Quyết định 55/QĐ-TTg

Quyết định 55/QĐ-TTg năm 2015 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành án dân sự sửa đổi do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 55/QĐ-TTg 2015 Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi bổ sung Luật Thi hành án dân sự


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: 55/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi hành án dân sự ngày 14 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, PL (3b).XH

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 55/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ)

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự được Quốc hội thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2015. Để triển khai thi hành Luật kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự (sau đây gọi là Kế hoạch) với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự, bảo đảm kịp thời, đầy đủ, thống nhất, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn;

b) Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự trên phạm vi cả nước.

2. Yêu cầu

a) Việc xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương là Bộ Tư pháp và ở địa phương là Ủy ban nhân dân và Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; bảo đảm chất lượng và tiến độ hoàn thành công việc;

b) Xây dựng và thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan trong tổ chức, triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự; nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần tận tụy phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức làm công tác thi hành án dân sự;

c) Trong quá trình thực hiện phải thường xuyên, kịp thời kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện để bảo đảm tiến độ và hiệu quả của việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự.

II. NỘI DUNG

1. Xây dựng các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các nội dung được giao trong Luật

a) Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thi hành án dân sự và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các Bộ, ngành, các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian ban hành: Tháng 5 năm 2015.

b) Thông tư liên tịch giữa Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu, nộp ngân sách nhà nước

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, các Bộ, ngành, địa phương có liên quan.

- Thời gian ban hành: Tháng 5 năm 2015.

2. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự; đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật, quy chế phối hợp bảo đảm thi hành hiệu quả Luật Thi hành án dân sự và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự

a) Ở Trung ương

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, các Bộ, ngành có liên quan.

b) Ở địa phương

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian hoàn thành:

- Trước tháng 5 năm 2015 hoàn thành việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm thi hành hiệu quả Luật Thi hành án dân sự và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự

- Thực hiện rà soát cập nhật trong những năm tiếp theo.

d) Sản phẩm: Báo cáo kết quả rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật trình Thủ tướng Chính phủ.

3. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự

a) Tổ chức quán triệt Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự

- Tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự.

Thành phần tham dự: Đại diện Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ: Tài chính, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương; Ủy ban nhân dân, Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cơ quan thi hành án quân khu và tương đương; một số Sở, ban, ngành có liên quan, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, cơ quan có thẩm quyền đăng ký giao dịch bảo đảm, tổ chức tín dụng và các Văn phòng Thừa phát lại.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các Bộ, ngành có liên quan, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2015.

b) Tuyên truyền, phổ biến nội dung và những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự

- Tổ chức giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến nội dung và những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự bằng các hình thức phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương và từng đối tượng, địa bàn (thông qua lồng ghép chuyên đề trong các hội nghị, lớp tập huấn, cập nhật kiến thức pháp luật mới theo kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; biên soạn chuyên đề phổ biến, giới thiệu trong các sách, sổ tay, tờ gấp về phổ biến, giáo dục pháp luật); phối hợp với các cơ quan báo chí tổ chức thực hiện các chuyên mục, chương trình, tin, bài phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Phân công thực hiện:

+ Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương, các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan triển khai tuyên truyền, phổ biến nội dung và những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương về việc tổ chức giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến nội dung và những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành.

+ Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình ở trung ương và địa phương dành thời lượng phù hợp phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành trên các phương tiện thông tin đại chúng.

+ Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan thông tấn, báo chí có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến các nội dung liên quan đến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự; mở chuyên trang, chuyên mục phổ biến về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự và công tác thi hành án dân sự.

+ Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao quán triệt, phổ biến, tập huấn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành trong ngành mình theo hình thức thích hợp.

+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm triển khai giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015 và các năm tiếp theo.

4. Xây dựng cơ sở dữ liệu về thông tin và công khai thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Công an, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015 - 2016 và các năm tiếp theo.

5. Rà soát, công bố thủ tục hành chính theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, các Bộ, ngành, địa phương có liên quan.

- Thời gian ban hành: Quý II năm 2015.

6. Kiện toàn tổ chức hệ thống thi hành án dân sự, trong đó chú trọng việc bổ nhiệm Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự và Chấp hành viên tại các khu vực biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Nội vụ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015 và các năm tiếp theo.

7. Tập huấn nghiệp vụ về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, các cơ quan có liên quan.

- Đối tượng tập huấn: Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trưởng Thi hành án cấp quân khu, Chi cục trưởng Thi hành án dân sự cấp huyện, một số Chấp hành viên và Thừa phát lại.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2015

8. Chỉnh lý chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng liên quan đến lĩnh vực thi hành án dân sự

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2015.

9. Tổ chức kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành

a) Ở Trung ương:

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: năm 2015 và các năm tiếp theo.

b) Ở địa phương:

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: năm 2015 và các năm tiếp theo.

10. Sơ kết, tổng kết việc thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Thời gian thực hiện: năm 2015 và các năm tiếp theo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi quản lý của Bộ, ngành và địa phương mình chủ động, tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch này theo nhiệm vụ được phân công, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.

2. Bộ Tư pháp theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan có liên quan trong việc triển khai và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Kế hoạch này.

3. Bộ Tư pháp phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch.

4. Các cơ quan được giao chủ trì có trách nhiệm hoàn thành sản phẩm, bảo đảm tiến độ và nội dung công việc; các cơ quan phối hợp có trách nhiệm tham gia chặt chẽ với cơ quan chủ trì thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch này.

5. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

Các cơ quan được phân công chủ trì thực hiện nội dung, nhiệm vụ cụ thể quy định trong Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí bảo đảm việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự, gửi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự toán ngân sách hàng năm theo quy định pháp luật.

Đối với các hoạt động phải triển khai trong năm 2015, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, ngành, địa phương được phân công thực hiện có trách nhiệm dự toán bổ sung và sắp xếp, bố trí trong dự toán ngân sách năm 2015 để triển khai thực hiện./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 55/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu55/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/01/2015
Ngày hiệu lực15/01/2015
Ngày công báo30/01/2015
Số công báoTừ số 171 đến số 172
Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 55/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 55/QĐ-TTg 2015 Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi bổ sung Luật Thi hành án dân sự


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 55/QĐ-TTg 2015 Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi bổ sung Luật Thi hành án dân sự
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu55/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành15/01/2015
        Ngày hiệu lực15/01/2015
        Ngày công báo30/01/2015
        Số công báoTừ số 171 đến số 172
        Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 55/QĐ-TTg 2015 Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi bổ sung Luật Thi hành án dân sự

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 55/QĐ-TTg 2015 Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi bổ sung Luật Thi hành án dân sự

            • 15/01/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/01/2015

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/01/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực