Quyết định 55/QĐ-BCĐCCHC

Quyết định 55/QĐ-BCĐCCHC năm 2014 về Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

Nội dung toàn văn Quyết định 55/QĐ-BCĐCCHC 2014 Kế hoạch hoạt động Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ


BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 55/QĐ-BCĐCCHC

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2014 CỦA BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA CHÍNH PHỦ

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 442/QĐ-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 54/QĐ-BCĐCCHC ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hoạt động năm 2014 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các thành viên Ban Chỉ đạo, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TRƯỞNG BAN
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG NĂM 2014 CỦA BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 55/QĐ-BCĐCCHC ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thông qua hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ để đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và kế hoạch cải cách hành chính năm 2014 của các Bộ, ngành, địa phương bảo đảm hoàn thành các mục tiêu cải cách hành chính năm 2014 của Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương.

- Gắn kết công tác cải cách hành chính của các Bộ, ngành, địa phương; tăng cường trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính; nâng cao chất lượng, hiệu quả của cải cách hành chính.

2. Yêu cầu

- Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp giữa các Bộ, ngành và địa phương thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2014 một cách hiệu quả.

- Đôn đốc triển khai có kết quả một số nhiệm vụ trọng tâm trong cải cách hành chính năm 2014.

- Xác định rõ trách nhiệm của từng thành viên Ban Chỉ đạo trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và người dân đối với cải cách hành chính.

- Thành viên Ban Chỉ đạo cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

TT

Nhiệm v

Thi gian

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phi hp

1

Đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm 2014:

- Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020. Theo đó, tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính của người đứng đầu: Kiểm tra, đôn đốc, theo dõi, đánh giá, bố trí nguồn lực cho cải cách hành chính…

- Đẩy mạnh thực hiện có kết quả các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2014 theo kế hoạch đã phê duyệt.

- Hoàn thành việc xác định và công khai Chỉ số cải cách hành chính năm 2013 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Cả năm

Bộ Nội v

c thành viên Ban Chđo; c B, cơ quan ngang B, y ban nhân dân c tnh, thành ph trc thuc Trung ương

2

Đẩy mạnh cải cách thể chế, trọng tâm là tập trung thực hiện Hiến pháp 2013 theo chương trình của Chính phủ:

- Xây dựng, trình Dự thảo Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi).

- Xây dựng, trình Dự thảo Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

 Năm 2014

Năm 2014

Bộ Nội v

Các thành viên Ban Chỉ đạo; các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

3

Đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh triển khai Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18/10/2012; trong đó tập trung một số nhiệm vụ:

- Triển khai xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị; chọn một số vụ, cục của một số bộ để làm thí điểm, rút kinh nghiệm, nhân rộng ra cả nước.

- Xây dựng và ban hành Nghị định về đánh giá cán bộ, công chức

Năm 2014

Bộ Nội v

c thành viên Ban Chđo; c B, cơ quan ngang B, y ban nhân dân c tnh, thành ph trc thuc Trung ương

4

Đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm:

- Tiếp tục triển khai thực hiện để hoàn thành 25 Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa TTHC trên các lĩnh vực quản lý nhà nước.

- Đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 896 về đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa và công khai TTHC ở tất cả các ngành, lĩnh vực theo quy định của Chính phủ, đặc biệt là TTHC trên một số lĩnh vực trọng tâm: Đất đai, kinh doanh, xây dựng, thuế, hải quan…

- Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ Đề án liên thông thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký hộ khẩu và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và Đề án thí điểm liên thông thủ tục công chứng, đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và thuế.

Năm 2014

Bộ Tư pháp; Bộ Công an; B Tài nguyên và Môi trưng; Bộ Xây dựng; B Tài chính...

c thành viên Ban Chđo; c B, cơ quan ngang B, y ban nhân dân c tnh, thành ph trc thuc Trung ương

5

Nâng cao chất lượng giải quyết TTHC cho người dân, tổ chức theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông:

- Trình Thủ tướng Chính phủ văn bản sửa đổi Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.

- Trình Thủ tướng Chính phủ Đề án “Hỗ trợ nhân rộng triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại tại UBND cấp huyện”.

- Nghiên cứu, khảo sát mô hình Trung tâm hành chính công tại tỉnh Quảng Ninh và Khu hành chính mở của tỉnh Bình Dương.

 

 

 

Quý II năm 2014

 

Quý II năm 2014

 

Quý III năm 2014

Bộ Nội vụ

Các thành viên Ban Chỉ đạo; các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

6

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng ISO trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước:

- Nâng cao chất lượng phục vụ và tính công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước thông qua đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, tổ chức.

- Quy trình hóa việc giải quyết công việc của cơ quan hành chính theo tiêu chuẩn ISO

- Nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành hoạt động của cơ quan hành chính thông qua việc sử dụng hiệu quả mạng thông tin điện tử hành chính.

Cả năm

Bộ Thông tin và Truyền thông;

Bộ Khoa học và Công nghệ

Các thành viên Ban Chỉ đạo; các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

7

Tăng cường công tác kiểm tra cải cách hành chính các Bộ, ngành, địa phương: Các thành viên Ban Chỉ đạo chủ động kiểm tra cải cách hành chính tại bộ, ngành mình và tăng cường kiểm tra cải cách hành chính đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành để chấn chỉnh, nâng cao chất lượng cải cách hành chính (Có kế hoạch phân công cụ thể thành lập Đoàn Kiểm tra).

Cả năm

Bộ Nội vụ, Các thành viên Ban Chỉ đạo

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

8

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, người dân, xã hội về cải cách hành chính:

- Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về nhiệm vụ cải cách hành chính theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP của Chính phủ.

- Tuyên truyền về kết quả triển khai cải cách hành chính, nhất là những tấm gương điển hình, mô hình tốt trong cải cách hành chính.

Cả năm

Bộ Nội vụ, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông Tấn xã Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Các thành viên Ban Chỉ đạo; các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

9

Chỉ đạo tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2014; xây dựng kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2015 của các Bộ, ngành; cho ý kiến đóng góp với Báo cáo tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2014 và đề xuất nhiệm vụ trọng tâm cải cách hành chính năm 2015 của Chính phủ

Quý IV năm 2014

Các thành viên Ban Chỉ đạo

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Nội vụ

Là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm:

- Đôn đốc các thành viên Ban Chỉ đạo, các Bộ, ngành, địa phương triển khai kế hoạch.

- Tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện.

- Tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, đánh giá và đề xuất các giải pháp đẩy mạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong kế hoạch.

- Phối hợp với Bộ Tài chính để lập và phân bổ kinh phí hoạt động năm 2014 của Ban Chỉ đạo.

2. Các thành viên Ban Chỉ đạo

- Chủ động chỉ đạo, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2014 của Bộ, ngành mình.

- Trên cơ sở kế hoạch của Ban Chỉ đạo, cụ thể hóa thành các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể để triển khai thực hiện đối với các nhiệm vụ được phân công.

- Phối hợp, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ.

- Chủ động đề xuất với Trưởng Ban Chỉ đạo và Bộ Nội vụ về những nhiệm vụ trọng tâm cải cách hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ cần có sự phối hợp, đôn đốc từ Ban Chỉ đạo.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ thuộc phạm vi trách nhiệm được giao; đóng góp ý kiến vào nội dung Báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2014 và đề xuất nhiệm vụ trọng tâm cải cách hành chính năm 2015 của Chính phủ./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 55/QĐ-BCĐCCHC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu55/QĐ-BCĐCCHC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/07/2014
Ngày hiệu lực30/07/2014
Ngày công báo12/08/2014
Số công báoTừ số 751 đến số 752
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 55/QĐ-BCĐCCHC

Lược đồ Quyết định 55/QĐ-BCĐCCHC 2014 Kế hoạch hoạt động Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 55/QĐ-BCĐCCHC 2014 Kế hoạch hoạt động Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu55/QĐ-BCĐCCHC
        Cơ quan ban hànhBan Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành30/07/2014
        Ngày hiệu lực30/07/2014
        Ngày công báo12/08/2014
        Số công báoTừ số 751 đến số 752
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 55/QĐ-BCĐCCHC 2014 Kế hoạch hoạt động Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 55/QĐ-BCĐCCHC 2014 Kế hoạch hoạt động Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

         • 30/07/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 12/08/2014

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 30/07/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực