Quyết định 55/2009/QĐ-UBND

Quyết định 55/2009/QĐ-UBND về Quy chế Tuyên dương, khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân hoạt động trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Nội dung toàn văn Quyết định 55/2009/QĐ-UBND Quy chế Tuyên dương khen thưởng DN doanh nhân


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 55/2009/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 13 tháng 10 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ TUYÊN DƯƠNG, KHEN THƯỞNG DOANH NGHIỆP, DOANH NHÂN HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Tuyên dương, khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân hoạt động trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười ngày và được đăng Báo Cần Thơ chậm nhất là năm ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện và thủ trưởng cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục KTVB);
- Ban TĐ-KT Trung ương;
- TT. Thành ủy và TT. HĐND thành phố;
- Thành viên UBND thành phố;
- Thành viên HĐ.TĐKT thành phố;
- TT. UBMTTQ và các Đoàn thể thành phố;
- Như Điều 3;
- VP. Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố;
- VP. UBND thành phố (3D);
- Website Chính phủ;
- Báo Cần Thơ;
- TT. Công báo;
- Lưu VT.H.60

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Thanh Mẫn

 

QUY CHẾ

VỀ VIỆC TUYÊN DƯƠNG, KHEN THƯỞNG DOANH NGHIỆP, DOANH NHÂN HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 55 /2009/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng, phạm vi áp dụng

1. Quy chế này áp dụng đối với các doanh nghiệp, doanh nhân hoạt động trên địa bàn thành phố Cần Thơ, không phân biệt loại hình doanh nghiệp, thành phần kinh tế, lĩnh vực, ngành nghề, sản xuất kinh doanh, đăng ký và hoạt động theo pháp luật Việt Nam.

2. Các doanh nhân quy định tại Quy chế này gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc các Công ty, Công ty Cổ phần, Công ty Trách nhiệm hữu hạn, Chủ các doanh nghiệp, Chủ nhiệm Hợp tác xã.

Điều 2. Nguyên tắc tuyên dương, khen thưởng

1. Việc tuyên dương, khen thưởng đảm bảo chính xác, công khai, công bằng, có ý nghĩa thiết thực, động viên kịp thời các doanh nghiệp, doanh nhân thúc đẩy sự hoạt động đầu tư, kinh doanh, phát triển doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thành phố.

2. Các doanh nghiệp, doanh nhân hoạt động trên địa bàn thành phố trong điều kiện khó khăn và có phạm vi ảnh hưởng càng lớn hoặc được giới thiệu lần đầu thì được ưu tiên hơn trong việc xem xét, đề nghị tuyên dương, khen thưởng.

3. Tuyên dương, khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân phải đảm bảo quy định của Nhà nước và các quy định tại Quy chế này.

Chương II

DANH HIỆU, HÌNH THỨC VÀ TIÊU CHUẨN XÉT TẶNG

Điều 3. Danh hiệu tuyên dương

1. Ủy ban nhân dân thành phố sẽ tổ chức xét tuyên dương, khen tặng doanh nghiệp, doanh nhân hoạt động trên địa bàn thành phố hàng năm với danh hiệu: "Doanh nghiệp xuất sắc" cho 10 đơn vị và "Doanh nhân tiêu biểu" cho 10 cá nhân.

2. Ủy ban nhân dân thành phố sẽ đề nghị, giới thiệu các cơ quan Trung ương, Bộ, ngành, các tổ chức hiệp hội, đoàn thể tuyên dương, khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân hoạt động trên địa bàn thành phố với các danh hiệu theo quy định.

Điều 4. Hình thức khen thưởng

Doanh nghiệp, doanh nhân đạt các tiêu chí tại Điều 5 Quy chế này và được Hội đồng Tuyên dương, khen thưởng (Quy định tại Điều 6 Quy chế này) xem xét đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố khen thưởng như sau:

1. Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố;

2. Tặng tiền thưởng hoặc tặng phẩm có giá trị tương đương mức thưởng theo quy định hiện hành cho tập thể và cá nhân, được trích từ nguồn kinh phí khen thưởng của thành phố.

Điều 5. Tiêu chí để tuyên dương, khen thưởng

1. Đối với doanh nghiệp:

- Doanh nghiệp hoạt động đúng pháp luật, các chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước;

- Doanh thu hàng năm tăng từ 10% trở lên so với năm trước (đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa doanh thu hàng năm phải tăng từ 20% trở lên);

- Kim ngạch xuất khẩu (đối với doanh nghiệp xuất khẩu), lợi nhuận, nộp ngân sách tăng từ 10% trở lên so với năm trước;

- Đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị, trang bị, bảo vệ môi trường làm việc và môi trường sinh thái;

- Thực hiện tốt các chế độ của Nhà nước quy định đối với người lao động, tham gia tích cực các hoạt động xã hội; không để xảy ra tình trạng đình công, bãi công tại doanh nghiệp;

- Chăm lo phát triển tổ chức Đảng, Công đoàn, các tổ chức quần chúng khác hoạt động hiệu quả;

- Doanh nghiệp có những bước phát triển mang tính đột phá và phát triển bền vững so với các doanh nghiệp cùng ngành, nghề; có chiến lược phát triển trung và dài hạn, khả năng cạnh tranh cao trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế;

- Thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế, pháp luật Hải quan (đối với doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu); thực hiện tốt các chế độ báo cáo thống kê định kỳ (theo quy định của Tổng cục Thống kê) và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của lãnh đạo địa phương và cơ quan quản lý chuyên ngành;

- Đạt 4 tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự.

2. Đối với doanh nhân:

- Giữ chức vụ lãnh đạo doanh nghiệp từ 03 năm trở lên;

- Có phẩm chất, đạo đức, tư cách, tác phong tốt;

- Thực hiện tốt các chủ trương chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam; nội quy, quy chế cơ quan và nơi cư trú;

- Năng động, sáng tạo trong công tác quản lý và điều hành doanh nghiệp, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có uy tín và ảnh hưởng tích cực trong doanh nghiệp, góp phần tích cực cùng doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh, tham gia tích cực và chủ động quá trình hội nhập kinh tế quốc tế;

- Có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hoặc ứng dụng công nghệ mới mang lại hiệu quả kinh tế cao cho doanh nghiệp; quan tâm đến công tác xây dựng, quảng bá thương hiệu của sản phẩm, để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp;

- Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng năng lực quản lý cho bản thân và cán bộ, công nhân viên, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của doanh nghiệp;

- Thực hiện tốt các chế độ của Nhà nước quy định đối với người lao động, tham gia tích cực các hoạt động xã hội;

- Đã được khen thưởng ở mức Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố trở lên.

Chương III

HỘI ĐỒNG TUYÊN DƯƠNG, KHEN THƯỞNG

Điều 6. Thành phần Hội đồng

Hội đồng xét Tuyên dương, khen thưởng “Doanh nghiệp xuất sắc”, “Doanh nhân tiêu biểu”, gồm:

1. Chủ tịch Hội đồng: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

2. Phó Chủ tịch Hội đồng:

- Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố) làm Thường trực;

- Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố;

- Liên đoàn Lao động thành phố.

4. Ủy viên Hội đồng, gồm lãnh đạo các cơ quan, đơn vị:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Sở Công thương;

- Sở Lao động - Thương binh và xã hội;

- Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Công an thành phố;

- Cục thuế thành phố;

- Ban Quản lý các Khu công nghiệp;

- Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố.

Chương IV

THỦ TỤC HỒ SƠ, QUY TRÌNH TUYÊN DƯƠNG, KHEN THƯỞNG

Điều 7. Hồ sơ đề nghị tuyên dương, khen thưởng

Các sở, ngành, cơ quan liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổng hợp hồ sơ (theo Mẫu 1 và Mẫu 2 kèm theo Quy chế này), lập danh sách các doanh nghiệp, doanh nhân có nhiều thành tích đóng góp cho ngành, địa phương trên địa bàn quản lý, đề xuất tuyên dương, khen thưởng, gửi Thường trực Hội đồng Tuyên dương, khen thưởng thành phố (thông qua Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố) trước ngày 15 tháng 12 hàng năm.

Điều 8. Quy trình tuyên dương, khen thưởng

1. Quy trình tuyên dương, khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân hàng năm do Ủy ban nhân dân thành phố quyết định, tổ chức:

a) Bước 1: Các sở, ban, ngành có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện giới thiệu và đề cử doanh nghiệp, doanh nhân, gửi về Thường trực Hội đồng Tuyên dương, khen thưởng (thông qua Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố) chậm nhất vào ngày 15 tháng 12 hàng năm.

b) Bước 2: Thường trực Hội đồng Tuyên dương, khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân tổng hợp, đối chiếu tiêu chuẩn khen thưởng và các yêu cầu có liên quan.

c) Bước 3: Hội đồng Tuyên dương, khen thưởng tổ chức xét, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố tuyên dương, khen thưởng vào tháng 12 hàng năm.

d) Bước 4: Ủy ban nhân dân thành phố quyết định doanh nghiệp, doanh nhân được tuyên dương, khen thưởng; phê duyệt nội dung, chương trình và tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân trước ngày 15 tháng 01 năm sau.

2. Quy trình tuyên dương, khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân do cơ quan Trung ương, các Bộ, ngành, các tổ chức hiệp hội, đoàn thể về doanh nghiệp, doanh nhân yêu cầu, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố phối hợp, đề xuất:

a) Bước 1: Căn cứ yêu cầu của các cơ quan Trung ương, các Bộ, ngành; đề nghị của các tổ chức hiệp hội, đoàn thể về doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân thành phố chuyển Thường trực Hội đồng (Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố) triển khai, thực hiện.

b) Bước 2: Thường trực Hội đồng căn cứ vào các nội dung yêu cầu, danh sách các doanh nghiệp, doanh nhân đã được thành phố tuyên dương, khen thưởng và kết quả hoạt động của các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn thành phố, chủ trì, phối hợp với các thành viên Hội đồng, các cơ quan liên quan:

- Thông báo cho các doanh nghiệp, doanh nhân tham gia;

- Thẩm tra hồ sơ của các doanh nghiệp, doanh nhân; tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố danh sách doanh nghiệp, doanh nhân đề nghị tuyên dương, khen thưởng và dự thảo Công văn của Ủy ban nhân dân thành phố gửi các cơ quan Trung ương, các Bộ, ngành, các tổ chức hiệp hội, đoàn thể.

c) Bước 3: Ủy ban nhân dân thành phố xem xét và ký văn bản đề nghị tuyên dương, khen thưởng.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Hướng dẫn, triển khai và tổ chức tuyên dương, khen thưởng

1. Hội đồng Tuyên dương, khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân thành phố có chức năng tham mưu, tư vấn giúp cho Ủy ban nhân dân thành phố lựa chọn, quyết định tuyên dương, khen thưởng và đề nghị các cơ quan Trung ương, các bộ, ngành, các hiệp hội, các tổ chức nghề nghiệp về doanh nghiệp, doanh nhân tuyên dương, khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân hoạt động trên địa bàn thành phố.

2. Thường trực Hội đồng (Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố) có trách nhiệm hướng dẫn và triển khai thực hiện cụ thể; cung cấp cho các cấp, các ngành và các doanh nghiệp đầy đủ các loại hồ sơ, biểu mẫu để thực hiện Quy chế này.

3. Thường trực Hội đồng phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức lễ Tuyên dương, khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân thành phố hàng năm.

4. Các sở, ngành, cơ quan liên quan, các quận, huyện, theo chức năng, nhiệm vụ của mình, có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng Tuyên dương, khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân thành phố tổ chức thực hiện.

5. Danh hiệu “Doanh nghiệp xuất sắc”, “Doanh nhân tiêu biểu” được tổ chức xét tặng hàng năm. Tập thể, cá nhân đã được trao tặng danh hiệu thì sau hai năm mới được đưa vào diện được xét tiếp theo.

6. Trong quá trình thực hiện, các cơ quan, đơn vị nếu có vướng mắc, khó khăn thì phản ảnh về Thường trực Hội đồng Tuyên dương, khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân thành phố để kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, sửa đổi hoặc bổ sung cho phù hợp./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 55/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu55/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/10/2009
Ngày hiệu lực23/10/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 55/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 55/2009/QĐ-UBND Quy chế Tuyên dương khen thưởng DN doanh nhân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 55/2009/QĐ-UBND Quy chế Tuyên dương khen thưởng DN doanh nhân
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu55/2009/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýTrần Thanh Mẫn
        Ngày ban hành13/10/2009
        Ngày hiệu lực23/10/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 55/2009/QĐ-UBND Quy chế Tuyên dương khen thưởng DN doanh nhân

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 55/2009/QĐ-UBND Quy chế Tuyên dương khen thưởng DN doanh nhân

            • 13/10/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/10/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực