Quyết định 55/2020/QĐ-UBND

Quyết định 55/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Quyết định 55/2020/QĐ-UBND hệ số quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 55/2020/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 07 tháng 11 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH HỆ SỐ QUY ĐỔI TỪ SỐ LƯỢNG KHOÁNG SẢN THÀNH PHẨM RA SỐ LƯỢNG KHOÁNG SẢN NGUYÊN KHAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản;

Căn cứ Nghị định số 164/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 342 /TTr-STNMT-TN ngày 06 tháng 8 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định hệ số quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:

1. Hệ số quy đổi đối với loại khoáng sản nguyên khai tính bằng tấn

Số thứ tự

Loại khoáng sản

Khoáng sản nguyên khai

Khoáng sản thành phẩm

Hệ số quy đổi (Rqđ)

Sau khi khai thác

Đơn vị

Đưa vào chế biến

Đơn vị tính

1

Than bùn

1,000

Tấn

0,893

Tấn

1,120

2

Quặng sắt laterit

1,000

Tấn

1,000

Tấn

1,000

3

Đá sét phụ gia xi măng

1,000

Tấn

0,955

Tấn

1,047

4

Khoáng sản titan

1,00

Tấn

0,650

Tấn

1,538

5

Đá vôi sản xuất xi măng

1,00

Tấn

0,982

Tấn

1,019

Khoáng sản thành phẩm là khoáng sản được phân loại, sàng tuyển từ khoáng sản nguyên khai được đưa vào sử dụng sản xuất phân bón, xi măng hoặc đưa vào tiêu thụ (quặng tinh titan).

2. Hệ số quy đổi đối với loại khoáng sản nguyên khai tính bằng m3

Số thứ tự

Loại khoáng sản

Khoáng sản nguyên khai

Khoáng sản thành phẩm

Hệ số quy đổi (R)

Đưa vào chế biến

Đơn vị tính

Sau chế biến

Đơn vị

1

Đá làm vật liệu xây dựng thông thường:

a

- Đá hộc, đá loca, đá xô bồ (sau nổ mìn)

1,00

m3

1,00

m3

1,00

b

Đá 0,5 x 1cm

1,00

m3

0,9039

m3

1,106

c

Đá 1 x 2cm

1,00

m3

0,8969

m3

1,115

d

Đá 2 x 4cm

1,00

m3

0,8731

m3

1,145

đ

Đá 4 x 6cm

1,00

m3

0,9053

m3

1,105

e

Đá Dmax37,5

1,00

m3

0,9512

m3

1,051

g

Đá Dmax25

1,00

m3

0,9819

m3

1,018

h

Bột đá (base)

1,00

m3

0,9687

m3

1,032

2

Đất làm vật liệu san lấp

1,00

m3

1,00

m3

1,00

3

Đất sét cao lanh, fenspat

1,00

m3

1,00

m3

1,00

4

Cát, sỏi làm vật liệu xây dựng

1,00

m3

1,00

m3

1,00

5

Nước khoáng nóng

 

 

 

 

 

a

Nước khoáng đóng chai

1,00

m3

0,4421

m3

2,262

b

Nước khoáng nóng lây trực tiếp

1,00

m3

1,00

m3

1,00

6

Đá làm ốp lát:

 

 

 

 

 

a

Đá có chiều dày 20mm (Đá thành phẩm tính bằng m3)

1,00

m3

0,187

m3

5,353

b

Nhiều loại đá

(Đá thành phẩm tính bằng m3)

1,00

m3

0,136

m3

7,346

3. Hệ số quy đổi đối với khoáng sản đất sét làm gạch, cát trắng (cát thủy tinh)

Số thứ tự

Loại khoáng sản

Khoáng sản nguyên khai

Khoáng sản thành phẩm

Hệ số quy đổi (R)

Đưa vào chế biến

Đơn vị tính

Sau chế biến

Đơn vị

1

Đất sét sản xuất gạch nung:

a

Gạch đặc nhỏ (200 x 95 x 60)

1,710

m3

1000

viên gạch

1,710

b

Gạch đặc lớn (220 x 105 x 60)

1,995

m3

1000

viên gạch

1,995

c

Gạch 2 lỗ nhỏ (160 x 90 x 50)

1,005

m3

1000

viên gạch

1,005

d

Gạch 4 lỗ lớn (220 x 105 x 60)

1,075

m3

1000

viên gạch

1,075

đ

Gạch 6 lỗ nhỏ (200 x 135 x 95)

2,545

m3

1000

viên gạch

2,545

e

Gạch 6 lỗ lớn (220 x 150 x 105)

3,290

m3

1000

viên gạch

3,290

2

Cát trắng (cát thủy tinh)

1,000

m3

1,356

Tấn

0,737

4. Phương pháp xác định khoáng sản nguyên khai từ khoáng sản thành phẩm

Phương pháp tính như sau:

Số lượng khoáng sản nguyên khai

=

Số lượng khoáng sản thành phẩm

x

Hệ số quy đổi (R)

Trong đó:

- Khoáng sản nguyên khai: Là sản phẩm tài nguyên của khoáng sản, đã khai thác, không còn ở trạng thái tự nhiên nhưng chưa qua đập, nghiền, sàng, phân loại hoặc các hoạt động khác để nâng cao giá trị khoáng sản sau khai thác.

- Khoáng sản thành phẩm: Là khoáng sản sau khi khai thác được đập, nghiền, sàng, phân loại hoặc các hoạt động khác để nâng cao giá trị khoáng sản sau khai thác, được đưa vào tiêu thụ, sử dụng.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 20 tháng 11 năm 2020.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh thông báo, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh thực hiện việc tính, kê khai, nộp các nghĩa vụ tài chính trong quá trình hoạt động khoáng sản theo quy định tại Quyết định này và các quy định hiện hành.

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Công Thương; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm tra VBQPPL- BTP;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- VP: CVP và các PCVP;
- Lưu VT, XD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Thiên Định

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 55/2020/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu55/2020/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/11/2020
Ngày hiệu lực20/11/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 tháng trước
(09/11/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 55/2020/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 55/2020/QĐ-UBND hệ số quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 55/2020/QĐ-UBND hệ số quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm Huế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu55/2020/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýPhan Thiên Định
        Ngày ban hành07/11/2020
        Ngày hiệu lực20/11/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 tháng trước
        (09/11/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 55/2020/QĐ-UBND hệ số quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm Huế

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 55/2020/QĐ-UBND hệ số quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm Huế

              • 07/11/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 20/11/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực