Quyết định 55/QĐ-UBND

Quyết định 55/QĐ-UBND về Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình năm 2014

Nội dung toàn văn Quyết định 55/QĐ-UBND xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật Ninh Bình năm 2014


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 55/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 22 tháng 01 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH NĂM 2014

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình năm 2014.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội NB;
- U ban MTTQVN tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó CT UBND tỉnh;
- Chánh VP, các PVP UBND tnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT; các VP; Trung tâm Tin học-Công báo. PH/01

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Thắng

 

CHƯƠNG TRÌNH

XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số 55/QĐ-UBND ngày 22/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình)

STT

Loại văn bản

Trích yếu nội dung văn bản

Cơ quan ch trì son thảo

Cơ quan phi hợp soạn thảo

01

Quyết định

Ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp với các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện trong việc thực hiện công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Bỉnh

Sở Tư pháp

Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã

02

Quyết định

Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND tnh, Chủ tịch UBND tnh Ninh Bình

Sở Tư pháp

Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã

03

Quyết định

Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan trong hoạt động giám định Tư pháp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Sở Tư pháp

Các Sở, ban, ngành

04

Quyết định

Sửa đi, b sung Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND ngày 22/6/2009 vviệc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Tư pháp Ninh Bình

Sở Tư pháp

Sở Nội vụ

05

Quyết định

Ban hành Quy chế tuyển dụng công chức cấp xã

Sở Nội vụ

Sở Tư pháp, UBND các huyện, thành phố, thị xã

06

Quyết định

Sửa đi, b sung Quyết định s1248/2008/QĐ-UBND ngày 25/6/2008 của UBND tỉnh ban hành Quv định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước

Sở Nội vụ

Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã

07

Quyết định

Ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Chi cục Phát triển nông thôn

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Sở Nội vụ, Sở Tư pháp

08

Quyết định

Quy định suất đầu tư trồng, chăm sóc, bảo vệ, khoanh nuôi rừng và đơn giá giống cây lâm nghiệp năm 2014

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

S Tài chính, Sở Tư pháp, UBND các huyện, thành phố,thị xã

09

Quyết định

Ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Sở Nội vụ, Sở Tư pháp

10

Quyết định

Ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Chi cục Kiểm lâm

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Sở Nội vụ, S Tư pháp

11

Quyết định

Quy định mạng lưới bảo vệ thực vật ở cơ sở

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, UBND các huyện, thành phố, thị xã

12

Quyết định

Sửa đổi, bổ sung Quyết định s 1509/2008/QĐ-UBND ngày 12/8/2008 của UBND tnh về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của S Công thương Ninh Bình

Sở Công thương

Sở Nội vụ, Sở Tư pháp

13

Quyết định

Ban hành chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng, thực hiện xã hội hóa hoạt động đầu tư và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Sở Công thương

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố, thị xã

14

Quyết định

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất trong ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Sở Công thương

Các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã

15

Chỉ thị

Về nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục và đào tạo tỉnh Ninh Bình năm học 2014-2015

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Tư pháp

16

Quyết định

Quy định về điều hành dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Ninh Bình năm 2014

Sở Tài chính

Sở Kế hoạch và Đu tư, Sở Tư pháp, Kho bạc nhà nước tỉnh

17

Quyết định

Ban hành đơn giá thuê đất Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Sở Tài chính

Các Sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố, thị xã

18

Quyết định

Ban hành Quy định về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Sở Tài chính

Các S, ban, ngành, UBND các huyện, thành ph, thị xã

19

Quyết định

Quy định tiêu chun, điu kiện, thủ tục bnhiệm, bnhiệm lại, b trí, min nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước

Sở Tài chính

Sở Nội vụ, Sở Tư pháp

20

Quyết định

Quy định trách nhiệm qun lý nhà nước về chất lượng sn phẩm hàng hóa và Quy chế phối hợp hoạt động kiểm tra chất lượng sn phẩm, hàng hóa giữa các cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình

SKhoa học và Công nghệ

Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã

21

Quyết định

Quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong thực hiện pháp luật về đo lường trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Sở Khoa học và Công nghệ

Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã

22

Chỉ thị

Tăng cường chng thất thu thuế năm 2014

Cục Thuế tỉnh

Sở Tư pháp

23

Quyết định

Ban hành Quy định tổ chức lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã

24

Quyết định

Quy định về thực hiện nếp sống văn hóa trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã

25.

Quyết định

Ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Y tế và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố

Sở Y tế

Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, UBND các huyện, thành phố, thị xã

26

Quyết định

Ban hành quy định về quản lý, bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Sở Giao thông Vận tải

Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã

27

Quyết định

Quy định chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Qũy bảo trì đường bộ tỉnh Ninh Bình

Sở Giao thông Vận tải

Sở Tài chính, Sở Tư pháp

28

Quyết định

Ban hành Quy chế quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1 cho đồng bào dân tộc có trình độ văn hóa thấp

Sở Giao thông Vận tải

Sở Tư pháp, UBND các huyện,thành phố, thị xã

29

Quyết định

Ban hành quy định về thtục thẩm tra thiết kế công trình giao thông trên địa bàn tỉnh thuộc UBND tình quản lý

Sở Xây dựng

Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã

30

Quyết định

Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Sở Thông tin và Truyền thông

Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã

31

Quyết định

Về qun lý, cung cấp sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện ttrên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Sở Thông tin và Truyền thông

Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã

32

Quyết định

Thay thế Quyết định số 967/2005/QĐ-UBND ngày 27/5/2005 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành “Quy định về trách nhiệm qun lý chất lượng công trình xây dựng của các sở, ban, ngành và UBND các cấp”

Sở Xây dựng

Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã

33

Quyết định

Quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Sở Xây dụng

Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã

34

Quyết định

Quy định hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Sở Xây dựng

Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã

35

Quyết định

Chỉ sgiá xây dựng công trình tỉnh Ninh Bình

Sở Xây dụng

Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã

36

Quyết định

Quy định về qun lý đu tư phát trin đô thị trên địa bàn tỉnh Ninh Bình theo Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phù và Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Bộ trưởng Bộ Nội vụ về quản lý đầu tư phát triển đô th

Sở Xây dựng

Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã

37

Quyết định

Ban hành Quy chế vận động, quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phnước ngoài trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Văn phòng UBND tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 55/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu55/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/01/2014
Ngày hiệu lực22/01/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 55/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 55/QĐ-UBND xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật Ninh Bình năm 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 55/QĐ-UBND xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật Ninh Bình năm 2014
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu55/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýBùi Văn Thắng
        Ngày ban hành22/01/2014
        Ngày hiệu lực22/01/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 55/QĐ-UBND xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật Ninh Bình năm 2014

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 55/QĐ-UBND xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật Ninh Bình năm 2014

         • 22/01/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 22/01/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực