Quyết định 55/2014/QĐ-UBND

Quyết định 55/2014/QĐ-UBND sửa đổi danh mục, mức thu phí, lệ phí và học phí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Quyết định 55/2014/QĐ-UBND sửa đổi danh mục mức thu phí lệ phí học phí Cao Bằng đã được thay thế bởi Quyết định 2553/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định thu phí lệ phí Cao Bằng 2016 và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 55/2014/QĐ-UBND sửa đổi danh mục mức thu phí lệ phí học phí Cao Bằng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 55/2014/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 31 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ DANH MỤC, MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ VÀ HỌC PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 8 năm 2001 của Ủy ban thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký giao dịch đảm bảo;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC;

Căn cứ Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu;

Căn cứ Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 21/2010/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 11 tháng 02 năm 2010 của liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp; Thông tư liên tịch 25/2013/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 08 tháng 3 năm 2013 của liên bộ Bộ Tài chính Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 21/2010/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 11 tháng 02 năm 2010 của liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 28/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2012 và Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành danh mục, mức thu phí, lệ phí và học phí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số danh mục, mức thu phí và tỷ lệ phần trăm để lại cho đơn vị trực tiếp quản lý thu phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng (chi tiết tại Biểu đính kèm).

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Quản lý, sử dụng tiền thu phí, lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước:

a) Phí sử dụng hè đường:

- Đơn vị thu phí: Ủy ban nhân dân xã, phường trên địa bàn thành phố Cao Bằng là đơn vị tổ chức thu phí.

- Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các đơn vị thu phí tổ chức, thực hiện thu phí theo tháng và theo diện tích sử dụng (m2).

b) Phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng trong khu vực cửa khẩu:

- Đơn vị thu phí: Trung tâm quản lý và khai thác dịch vụ hạ tầng khu kinh tế là đơn vị tổ chức thu phí.

- Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng chỉ đạo đơn vị thu phí tổ chức, thực hiện thu phí theo quy định của Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành.

c) Lệ phí hộ tịch:

- Các việc đăng ký hộ tịch khác tại Ủy ban nhân dân cấp xã mục a4 bao gồm:

+ Đăng ký việc giám hộ;

+ Đăng ký chấm dứt, thay đổi việc giám hộ.

- Các việc đăng ký hộ tịch khác tại Sở Tư pháp mục c6 bao gồm:

+ Đăng ký việc giám hộ có yếu tố nước ngoài;

+ Đăng ký chấm dứt, thay đổi việc giám hộ có yếu tố nước ngoài;

+ Ghi vào sổ hộ tịch việc nhận cha, mẹ, con của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài;

+ Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính có yếu tố nước ngoài.

2. Chứng từ thu phí:

Cơ quan Thuế có trách nhiệm in ấn, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thực hiện theo quy định tại Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước để cung cấp cho các đơn vị tổ chức thu tiền phí, lệ phí làm chứng từ thu phí.

3. Giao cho Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành. Bãi bỏ mục phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng trong khu vực cửa khẩu quy định tại mục IX phần A biểu chi tiết sửa đổi, bổ sung một số danh mục, mức thu phí, lệ phí và học phí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng ban hành kèm theo Quyết định số 1234/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng.

Các quy định danh mục, mức thu phí, lệ phí và học phí không sửa đổi tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 1030/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2012 và Quyết định số 1234/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Bích Ngọc

 

BIỂU CHI TIẾT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ DANH MỤC, MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ VÀ HỌC PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG
(kèm theo Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng)

STT

Danh mục

Mức thu

Ghi chú

A

DANH MỤC THU PHÍ

 

 

II

PHÍ THUỘC LĨNH VỰC GIAO THÔNG - VẬN TẢI

 

 

5

Phí sử dụng hè đường

 

Để lại đơn vị thu 30%; 70% nộp ngân sách

5.1

Phường Hợp Giang thành phố Cao Bằng

 

 

a

Hàng cà phê, cháo, phở

50.000đồng/m2

Theo tháng

b

Hàng hoa quả, quà vặt

40.000đồng/m2

Theo tháng

c

Các mặt hàng khác

30.000đồng/m2

Theo tháng

5.2

Các xã, phường khác trên địa bàn thành phố Cao Bằng

 

 

a

Hàng cà phê, cháo, phở

40.000đồng/m2

Theo tháng

b

Hàng hoa quả, quà vặt

30.000đồng/m2

Theo tháng

c

Các mặt hàng khác

20.000đồng/m2

Theo tháng

III

PHÍ THUỘC LĨNH VỰC THÔNG TIN, LIÊN LẠC

 

 

1

Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai (không bao gồm chi phí in ấn, sao chụp hồ sơ, tài liệu).

 

- Để lại đơn vị cấp tỉnh 50%; 50% nộp ngân sách - Để lại các huyện, thành phố 30%; 70% nộp ngân sách

1.1

Điểm tọa độ, độ cao Nhà nước, điểm tọa độ chính

100.000 đồng/điểm

 

1.4

Hồ sơ tài liệu khoa học, kỹ thuật khác

200.000 đồng/lần khai thác

 

2

Phí thư viện

 

Để lại đơn vị thu 90%; 10% nộp NS

a

Thư viện tỉnh

 

 

 

- Phí thẻ mượn

 

 

 

Người lớn

30.000 đồng/thẻ/năm

 

 

Thiếu nhi

15.000 đồng/thẻ/năm

 

 

- Phòng đọc tài liệu quý hiếm

100.000 đồng/thẻ/năm

 

IV

PHÍ THUỘC LĨNH VỰC AN NINH, TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI

 

 

1

Phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô, xe xích lô, xe công nông áp dụng thống nhất trên toàn địa bàn tỉnh Cao Bằng (kể cả khu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh)

 

Để lại đơn vị thu 70%; 30% nộp ngân sách

a

Trông giữ xe ô tô

 

 

a1

Xe có trọng tải từ 10 tấn trở lên

 

 

 

+ Trông giữ theo tháng

500.000 đồng/1 xe/tháng

 

 

+ Trông giữ cả ngày + đêm

60.000 đồng/1 xe/lượt

 

 

+ Trông giữ qua đêm

40.000 đồng/1 xe/lượt

 

 

+ Trông giữ ban ngày

20.000 đồng/1 xe/lượt

 

a2

Xe có trọng tải từ 2,5 tấn đến dưới 10 tấn

 

 

 

+ Trông giữ theo tháng

400.000 đồng/1 xe/tháng

 

 

+ Trông giữ cả ngày + đêm

45.000 đồng/1 xe/lượt

 

 

+ Trông giữ qua đêm

30.000 đồng/1 xe/lượt

 

 

+ Trông giữ ban ngày

15.000 đồng/1 xe/lượt

 

a3

Xe có trọng tải dưới 2,5 tấn

 

 

 

+ Trông giữ theo tháng

300.000 đồng/1 xe/tháng

 

 

+ Trông giữ cả ngày + đêm

36.000 đồng/1 xe/lượt

 

 

+ Trông giữ qua đêm

24.000 đồng/1 xe/lượt

 

 

+ Trông giữ ban ngày

12.000 đồng/1 xe/lượt

 

b

Xe con và xe chở khách

 

 

b1

- Xe con, xe chở khách dưới 15 chỗ

 

 

 

+ Trông giữ theo tháng

300.000 đồng/1 xe/tháng

 

 

+ Trông giữ cả ngày + đêm

45.000 đồng/1 xe/lượt

 

 

+ Trông giữ qua đêm

30.000 đồng/1 xe/lượt

 

 

+ Trông giữ ban ngày

15.000 đồng/1 xe/lượt

 

b2

- Xe chở khách từ 15 chỗ ngồi đến dưới 30 chỗ

đồng/1 xe/lượt

 

 

+ Trông giữ theo tháng

400.000 đồng/1 xe/tháng

 

 

+ Trông giữ cả ngày + đêm

54.000 đồng/1 xe/lượt

 

 

+ Trông giữ qua đêm

36.000 đồng/1 xe/lượt

 

 

+ Trông giữ ban ngày

18.000 đồng/1 xe/lượt

 

b3

- Xe chở khách từ 30 chỗ ngồi trở lên

 

 

 

+ Trông giữ theo tháng

500.000 đồng/1xe/tháng

 

 

+ Trông giữ cả ngày + đêm

60.000 đồng/1 xe/lượt

 

 

+ Trông giữ qua đêm

40.000 đồng/1 xe/lượt

 

 

+ Trông giữ ban ngày

20.000 đồng/1 xe/lượt

 

c

Trông giữ xe máy

 

 

 

- Trông ban ngày

3.000 đồng/lần/1 xe

 

 

- Trông ban đêm

4.000 đồng/lần/1 xe

 

 

- Trông cả ngày + đêm

6.000 đồng/lần/1 xe

 

d

Trông giữ xe đạp

 

 

 

- Trông ban ngày

2.000 đồng/lần/1 xe

 

 

- Trông ban đêm

3.000 đồng/lần/1 xe

 

 

- Trông cả ngày + đêm

4.000 đồng/lần/1 xe

 

V

PHÍ THUỘC LĨNH VỰC VĂN HÓA, XÃ HỘI

 

 

1

Phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử địa phương quản lý

 

 

1.3

Khu di tích lịch sử Pác Bó

 

Để lại đơn vị thu 70%; 30% nộp ngân sách

 

- Người lớn (chưa bao gồm phí trông xe)

20.000 đồng/lần/người

 

 

- Trẻ em từ 10 đến dưới 15 tuổi (chưa bao gồm phí trông xe)

10.000 đồng/lần/người

 

VI

PHÍ THUỘC LĨNH VỰC KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

 

 

4

Phí thẩm định đánh giá tác động môi trường

 

 

4.1

Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

 

Để lại đơn vị thu 50%; 50% nộp ngân sách

a

Nhóm 1. Dự án xử lý chất thải và cải thiện môi trường

 

Để lại đơn vị thu 50%; 50% nộp ngân sách

a1

Tổng vốn đầu tư ≤50 (tỷ VNĐ)

5 Triệu đồng

 

a2

Tổng vốn đầu tư (trên 50 tỷ VNĐ đến 100 tỷ VNĐ)

5,2 Triệu đồng

 

a3

Tổng vốn đầu tư (trên 100 tỷ VNĐ đến 200 tỷ VNĐ)

9,6 Triệu đồng

 

a4

Tổng vốn đầu tư (trên 200 tỷ VNĐ đến 500 tỷ VNĐ)

11,2 Triệu đồng

 

a5

Tổng vốn đầu tư trên 500 tỷ VNĐ

13,6 Triệu đồng

 

b

Nhóm 2. Dự án công trình dân dụng

 

 

b1

Tổng vốn đầu tư ≤50 (tỷ VNĐ)

6,9 Triệu đồng

 

b2

Tổng vốn đầu tư (trên 50 tỷ VNĐ đến 100 tỷ VNĐ)

8,5 Triệu đồng

 

b3

Tổng vốn đầu tư (trên 100 tỷ VNĐ đến 200 tỷ VNĐ)

15 Triệu đồng

 

b4

Tổng vốn đầu tư (trên 200 tỷ VNĐ đến 500 tỷ VNĐ)

16 Triệu đồng

 

b5

Tổng vốn đầu tư (tỷ VNĐ) >500

25 Triệu đồng

 

c

Nhóm 3. Dự án hạ tầng kỹ thuật

 

 

c1

Tổng vốn đầu tư ≤50 (tỷ VNĐ)

7,5 Triệu đồng

 

c2

Tổng vốn đầu tư (trên 50 tỷ VNĐ đến 100 tỷ VNĐ)

9,5 Triệu đồng

 

c3

Tổng vốn đầu tư (trên 100 tỷ VNĐ đến 200 tỷ VNĐ)

17 Triệu đồng

 

c4

Tổng vốn đầu tư (trên 200 tỷ VNĐ đến 500 tỷ VNĐ)

18 Triệu đồng

 

c5

Tổng vốn đầu tư trên 500 tỷ VNĐ

25 Triệu đồng

 

d

Nhóm 4. Dự án nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

 

 

d1

Tổng vốn đầu tư ≤50 (tỷ VNĐ)

6,2 Triệu đồng

 

d2

Tổng vốn đầu tư (trên 50 tỷ VNĐ đến 100 tỷ VNĐ)

7,6 Triệu đồng

 

d3

Tổng vốn đầu tư (trên 100 tỷ VNĐ đến 200 tỷ VNĐ)

13,6 Triệu đồng

 

d4

Tổng vốn đầu tư (trên 200 tỷ VNĐ đến 500 tỷ VNĐ)

14,4 Triệu đồng

 

d5

Tổng vốn đầu tư trên 500 tỷ VNĐ

19,2 Triệu đồng

 

đ

Nhóm 5. Dự án Giao thông

 

 

đ1

Tổng vốn đầu tư ≤50 (tỷ VNĐ)

8,1 Triệu đồng

 

đ2

Tổng vốn đầu tư (trên 50 tỷ VNĐ đến 100 tỷ VNĐ)

10 Triệu đồng

 

đ3

Tổng vốn đầu tư (trên 100 tỷ VNĐ đến 200 tỷ VNĐ)

18 Triệu đồng

 

đ4

Tổng vốn đầu tư (trên 200 tỷ VNĐ đến 500 tỷ VNĐ)

20 Triệu đồng

 

đ5

Tổng vốn đầu tư trên 500 tỷ VNĐ

25 Triệu đồng

 

e

Nhóm 6. Dự án Công nghiệp

 

 

e1

Tổng vốn đầu tư ≤50 (tỷ VNĐ)

8,4 Triệu đồng

 

e2

Tổng vốn đầu tư (trên 50 tỷ VNĐ đến 100 tỷ VNĐ)

10,5 Triệu đồng

 

e3

Tổng vốn đầu tư (trên 100 tỷ VNĐ đến 200 tỷ VNĐ)

19 Triệu đồng

 

e4

Tổng vốn đầu tư (trên 200 tỷ VNĐ đến 500 tỷ VNĐ)

20 Triệu đồng

 

e5

Tổng vốn đầu tư trên 500 tỷ VNĐ

26 Triệu đồng

 

g

Nhóm 7. Dự án khác (không thuộc nhóm 1, 2, 3, 4, 5, 6)

 

 

g1

Tổng vốn đầu tư ≤50 (tỷ VNĐ)

5 Triệu đồng

 

g2

Tổng vốn đầu tư (trên 50 tỷ VNĐ đến 100 tỷ VNĐ)

6 Triệu đồng

 

g3

Tổng vốn đầu tư (trên 100 tỷ VNĐ đến 200 tỷ VNĐ)

10,8 Triệu đồng

 

g4

Tổng vốn đầu tư (trên 200 tỷ VNĐ đến 500 tỷ VNĐ)

12 Triệu đồng

 

g5

Tổng vốn đầu tư trên 500 tỷ VNĐ

15,6 Triệu đồng

 

h

Từ nhóm 1 đến nhóm 7 (trường hợp thẩm định lại báo cáo đánh giá tác động môi trường)

Thu 50% mức thu áp dụng đối với báo cáo đánh giá môi trường chính thức

 

5

Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất

đồng/1 đề án

Để lại đơn vị thu 50%; 50% nộp ngân sách

5.1

- Đề án thiết kế giếng thăm dò, khai thác có lưu lượng nước <200 m3/ngày đêm

400.000 đồng/1 đề án

 

5.2

- Đề án báo cáo thăm dò, khai thác có lưu lượng nước từ 200 m3 đến <500 m3/ ngày đêm

800.000 đồng/1 đề án

 

5.3

- Đề án báo cáo thăm dò, khai thác có lưu lượng nước từ 500 m3 đến <1000 m3/ ngày đêm

2.000.000 đồng/1 đề án

 

5.4

- Đề án thăm dò, khai thác có lưu lượng từ 1000 m3 đến <3000 m3/ ngày đêm

3.400.000 đồng/1 đề án

 

6

Phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất

đồng/1 báo cáo

Để lại đơn vị thu 50%; 50% nộp ngân sách

6.1

Báo cáo kết quả thi công giếng thăm dò có lưu lượng < 200 m3/ ngày đêm

400.000 đồng/báo cáo

 

6.2

Báo cáo kết quả thăm dò có lưu lượng từ 200 đến < 500 m3/ ngày đêm

1.000.000 đồng/báo cáo

 

6.3

Báo cáo kết quả thăm dò có lưu lượng từ 500 đến < 1000 m3/ ngày đêm

2.200.000 đồng/báo cáo

 

6.4

Báo cáo kết quả thăm dò có lưu lượng từ 1000 đến < 3000 m3/ ngày đêm

4.000.000 đồng/báo cáo

 

7

Phí thẩm định đề án báo cáo khai thác sử dụng nước mặt

đồng/1 đề án, báo cáo

Để lại đơn vị thu 50%; 50% nộp ngân sách

7.1

Đối với đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp có lưu lượng < 0,1 m3/s; để phát điện với công suất < 50kw; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng < 500m3/ ngày đêm

600.000 đồng/1 đề án, báo cáo

 

7.2

Đối với đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp có lưu lượng từ 0,1 m3/s đến < 0,5 m3/s; để phát điện với công suất từ 50kw đến < 200kw; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 500 đến < 3.000m3/ ngày đêm

1.200.000 đồng/1 đề án, báo cáo

 

7.3

Đối với đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp có lưu lượng từ 0,5 m3/s đến < 1 m3/s; để phát điện với công suất từ 200kw đến < 1000kw; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 3000 đến < 20000m3/ ngày đêm

3.000.000 đồng/1 đề án, báo cáo

 

7.4

Đối với đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp có lưu lượng từ 1 m3/s đến < 2 m3/s; để phát điện với công suất từ 1000kw đến < 2000kw; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 20000 đến < 50000m3/ ngày đêm

5.600.000 đồng/1 đề án, báo cáo

 

8

Thẩm định đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi

đồng/1 lần đề án, báo cáo

Để lại đơn vị thu 50%; 50% nộp ngân sách

8.1

Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước < 100m3/ ngày đêm

600.000 đồng/1 lần đề án, báo cáo

 

8.2

Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 100 đến <500m3/ ngày đêm

1.200.000 đồng/1 lần đề án, báo cáo

 

8.3

Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 500 đến <2000m3/ ngày đêm

3.000.000 đồng/1 lần đề án, báo cáo

 

8.4

Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 2000 đến <5000m3/ ngày đêm

5.600.000 đồng/1 lần đề án, báo cáo

 

9

Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất

1.400.000 đồng/hồ sơ

Để lại đơn vị thu 50%; 50% nộp ngân sách

10

Từ Khoản 5 đến Khoản 9 (khi thẩm định gia hạn, bổ sung)

Thu 50% mức thẩm định lần đầu

Để lại đơn vị thu 50%; 50% nộp ngân sách

VII

PHÍ THUỘC LĨNH VỰC ĐO ĐẠC LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH VÀ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

 

 

1

Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính

 

Để lại đơn vị 90%; 10% nộp ngân sách

1.1

Tỷ lệ 1/500

1.177 đồng/m2

 

1.2

Tỷ lệ 1/1000

405 đồng/m2

 

2

Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất (Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất)

 

Để lại đơn vị 30%; 70% nộp ngân sách

 

- Hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất

2.000.000 đồng/hồ sơ

 

 

- Hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cấp lại

1.500.000 đồng/hồ sơ

 

3

Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất

 

Để lại đơn vị 30%; 70% nộp ngân sách

a

Hộ gia đình cá nhân sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh

300.000 đồng/ hồ sơ

 

b

Hộ gia đình cá nhân sử dụng đất làm nhà ở

100.000 đồng/ hồ sơ

 

VIII

PHÍ THUỘC LĨNH VỰC GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

 

 

1

Học phí

 

Để lại đơn vị trực tiếp quản lý thu 100%

a

Bậc học Mầm Non; Trung học cơ sở; Trung học phổ thông

 

 

a.1

Bậc học Mầm non; Trung học cơ sở; Trung học phổ thông

 

 

a.1.1

Trường Mầm non 1 - 6 thành phố Cao Bằng

300.000 đồng/học sinh/tháng

 

a.1.2

Các trường khác thuộc phường Hợp Giang

120.000 đồng/học sinh/tháng

 

a.1.3

Phường Ngọc Xuân, Đề Thám, Tân Giang, Sông Bằng, Sông Hiến, Duyệt Chung, Hòa Chung

80.000 đồng/học sinh/tháng

 

a.1.4

Xã Hưng Đạo, Vĩnh Quang, thị trấn Nước Hai, thị trấn Quảng Uyên, thị trấn Trùng Khánh, thị trấn Đông Khê, thị trấn Nguyên Bình, thị trấn Tĩnh Túc

50.000 đồng/học sinh/tháng

 

a.1.5

Xã Bế Triều, xã Hoàng Tung, xã Hồng Việt, xã Bình Long

40.000 đồng/học sinh/tháng

 

a.1.6

Xã Chu Trinh và thị trấn các huyện còn lại

40.000 đồng/học sinh/tháng

 

a.1.7

Các xã còn lại thuộc địa bàn các huyện

25.000 đồng/học sinh/tháng

 

a.2

Riêng đối với các trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia (thực hiện chương trình chất lượng cao)

 

 

a.2.1

Thành phố

 

 

a.2.1.1

Phường Hợp Giang

300.000 đồng/học sinh/tháng

 

a.2.1.2

Các phường, xã còn lại

220.000 đồng/học sinh/tháng

 

a.2.2

Các trường thị trấn các huyện

180.000 đồng/học sinh/tháng

 

a.3

Trường Trung học phổ thông chuyên

150.000 đồng/học sinh/tháng

 

b

Bổ túc Trung học phổ thông

 

 

b.1

Học sinh đi học bổ túc Trung học phổ thông

 

 

b.1.1

Các phường thuộc thành phố

80.000 đồng/học sinh/tháng

 

b.1.2

Các xã thuộc thành phố và thị trấn các huyện

50.000 đồng/học sinh/tháng

 

b.1.3

Các xã còn lại thuộc địa bàn các huyện (trừ các xã biên giới, các xã có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn và các xóm vùng 3 của xã vùng I, II)

25.000 đồng/học sinh/tháng

 

b.2

Cán bộ được hưởng lương từ ngân sách Nhà nước theo học bổ túc Trung học phổ thông

 

 

b.2.1

Các phường thuộc thành phố

120.000 đồng/học sinh/tháng

 

b.2.3

Các xã thuộc thành phố và thị trấn các huyện

80.000 đồng/học sinh/tháng

 

b.2.4

Các xã còn lại thuộc địa bàn các huyện (trừ các xã biên giới, các xã có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn và các xóm vùng 3 của xã vùng II)

25.000 đồng/học sinh/tháng

 

IX

PHÍ SỬ DỤNG CÁC CÔNG TRÌNH KẾT CẤU HẠ TẦNG TRONG KHU VỰC CỬA KHẨU

 

Để lại đơn vị thu 30%; 70% nộp ngân sách

1

Phí sang tải hàng hóa xuất nhập khẩu đối với phương tiện xe thô sơ tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

5.000,đ/xe/lượt

 

2

Phí đối với phương tiện xe ô tô vận tải của Trung Quốc tham gia giao thông trong xuất, nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

50.000,đ/xe/lượt

 

B

DANH MỤC LỆ PHÍ

 

 

I

LỆ PHÍ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN

 

 

1

Lệ phí hộ tịch

 

 

a

Mức thu áp dụng đối với việc đăng ký hộ tịch tại Ủy ban nhân dân cấp xã

 

Để lại đơn vị thu 60%; 40% nộp ngân sách

a1

Đăng ký nhận cha, mẹ, con

15.000 đồng

 

a2

Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch

3.000 đồng/1 bản sao

 

a3

Xác nhận các giấy tờ hộ tịch

5.000 đồng

 

a4

Các việc đăng ký hộ tịch khác

8.000 đồng

 

b

Mức thu áp dụng đối với việc đăng ký hộ tịch tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố

 

Để lại đơn vị thu 60%; 40% nộp ngân sách

 

- Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch

5.000 đồng/1 bản sao

 

 

- Cấp lại bản chính giấy khai sinh

15.000 đồng

 

b2

Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch, cho người từ đủ 14 tuổi trở lên, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, điều chỉnh hộ tịch

28.000 đồng

 

c

Mức thu áp dụng đối với việc đăng ký hộ tịch tại Sở Tư pháp

 

Để lại đơn vị thu 60%; 40% nộp ngân sách

c1

Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ gốc

8.000 đồng/1 bản sao

 

c2

Xác nhận các giấy tờ hộ tịch

15.000 đồng

 

c4

Đăng ký kết hôn

1.500.000 đồng

 

c5

Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con

1.500.000 đồng

 

c6

Các việc đăng ký hộ tịch khác

75.000 đồng

 

2

Lệ phí hộ khẩu, chứng minh nhân dân

 

 

a

Lệ phí hộ khẩu

 

 

a1

Các phường thuộc địa bàn thành phố

 

Để lại đơn vị thu 30%; 70% nộp ngân sách

 

- Cấp đổi, cấp lại do sổ hộ khẩu, sổ tạm trú bị hư hỏng, bị mất, do chuyển cả hộ ra ngoài phạm vi cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú; hoặc điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú

20.000 đồng/lần cấp

 

 

- Cấp đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú theo yêu cầu của chủ hộ vì lý do Nhà nước thay đổi địa giới hành chính, tên đường phố, số nhà

10.000 đồng/lần cấp

 

 

- Đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú cả hộ hoặc một người nhưng không cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

15.000 đồng/lần đăng ký

 

 

- Đính chính các thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú (không thu lệ phí đối với trường hợp đính chính lại địa chỉ do Nhà nước thay đổi địa giới hành chính, đường phố, số nhà, xóa tên trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú)

8.000 đồng/lần đính chính

 

 

- Không thu lệ phí chứng minh nhân dân đối với các trường hợp: bố, mẹ, vợ (hoặc chồng) của liệt sĩ, con dưới 18 tuổi của liệt sĩ; thương binh, con dưới 18 tuổi của thương binh; công dân thuộc xã, thị trấn vùng cao theo quy định của Ủy ban Dân tộc

 

 

a2

Các xã, thị trấn thuộc địa bàn các huyện, thành phố

 

Để lại đơn vị thu 50%; 50% nộp ngân sách

 

- Cấp đổi, cấp lại do sổ hộ khẩu, sổ tạm trú bị hư hỏng, bị mất, do chuyển cả hộ ra ngoài phạm vi cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú; hoặc điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú

10.000 đồng/lần cấp

 

 

- Cấp đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú theo yêu cầu của chủ hộ vì lý do Nhà nước thay đổi địa giới hành chính, tên đường phố, số nhà

5.000 đồng/lần cấp

 

 

- Đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú cả hộ hoặc một người nhưng không cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

7.000 đồng/lần đăng ký

 

 

- Đính chính các thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú (không thu lệ phí đối với trường hợp đính chính lại địa chỉ do Nhà nước thay đổi địa giới hành chính, đường phố, số nhà, xóa tên trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú)

4.000 đồng/lần đính chính

 

 

Không thu lệ phí chứng minh nhân dân đối với các trường hợp: bố, mẹ, vợ (hoặc chồng) của liệt sĩ, con dưới 18 tuổi của liệt sĩ; thương binh, con dưới 18 tuổi của thương binh; công dân thuộc xã, thị trấn vùng cao theo quy định của Ủy ban Dân tộc

 

 

b

Lệ phí chứng minh nhân dân (không bao gồm tiền ảnh của người được cấp)

 

 

b1

Các phường thuộc địa bàn thành phố

 

Để lại đơn vị thu 30%; 70% nộp ngân sách

 

- Cấp lại, cấp đổi do bị mất, hư hỏng không sử dụng được, thay đổi các nội dung ghi trong chứng minh nhân dân, thay đổi nơi thường trú ngoài phạm vi cấp tỉnh

9.000 đồng/lần cấp

 

 

- Miễn lệ phí cấp chứng minh nhân dân khi đăng ký lần đầu, cấp mới, thay mới theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

 

 

 

- Không thu lệ phí chứng minh nhân dân đối với các trường hợp: bố, mẹ, vợ (hoặc chồng) của liệt sĩ, con dưới 18 tuổi của liệt sĩ; thương binh, con dưới 18 tuổi của thương binh; công dân thuộc xã, thị trấn vùng cao theo quy định của Ủy ban Dân tộc

 

 

b2

Các xã, thị trấn thuộc địa bàn các huyện, thành phố

 

Để lại đơn vị thu 50%; 50% nộp ngân sách

 

- Cấp lại, cấp đổi do bị mất, hư hỏng không sử dụng được, thay đổi các nội dung ghi trong chứng minh nhân dân, thay đổi nơi thường trú ngoài phạm vi cấp tỉnh

4.000 đồng/lần cấp

 

 

- Miễn lệ phí cấp chứng minh nhân dân khi đăng ký lần đầu, cấp mới, thay mới theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

 

 

 

- Không thu lệ phí chứng minh nhân dân đối với các trường hợp: bố, mẹ, vợ (hoặc chồng) của liệt sĩ, con dưới 18 tuổi của liệt sĩ; thương binh, con dưới 18 tuổi của thương binh; công dân thuộc xã, thị trấn vùng cao theo quy định của Ủy ban Dân tộc

 

 

4

Lệ phí địa chính

 

Để lại đơn vị thu 20%; 80% nộp ngân sách

4.1

Các hộ gia đình, cá nhân tại các phường thuộc thành phố Cao Bằng

 

 

 

- Cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất

100.000 đồng/giấy

 

 

- Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai

28.000 đồng/lần

 

 

- Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính

15.000 đồng/lần

 

 

- Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (kể cả cấp lại giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận

50.000 đồng/lần cấp

 

 

- Cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất

25.000 đồng/giấy

 

 

- Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất (kể cả cấp lại giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận):

20.000 đồng/lần

 

4.2

Các hộ gia đình, cá nhân tại các khu vực khác

 

 

 

- Cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất

50.000 đồng/giấy

 

 

- Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai

14.000 đồng/lần

 

 

- Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính

7.000 đồng/lần

 

 

- Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (kể cả cấp lại giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận

25.000 đồng/lần cấp

 

 

- Cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất

12.000 đồng/giấy

 

 

- Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất (kể cả cấp lại giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận):

10.000 đồng/lần

 

4.3

Đối với tổ chức

 

 

 

- Cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất

500.000 đồng/giấy

 

 

- Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai

30.000 đồng/lần

 

 

- Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính

30.000 đồng/lần

 

 

- Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (kể cả cấp lại giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận

50.000 đồng/lần cấp

 

4.4

Các trường hợp được miễn nộp lệ phí địa chính

 

Bổ sung danh mục

 

- Giấy chứng nhận đối với trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trước ngày Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ quy định việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có hiệu lực thi hành (ngày 10/12/2009) mà có nhu cầu cấp đổi giấy chứng nhận

Miễn thu lệ phí

 

 

- Cấp giấy chứng nhận đối với hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn (trừ Trường hợp hộ gia đình, cá nhân tại các quận thuộc thành phố trực thuộc Trung ương và các phường nội thành thuộc thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh được cấp giấy chứng nhận ở nông thôn)

Miễn thu lệ phí

 

5

Lệ phí cấp giấy phép xây dựng

 

Để lại đơn vị thu 90%; 10% nộp ngân sách

5.1

Cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ của dân (thuộc đối tượng phải có giấy phép)

75.000 đồng/giấy phép

 

5.2

Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác

150.000 đồng/giấy phép

 

5.3

Gia hạn giấy phép xây dựng

15.000 đồng/giấy phép

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 55/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu55/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/12/2014
Ngày hiệu lực10/01/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 55/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 55/2014/QĐ-UBND sửa đổi danh mục mức thu phí lệ phí học phí Cao Bằng


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản bị thay thế

    Văn bản hiện thời

    Quyết định 55/2014/QĐ-UBND sửa đổi danh mục mức thu phí lệ phí học phí Cao Bằng
    Loại văn bảnQuyết định
    Số hiệu55/2014/QĐ-UBND
    Cơ quan ban hànhTỉnh Cao Bằng
    Người kýNguyễn Bích Ngọc
    Ngày ban hành31/12/2014
    Ngày hiệu lực10/01/2015
    Ngày công báo...
    Số công báo
    Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
    Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
    Cập nhật7 năm trước

    Văn bản được căn cứ

    Văn bản hợp nhất

     Văn bản gốc Quyết định 55/2014/QĐ-UBND sửa đổi danh mục mức thu phí lệ phí học phí Cao Bằng

     Lịch sử hiệu lực Quyết định 55/2014/QĐ-UBND sửa đổi danh mục mức thu phí lệ phí học phí Cao Bằng