bộ, công chức nhằm thực hiện nhiệm vụ được giao đạt hiệu quả cao nhất.

- Báo cáo kịp thời về tình hình hoạt động, các khó khăn, vướng mắc (bao gồm cả các nội dung công tác cán bộ liên quan) với Chi cục trưởng để xem xét, giải quyết.

4. Phó đội trưởng là người giúp việc cho Đội trưởng, chịu trách nhiệm trước Đội trưởng về công việc được phân công phụ trách; Thay mặt Đội trưởng điều hành công tác của Đội khi Đội trưởng vắng mặt, có trách nhiệm báo cáo Đội trưởng tình hình, nội dung công việc đã giải quyết.

5. Công chức trong Đội chấp hành sự phân công, quản lý và điều hành của lãnh đạo Đội.

6. Đối với những vấn đề phát sinh hoặc chưa được quy định cụ thể nhưng cần giải quyết ngay phải được bàn bạc thống nhất trong tập thể Lãnh đạo Đội để giải quyết theo thẩm quyền hoặc đề xuất báo cáo Lãnh đạo Chi cục giải quyết kịp thời./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5422/QĐ-HQHP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu5422/QĐ-HQHP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/12/2016
Ngày hiệu lực30/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5422/QĐ-HQHP

Lược đồ Quyết định 5422/QĐ-HQHP nhiệm vụ cụ thể cơ cấu tổ chức Chi cục Kiểm tra sau thông quan Hải Phòng 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 5422/QĐ-HQHP nhiệm vụ cụ thể cơ cấu tổ chức Chi cục Kiểm tra sau thông quan Hải Phòng 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu5422/QĐ-HQHP
        Cơ quan ban hànhCục Hải quan thành phố Hải Phòng
        Người kýNguyễn Tiến Lộc
        Ngày ban hành30/12/2016
        Ngày hiệu lực30/12/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 5422/QĐ-HQHP nhiệm vụ cụ thể cơ cấu tổ chức Chi cục Kiểm tra sau thông quan Hải Phòng 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 5422/QĐ-HQHP nhiệm vụ cụ thể cơ cấu tổ chức Chi cục Kiểm tra sau thông quan Hải Phòng 2016

            • 30/12/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/12/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực