Quyết định 545/QĐ-UBND

Quyết định 545/QĐ-UBND về Chương trình Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư trong nước tỉnh Cà Mau năm 2019

Nội dung toàn văn Quyết định 545/QĐ-UBND 2019 Chương trình Xúc tiến Thương mại Du lịch Đầu tư Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 545/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 01 tháng 04 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI, DU LỊCH VÀ ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC TỈNH CÀ MAU NĂM 2019

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 163/2008/QĐ-TTg ngày 11/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 2471/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011 - 2020, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2151/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia giai đoạn 2013 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 03/2014/QĐ-TTg ngày 14/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý nhà nước đối với hoạt động xúc tiến đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 968/QĐ-UBND ngày 31/5/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Chương trình xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư tỉnh Cà Mau giai đoạn 2017-2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 80/TTr-SCT ngày 13/12/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Chương trình Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư trong nước tỉnh Cà Mau năm 2019, chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Giao Thủ trưởng các đơn vị căn cứ nhiệm vụ được phân công (tại Phụ lục đính kèm) chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Chương trình này theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Công Thương;

- Cục XTTM-BCT;
- Tổng cục Du lịch;
- Trung tâm Xúc tiến đầu tư phía Nam;

- CT, các PCT UBND tỉnh;
-
CVP UBND tỉnh (Th);
- Cổng Thông tin điện tử t
nh;
- PKT (HD01/01);
- Lưu: VT, M.A30/3.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lâm Văn Bi

 

PHỤ LỤC

CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI, DU LỊCH VÀ ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC TỈNH CÀ MAU NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số 545/QĐ-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Hoạt động

Nội dung, quy mô

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Địa điểm

Thời gian

A

CÁC HOẠT ĐỘNG CHUNG

 

 

 

 

Các hoạt động xây dựng cơ sở dữ liệu, tài liệu, tuyên truyền, quảng bá, đào tạo, bồi dưỡng, hỗ trợ xúc tiến

1

Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch

- Xây dựng tài liệu xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch.

- Xây dựng, phát triển hệ thống thông tin xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch trên các trang mạng xã hội hiện có và ứng dụng trên điện thoại di động.

- Rà soát, xây dựng Danh mục Dự án mời gọi đầu tư (cung cấp thông tin chi tiết cho từng dự án)

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp

Các Sở: CT, KH&ĐT, VH, TT&DL; Ban QLKKT, các đơn vị có liên quan

 

Quý II

2

Tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng và cơ hội của tỉnh Cà Mau

- Thông qua các kênh thông tin truyền thông nhằm tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu tiềm năng, lợi thế về các lĩnh vực: đầu tư, thương mại, du lịch của tỉnh.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp

Các Sở: CT, KH&ĐT, VH, TT&DL; Ban QLKKT, các đơn vị có liên quan

 

Quý II

3

Hỗ trợ doanh nghiệp và nhà đầu tư

- Tham gia, tổ chức các lớp học, tập hun doanh nghiệp về thị trường, thương hiệu, nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư và nghiệp vụ du lịch.

- Tham mưu, tư vấn hỗ trợ cho doanh nghiệp và khởi nghiệp.

-Tổ chức đoàn đi khảo sát trong và ngoài tỉnh nhằm trao đổi kinh nghiệm, tăng cường liên kết và đa dạng hóa sản phẩm.

- Tiếp đoàn trong và ngoài nước đến làm việc tìm hiểu các địa điểm đầu tư, kinh doanh.

- Hỗ trợ các doanh nghiệp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư, sản xuất kinh doanh tại Cà Mau.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp

Các Sở: CT, KH&ĐT, VH, TT&DL; Ban QLKKT, các đơn vị có liên quan

 

Cả năm

B

CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ

 

 

 

 

I. Xúc tiến thương mại

1

Tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm Chương trình hợp tác thương mại - đầu tư giữa các tỉnh, thành phố phía Nam

Mục đích: Tăng cường và đẩy mạnh liên kết hợp tác Chương trình xúc tiến thương mại - đầu tư theo thỏa thuận đã ký kết theo Bản Thoả thuận chương trình hợp tác trên lĩnh vực xúc tiến thương mại - đầu tư và theo định hướng của Bộ Công Thương và Cục Xúc tiến Thương mại.

Sở Công Thương

Trung tâm XTĐT & HTDN, ITPC và các đơn vị liên quan

Tp Cà Mau

Quý II

2

Tổ chức các phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn

- Mục đích: Quảng bá thương hiệu hàng Việt và hàng Việt Nam chất lượng cao, thực hiện cuộc vận động “Người Việt dùng hàng Việt” đến người tiêu dùng.

- Quy mô: Từ 40 gian hàng tiêu chuẩn/phiên trở lên (3 phiên/năm).

Sở Công Thương

Các đơn vị có liên quan và doanh nghiệp

Các huyện

Tháng 12

3

Tổ chức Hội chợ Công thương Cà Mau 2019

- Mục đích: Giới thiệu quảng bá các sản phẩm công nghiệp, thương mại, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm nhãn hiệu hàng hóa tập thể và sản phm đặc trưng của địa phương.

- Quy mô: Từ 350 gian hàng tiêu chuẩn trở lên.

Sở Công Thương

Trung tâm XTĐT&HTDN, các đơn vị có liên quan và doanh nghiệp

Thành phố Cà Mau

Tháng 12

4

Tổ chức Hội nghị kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp Cà Mau với các doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh

- Mục đích: tạo cơ hội cho các doanh nghiệp tỉnh Cà Mau gặp gỡ, trao đổi để hiểu rõ hơn các điều kiện, tiêu chuẩn cần thiết của các nhà phân phối lớn, tiềm năng tại thành phố Hồ Chí Minh;

- Trưng bày Giới thiệu quảng bá các sản phẩm công nghiệp, thương mại, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm nhãn hiệu hàng hóa tập thể và sản phẩm đặc trưng của địa phương nhm phát triển mở rộng thị trường.

Sở Công Thương

Trung tâm XTĐT&HTDN, các đơn vị có liên quan và doanh nghiệp

Thành phố Cà Mau

Quý IV

5

Tham gia Hội nghị kết nối cung cầu giữa Tp HChí Minh với các tỉnh, thành

Mục đích: Tham gia kết nối cung - cầu hàng hóa, bình ổn thị trường khu vực ĐBSCL và thành phố Hồ Chí Minh.

Sở Công Thương

Trung tâm XTĐT&HTDN, các đơn vị có liên quan và doanh nghiệp

Tại tỉnh tổ chức

Quý IV

6

Tham gia Hội chợ triển lãm quốc tế thủy sản Vietfish 2019

Mục đích: Giới thiệu quảng bá các sản phẩm thủy sản đặc trưng, các sản phẩm thủy sản mới của địa phương, nhằm củng cố, phát triển mở rộng thị trường.

Sở Công Thương

Trung tâm XTĐT&HTDN, các đơn vị có liên quan và doanh nghiệp

Thành phố H Chí Minh

Quý III

7

Tham gia Hội chợ triển lãm Công Thương khu vực phía Nam (Do Cục xúc tiến thương mại tổ chức)

Mục đích: Giới thiệu quảng bá các mặt hàng chủ lực, sản phẩm công nghiệp, thực phẩm chế biến, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, đặc trưng, kết nối cung - cầu.

Sở Công Thương

Trung tâm XTĐT&HTDN, các đơn vị có liên quan và doanh nghiệp

Tại tỉnh tổ chức

Quý l hoặc quý II

8

Tham gia Hội chợ xúc tiến thương mại và công nghệ cao các HTX năm 2019

Mục đích: Giới thiệu quảng bá các mặt hàng chủ lực, sản phẩm công nghiệp, thực phẩm chế biến, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, đặc trưng, kết nối cung - cầu.

Sở Công Thương

Trung tâm XTĐT&HTDN, Liên minh HTX và các đơn vị có liên quan và doanh nghiệp

Thành phố Hồ Chí Minh

Quý II

9

Tham gia Hội chợ hàng đặc sản vùng miền Việt Nam lần 6 tại Hà Nội năm 2019

Mục đích: Quảng bá, phát triển thị trường các mặt hàng đặc sản của tỉnh nhằm phát triển thị trường tiêu thụ nội địa tại các tỉnh phía Bắc và thúc đẩy xuất khẩu.

Sở Công Thương

Trung tâm XTĐT&HTDN, các đơn vị có liên quan và doanh nghiệp

Hà Nội

Quý IV

10

Xây dựng, duy trì phát triển các điểm bán sản phẩm đặc sản Cà Mau

Mục đích: Liên kết giá trị các ngành hàng chủ lực, giúp các sn phẩm nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Sở Công Thương

Trung tâm XTĐT&HTDN, các đơn vị có liên quan và doanh nghiệp

Toàn tỉnh

Quý II

11

Dự phòng tham gia từ 2-3 hội chợ/năm do các tỉnh tổ chức

Hàng năm lựa chọn một số Hội chợ do các tỉnh, thành phố có điều kiện tương đồng, có thể trao đổi, tiêu thụ hàng hóa của tỉnh để cùng doanh nghiệp của tỉnh tham gia nhằm quảng bá giới thiệu sản phẩm tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Sở Công Thương

Trung tâm XTĐT&HTDN, các đơn vị có liên quan và doanh nghiệp

Tại các tỉnh tổ chức

Do tỉnh tổ chức mời

II. Xúc tiến du lịch

1

Tham gia Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam-VITM HANOI

Giới thiệu cung cấp thông tin các tour, tuyến, sản phẩm đặc trưng, điểm đến du lịch Cà Mau.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Trung tâm XTĐT&HTDN, các đơn vị liên quan và các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, lữ hành

Hà Nội

Quý l

2

Tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế Tp. Hồ Chí Minh ITE

Giới thiệu các điểm đến du lịch, sản phẩm đặc thù của địa phương đến các đơn vị lữ hành trong và ngoài nước; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp lĩnh vực du lịch giới thiệu và kết nối sản phẩm.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Trung tâm XTĐT&HTDN, các đơn vị liên quan và các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, lữ hành

Thành phố Hồ Chí Minh

Quý III

3

Tổ chức chuỗi sự kiện xúc tiến du lịch trong khuôn khổ Công bố Quyết định Khu Du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau

Giới thiệu các điểm đến du lịch, sản phẩm đặc thù của địa phương đến các đơn vị lữ hành trong và ngoài nước; tổ chức các sự kiện như: Tuần lễ Du lịch Đất Mũi, khánh thành Cột cờ Hà Nội - Cà Mau, hội thi Duyên dáng Đất Mũi và hội thi m thực “Hương vị Cà Mau”.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Trung tâm XTĐT&HTDN, các đơn vị liên quan và các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, lữ hành

Tỉnh Cà Mau

 

4

Xây dựng, lắp đặt biểu tượng vui

Xây dựng các hình tượng sản vật đặt trưng của tỉnh, lắp đặt tại khu vực du lịch, khu công cộng trọng điểm của tnh phục vụ công tác truyền thông quảng bá sản vật Cà Mau thông qua du lịch.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Trung tâm XTĐT&HTDN, các đơn vị liên quan và các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, lữ hành

Tỉnh Cà Mau

 

5

Tổ chức mời các đoàn Farmtrip, Presstrip khảo sát điểm đến du lịch

- Mời các doanh nghiệp du lịch, báo, đài tham gia khảo sát giới thiệu về du lịch Cà Mau theo từng giai đoạn;

- Hỗ trợ các cơ quan thông tin truyền thông, truyền hình quảng bá giới thiệu về du lịch Cà Mau.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Trung tâm XTĐT&HTDN, các đơn vị liên quan và các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, lữ hành

Tỉnh Cà Mau

C năm

6

Tham gia từ 2-3 sự kiện, hội chợ, triển lãm du lịch do Bộ VH, TT và DL; Tổng cục Du lịch và các tỉnh, thành phố tổ chức

Giới thiệu các điểm đến du lịch, sản phẩm đặc thù của địa phương đến các đơn vị lữ hành trong và ngoài nước; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp lĩnh vực du lịch giới thiệu và kết nối sản phẩm.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Trung tâm XTĐT&HTDN, các đơn vị liên quan và các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, lữ hành

Tại các tnh tổ chức

Do tỉnh tổ chức mời

III. Xúc tiến đầu tư

1

Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng, thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư

- Tổ chức Đoàn học tập kinh nghiệm ở các tỉnh, thành phố có vận động cơ chế chính sách để thực hiện chính sách thu hút đầu tư (trong và ngoài KCN, KKT trọng điểm).

- Tham gia các câu lạc bộ các KCN, KCX, KKT tỉnh thành phía Nam

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp

Sở KH&ĐT, Ban QLKKT và các sở ngành có liên quan

Tại tỉnh tổ chức

Cả năm

 

DANH MỤC

CÁC DỰ ÁN MỜI GỌI ĐẦU TƯ TỈNH CÀ MAU NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số 545/QĐ-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2019)

TT

Tên dự án

Đơn vị đề xuất

Địa điểm

Quy mô, công suất

Vốn đầu tư

Hình thức đầu tư

DỰ ÁN TRONG KHU KINH T, KHU CÔNG NGHIỆP

1

Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi gia súc và nuôi trồng thủy sản (tôm)

Ban Quản lý Khu kinh tế

KKT Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau

2 ha

Nhà đầu tư đề xuất

Đầu tư trực tiếp; 100% vốn doanh nghiệp

2

Nhà máy sản xuất hóa chất, chế phẩm sinh học

Ban Quản lý Khu kinh tế

- KCN Khánh An, Xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau.

- KCN Hòa Trung, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau

2 ha

Nhà đầu tư đề xuất

Đầu tư trực tiếp; 100% vốn doanh nghiệp

3

Đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao về thủy sản

Ban Quản lý Khu kinh tế

Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau

376 ha

Nhà đầu tư đề xuất

Đầu tư trực tiếp; 100% vốn doanh nghiệp

4

Đầu tư xây dựng hạ tầng Khu phi thuế quan KKT Năm Căn

Ban Quản lý Khu kinh tế

Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau

800 ha

Nhà đầu tư đề xuất

Đầu tư trực tiếp; 100% vốn doanh nghiệp

5

Đầu tư xây dựng hạ tầng Trung tâm Tài chính - Thương mại KKT Năm Căn

Ban Quản lý Khu kinh tế

Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau

100 ha

Nhà đầu tư đề xuất

Đầu tư trực tiếp; 100% vốn doanh nghiệp

6

Đầu tư Khu dân cư - dịch vụ - thương mại KKT Năm Căn

Ban Quản lý Khu kinh tế

Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tnh Cà Mau

62,67 ha

Nhà đầu tư đề xuất

Đầu tư trực tiếp; 100% vốn doanh nghiệp

7

Trung tâm ứng dụng sản xuất giống và nuôi trồng, chế biến thủy sản, gia súc, gia cầm công nghệ cao

Ban Quản lý Khu kinh tế

KKT Năm Căn, huyện Năm Căn, tnh Cà Mau

100 ha

Nhà đầu tư đề xuất

Đầu tư trực tiếp; 100% vốn doanh nghiệp

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP

1

Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Sở Nông nghiệp và PTNT

huyện Năm Căn, Trần Văn Thời, Phú Tân, Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau

1.000 ha

10 triệu USD

Đầu tư trực tiếp; 100% vốn doanh nghiệp

2

Nhà máy sản xuất rau công nghệ cao

Sở Nông nghiệp và PTNT

Huyện U Minh, tỉnh Cà Mau

50 ha

1 triệu USD

Đầu tư trực tiếp; 100% vốn doanh nghiệp

3

Sản xuất lúa hữu cơ

UBND huyện Thới Bình

Huyện Thới Bình

-

Nhà đầu tư đề xuất

Nhà đầu tư đề xuất

4

Vùng nuôi tôm sinh thái xã Đất Mũi theo Nghị quyết số 05

UBND huyện Ngọc Hiển

xã Đất Mũi

1.030ha

Nhà đầu tư đề xuất

100% vốn doanh nghiệp

5

Vùng nuôi tôm sinh thái xã Tam Giang Tây theo Nghị quyết số 05

UBND huyện Ngọc Hiển

xã Tam Giang Tây

8.500ha

Nhà đầu tư đề xuất

100% vốn doanh nghiệp

6

Vùng nuôi tôm sinh thái xã Tân Ân Tây theo Nghị quyết số 05

UBND huyện Ngọc Hiển

xã Tân Ân Tây

1.000ha

Nhà đầu tư đề xuất

100% vốn doanh nghiệp

LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP

1

Nhà máy chế biến thủy sản

UBND huyện Ngọc Hiển

Khóm 6, thị trấn Rạch Gốc

2,1ha

Nhà đầu tư đề xuất

100% vốn doanh nghiệp

2

Nhà máy chế biến lâm sản

UBND huyện Ngọc Hiển

Khóm 6, thị trấn Rạch Gốc

1,5ha

Nhà đầu tư đề xuất

100% vốn doanh nghiệp

3

Khu dịch vụ hậu cần nghề cá

UBND huyện Ngọc Hiển

Khóm 6, thị trấn Rạch Gốc

4,23ha

Nhà đầu tư đề xuất

100% vốn doanh nghiệp

4

Xưởng sửa chữa tàu cá

UBND huyện Ngọc Hiển

Khóm 6, thị trấn Rạch Gốc

15,0ha

Nhà đầu tư đề xuất

100% vốn doanh nghiệp

LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

1

Cảng biển tổng hợp Hòn Khoai

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Hòn Khoai, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau

Tàu có tải trọng 250.000 DWT

3,5 tỷ USD

Đầu tư trực tiếp; 100% vốn doanh nghiệp

2

Đầu tư và khai thác quỹ đất tuyến đường Nguyễn Công Trứ (đoạn Nguyễn Tất Thành đến đường Vành Đai 1) và đường Vành Đai 1 (đoạn Nguyễn Công Trứ nối dài đến cầu Tạ Uyên)

UBND thành phố Cà Mau

Phường 8, xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau

2.800 m

252 tỷ đồng

BT

3

Xây dựng cầu Vàm xáng Cái Ngay

Sở Giao thông vận tải

Huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau

1,35 ha

50 tỷ đồng

Đối tác công tư (ppp)

4

Nâng cấp, mở rộng đường Cà Mau - Đầm Dơi.

Sở Giao thông vận tải

Thành phố Cà Mau và huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau

52 ha

1.343 tỷ đồng

Đối tác công tư (ppp)

5

Đầu tư xây dựng cầu Gành Hào

Sở Giao thông vận tải

Huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau và huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu

2,7 ha

550 tỷ đồng

Đối tác công tư (ppp)

6

Xây dựng tuyến đường Bờ Bắc thị trấn Cái Đôi Vàm

Sở Giao thông vận tải

Huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau

18,2 ha

154 tỷ đồng

Đối tác công tư (ppp)

7

Xây dựng Bến xe - tàu Quản lộ Phụng Hiệp

Sở Giao thông vận tải

Khu đô thị cửa ngõ Đông Bắc, đường Trần Hưng Đạo nối dài - xã Tân Thành, TP Cà Mau, tnh Cà Mau

Khoảng 2 ha

100 tỷ đồng

Đối tác công tư (ppp)

8

Xây dựng tuyến đường trung tâm bờ Bắc thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời

Sở Giao thông vận tải

Huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

44,76 ha

306 tỷ đồng

Đối tác công tư (ppp)

9

Đầu tư kết cấu hạ tầng Khu Tiểu thủ công nghiệp thị trấn Cái Đôi Vàm

UBND huyện Phú Tân

Khóm 5, thị trấn Cái Đôi Vàm

3,44

Nhà đầu tư đề xuất

Đầu tư trực tiếp

10

Đầu tư xây dựng Bến xe Sông Đốc

UBND huyn Trần Văn Thời

Thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời

2,4 ha

15 tỷ đồng

Đầu tư trực tiếp

11

Đầu tư đường trung tâm huyện đoạn từ đường Hồ Chí Minh đi trung tâm huyện đến cầu Kinh Huế

UBND huyện Ngọc Hiển

Khóm 1, 4, 6 và 7, thị trấn Rạch Gốc

Dài 4,25km, rộng 30m (Tải trọng HL93)

160 tỷ đồng

100% vốn doanh nghiệp

12

Bến xe Đất Mũi

UBND huyện Ngọc Hiển

xã Đất Mũi

0,7 ha

Nhà đầu tư đề xuất

100% vốn doanh nghiệp

13

Bến xe Rạch Gốc

UBND huyện Ngọc Hiển

Khóm 3, thị trấn Rạch Gốc

2,0 ha

Nhà đầu tư đề xuất

100% vốn doanh nghiệp

14

Xây dựng cầu thu phí Vàm Ô Rô, xã An Xuyên

UBND thành phố Cà Mau

Xã An Xuyên

Quy mô: Ngang 3,5 m, dài 100 m

20 tỷ đồng

Cầu dân sinh thu phí

15

Xây dựng Cầu Chệt, xã Hậu Định Bình

UBND thành phố Cà Mau

Xã Định Bình

Quy mô: Ngang 6,5 m, dài 88 m

40 tỷ đồng

BOT

16

Dự án xây dựng đường Vành Đai 1, nguyễn Trãi đến Lâm Thành Mậu-đường 3/2

UBND thành phố Cà Mau

Phường 4, 9, 5

93

200 tỷ đồng

BT hoặc hình thức khác

LĨNH VỰC TH THAO

1

Nhà thi đấu đa năng

Sở VHTTDL

Đường Phan Ngọc Hiển, P9, TP Cà Mau

2,2 ha

Nhà đầu tư đề xuất

Đầu tư trực tiếp

2

Sân bóng, khán đài B và Khu dịch vụ

Sở VHTTDL

Đường Đinh Tiên Hoàng, P9, TP Cà Mau

3,87 ha

Nhà đầu tư đề xuất

Đầu tư trực tiếp

3

Khu thể thao dưới nước

Sở VHTTDL

Đường Phan Ngọc Hiển, P9, TP Cà Mau

1,41 ha

Nhà đầu tư đề xuất

Đầu tư trực tiếp

4

Khu huấn luyện và đào tạo

Sở VHTTDL

Đường Phan Ngọc Hiển, P9, TP Cà Mau

1,62 ha

Nhà đầu tư đề xuất

Đầu tư trực tiếp

LĨNH VỰC THƯƠNG MI

1

Dự án chợ phường 8

UBND thành phố Cà Mau

Khóm 7, phường 8, thành phố Cà Mau

10.100 m2

45 tỷ đồng

BOT

2

Chợ nông sản Đá Bạc

UBND huyện Trần Văn Thời

Xã Khánh Bình Tây, Trần Văn Thời

1 ha

8 tỷ đồng

Đầu tư trực tiếp

3

Đầu tư xây dựng khu dịch vụ thương mại

UBND huyện Trần Văn Thời

Khóm 9, thị trấn Trần Văn Thời

0,44 ha

15 tỷ đồng

Đầu tư trực tiếp

4

Đầu tư xây dựng chợ nhỏ Sông Đốc

UBND huyện Trần Văn Thời

Khóm 7, thị trấn Sông Đốc

1,51 ha

50 tỷ đồng

Đầu tư trực tiếp

5

Đầu tư xây dựng chợ Xẻo Quao

UBND huyện Trần Văn Thời

Khóm 5, thị trấn Sông Đốc

0,54 ha

20 tỷ đồng

Đầu tư trực tiếp

6

Dự án nhà lồng chợ huyện Thới Bình

UBND huyện Thới Bình

Thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình

0,26 ha

Nhà đầu tư đề xuất

Đầu tư trực tiếp

7

Khu thương mại chợ Biển Bạch

UBND huyện Thới Bình

Xã Biển Bạch, huyện Thới Bình

 

Nhà đầu tư đề xuất

Đầu tư trực tiếp

8

Khu trung tâm nhà ở thương mại huyện U Minh

UBND huyện U Minh

Khóm 3 Thị trấn U Minh

1,92 ha

Nhà đầu tư đề xuất

Đầu tư trực tiếp

9

Trung tâm thương mại thị trấn Rạch Gốc

UBND huyện Ngọc Hiển

Khóm 1, Thị trấn Rạch Gốc

15,52 ha

Nhà đầu tư đề xuất

100% vốn doanh nghiệp

10

Trung tâm thương mại + Dịch vụ Đất Mũi

UBND huyện Ngọc Hiển

Ấp Kinh Đào, xã Đất Mũi

87 ha

Nhà đầu tư đề xuất

100% vốn doanh nghiệp

11

Chợ Đất Mũi

UBND huyện Ngọc Hiển

p Kinh Đào, xã Đất Mũi

0,5 ha

Nhà đầu tư đề xuất

100% vốn doanh nghiệp

12

Chợ xã Tam Giang Tây

UBND huyện Ngọc Hiển

p Chợ thủ A, xã Tam Giang Tây, Ngọc Hiển

0,2 ha

Nhà đầu tư đề xuất

100% vốn doanh nghiệp

13

Chợ và khu nhà ở Ông Trang, xã Viên An

UBND huyện Ngọc Hiển

Ấp Ông Trang, xã Viên An

9,86 ha

Nhà đầu tư đề xuất

100% vốn doanh nghiệp

14

Chợ và khu nhà ở Nhưng Miên, xã Viên An Đông

UBND huyện Ngọc Hiển

Ấp Nhưng Miên xã Viên An Đông

12,63 ha

Theo dự án đề xuất của nhà đầu tư

100% vốn doanh nghiệp

LĨNH VỰC DU LỊCH

1

Dự án khu du lịch Mũi Cà Mau

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau

159,7 ha

1.000 tỷ đồng

Đầu tư trực tiếp hoặc đi tác công tư (PPP)

2

Dự án điểm du lịch sinh thái Sông Trẹm

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Huyện U Minh, tnh Cà Mau

110 ha

200 tỷ đồng

Đầu tư trực tiếp hoặc đi tác công tư (PPP)

3

Dự án khu du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau

20.100 ha

10.000 tỷ đồng

Đầu tư trực tiếp hoặc đi tác công tư (PPP)

4

Dự án khu du lịch sinh thái Vườn Quốc gia U Minh Hạ

Vườn Quốc gia U Minh Hạ

Huyện U Minh và huyện Trần Văn Thời

1.318,5ha

1.352 tỷ đồng

Nhà đầu tư liên hệ với Vườn Quốc gia U Minh Hạ đề xuất

5

Đầu tư xây dựng điểm du lịch Khu di tích Bác Ba Phi

Ủy ban nhân dân huyn Trần Văn Thời

Xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời

6,8 ha

45 tỷ đồng

Đu thầu lựa chọn nhà đầu tư

DỰ ÁN NHÀ Ở THƯƠNG MẠI

I

THÀNH PHỐ CÀ MAU (08 dự án)

Sở Xây dựng

 

 

Nhà đầu tư đề xuất

Đu thầu lựa chọn Nhà đầu tư

1

Dự án khu đô thị phường 1

 

Phường 1, thành phố Cà Mau

28,53 ha

 

 

2

Khu dân cư đường Nguyễn Trãi và Cống Kênh Mới

 

Phường 9

60 ha

 

 

3

Khu dân cư Đông Nam, phường 6 và phường 7, thành phố Cà Mau

 

Phường 6, phường 7

50 ha

 

 

4

Khu dân cư khóm 2, khóm 7, phường 8, thành phố Cà Mau

 

Phường 8

15,5 ha

 

 

5

Khu dân cư phía Tây phường 8 và xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau

 

Phường 8 và xã Lý Văn Lâm

50 ha

 

 

6

Dự án nhà ở khu vực Hãng nước mắm Vĩnh Hương

 

Phường 8

0,3 ha

 

 

7

Dự án TTTM-Shophouse-đường Phan Ngọc Hiển - Phường 5, TPHCM

 

Phường 5- TPCM

3,3 ha

 

 

8

Dự án khu dân cư khóm 6, phường 5

 

Phường 5, thành phố Cà Mau

1,3 ha

 

 

9

Dự án khu tái định cư Vành Đai 1, phường 9 (giai đoạn 2)

UBND thành phố Cà Mau

Phường 9

93 ha

200 tỷ đồng

BT hoặc hình thức khác

II

HUYỆN THỚI BÌNH (01 dự án)

Sở Xây dựng

 

 

Nhà đầu tư đề xuất

Đu thầu lựa chọn Nhà đầu tư

1

Dự án ĐTXD nhà ở thương mại

 

Khóm 8, thị trấn Thới Bình

8,36 ha

 

 

III

HUYỆN U MINH (03 dự án)

Sở Xây dựng

 

 

Nhà đầu tư đề xuất

Đấu thầu la chọn Nhà đu tư

1

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở khu dân cư kênh xáng bờ Tây sông Cái Tàu

 

Khóm 3, thị trấn U Minh

12,48 ha

 

 

2

Dự án nhà ở khu dân cư - Khu B Làng cá Khánh Hội

 

Ấp 3, xã Khánh Hội

0,52 ha

 

 

3

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở khu dân cư bờ Đông sông Cái Tàu

 

Khóm 1, 2, 4, thị trấn U Minh

74 ha

 

 

IV

HUYỆN ĐẦM DƠI (01 dự án)

Sở Xây dựng

 

 

Nhà đầu tư đề xuất

Đấu thầu lựa chọn Nhà đầu tư

1

Dự án đầu tư xây dựng khu dân cư - Trung tâm TM TT Đầm Dơi

 

Khóm 4, thị trấn Đầm Dơi

4,32 ha

 

 

V

HUYỆN TRN VĂN THỜI (05 dự án)

Sở Xây dựng

 

 

Nhà đầu tư đề xuất

Đấu thầu lựa chọn Nhà đầu tư

1

Dự án nhà ở mật độ cao khóm 9, thị trấn Sông Đốc

 

khóm 9, thị trấn Sông Đốc

8,5 ha

 

 

2

Dự án nhà ở mật độ cao khóm 10, thị trấn Sông Đốc

 

khóm 10, thị trấn Sông Đốc

8,72 ha

 

 

3

Dự án khu dịch vụ -dân cư khu công nghiệp Sông Đốc

 

khóm 11, 12 thị trấn Sông Đốc

76,7 ha

 

 

4

Dự án xây dựng điểm dân cư đầu Kênh Cơi 5

 

ấp Cơi 5A, xã Khánh Bình Tây

3,62 ha

 

 

5

Dự án đầu tư xây dựng sắp xếp dân cư chung quanh chợ nhà lồng Đá Bạc

 

ấp Đá Bạc, xã Khánh Bình Tây

4,65 ha

 

 

VI

HUYỆN PHÚ TÂN (02 dự án)

Sở Xây dựng

 

 

Nhà đầu tư đề xuất

Đấu thầu lựa chọn Nhà đu tư

1

Dự án khu dân cư chợ khóm 1

 

Khóm 1, thị trấn Cái Đôi Vàm

8,3 ha

 

 

2

Dự án khu dân cư chợ đầu mối

 

Ấp Cái Đôi Vàm, thị trấn Cái Đôi Vàm

3,00 ha

 

 

VII

HUYỆN CÁI NƯỚC (08 dự án)

Sở Xây dựng

 

 

Nhà đầu tư đề xuất

Đấu thầu lựa chọn Nhà đầu tư

1

Khu dân cư bến tàu - LA 37

 

Khóm 1, thị trấn Cái Nước

3,2 ha

 

 

2

Khu dân cư đường Cách Mạng tháng 8 nối dài

 

Khóm 2- thị trấn Cái Nước

2,8 ha

 

 

3

Khu dân cư Rạch Bà Lộc

 

Khóm 3- thị trấn Cái Nước

2 ha

 

 

4

Khu dân cư LA 13-14

 

Ấp Thị Tường- xã Hưng Mỹ

0,72 ha

 

 

5

Khu dân cư Chà Là

 

Ấp Tân Phong- xã Đông Hưng

6,13 ha

 

 

6

Khu dân cư Kênh Lớn

 

p Kênh Lớn- xã Đông Thới

3,3 ha

 

 

7

Khu dân cư ấp Tân Bưu

 

Ấp Tân Bưu- xã Tân Hưng

5 ha

 

 

VIII.

HUYỆN NĂM CĂN (04 dự án)

Sở Xây dựng

 

 

Nhà đầu tư đề xuất

Đu thầu lựa chọn Nhà đầu tư

1

Dự án Khu dân cư khóm 4

 

Khóm 4, thị trấn Năm Căn

3,84 ha

 

 

2

Dự án Khu dân cư khóm 6

 

Khóm 6, thị trấn Năm Căn

9,09 ha

 

 

3

Dự án Khu dân cư, K1, K3

 

Khóm 1, Khóm 3, thị trấn Năm Căn

20 ha

 

 

4

Dự án khu dân cư và Dịch vụ thuộc Khu Kinh tế Năm Căn

 

 

25 ha

 

 

IX.

HUYỆN NGỌC HIỂN (04 dự án)

Sở Xây dựng

 

 

Nhà đầu tư đề xuất

Đấu thầu lựa chọn Nhà đầu tư

1

Dự án đầu tư xây dựng chợ Nhưng Miên và khu nhà ở xã Viên An Đông

 

Xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển

1,85 ha

 

 

2

Dự án đầu tư xây dựng chợ Ông Trang và khu nhà ở xã Viên An

 

Xã Viên An, huyện Ngọc Hiển

1 ha

 

 

3

Nhà ở Thương mi Thtrấn Rch Gốc

 

Khóm 3, thị trấn Rạch Gốc

4,79 ha

 

 

4

Dự án khu nhà ở Trung tâm xã Đất Mũi

 

Trung tâm xã Đất Mũi

3 ha

 

 

DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI

I

THÀNH PHỐ CÀ MAU (01 dự án)

Sở Xây dựng

 

 

Nhà đầu tư đề xuất

Đấu thầu lựa chọn Nhà đầu tư

1

Khu nhà ở xã hội

 

Phường 4, phường 9, TPCM

4 ha

 

 

II

HUYỆN TRẦN VĂN THỜI (02 dự án)

 

 

 

 

 

1

Khu nhà ở xã hội, khóm 1, thị trấn Trần Văn Thời

 

Khóm 1, thị trấn Trần Văn Thời

2,6 ha

 

 

2

Khu nhà ở xã hội, khóm 10, thị trấn Sông Đốc

 

Khóm 10, thị trấn Sông Đốc

6,58 ha

 

 

III

HUYỆN NGỌC HIN (01 dự án)

 

 

 

 

 

1

Dự án nhà ở xã hội thị trấn Rạch Gốc

 

Khóm 8, thị trấn Rạch Gốc

0,75 ha

 

 

LĨNH VỰC XÂY DỰNG KHÁC

1

Đầu tư xây dựng nghĩa trang nhân dân huyện

Sở Xây dựng

p Thị Kẹo, xã Phong Điền, huyện Trần Văn Thời

10 ha

85 tỷ đồng

Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

2

Đầu tư xây dựng Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên

Ủy ban nhân dân huyện Trần Văn Thời

Khóm 9, huyện Trần Văn Thời, tnh Cà Mau

0.93 ha

30 tỷ đồng

Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 545/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu545/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/04/2019
Ngày hiệu lực01/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 545/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 545/QĐ-UBND 2019 Chương trình Xúc tiến Thương mại Du lịch Đầu tư Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 545/QĐ-UBND 2019 Chương trình Xúc tiến Thương mại Du lịch Đầu tư Cà Mau
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu545/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýLâm Văn Bi
        Ngày ban hành01/04/2019
        Ngày hiệu lực01/04/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 545/QĐ-UBND 2019 Chương trình Xúc tiến Thương mại Du lịch Đầu tư Cà Mau

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 545/QĐ-UBND 2019 Chương trình Xúc tiến Thương mại Du lịch Đầu tư Cà Mau

            • 01/04/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/04/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực