Quyết định 55/2016/QĐ-UBND

Quyết định 55/2016/QĐ-UBND Quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020

Nội dung toàn văn Quyết định 55/2016/QĐ-UBND xây dựng phân bổ dự toán quyết toán kinh phí nhiệm vụ khoa học Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 55/2016/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 19 tháng 8 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG, PHÂN BỔ DỰ TOÁN VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ ĐỐI VỚI CÁC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÓ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI, GIAI ĐOẠN 2016-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Nghị định s 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015 của liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 55/2016/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành quy định định mức xây dng, phân bdự toán và quyết toán kinh phí đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 56/TTr-SKHCN ngày 05 tháng 8 năm 2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2016.

Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 02/3/2016 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy định một số định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính ph;
- Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ;
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- TT Đoàn đại biểu QH tỉnh;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Sở Tư pháp;
- Như điều 2 Quyết định;
- Báo Lào Cai, Đài PT-TH tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Công báo tỉnh; Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, TH, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CH
Ủ TỊCH
Đặng Xuân Phong

 

QUY ĐỊNH

ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG, PHÂN BỔ DỰ TOÁN VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ ĐỐI VỚI CÁC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÓ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI, GIAI ĐOẠN 2016-2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của y ban nhân dân tỉnh Lào Cai)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy định này quy định một số định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước (sau đây gọi là nhiệm vụ khoa học và công nghệ) và các hoạt động phục vụ công tác quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của các cơ quan có thẩm quyền trên địa bàn tnh Lào Cai.

2. Những nội dung khác về định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ không quy định trong quyết định này được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ và pháp luật khác có liên quan.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các cơ quan quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ và cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

2. Các tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều 3. Các loại nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước

Các loại nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước được quy định tại Điều 27 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ, bao gồm:

1. Đề án khoa học cấp tỉnh;

2. Đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

3. Dự án sản xuất thử nghiệm cấp tỉnh;

4. Dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

5. Chương trình khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Đề tài khoa học và công nghệ, dự án khoa học và công nghệ tiềm năng cấp tỉnh.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Định mc làm căn cứ xây dựng dự toán nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước

1. Dự toán tiền công lao động trc tiếp:

a) Cấu trúc thuyết minh phần tính tiền công lao động triển khai nhiệm vụ KH&CN được thực hiện theo quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 7 Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015 của liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước;

b) Tiền công trực tiếp cho các chức danh thực hiện nhiệm vụ KH&CN được tính theo công thức quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 7 Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN Trong đó, hệ số tiền công ngày tính theo lương cơ sở của từng chức danh được tính như sau:

TT

Chc danh

Hệ số chức danh nghiên cứu (Hcd)

Hệ số Lao động khoa học (Hkh)

Hệ số tiền công theo ngày thực hiện nhiệm vụ

1

Chủ nhiệm nhiệm v

6,92

2,5

0,632

2

Thành viên thực hiện chính; thư ký khoa học

5,42

2,0

0,392

3

Thành viên

3,66

1,5

0,2

4

Kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ

2,86

1,2

0,128

2. Thuê chuyên gia trong nước và ngoài nước phối hợp nghiên cứu do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định căn cứ theo định mức quy định tại Khoản 2 Điều 7 Thông tư Liên tịch s 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN.

3. Định mức dự toán chi thù lao tham gia hội thảo khoa học cấp tỉnh.

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT

Nội dung công việc

Đơn vị tính

Mc chi

1

Người chủ trì

buổi hội thảo

1.200

2

Thư ký hội thảo

buổi hội thảo

400

3

Báo cáo viên trình bày tại hội thảo

báo cáo

1.600

4

Báo cáo khoa học được cơ quan tchức hội thảo đặt hàng nhưng không trình bày tại hội thảo

báo cáo

800

5

Thành viên tham gia hội thảo

thành viên/ buổi hội thảo

160

4. Dự toán chi họp hội đng tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN (nếu có): Được xây dựng trên cơ sở slượng thành viên hội đồng với mức chi không quá 50% mức chi cho hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh được quy định tại Điều 5 Quy định này.

5. Dự toán chi quản lý chung nhiệm vụ KH&CN

a) Tổ chức chủ trì nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước được dự toán các nội dung chi quản lý chung phục vụ nhiệm vụ KH&CN, bao gồm: Chi điện, nước, các khoản chi hành chính phát sinh liên quan đảm bảo triển khai nhiệm vụ KH&CN tại tổ chức chủ trì; chi tiền lương, tiền công phân bổ đối với các hoạt động gián tiếp trong quá trình quản lý nhiệm vụ KH&CN của tổ chức chủ trì;

b) Dự toán kinh phí quản lý chung nhiệm vụ KH&CN bằng 5% tổng dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước nhưng tối đa không quá 200 triệu đồng.

Điều 5. Định mức chi quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Định mức chi quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh bằng 80% theo định mức quy định tại Điều 9, Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN cụ thể như sau:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT

Nội dung công việc

Đơn vị tính

Mức chi

1

Chi tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN

 

 

a

Chi họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN

Hội đồng

 

 

Chủ tịch Hội đồng

 

800

 

Phó Chủ tịch Hội đồng; thành viên HĐ

 

640

 

Thư ký hành chính

 

240

 

Đi biu đưc mời tham d

 

160

b

Chi nhận xét đánh giá

01 phiếu nhận xét đánh giá

 

 

Nhận xét đánh giá của ủy viên Hội đồng

 

240

 

Nhận xét đánh giá của ủy viên phản biện trong Hội đồng

 

400

2

Chi về tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN

 

 

a

Chi họp Hội đồng tư vấn tuyn chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN

Hội đồng

 

 

Chủ tịch hội đồng

 

1.200

 

Phó Chủ tịch hội đồng; thành viên hội đồng

 

800

 

Thư ký hành chính

 

240

 

Đại biểu được mời tham dự

 

160

b

Chi nhận xét đánh giá

01 phiếu nhận xét đánh giá

 

 

Nhận xét đánh giá của ủy viên Hội đồng

 

400

 

Nhận xét đánh giá của ủy viên phản biện trong Hội đồng

 

560

3

Chi thẩm định nội dung, tài chính của nhiệm vụ KH&CN

 

 

 

Ttrưởng tổ thẩm định

Nhiệm vụ

560

 

Thành viên tổ thẩm định

Nhiệm vụ

400

 

Thư ký hành chính

Nhiệm vụ

240

 

Đại biểu đưc mời tham d

Nhiệm vụ

160

4

Chi tư vấn đánh giá nghiệm thu chính thc nhiệm vụ KH&CN

 

 

a

Chi họp Hội đồng nghiệm thu

Nhiệm vụ

 

 

Chủ tịch hội đồng

 

1.200

 

Phó Chủ tịch Hội đồng; thành viên hội đồng

 

800

 

Thư ký hành chính

 

240

 

Đại biểu được mời tham dự

 

160

b

Chi nhận xét đánh giá

01 phiếu nhận xét đánh giá

 

 

Nhận xét đánh giá của ủy viên Hội đồng

 

400

 

Nhận xét đánh giá của ủy viên phản biện trong Hội đồng

 

560

Điều 6. Lập dự toán kinh phí đối với các hoạt động phục vụ công tác quản lý nhà nước của cơ quan nhà nước có thm quyền đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Hàng năm, vào thời điểm xây dựng dự toán chi ngân sách nhà nước theo quy định, căn cứ vào kế hoạch xác định, tuyển chọn, xét giao trực tiếp các nhiệm vụ khoa học và công nghệ; kế hoạch kiểm tra, đánh giá giữa kỳ (nếu có), đánh giá nghiệm thu đi với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ và định mức chi quy định tại Quy định này, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng dự toán, tổng hợp dự toán chi ngân sách hàng năm gửi Sở Tài chính tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt.

Điều 7. Lập dự toán kinh phí của nhiệm vụ khoa hc và công ngh

Căn cứ lập dự toán, yêu cu lập dự toán kinh phí của nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện theo quy định tại Điều 11, Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN và các quy định hiện hành.

Điều 8. Thẩm định, phê duyệt, giao dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

1. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hp với Sở Tài chính chịu trách nhiệm tchức việc thẩm định dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh theo đúng chế độ quy định hiện hành. Trường hợp các nội dung chi không có định mức kinh tế - kỹ thuật của các Bộ, ngành chức năng ban hành thì Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh (trong đó Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan thường trực của Hội đồng) thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt các nội dung chi cần thiết.

2. Căn cứ vào dự toán kinh phí đã được thẩm định, UBND phê duyệt, giao dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ cùng với phê duyệt thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định.

Điều 9. Quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công ngh

Việc quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước được thực hiện theo các quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Khoa học và Công nghệ và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Điều khoản áp dụng

1. Đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước thời điểm Quy định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện theo các quy định hiện hành tại thời điểm phê duyệt.

2. Trường hợp các văn bản được dẫn chiếu tại Quy định này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì thực hiện theo văn bản mới ban hành.

3. Các định mức chi xây dựng, lập dự toán khác không quy định cụ thể tại Quy định này được thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 11. Trách nhiệm thi hành

1. Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, các Sở, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện quyết định này, định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) về tình hình thi hành pháp luật về định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh gửi về Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Thuộc tính Văn bản pháp luật 55/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu55/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/08/2016
Ngày hiệu lực01/09/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 55/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 55/2016/QĐ-UBND xây dựng phân bổ dự toán quyết toán kinh phí nhiệm vụ khoa học Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 55/2016/QĐ-UBND xây dựng phân bổ dự toán quyết toán kinh phí nhiệm vụ khoa học Lào Cai
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu55/2016/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
       Người kýĐặng Xuân Phong
       Ngày ban hành19/08/2016
       Ngày hiệu lực01/09/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Công nghệ thông tin
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 55/2016/QĐ-UBND xây dựng phân bổ dự toán quyết toán kinh phí nhiệm vụ khoa học Lào Cai

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 55/2016/QĐ-UBND xây dựng phân bổ dự toán quyết toán kinh phí nhiệm vụ khoa học Lào Cai

           • 19/08/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/09/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực