Quyết định 5465/QĐ-UBND

Quyết định 5465/QĐ-UBND năm 2014 về Quy chế phối hợp trong công tác quản lý Hội nghị, Hội thảo quốc tế tổ chức tại thành phố Đà Nẵng

Nội dung toàn văn Quyết định 5465/QĐ-UBND 2014 quản lý Hội nghị Hội thảo quốc tế Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5465/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 8 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ TỔ CHỨC TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 76/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức, quản lý Hội nghị, Hội thảo quốc tế tại Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy định về công tác quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động đối ngoại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp trong công tác quản lý Hội nghị, Hội thảo quốc tế tổ chức tại thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Ngoại vụ, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Ngoại giao;
- TTTU Đà Nẵng;
- Thường trực HĐND TP Đà Nẵng;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các quận, huyện;
- Các Hội, đoàn, thể;
- Công an thành phố;
- Lưu: VT, NCPC, TH.

CHỦ TỊCH
Văn Hữu Chiến

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ TỔ CHỨC TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5465 /QĐ-UBND Ngày 12 tháng 8 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định trách nhiệm phối hợp của các cơ quan chức năng và đơn vị tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế trong việc quản lý các Hội nghị, Hội thảo quốc tế được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng.

Họp báo quốc tế không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chế này.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp quản lý

1. Việc quản lý Hội nghị, Hội thảo quốc tế tổ chức tại thành phố Đà Nẵng phải tuân thủ các quy định tại Quyết định số 76/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức, quản lý Hội nghị, Hội thảo quốc tế tại Việt Nam (sau đây viết tắt là Quyết định số 76/2010/QĐ-TTg); Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy định về công tác quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động đối ngoại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và các văn bản liên quan khác.

2. Đảm bảo tập trung, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan chức năng liên quan.

3. Các cơ quan chức năng và đơn vị tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ trong việc quản lý Hội nghị, Hội thảo được tổ chức tại Đà Nẵng.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Hội nghị, Hội thảo quốc tế: Là hoạt động hội họp có yếu tố nước ngoài, được tổ chức theo hình thức gặp gỡ trực tiếp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, hoặc theo hình thức trực tuyến với ít nhất là một đầu cầu thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng, bao gồm:

a) Hội nghị, Hội thảo do các cơ quan, tổ chức Việt Nam tổ chức tại thành phố Đà Nẵng có sự tham gia hoặc tài trợ của nước ngoài;

b) Hội nghị, Hội thảo do các cơ quan, tổ chức nước ngoài tổ chức.

2. Cơ quan chức năng: Là các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân (UBND) các quận, huyện, đơn vị sự nghiệp và các cơ quan khác có liên quan đến nội dung Hội nghị, Hội thảo quốc tế được tổ chức.

3. Đơn vị tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế: Là cơ quan, tổ chức chủ trì hoặc phối hợp tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế.

Chương II

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN CHỨC NĂNG VÀ ĐƠN VỊ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ

Điều 4. Sở Ngoại vụ

1. Là cơ quan đầu mối tham mưu cho Chủ tịch UBND thành phố quản lý và cấp phép tổ chức các Hội nghị, Hội thảo quốc tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

2. Thẩm định hồ sơ, nội dung, phương án và kế hoạch tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế; yêu cầu đơn vị tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế chịu trách nhiệm về nội dung các tài liệu, báo cáo, tham luận, tư liệu, số liệu liên quan phát hành trước, trong và sau Hội nghị, Hội thảo quốc tế.

3. Phối hợp với các cơ quan chức năng có biện pháp xử lý kịp thời đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật hoặc cố ý làm trái các quy định của Quyết định 76/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ trong quá trình tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế.

4. Phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, các quy định về thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị, Hội thảo quốc tế.

5. Định kỳ hàng năm, tổng hợp, tham mưu UBND thành phố báo cáo Bộ Ngoại giao tình hình tổ chức và quản lý Hội nghị, Hội thảo quốc tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Điều 5. Công an thành phố

1. Phối hợp với Sở Ngoại vụ trong công tác tham mưu UBND thành phố cấp phép việc tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế.

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước; phát hiện, xử lý đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật hoặc cố ý làm trái các quy định của Quyết định 76/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông quản lý việc tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị, Hội thảo quốc tế.

4. Phối hợp với các đơn vị tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế quản lý hoạt động của các thành phần tham dự; đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian Hội nghị, Hội thảo quốc tế diễn ra.

5. Cử cán bộ tham dự các Hội nghị, Hội thảo quốc tế trong trường hợp cần thiết.

Điều 6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý đối với các đơn vị tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế treo băng rôn, phướn quảng cáo sai quy định.

2. Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo về tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế trên băng rôn, phướn của đơn vị khi đã có văn bản đồng ý chủ trương cho phép tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế của UBND thành phố.

Điều 7. Sở Thông tin và Truyền thông

1. Theo dõi việc thực hiện các quy định về thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị, Hội thảo quốc tế; việc phát hành ấn phẩm sử dụng tại Hội nghị, Hội thảo quốc tế.

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý đối với các đơn vị tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế vi phạm các vấn đề liên quan đến lĩnh vực thông tin, tuyên truyền.

Điều 8. Các cơ quan chức năng

1. Có trách nhiệm thẩm định về mặt nội dung hoặc cho ý kiến về địa điểm tổ chức (bằng văn bản) khi các đơn vị tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế lấy ý kiến. Việc cho ý kiến tối đa không quá 10 ngày làm việc.

2. Phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc xử lý các đơn vị vi phạm pháp luật trong việc tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế.

Điều 9. Trách nhiệm của đơn vị tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế

1. Đối với các Hội nghị, Hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền quyết định của các cơ quan Trung ương, các Hội nghị, Hội thảo quốc tế trong khuôn khổ các Chương trình hoạt động đối ngoại hàng năm của Bộ, ngành, các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương và các Hội nghị, Hội thảo theo chương trình/dự án ODA, NGO đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt: Đơn vị tổ chức có văn bản thông báo cho UBND thành phố (thông qua Sở Ngoại vụ) việc tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế (nội dung, thời gian, địa điểm, thành phần, mục đích…) trước thời gian tổ chức 07 ngày để địa phương phối hợp quản lý.

2. Đối với các Hội nghị, Hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND thành phố:

a) Các đơn vị tổ chức phải lấy ý kiến các cơ quan chức năng liên quan đến nội dung hoặc địa điểm tổ chức; xin phép cơ quan có thẩm quyền theo quy định; phối hợp chặt chẽ với cơ quan địa phương trong quá trình tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế;

b) Chỉ tiến hành tổ chức khi được cấp phép; toàn bộ chương trình, nội dung thực hiện theo phê duyệt của cấp có thẩm quyền; nếu thay đổi về nội dung, địa điểm, thời gian tổ chức phải báo cáo với cơ quan có thẩm quyền cấp phép và chỉ được tổ chức khi được phê duyệt lại;

c) Chịu trách nhiệm về nội dung các tài liệu, báo cáo, tham luận, các tư liệu, số liệu, nội dung các ấn phẩm phát hành trước, trong và sau Hội nghị, Hội thảo quốc tế; trong trường hợp có những phát sinh khác phải kịp thời báo cáo cho UBND thành phố (qua Sở Ngoại vụ);

d) Đối với các Hội nghị, Hội thảo quốc tế có người nước ngoài tham dự, đơn vị tổ chức phải bảo đảm mục đích nhập cảnh của người nước ngoài và phối hợp với các cơ quan chức năng quản lý người nước ngoài trong thời gian tham dự tại địa phương;

e) Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày kết thúc Hội nghị, Hội thảo quốc tế, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm báo cáo kết quả cho UBND thành phố (qua Sở Ngoại vụ).

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Xử lý vi phạm

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của Quyết định 76/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ và Quy chế này thì tùy theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, triển khai và kiểm tra việc thực hiện Quy chế này; định kỳ hàng năm báo cáo kết quả triển khai, thực hiện; tổng hợp ý kiến đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy chế trình Chủ tịch UBND thành phố xem xét, quyết định.

Điều 12. Các cơ quan, đơn vị trong phạm vi chức năng và nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp thực hiện nghiêm túc Quy chế này./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5465/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu5465/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/08/2014
Ngày hiệu lực12/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5465/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 5465/QĐ-UBND 2014 quản lý Hội nghị Hội thảo quốc tế Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 5465/QĐ-UBND 2014 quản lý Hội nghị Hội thảo quốc tế Đà Nẵng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu5465/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýVăn Hữu Chiến
        Ngày ban hành12/08/2014
        Ngày hiệu lực12/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 5465/QĐ-UBND 2014 quản lý Hội nghị Hội thảo quốc tế Đà Nẵng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 5465/QĐ-UBND 2014 quản lý Hội nghị Hội thảo quốc tế Đà Nẵng

            • 12/08/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/08/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực