Quyết định 55/2019/QĐ-UBND

Quyết định 55/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải

Nội dung toàn văn Quyết định 55/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản Giao thông Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 55/2019/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG BAN HÀNH THUỘC LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một s điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 4909/TTr-SGTVT ngày 04 tháng 11 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND thành phố ban hành thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải gồm:

1. Quyết định số 62/2005/QĐ-UB ngày 19 tháng 5 năm 2005 của UBND thành phố Đà Nng về việc quản lý xe công nông trên địa bàn thành phố Đà Nng.

2. Chỉ thị số 17/2007/CT-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2007 của UBND thành phố Đà Nng về việc tăng cường công tác quản lý và chấn chỉnh hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng ôtô trên địa bàn thành phố Đà Nng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 12 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND thành phố; Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Đà Nng, Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã và các cơ quan, tchức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Vụ Pháp ch
ế - Bộ Giao thông vận tải;
- Cục Ki
m tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TTTU, TT HĐND thành ph
Đà Nng;
- Chủ tịch và các PCT UBND TP Đà N
ng;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà N
ng;
- Ủy ban MTTQVN thành phố Đà N
ng;
- Các S
, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các quận, huyện, phường, xã;
- Báo Đà N
ng, Đài PT-TH Đà Nng;
- Cổng thông tin điện tử TP Đà N
ng;
- Lưu: VT, ĐTĐT, SGTVT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Thơ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 55/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu55/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/12/2019
Ngày hiệu lực26/12/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 55/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 55/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản Giao thông Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 55/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản Giao thông Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu55/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
       Người kýHuỳnh Đức Thơ
       Ngày ban hành16/12/2019
       Ngày hiệu lực26/12/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 55/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản Giao thông Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 55/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản Giao thông Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng

           • 16/12/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/12/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực