Quyết định 5487/QĐ-BGDĐT

Quyết định 5487/QĐ-BGDĐT năm 2010 ban hành Quy định xét nâng bậc lương trước thời hạn do có thành tích xuất sắc đối với cán bộ, công, viên chức trong cơ quan Bộ do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 5487/QĐ-BGDĐT xét nâng bậc lương trước thời hạn


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 5487/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH XÉT NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN DO CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRONG CƠ QUAN BỘ

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/03/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức;
Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về nâng bậc lương trước thời hạn do có thành tích xuất sắc đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Các ông (bà) Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị trong cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lư­u VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

 

QUY ĐỊNH

VỀ XÉT NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN DO CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRONG CƠ QUAN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(Ban hành theo QĐ số 5487/QĐ-BGDĐT ngày 26/11/2010)

I. CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG QUY ĐỊNH:

- Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

- Thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức.

II. NỘI DUNG:

1. Đối tượng và tiêu chuẩn nâng bậc lương trước thời hạn :

a) Đối tượng:

- Cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận (bằng văn bản) trong thực hiện nhiệm vụ, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch và còn thiếu từ 01 tháng đến 12 tháng để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định tại Thông tư 03/2005/TT-BNV ngày 5/1/2005 của Bộ Nội vụ.

- Cán bộ, công chức nâng bậc lương trước thời hạn để nghỉ hưu (đã có thông báo nghỉ hưu) không thuộc đối tượng áp dụng quy định này.

b) Tiêu chuẩn:

Cán bộ, công chức, viên chức đạt ít nhất một trong các thành tích sau được xem xét nâng bậc lương trước thời hạn:

1. Giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước;

2. Huân chương các loại;

3. Danh hiệu Nhà nước: Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú;

4. Danh hiệu Chiến sĩ thi đua Toàn quốc

5. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;

6. Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương, cấp cơ sở;

7. Bằng khen cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương;

8 Các hình thức khen thưởng khác.

2. Thời gian nâng bậc lương trước thời hạn:

- Thời điểm tính hưởng nâng bậc lương trước thời hạn được tính từ ngày CBCCVC có số tháng giữ bậc lương cũ cộng với số tháng được nâng bậc lương trước thời hạn bằng số tháng quy định để nâng bậc lương thường xuyên. Nếu ngày ký QĐ nâng bậc lương trước thời hạn sau thời điểm được tính hưởng bậc lương mới thì CBCCVC được tính truy lĩnh tiền lương.

- Thời gian nâng bậc trước thời hạn:

+ Tối đa 12 tháng: CBCCVC có thành tích xuất sắc được khen thưởng ở các mức từ 1 đến 10b trong bảng tiêu chí ưu tiên.

+ Tối đa 6 tháng: CBCCVC có thành tích xuất sắc được khen thưởng ở các mức 10c và 11 trong bảng tiêu chí ưu tiên.

- Không thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn hai lần trở lên trong thời gian giữ một bậc lương.

3. Tiêu chí ưu tiên:

Các mức thành tích được xếp thứ tự ưu tiên như sau:

TT

Thành tích

Thứ tự ƯT

1

Giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước;

 

 

 Giải thưởng Hồ Chí Minh

1

 

 Giải thưởng Nhà nước

2

2

Huân chương các loại;

 

 

 Huân chương Lao động;

3

 

 Huân chương Hữu nghị

4

3

Danh hiệu Nhà nước: Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú;

 

 

 Nhà giáo nhân dân

5

 

 Nhà giáo ưu tú

6

4

Chiến sĩ thi đua Toàn quốc

8

5

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;

7

6

Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương

9

7

Bằng khen cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương, Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở:

10

 

- Thành tích trong công tác chuyên môn

10a

 

- Công tác Đảng, công tác công đoàn, chính trị - xã hội

10b

 

- Công tác đột xuất (tổ chức, phục vụ các đại hội, hội nghị, …)

10c

8

Các hình thức khen thưởng khác.

11

Trong cùng mức thành tích, cách xếp thứ tự ưu tiên như sau:

1. CBCCVC đến tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ điều kiện nâng lương sớm để nghỉ hưu (chưa đến thời điểm thông báo nghỉ hưu);

2. CBCCVC nữ, CB nhiều năm công tác mà lương thấp;

3. CBCCVC có nhiều thành tích thì xét theo thành tích cao nhất và xếp lên trước CBCCVC có thành tích ít hơn;

4. CBCCVC có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn xếp trước CBCCVC có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ đột xuất, nhiệm vụ khác;

5. Trong vòng 5 năm, cán bộ, công chức, viên chức đã 1 lần được nâng bậc lương trước thời hạn sẽ không được ưu tiên xem xét như trường hợp chưa được nâng bậc lương trước thời hạn lần nào.

3. Hồ sơ đề nghị xét nâng bậc lương trước thời hạn:

1. Biên bản họp xét của đơn vị có chữ ký của Thủ trưởng đơn vị và Chủ tịch Công đoàn bộ phận.

2. Danh sách đề nghị xét nâng bậc lương trước thời hạn theo thành tích xuất sắc xếp thứ tự ưu tiên.

3. Bản chụp các minh chứng thành tích (Bằng khen, Huân chương, …).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Việc xét nâng bậc lương trước thời hạn do thành tích xuất sắc chỉ triển khai một lần trong năm (quý 4).

1. Vụ Tổ chức cán bộ:

- Hướng dẫn các đơn vị triển khai, tổng hợp đề nghị của các đơn vị, rà soát từng trường hợp cụ thể, đối chiếu với hồ sơ và lập danh sách xếp theo thứ tự ưu tiên theo các tiêu chí đã đề ra để trình Hội đồng xem xét (quý 4 hàng năm).

- Niêm yết công khai kết quả xét duyệt của Hội đồng đồng thời gửi đến Đảng uỷ, Công đoàn để phối hợp và giám sát thực hiện.

- Tiếp thu giải quyết các thắc mắc (nếu có).

- Lập danh sách chính thức và thảo quyết định trình Lãnh đạo Bộ ký (sau khi niêm yết danh sách 1 tuần).

- Đề nghị Ban Tổ chức Trung ương ra quyết định nâng bậc lương đối với Lãnh đạo Bộ hoặc đề nghị Bộ Nội vụ cho ý kiến về nâng bậc lương trước hạn đối với các chuyên viên cao cấp.

2. Các đơn vị trong cơ quan Bộ:

Thông báo việc nâng bậc lương trước thời hạn đến từng CBCCVC trong đơn vị; tập hợp đề xuất và thành tích của CBCCVC, tổ chức họp xét ở đơn vị; lập hồ sơ gửi về Vụ TCCB đúng quy định về nội dung và thời gian. Các đơn vị nộp chậm và không đủ nội dung theo quy định sẽ không được Hội đồng xét và Thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Bộ.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5487/QĐ-BGDĐT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu5487/QĐ-BGDĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/11/2010
Ngày hiệu lực26/11/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5487/QĐ-BGDĐT

Lược đồ Quyết định 5487/QĐ-BGDĐT xét nâng bậc lương trước thời hạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 5487/QĐ-BGDĐT xét nâng bậc lương trước thời hạn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu5487/QĐ-BGDĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýNguyễn Vinh Hiển
        Ngày ban hành26/11/2010
        Ngày hiệu lực26/11/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 5487/QĐ-BGDĐT xét nâng bậc lương trước thời hạn

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 5487/QĐ-BGDĐT xét nâng bậc lương trước thời hạn

            • 26/11/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/11/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực