Quyết định 549/QĐ-UBND

Quyết định 549/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; thay thế; bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị

Nội dung toàn văn Quyết định 549/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Công Thương Quảng Trị


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 549/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 14 tháng 03 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH QUẢNG TRỊ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định liên quan đến kim soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định 141/QĐ-BCT ngày 24/01/2019 của Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực thương mại biên giới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 4501/QĐ-BCT ngày 05/12/2018 của Bộ Công Thương về công bố thủ tục hành chính mới ban hành/bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương (Tờ trình số 198/SCT-VP ngày 15/02/2019) và Chánh Văn phòng UBND tỉnh (Tờ trình số 128/TTr-VP ngày 06/3/2019),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thủ tục hành chính đã được công bố tại Quyết định số 3072/QĐ-UBND ngày 09/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh trái với Quyết định này đều bị thay thế, bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Công Thương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC - VP Chính phủ;
- Trung tâm Tin học t
nh;
- Lưu: VT, KSTTHC(2b), NC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chính

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH QUẢNG TRỊ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 549/QĐ-UBND ngày 14/03/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị)

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH: 03 thủ tục

1. Thủ tục hành chính mới ban hành: 02 thủ tục

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Cách thức thực hiện

Phí, lệ phí

(nếu có)

Căn cứ pháp lý

I

Lĩnh vực An toàn thực phẩm

1

Cấp Giấy chứng nhận đđiều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện.

Trong vòng 05 ngày làm việc ktừ khi có kết quả thẩm định thực tế tại cơ sở là Đạt”.

Bộ phận Tiếp nhận & Trkết quả- Sở Công Thương Quảng Trị, 313 Hùng Vương, TP Đông Hà, tnh Quảng Trị;

Trực tiếp/Trực tuyến/Dịch vụ bưu chính công ích (BCCI)

Phí thẩm định cơ sở sản xuất thực phẩm: 1 lần/cơ sở: 3.000.000đồng

Phí thẩm định cơ sở kinh doanh thực phẩm: 1 lần/cơ sở: 1.000.000đồng

- Luật An toàn thực phẩm;

- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

- Thông tư 43/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương.

- Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sdụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.

2

Cấp lại Giấy chứng nhận đđiều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện.

- Trường hợp cấp lại do Giấy chứng nhận bị mất hoặc bị hỏng

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Đơn đề nghị hợp lệ.

- Trường hợp cơ sở thay đổi địa điểm sản xuất, kinh doanh; thay đổi, bổ sung quy trình sản xuất và khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực

Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ khi có kết quả thẩm định thực tế tại cơ sĐạt”.

- Trường hợp cơ sở thay đổi tên cơ sở nhưng không thay đổi chủ cơ sở, địa ch, địa điểm và toàn bộ quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể tngày nhận được Đơn đề nghị hợp lệ.

- Trường hợp cơ sở thay đổi chủ cơ snhưng không thay đổi tên cơ sở, địa chỉ, địa điểm và toàn bộ quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể tngày nhận được Đơn đề nghị hợp lệ.

Bộ phận Tiếp nhận & Trkết quả- Sở Công Thương Quảng Trị, 313 Hùng Vương, TP Đông Hà, tnh Quảng Trị;

Trực tiếp/Trực tuyến/BCCI

- Trường hợp cấp lại do cơ sở thay đổi vị trí địa lý của địa điểm sản xuất; thay đổi, bổ sung quy trình sản xuất và khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực:

Phí thẩm định cơ sở sản xuất thực phm: 1 lần/cơ sở: 3.000.000đồng

- Trường hợp cấp lại do cơ sở thay đổi vị trí địa lý của địa điểm kinh doanh; thay đổi, bổ sung mặt hàng kinh doanh và khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực 1 lần/cơ sở: 1.000.000đồng

- Luật An toàn thực phẩm;

- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

- Thông tư 43/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương.

- Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.

2. Thủ tục hành chính thay thế: 01 thủ tục

TT

Tên thủ tục hành chính được thay thế

Tên thủ tục hành chính thay thế

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Cách thức thực hiện

Phí, lệ phí

(nếu có)

Căn cứ pháp lý

I

Lĩnh vực Thương mại biên giới

1

Đăng ký thực hiện hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới

Đăng ký thương nhân hoạt động thương mại biên giới Việt Nam - Lào

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký đầy đủ, hợp lệ

Bộ phận Tiếp nhận & Trả kết quả - Sở Công Thương Quảng Trị, 313 Hùng Vương, TP Đông Hà, tnh Quảng Trị

Trực tiếp/BCCI

Không

- Hiệp định Thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào ký ngày 27 tháng 6 năm 2015.

- Thông tư số 56/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định Thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

3. Thủ tục hành chính bị bãi bỏ: 04 thủ tục

TT

Tên thủ tục hành chính

Quyết định công bố

Căn cứ pháp lý

I

Lĩnh vực An toàn thực phẩm

1

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do sở Công Thương thực hiện

Quyết định số 3072/QĐ-UBND ngày 09/11/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Công bthủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tnh Quảng Trị

Thông tư số 43/2018/TT-BCT ngày 15/11/2018 của Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương

2

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện

Quyết định số 3072/QĐ-UBND ngày 09/11/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tnh Quảng Trị

Thông tư số 43/2018/TT-BCT ngày 15/11/2018 của Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương

3

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm do sở Công Thương thực hiện

Quyết định số 3072/QĐ-UBND ngày 09/11/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị

Thông tư số 43/2018/TT-BCT ngày 15/11/2018 của Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương

4

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm do sở Công Thương thực hiện

Quyết định số 3072/QĐ-UBND ngày 09/11/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết ca Sở Công Thương tnh Quảng Trị

Thông tư số 43/2018/TT-BCT ngày 15/11/2018 của Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 549/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu549/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/03/2019
Ngày hiệu lực14/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 549/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 549/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Công Thương Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 549/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Công Thương Quảng Trị
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu549/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
        Người kýNguyễn Đức Chính
        Ngày ban hành14/03/2019
        Ngày hiệu lực14/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 549/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Công Thương Quảng Trị

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 549/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Công Thương Quảng Trị

           • 14/03/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/03/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực