Quyết định 55/2013/QĐ-UBND

Quyết định 55/2013/QĐ-UBND chuyển giao công tác chứng thực hợp đồng, giao dịch về bất động sản từ Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã cho tổ chức hành nghề công chứng thực hiện do tỉnh Long An ban hành

Quyết định 55/2013/QĐ-UBND chuyển giao chứng thực hợp đồng giao dịch bất động sản Long An đã được thay thế bởi Quyết định 707/QĐ-UBND 2019 hệ thống hóa văn bản quản lý nhà nước Ủy ban nhân dân Long An và được áp dụng kể từ ngày 28/02/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 55/2013/QĐ-UBND chuyển giao chứng thực hợp đồng giao dịch bất động sản Long An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 55/2013/QĐ-UBND

Long An, ngày 05 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO CÔNG TÁC CHỨNG THỰC CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH VỀ BẤT ĐỘNG SẢN TỪ ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ CHO CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG THỰC HIỆN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Công chứng ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 04/2013/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;

Căn cứ Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

Căn cứ Thông tư số 79/2007/NĐ-CP">03/2008/TT-BTP ngày 25 tháng 8 năm 2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1124/TTr-STP ngày 31 tháng 10 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển giao công tác chứng thực các hợp đồng, giao dịch về bất động sản từ Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã cho các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện tại các huyện: Đức Huệ, Thạnh Hóa, Tân Trụ, Tân Hưng và Vĩnh Hưng; cụ thể như sau:

1. Các huyện: Đức Huệ, Thạnh Hóa, Tân Trụ thực hiện chuyển giao kể từ ngày 01/01/2014.

2. Các huyện: Tân Hưng và Vĩnh Hưng thực hiện chuyển giao kể từ ngày 01/7/2014.

3. Đối với việc lập di chúc của cá nhân vẫn thực hiện theo quy định: cá nhân lựa chọn các tổ chức hành nghề công chứng để yêu cầu công chứng hoặc yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Giao Sở Tư pháp:

Có trách nhiệm hướng dẫn việc bàn giao hồ sơ, sổ sách về chứng thực các hợp đồng, giao dịch về bất động sản đang được lưu trữ tại Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định pháp luật.

Phối hợp với các Sở ngành có liên quan và các địa phương để triển khai thực hiện việc chuyển giao; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quyết định này; trong quá trình triển khai thực hiện có phát sinh, vướng mắc kịp thời tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các Sở ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Cục KTVB QPPL - BTP;
- Bộ TN&MT;
- Bộ Xây dựng;
- TT. TU, TT. HĐND tỉnh;
- CT. UBND tỉnh;
- Như Điều 4;
- Phòng NCTCD (NC);
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Nguyên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 55/2013/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 55/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 05/11/2013
Ngày hiệu lực 15/11/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 23/02/2016
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 55/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 55/2013/QĐ-UBND chuyển giao chứng thực hợp đồng giao dịch bất động sản Long An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 55/2013/QĐ-UBND chuyển giao chứng thực hợp đồng giao dịch bất động sản Long An
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 55/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Long An
Người ký Nguyễn Thanh Nguyên
Ngày ban hành 05/11/2013
Ngày hiệu lực 15/11/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 23/02/2016
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 55/2013/QĐ-UBND chuyển giao chứng thực hợp đồng giao dịch bất động sản Long An

Lịch sử hiệu lực Quyết định 55/2013/QĐ-UBND chuyển giao chứng thực hợp đồng giao dịch bất động sản Long An