Quyết định 5486/QĐ-UB-KT

Quyết định 5486/QĐ-UB-KT năm 1997 phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động theo loại hình doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích đối với Công ty Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong thuộc Lực lượng Thanh niên xung phong do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 5486/QĐ-UB-KT phê duyệt Điều lệ tổ chức hoạt động doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích Công ty Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 5486/QĐ-UB-KT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 10 năm 1997

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC HOẠT ĐỘNG CÔNG ÍCH ĐỐI VỚI CÔNG TY DỊCH VỤ CÔNG ÍCH THANH NIÊN XUNG PHONG THUỘC LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp Nhà nước được Quốc hội thông qua ngày 20 tháng 4 năm 1995 ;
- Căn cứ các Nghị định số 50/CP ngày 28/8/1996, số 56/CP ngày 02/10/1996, số 59/CP ngày 03/10/1996 và Nghị định số 38/CP ngày 28/4/1997 của Chính phủ ;
- Quyết định số 5242/QĐ-UB-KT ngày 25/9/1997 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tổ chức doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích đối với Công ty Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong thuộc Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố ;
- Xét đề nghị của Chỉ huy Trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố và Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố (tờ trình số 209/TCCQ ngày 01 tháng 10 năm 1997) ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động theo loại hình doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích đối với Công ty Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong thuộc Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố.

Điều 2.- Chỉ huy Trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố và Giám đốc Công ty Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong có trách nhiệm chỉ đạo và triển khai thực hiện theo nội dung Bản Điều lệ này. Mọi bổ sung, sửa đổi Điều lệ doanh nghiệp do Chỉ huy Trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố đề nghị và Ủy ban nhân dân thành phố xem xét quyết định.

Điều 3.- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 4.- Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh thành phố, Chi nhánh Kho bạc Nhà nước thành phố, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước, Cục Thuế thành phố, Chỉ huy Trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố và Giám đốc Công ty Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong có trách nhiệm thi hành quyết định này.-       

 

 

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Thanh Hải

 

ĐIỀU LỆ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY DỊCH VỤ CÔNG ÍCH THANH NIÊN XUNG PHONG DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC HOẠT ĐỘNG CÔNG ÍCH.

(Ban hành theo Quyết định số 5486/QĐ-UB-KT ngày 09/10/1997 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh).

Chương I

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Điều 1.- Những căn cứ để xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp.

1.1- Luật doanh nghiệp Nhà nước được Quốc hội khóa IX- kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 20/4/1995.

1.2- Nghị định số 50/CP ngày 28/8/1996 của Chính phủ.

1.3- Nghị định số 56/CP ngày 02/10/1996 của Chính phủ.

1.4- Nghị định số 59/CP ngày 03/10/1996 của Chính phủ.

1.5- Thông tư số 01 BKH/DN ngày 29/01/1997 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

1.6- Thông tư số 06/TC-TCDN ngày 24/02/1997 của Bộ Tài chính.

1.7- Chỉ thị số 39/CT-UB ngày 02/12/1996 của Ủy ban nhân dân thành phố.

1.8- Quyết định số 5242/QĐ-UB ngày 25/9/1997 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích Công ty Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong.

Điều 2.- Pháp nhân của doanh nghiệp.

- Tên giao dịch : Công ty Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong.

- Tên đối ngoại (nếu có) : ..............................................................................

- Trụ sở đặt tại : số 922 đường Nguyễn Trãi, quận 5.

- Chi nhánh (nếu có) đặt tại : .........................................................................

- Số điện thoại cần thiết khi liên lạc : ............................................................

- Nơi mở TK :.......................................Số TK ...........................................                   

Công ty Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong (trực thuộc Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố Hồ Chí Minh) là doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích trên lĩnh vực cung ứng dịch vụ công cộng, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, hạch toán kinh tế độc lập, được giao vốn, vay vốn và ưu tiên đầu tư vốn để thực hiện chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao và theo đơn đặt hàng của Nhà nước ; được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để hoạt động theo quy định.

Điều 3.- Vốn điều lệ của doanh nghiệp :

Tổng nguồn vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (Vốn cấp ban đầu) là 1.800.000.000 VNĐ (ghi bằng chữ Một tỷ tám trăm triệu đồng chẵn).

Trong đó :

3.1- Phân theo nguồn :

- Ngân sách Nhà nước cấp        : 1.800.000.000 VNĐ

- Tự bổ sung                             :          

3.2- Phân theo cơ cấu :

- Vốn cố định                            :

- Vốn lưu động                          :

- Vốn đầu tư XDCB                   :

- Quỹ PTSX                               :

- Vốn khác                                :

Chương II

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG

Điều 4.- Mục tiêu của doanh nghiệp.

4.1- Bảo đảm hoạt động sản xuất, cung ứng và dịch vụ công cộng trên lĩnh vực sản phẩm dịch vụ công ích, phúc lợi xã hội, cộng đồng dân cư theo chỉ tiêu kế hoạch, đơn đặt hàng và chịu sự quản lý trực tiếp của Nhà nước.

4.2- Phục vụ nhu cầu phát triển chung của toàn bộ nền kinh tế-xã hội cũng như đời sống cộng đồng dân cư, xây dựng các yếu tố nền tảng bảo đảm sự phát triển vững chắc và cân bằng (theo ngành và theo lãnh thổ).

Điều 5.- Nhiệm vụ của doanh nghiệp :

5.1- Một số nhiệm vụ chung :

Công ty Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động đã được xác định trong quyết định thành lập doanh nghiệp để xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch cụ thể về hoạt động công ích và các hoạt động khác (nếu có) thông qua cơ quan chủ quản trực tiếp của doanh nghiệp gởi Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và cơ quan tài chánh cùng cấp.

Ngoài nhiệm vụ thực hiện chỉ tiêu Nhà nước giao hoặc đặt hàng, doanh nghiệp có thể sản xuất kinh doanh các sản phẩm dịch vụ khác để tận dụng năng lực sản xuất nhưng phải bảo đảm các điều kiện sau đây :

- Phải được Ủy ban nhân dân thành phố đồng ý bằng văn bản.

- Không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ công ích Nhà nước giao hoặc đặt hàng.

- Đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định hiện hành.

- Hạch toán riêng phần hoạt động kinh doanh.

- Thực hiện nghĩa vụ nộp thuế với phần hoạt động kinh doanh thêm theo quy định của pháp luật.

5.2- Nhiệm vụ hoạt động công ích :

1- Cung cấp nước ngọt cho huyện Cần Giờ.

2- Dịch vụ giữ xe (2 bánh, 4 bánh).

3- Tham gia xây dựng các công trình tiện ích công cộng và phúc lợi xã hội.

5.3- Hoạt động kinh doanh khác :

1- Liên doanh liên kết với các đơn vị trong và ngoài nước để xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình văn hóa- xã hội.

2- Tổ chức dịch vụ tư vấn đầu tư trong và ngoài nước.

Điều 6.- Quyền hạn của doanh nghiệp :

6.1- Hợp tác, liên kết với các thành phần kinh tế để thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao.

6.2- Được đầu tư ra ngoài doanh nghiệp nhưng phải bảo đảm các quy định tại điểm (3) Thông tư số 06/TC-TCDN ngày 24/02/1997 của Bộ Tài chính.

6.3- Tận dụng khai thác năng lực thực sự và lao động Nhà nước giao để thực hiện những hoạt động khác (nếu có) nhưng không làm ảnh hưởng mục tiêu nhiệm vụ công ích và tiến độ thực hiện chỉ tiêu kế hoạch hoặc đơn đặt hàng của Nhà nước giao.

6.4- Tổ chức cơ cấu, tổ chức bộ máy doanh nghiệp và nhân lực lao động ; thực hiện phân phối tiền lương, thưởng theo kết quả lao động được công nhận ; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và kỹ thuật cho công chức viên chức thuộc doanh nghiệp.

Điều 7.- Nguyên tắc hoạt động của doanh nghiệp :

7.1- Chịu sự chi phối và quản lý chặt chẽ của Nhà nước, nhất là về tiến độ và chất lượng cung ứng sản phẩm, dịch vụ công cộng.

7.2- Bảo đảm cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ công cộng cho mọi đối tượng theo khung giá hoặc phí do Nhà nước quy định.

7.3- Hoạt động sản xuất, cung ứng theo đơn đặt hàng của Nhà nước và do Ngân sách chi trả (kể cả bù giá, bù lỗ) hoặc hoạt động sản xuất, cung ứng dịch vụ công cộng có sự hỗ trợ bằng các chính sách về thuế, doanh thu, lợi tức và do Nhà nước quy định khung giá.

7.4- Doanh thu hàng năm của hoạt động công ích phải đảm bảo trên 70% tổng doanh thu của doanh nghiệp.

7.5- Doanh nghiệp được quản lý điều hành theo chế độ thủ trưởng, hoạt động dưới sự lãnh đạo của Cấp ủy Đảng và chỉ đạo của cơ quan chủ quản trực tiếp (kể cả cơ quan quản lý Nhà nước theo ngành có liên quan).

Chương III

TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ

Điều 8.- Tổ chức sản xuất :

8.1- Đảm bảo xây dựng và thực hiện đúng phương hướng nhiệm vụ sản xuất, cung ứng sản phẩm dịch vụ công cộng do Nhà nước quy định thông qua chỉ tiêu kế hoạch hoặc đơn đặt hàng của Nhà nước. Doanh nghiệp tự cân đối nguồn lực sản xuất thực hiện cho được nhiệm vụ Nhà nước giao.

8.2- Được thành lập hoặc tổ chức lại hệ thống cơ cấu bộ máy sản xuất, cung ứng sản phẩm dịch vụ công cộng khi xét thấy cần thiết để doanh nghiệp hướng dẫn thuận lợi. Điều kiện này được thực hiện khi có ý kiến thỏa thuận bằng văn bản của cơ quan chủ quản trực tiếp (Sở ngành hoặc Quốc hội).

8.3- Trường hợp cần thiết hình thành tổ chức hạch toán nội bộ, có con dấu để giao dịch (không được ký bất kỳ hợp đồng kinh tế nào) sẽ được thiết lập trên cơ sở phương án được thông qua cơ quan chủ quản trực tiếp và cơ quan quản lý tổng hợp của thành phố (Ban Tổ chức Chính quyền thành phố) xem xét, thỏa thuận bằng văn bản.

Điều 9.- Tổ chức quản lý :

9.1- Công ty Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong được tổ chức, quản lý và điều hành bởi 01 Giám đốc theo chế độ Thủ trưởng. Có một số Phó Giám đốc và Kế toán trưởng giúp việc và liên đới trách nhiệm cùng Giám đốc về kết quả (tiến độ, chất lượng sản phẩm) hoạt động công ích theo chỉ tiêu kế hoạch và đơn đặt hàng của Nhà nước (kể cả hoạt động sản xuất kinh doanh theo tỷ lệ quy định) ; và tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, chính sách chế độ có liên quan của Nhà nước.

9.2- Giám đốc, Phó Giám đốc và Kế toán trưởng doanh nghiệp được Ban Tổ chức Chính quyền thành phố ký quyết định bổ nhiệm theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố - nếu doanh nghiệp thuộc sở - ngành trên cơ sở đề nghị bằng văn bản của Giám đốc Sở - ngành.

9.3- Giám đốc Công ty Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong có trách nhiệm tổ chức sắp xếp hợp lý cơ cấu bộ máy chuyên môn nghiệp vụ giúp việc cho doanh nghiệp. Chọn lựa bố trí đội ngũ viên chức kỹ thuật và lao động đủ năng lực hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao theo tiến độ và chất lượng quy định. Xây dựng quy chế nội bộ để thống nhất phối hợp hoạt động quản lý, điều hành và tác nghiệp tốt các nhiệm vụ được giao.

9.4- Phó Giám đốc do Giám đốc đề nghị hoặc được cấp trên phân công và bổ nhiệm (theo Điểm 9.2- Điều 9 tại Bản Điều lệ này) trên cơ sở đã thỏa thuận thống nhất với Giám đốc doanh nghiệp.

9.5- Kế toán trưởng do Giám đốc đề nghị hoặc được cấp trên phân công và bổ nhiệm (theo Điểm 9.2- Điều 9 tại Bản Điều lệ này) trên cơ sở đã thỏa thuận thống nhất với Giám đốc doanh nghiệp. Kế toán trưởng thực thi nhiệm vụ theo Pháp lệnh kế toán -Thống kê và các văn bản có liên quan khác về tài chánh, kế toán của Nhà nước.

9.6- Hệ thống tổ chức Công ty Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong gồm có:

9.6.1- Hệ thống tổ chức quản lý doanh nghiệp :

- Ban Giám đốc.

- Phòng Kế hoạch.

- Phòng Kỹ thuật.

- Phòng Kế toán Thống kê.

- Phòng Tổ chức Hành chánh.

9.6.2- Hệ thống tổ chức tác nghiệp sản xuất :

- Trạm cung cấp, vận chuyển nước Phước Thái.

- Đội dịch vụ công cộng.

- Đội TNXP xây dựng.

(Đính kèm sơ đồ tổ chức của Công ty).

Chương IV

NGUỒN VỐN VÀ CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Điều 10.- Vốn hoạt động của doanh nghiệp :

- Vốn do Ngân sách Nhà nước cấp.

- Vốn đầu tư theo chỉ tiêu kế hoạch hoặc theo đơn đặt hàng của Nhà nước.

- Vốn vay.

- Vốn khác được hình thành từ các nguồn thu theo thể lệ quy định đã hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước.

Nguồn vốn của doanh nghiệp được phản ánh trong bảng tổng kết tài sản, báo cáo tài chánh hàng năm theo quy định của Nhà nước, các quỹ được thiết lập và sử dụng đúng nguyên tắc, chế độ hiện hành.

Điều 11.- Chế độ quản lý tài chánh :

11.1- Doanh nghiệp thực hiện đúng Pháp lệnh về tài chánh và thuế, thực hiện bảo toàn và phát triển vốn, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về tài chánh với Nhà nước và phân phối các quỹ của doanh nghiệp theo quy định hiện hành.

11.2- Việc giao vốn, trách nhiệm bảo toàn vốn, đánh giá lại tài sản, phương án xử lý các trường hợp tổn thất tài sản, quản lý các khoản công nợ thực hiện như quy định đối với doanh nghiệp Nhà nước hoạt động kinh doanh.

11.3- Bảo đảm thực hiện chế độ quản lý tài chánh tại doanh nghiệp theo các điều, khoản quy định có liên quan tại Thông tư số 06/TC-TCDN ngày 24/02/1997 của Bộ Tài chính.

11.4- Doanh nghiệp tổ chức bộ máy kế toán thích hợp dưới sự điều hành của Kế toán trưởng nhằm thực hiện đầy đủ Pháp lệnh kế toán thống kê tại doanh nghiệp.

11.5- Doanh nghiệp chỉ được áp dụng một hệ thống chứng từ, sổ sách duy nhất do Nhà nước quy định. Mọi hoạt động kinh tế tổ chức tài chánh phát sinh đều phải lập ngay chứng từ gốc và ghi chép phản ảnh thông qua biện pháp chuyên môn, nghiệp vụ ; các tài liệu kế toán phải được bảo quản lưu trữ theo đúng quy định trong chế độ bảo quản hồ sơ tài liệu kế toán.

11.6- Doanh nghiệp thực hiện hạch toán giá thành theo đúng các khoản mục được cấp có thẩm quyền quy định. Tính đúng, tính đủ mọi chi phí phát sinh theo chế độ hiện hành.

11.7- Năm tài chánh của doanh nghiệp được bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 của năm.

Chương V

LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG VÀ CÔNG TÁC XÃ HỘI

Điều 12.- Về lao động :

12.1- Doanh nghiệp được tuyển chọn lao động theo yêu cầu phục vụ và chính sách về lao động của doanh nghiệp, ưu tiên tuyển chọn lao động có tay nghề hoặc chuyên môn nghiệp vụ phù hợp. Chủ động áp dụng các hình thức tổ chức lao động thích hợp đảm bảo việc làm thường xuyên cho người lao động.

12.2- Việc tuyển dụng lao động, doanh nghiệp thực hiện theo chế độ hợp đồng do Giám đốc doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận ký trên cơ sở những nguyên tắc và quy định trong Bộ Luật Lao động.

12.3- Giám đốc doanh nghiệp có trách nhiệm xây dựng nội quy, quy chế, nhằm cụ thể hóa những quy định của Nhà nước về tuyển dụng lao động, kỷ luật lao động, bảo hộ lao động, vệ sinh công cộng, ý thức bảo vệ tài sản của Nhà nước, bảo vệ doanh nghiệp và thường xuyên tổ chức giáo dục tạo điều kiện cho cán bộ công nhân viên chức nắm vững nội quy, quy chế của doanh nghiệp.

12.4- Giám đốc doanh nghiệp có quyền cho người lao động thôi việc hoặc chấm dứt hợp đồng lao động nếu họ vi phạm nội quy, quy chế của doanh nghiệp hoặc vi phạm hợp đồng đã ký ; nhưng không được giải quyết cho thôi việc trong trường hợp người lao động đang điều trị hoặc có thai sản theo chế độ.

Điều 13.- Về tiền lương :

13.1- Căn cứ vào các chế độ tiền lương, phụ cấp lương của Nhà nước và đơn giá tiền lương đã được duyệt trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch được giao trong năm. Doanh nghiệp xác định quỹ lương, các hình thức trả lương, thưởng cho người lao động theo hiệu quả lao động và tính chất công việc của mỗi người đảm nhận theo quy định của Nhà nước và quy chế trả lương của doanh nghiệp.

13.2- Doanh nghiệp có quyền chọn lựa các hình thức trả lương, thực hiện rộng rãi các hình thức trả lương, thưởng theo khoán sản phẩm hoặc theo khoán doanh thu trên nguyên tắc phân phối theo lao động để kích thích sản xuất.

13.3- Mức thu nhập của mỗi người trong doanh nghiệp phụ thuộc vào năng suất chất lượng và hiệu quả công tác được giao của mỗi người và kết quả hoạt động công ích của doanh nghiệp không hạn chế mức thu nhập tối đa.

Điều 14.- Công tác xã hội :

14.1- Doanh nghiệp thực hiện đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đúng hạn cho người lao động trong doanh nghiệp.

14.2- Doanh nghiệp sử dụng quỹ phúc lợi vào mục đích cải thiện đời sống và công tác xã hội, tổ chức hoạt động văn hóa, y tế, giáo dục, sinh hoạt giải trí đối với cán bộ công nhân viên chức doanh nghiệp.

14.3- Doanh nghiệp thường xuyên xây dựng các chỉ tiêu thi đua, các hình thức khen thưởng thông qua hiệu quả lao động và kết quả tiết kiệm cho doanh nghiệp.

Chương VI

CÁC MỐI QUAN HỆ TRONG VÀ NGOÀI DOANH NGHIỆP

Điều 15.- Trong nội bộ :

15.1- Doanh nghiệp được tổ chức và làm việc theo chế độ Thủ trưởng; cấp ủy Đảng thực hiện chức năng lãnh đạo và kiểm tra các mặt hoạt động của đơn vị nhằm đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ của doanh nghiệp theo đúng đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho Giám đốc doanh nghiệp làm tròn nhiệm vụ được giao.

15.2- Đối với các đoàn thể trong doanh nghiệp - là tổ chức quần chúng quan trọng của doanh nghiệp - cùng kết hợp với nhau trong việc vận động tổ chức, rèn luyện, giáo dục công nhân viên chức thi đua sản xuất, công tác, tham gia quản lý kinh tế, quản lý cơ quan, Giám đốc doanh nghiệp phải lắng nghe ý kiến và tạo điều kiện thuận lợi cho các Đoàn thể trên hoạt động nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

15.3- Đối với các tổ chức trực thuộc doanh nghiệp, Giám đốc doanh nghiệp có trách nhiệm quản lý toàn diện, thực hiện kiểm tra, chỉ đạo hoạt động sản xuất. Đồng thời, các tổ chức này phải báo cáo thường xuyên, định kỳ hoặc đột xuất mọi hoạt động sản xuất được giao đối với Giám đốc doanh nghiệp một cách trung thực, kịp thời, đúng quy định.

Điều 16.- Đối với cơ quan chủ quản trực tiếp :

Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan được ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố trực tiếp quản lý cấp trên của doanh nghiệp. Doanh nghiệp chịu sự lãnh đạo và chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Lực lượng TNXP. Trực tiếp nhận mọi chỉ thị của Lực lượng TNXP và triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, đúng và đủ nội dung ; thường xuyên báo cáo với Lực lượng TNXP các chỉ tiêu công tác được giao. Với các phòng ban của Lực lượng TNXP, doanh nghiệp có mối quan hệ chịu sự giúp đỡ, hướng dẫn về chỉ tiêu kế hoạch để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điều 17.- Đối với các cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành có liên quan của thành phố :

Doanh nghiệp được quan hệ trực tiếp và chịu sự quản lý về chuyên môn, nghiệp vụ theo ngành mà doanh nghiệp đang thực thi.

Điều 18.- Đối với chính quyền địa phương :

18.1- Doanh nghiệp chịu sự quản lý của chính quyền địa phương sở tại về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, về quản lý dân cư và lao động, về kết cấu hạ tầng trên cơ sở luật pháp Nhà nước.

18.2- Ủy ban nhân dân địa phương có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được Nhà nước giao.

Chương VII

CẢI TỔ VÀ GIẢI THỂ, TRANH CHẤP VÀ TỐ TỤNG

Điều 19.- Cải tổ doanh nghiệp :

Doanh nghiệp được cải tổ khi hoạt động kém hiệu quả. Giám đốc doanh nghiệp có trách nhiệm báo cáo kịp thời, đầy đủ quá trình hoạt động của doanh nghiệp cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, đề nghị phương thức cải tổ, mức độ xử lý trách nhiệm cá nhân hoặc tập thể để cấp trên xem xét và chỉ đạo.

Điều 20.- Giải thể doanh nghiệp và chuyển hình thức sở hữu :

20.1- Hoạt động của doanh nghiệp sẽ chấm dứt trong trường hợp mục tiêu của doanh nghiệp không còn được tổ chức thực hiện qua kết quả và quyết định sau cải tổ.

20.2- Việc chuyển hình thức sở hữu của doanh nghiệp do cơ quan chủ quản đề nghị và Ủy ban nhân dân thành phố xem xét và quyết định.

Điều 21.- Tranh chấp :

21.1- Các tranh chấp trong nội bộ doanh nghiệp do Giám đốc doanh nghiệp giải quyết theo điều lệ, quy chế của doanh nghiệp và luật pháp hiện hành.

21.2- Các tranh chấp giữa doanh nghiệp với các tổ chức hoặc cá nhân ngoài doanh nghiệp, Giám đốc doanh nghiệp có trách nhiệm giải quyết trên cơ sở các quy định hiện hành có liên quan. Những tranh chấp ngoài khả năng giải quyết của Giám đốc doanh nghiệp sẽ thuộc thẩm quyền của cơ quan chủ quản xem xét hoặc đề nghị cơ quan pháp luật can thiệp theo luật định.

Điều 22.- Tố tụng :

Trường hợp doanh nghiệp có tranh chấp với các đối tượng kinh tế xã hội khác, Giám đốc doanh nghiệp đại diện cho doanh nghiệp đứng ra tranh tụng. Những vấn đề tranh tụng giữa các đơn vị với doanh nghiệp được áp dụng theo luật pháp hiện hành.

Chương VIII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 23. Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

Điều 24. Tất cả cán bộ công nhân viên chức của Công ty Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong có trách nhiệm nghiêm chỉnh Bản Điều lệ này.

Điều 25. Ủy ban nhân dân thành phố có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung điều lệ khi cần thiết theo đề nghị của Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP thành phố Hồ Chí Minh.-

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

 

Phụ bản 1

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5486/QĐ-UB-KT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu5486/QĐ-UB-KT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/10/1997
Ngày hiệu lực09/10/1997
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5486/QĐ-UB-KT

Lược đồ Quyết định 5486/QĐ-UB-KT phê duyệt Điều lệ tổ chức hoạt động doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích Công ty Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 5486/QĐ-UB-KT phê duyệt Điều lệ tổ chức hoạt động doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích Công ty Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu5486/QĐ-UB-KT
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Thanh Hải
        Ngày ban hành09/10/1997
        Ngày hiệu lực09/10/1997
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 5486/QĐ-UB-KT phê duyệt Điều lệ tổ chức hoạt động doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích Công ty Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 5486/QĐ-UB-KT phê duyệt Điều lệ tổ chức hoạt động doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích Công ty Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong

            • 09/10/1997

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/10/1997

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực