Quyết định 5499/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 5499/QĐ-UBND 2023 cho phép thành lập Hội Tem Thành phố Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5499/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO PHÉP THÀNH LẬP HỘI TEM THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ; Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ; Thông tư số 01/2022/TT-BNV ngày 16 tháng 01 năm 2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Quy định về tổ chức, hoạt động của hội và nhiệm vụ quản lý nhà nước về hội trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2013 của UBND thành phố Hà Nội; Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung Quy định về tổ chức, hoạt động của hội và nhiệm vụ quản lý nhà nước về hội trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2013 của UBND thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Trưởng ban - Ban Vận động thành lập Hội Tem thành phố Hà Nội và đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Văn bản số 2346/STTT-BCVT ngày 18/9/2023, Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 3084/TTr-SNV ngày 19/10/2023 về việc đề nghị cho phép thành lập Hội Tem thành phố Hà Nội;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép thành lập Hội Tem thành phố Hà Nội.

Điều 2. Hội Tem thành phố Hà Nội là tổ chức xã hội; tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt, tuân thủ quy định pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ban, ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội.

Hội Tem thành phố Hà Nội có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự đảm bảo kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Trưởng ban - Ban Vận động thành lập Hội Tem thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hội Tem thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Chủ tịch UBND TP;
- PCT TT UBND TP Lê Hồng Sơn;
- Công an Thành phố;
- VP UBND TP: PCVP Cù Ngọc Trang, NC;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Sơn

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5499/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu5499/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/10/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 tháng trước
(09/11/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5499/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 5499/QĐ-UBND 2023 cho phép thành lập Hội Tem Thành phố Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 5499/QĐ-UBND 2023 cho phép thành lập Hội Tem Thành phố Hà Nội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu5499/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýLê Hồng Sơn
        Ngày ban hành30/10/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 tháng trước
        (09/11/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 5499/QĐ-UBND 2023 cho phép thành lập Hội Tem Thành phố Hà Nội

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 5499/QĐ-UBND 2023 cho phép thành lập Hội Tem Thành phố Hà Nội

              • 30/10/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực