Quyết định 55/2008/QĐ-UBND

Quyết định 55/2008/QĐ-UBND quy định về hỗ trợ vốn đầu tư cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - làng nghề trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Nội dung toàn văn Quyết định 55/2008/QĐ-UBND vốn đầu tư cụm công nghiệp tiểu thủ công nghiệp Quảng Ngãi


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 55/2008/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 31 tháng 3 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ HỖ TRỢ VỐN ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG CỤM CÔNG NGHIỆP - TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP - LÀNG NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29/11/2005 và Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Nghị quyết số 55/2006/NQ-HĐND ngày 12/12/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2006-2010;

Xét đề nghị của Sở Công nghiệp tại Tờ trình số 557/TTr-SCN ngày 12/10/2007 về việc ban hành Quy định về hỗ trợ vốn đầu tư cơ sở hạ tầng Cụm Công nghiệp- Tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh; ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 160/BC-STP ngày 27/9/2007 và giải trình bổ sung của Sở Công nghiệp tại Báo cáo số 762/BC-SCN ngày 26/12/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về hỗ trợ vốn đầu tư cơ sở hạ tầng Cụm Công nghiệp- Tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Công nghiệp hướng dẫn các địa phương, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện; đồng thời theo dõi, tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công nghiệp, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các Sở, Ban ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Huế

 

QUY ĐỊNH

VỀ HỖ TRỢ VỐN ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG CỤM CÔNG NGHIỆP- TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 55/2008/QĐ-UBND ngày 31/3/2008 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Chương I

NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

Các Cụm Công nghiệp-Tiểu thủ công nghiệp (sau đây gọi tắt là Cụm CN) đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết, trong quá trình triển khai đầu tư xây dựng đạt được các tiêu chí cụ thể tại quy định này thì được ngân sách tỉnh hỗ trợ kinh phí để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng.

Điều 2. Quá trình đầu tư phát triển của Cụm CN được chia làm 02 giai đoạn theo phân kỳ đầu tư. Mỗi giai đoạn tương ứng với các tiêu chí mà Cụm CN đạt được.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ VIỆC HỖ TRỢ

Điều 3. Giai đoạn I của Cụm CN

1. Các Cụm CN đạt 8 tiêu chí sau:

a) Qui hoạch chi tiết Cụm CN được cấp thẩm quyền phê duyệt;

b) Có Quyết định thành lập Ban Quản lý Cụm CN;

c) Có Quyết định của UBND tỉnh về thu hồi đất và giao đất để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng Cụm CN;

d) Phương án bồi thường giải phóng mặt bằng Cụm CN được cấp thẩm quyền phê duyệt theo phân kỳ đầu tư;

đ) Có doanh nghiệp cam kết đăng ký sử dụng tối thiểu 30% diện tích đất dành cho doanh nghiệp công nghiệp theo phân kỳ đầu tư;

e) Kế hoạch tiến độ đầu tư cơ sở hạ tầng Cụm CN (chi tiết cụ thể đến từng dự án đầu tư), kế hoạch huy động vốn đầu tư cơ sở hạ tầng Cụm CN. Trong đó, nêu rõ nguồn vốn đầu tư, bao gồm: Vốn hỗ trợ từ ngân sách tỉnh, vốn của địa phương và vốn khác;

g) Kế hoạch thu hút đầu tư, lấp đầy Cụm CN theo phân kỳ đầu tư. h) Đã thực hiện chuẩn bị đầu tư Cụm CN theo phân kỳ đầu tư.

2. Mức hỗ trợ kinh phí: Các Cụm CN đạt 8 tiêu chí nêu tại khoản 1 điều này được ngân sách tỉnh hỗ trợ tổng chi phí giai đoạn I, gồm: Chi phí lập qui hoạch chi tiết, chi phí chuẩn bị đầu tư, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng và chi phí khác theo dự toán được cấp thẩm quyền phê duyệt như sau:

a) Đối với các huyện đồng bằng và thành phố Quảng Ngãi: Hỗ trợ 40% tổng chi phí giai đoạn I.

b) Đối với các huyện miền núi, hải đảo: Hỗ trợ 50% tổng chi phí giai đoạn I.

Điều 4. Giai đoạn II của Cụm CN

1. Các Cụm CN đạt 6 tiêu chí sau:

a) Hoàn thành việc chi trả bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phân kỳ đầu tư.

b) Có thiết kế, dự toán các công trình hạ tầng Cụm CN đã được cấp thẩm quyền phê duyệt theo phân kỳ đầu tư.

c) Có báo cáo đánh giá tác động môi trường của Cụm CN.

d) Đã thực hiện hoàn thành 80% giá trị khối lượng xây dựng hạ tầng theo phân kỳ đầu tư;

đ) Doanh nghiệp triển khai đầu tư tại Cụm CN, lấp đầy ít nhất 80% diện tích đất dành cho doanh nghiệp công nghiệp theo phân kỳ đầu tư.

e) Có các công trình xử lý chất thải tập trung tại Cụm CN.

2. Mức hỗ trợ kinh phí: Cụm CN đảm bảo 6 tiêu chí tại khoản 1 điều này, được ngân sách tỉnh hỗ trợ như sau:

a) Đối với các huyện đồng bằng và thành phố Quảng Ngãi: Hỗ trợ từ 40% đến 50% tổng chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng của Cụm CN theo phân kỳ đầu tư (không bao gồm chi phí san lấp mặt bằng Cụm CN);

b) Đối với các huyện miền núi, hải đảo: Hỗ trợ 50% tổng chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng của Cụm CN theo phân kỳ đầu tư (không bao gồm chi phí san lấp mặt bằng Cụm CN).

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Hàng năm, UBND các huyện, thành phố có nhu cầu vốn đầu tư cơ sở hạ tầng Cụm CN cho địa phương, gửi báo cáo kế hoạch về Sở Công nghiệp chậm nhất vào tháng 6 năm trước. Trong quá trình triển khai thực hiện, Sở Công nghiệp có trách nhiệm kiểm tra, tổng hợp và căn cứ vào qui định cụ thể việc hỗ trợ tại Chương II, qui định này, để xây dựng kế hoạch vốn hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng Cụm CN từ nguồn ngân sách tỉnh, thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh xem xét quyết định việc bố trí kế hoạch vốn./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 55/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu55/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/03/2008
Ngày hiệu lực10/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Đầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 55/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 55/2008/QĐ-UBND vốn đầu tư cụm công nghiệp tiểu thủ công nghiệp Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 55/2008/QĐ-UBND vốn đầu tư cụm công nghiệp tiểu thủ công nghiệp Quảng Ngãi
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu55/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýNguyễn Xuân Huế
        Ngày ban hành31/03/2008
        Ngày hiệu lực10/04/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Đầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 55/2008/QĐ-UBND vốn đầu tư cụm công nghiệp tiểu thủ công nghiệp Quảng Ngãi

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 55/2008/QĐ-UBND vốn đầu tư cụm công nghiệp tiểu thủ công nghiệp Quảng Ngãi

            • 31/03/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/04/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực