Quyết định 550/QĐ-UBND

Quyết định 550/QĐ-UBND năm 2006 về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Bình Định

Quyết định 550/QĐ-UBND 2006 Ban Chỉ đạo bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp Bình Định đã được thay thế bởi Quyết định 3626/QĐ-UBND hoạt động ban chỉ đạo bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp Bình Định 2015 và được áp dụng kể từ ngày 16/10/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 550/QĐ-UBND 2006 Ban Chỉ đạo bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 550/QĐ-UBND

Quy Nhơn, ngày 19 tháng 7 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN BẢO VỆ AN TOÀN CÔNG TRÌNH LƯỚI ĐIỆN CAO ÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 106/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp;

Xét đề của Thường trực BCĐ thực hiện bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh tại Tờ trình số 20/TTr-BCĐ ngày 29/6/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Công nghiệp, Xây dựng, Tài chính, Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các sở, ngành liên quan và các thành viên BCĐ thực hiện bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thiện

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN BẢO VỆ AN TOÀN CÔNG TRÌNH LƯỚI ĐIỆN CAO ÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 550/QĐ-UBND ngày 19/7/2006 của UBND tỉnh)

Chương I

PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG VÀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng cho các thành viên trong Ban Chỉ đạo (BCĐ), Tổ công tác giúp việc BCĐ thực hiện bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp tỉnh Bình Định (dưới đây gọi tắt là Tổ công tác), các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố.

Các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện tốt công tác phối hợp kiểm tra, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm an toàn hành lang lưới điện cao áp (HLLĐCA) trên địa bàn quản lý của mình.

Tổ chức, cá nhân có vi phạm HLLĐCA phải hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi để BCĐ và Tổ công tác thực hiện tốt nhiệm vụ.

Điều 2. Chức năng BCĐ

BCĐ thực hiện bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp là tổ chức liên ngành, hoạt động theo sự chỉ đạo thống nhất của UBND tỉnh trong công tác bảo vệ an toàn HLLĐCA trên địa bàn tỉnh Bình Định. Các thành viên trong BCĐ làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Điều 3. Nhiệm vụ BCĐ

1. Tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo thực hiện bảo vệ HLLĐCA trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Điện lực và các bộ luật khác có liên quan.

2. Phối hợp với UBND các huyện, thành phố chỉ đạo ngăn chặn, xử lý kịp thời đối với các trường hợp xây dựng nhà ở, công trình, vật kiến trúc trái phép, vi phạm các quy định tại Nghị định số 106/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 của Chính phủ về hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không, đường cáp điện ngầm, trạm biến áp.

3. Kiểm tra, đôn đốc UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện tháo dỡ các công trình, vật kiến trúc của tổ chức, cá nhân vi phạm HLLĐCA theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

4. Yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để xử lý các trường hợp vi phạm HLLĐCA, không chấp hành tháo dỡ các vi phạm hoặc có hành vi chống đối cản trở người thi hành nhiệm vụ.

Chương II

TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH

Điều 4. Trách nhiệm của Trưởng BCĐ

1. Chỉ đạo, điều hành các hoạt động của BCĐ và trực tiếp chỉ đạo giải quyết các trường hợp vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

2. Theo dõi kiểm tra sự tham gia hoạt động các thành viên BCĐ trong việc tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ đã được phân công nhằm duy trì và không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của BCĐ.

3. Ký ban hành các văn bản liên quan thuộc chức năng, nhiệm vụ của BCĐ trên cơ sở sử dụng con dấu của UBND tỉnh.

Điều 5. Trách nhiệm của các thành viên BCĐ

1. Phó Trưởng ban thường trực BCĐ (Lãnh đạo Sở Công nghiệp):

- Tham mưu giúp Trưởng BCĐ chỉ đạo điều hành công tác bảo vệ HLLĐCA theo quy định tại Nghị định số 106/2005/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định khác có liên quan đến công tác an toàn lưới điện cao áp;

- Chủ trì các cuộc họp bất thường (khi Trưởng ban BCĐ đi vắng) để xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm nghiêm trọng HLLĐCA (nếu có);

- Thay mặt Trưởng BCĐ chủ trì, tổ chức làm việc với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố về các vấn đề có liên quan đến công tác chỉ đạo thực hiện bảo vệ HLLĐCA tại địa phương và kết quả đã xử lý các vi phạm theo biên bản kết luận của cấp có thẩm quyền;

Lập dự toán kinh phí hoạt động hàng năm của BCĐ, trình UBND tỉnh phê duyệt;

- Đề xuất, kiến nghị với UBND tỉnh và các cơ quan chức năng có liên quan tuyên dương, khen thưởng kịp thời tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc và xử phạt nghiêm khắc các trường hợp vi phạm công tác bảo vệ an toàn hành lang công trình lưới điện cao áp theo quy định hiện hành của pháp luật;

- Ký ban hành các văn bản có liên quan thuộc chức năng, nhiệm vụ của BCĐ trên cơ sở sử dụng con dấu của Sở Công nghiệp.

2. Các thành viên còn lại của BCĐ:

2.1. Thành viên đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng có trách nhiệm:

Hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng công trình có liên quan đến hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp theo đúng quy định tại Điều 51 của Luật Điện lực.

2.2. Thành viên đại diện lãnh đạo Sở Tài chính có trách nhiệm:

a. Tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí hoạt động hàng năm cho BCĐ và Tổ công tác nhằm giúp tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an toàn HLLĐCA.

b. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan hướng dẫn thực hiện bồi thường, hỗ trợ đối với các trường hợp tháo dỡ, di dời nhà ở, công trình, vật kiến trúc thuộc trong phạm vi HLLĐCA theo quy định hiện hành của Nhà nước.

2.3. Thành viên đại diện lãnh đạo Công an tỉnh có trách nhiệm: Chỉ đạo lực lượng công an phối hợp với các cấp chính quyền địa phương, đơn vị quản lý lưới điện cao áp và các ngành có liên quan ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm HLLĐCA theo quy định hiện hành của pháp luật.

2.4. Các thành viên là lãnh đạo UBND các huyện, thành phố (gọi tắt UBND huyện), có trách nhiệm:

a. Chỉ đạo thực hiện việc thành lập Tổ công tác thực hiện bảo vệ HLLĐCA trên địa bàn huyện do đồng chí lãnh đạo Phòng Kinh tế hoặc Phòng Công thương làm Tổ trưởng để triển khai kịp thời, đầy đủ các nội dung nhiệm vụ có liên quan đến công tác thực hiện bảo vệ HLLĐCA thuộc địa bàn quản lý của mình.

b. Kiểm tra, đôn đốc UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức thực hiện nghiêm túc các kết luận xử lý vi phạm HLLĐCA của cơ quan có thẩm quyền tại địa phương mình.

c. Đề nghị cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền ra quyết định xử phạt, cưỡng chế các trường hợp tổ chức, cá nhân có hành vi cản trở chống đối người thi hành công vụ, không chấp hành tháo dỡ các công trình xây dựng bị vi phạm HLLĐCA.

d. Báo cáo tình hình và kết quả xử lý vi phạm HLLĐCA cho Thường trực BCĐ tỉnh theo định kỳ hàng quý, năm hoặc đột xuất theo yêu cầu quy định.

2.5. Thành viên là đại diện Điện lực Bình Định có trách nhiệm:

a. Thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra các công trình lưới điện cao cấp trên địa bàn tỉnh. Khi phát hiện trường hợp vi phạm phải yêu cầu đối tượng dừng ngay hành vi vi phạm đồng thời phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại địa phương lập biên bản xử lý theo quy định của pháp luật.

b. Phối hợp UBND xã, phường, thị trấn ngăn chặn các vi phạm phát sinh và đôn đốc tháo dỡ triệt để các trường hợp đã vi phạm theo nội dung biên bản xử lý vi phạm của cơ quan có thẩm quyền.

c. Lập kế hoạch phối hợp với các đơn vị quản lý lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong nhân dân về các quy định hiện hành của Nhà nước về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp.

d. Thống kê theo dõi các vi phạm hành lang bảo vệ ao toàn công trình lưới điện cao áp, báo cáo Thường trực BCĐ theo quy định.

2.6. Các thành viên khác:

- Thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao và tham gia đầy đủ các cuộc họp của BCĐ.

- Tham gia tuyên truyền chủ trương và các quy định hiện hành của Nhà nước có liên quan đến công tác bảo vệ HLLĐCA trên địa bàn tỉnh.

Điều 6. Tổ công tác

Tổ công tác do BCĐ quyết định thành lập có trách nhiệm:

- Tham mưu giúp BCĐ xây dựng chương trình kế hoạch công tác của BCĐ theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể khác do thường trực BCĐ phân giao.

Chương III

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA BAN CHỈ ĐẠO

Điều 7. Quan hệ công tác trong BCĐ

1. Trưởng ban BCĐ chỉ đạo điều hành chung và ủy quyền cho Phó Trưởng ban thường trực BCĐ trực tiếp điều hành mọi hoạt động của BCĐ.

Quan hệ công tác giữa Trưởng ban BCĐ với các thành viên trong BCĐ là quan hệ chỉ đạo và chấp hành.

2. Phó Trưởng ban thường trực BCĐ thực hiện chức năng giúp việc cho Trưởng ban BCĐ quản lý điều hành các hoạt động của BCĐ, chỉ đạo xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm HLLĐCA và xây dựng kế hoạch hoạt động, công tác hàng năm của BCĐ.

3. Quan hệ giữa các thành viên trong BCĐ là quan hệ phối hợp giải quyết công việc.

Điều 8. Tổ chức cuộc họp BCĐ

1. Hàng năm, BCĐ họp 01 lần để tổng kết đánh giá kết quả hoạt động đã đạt được và triển khai nhiệm vụ kế hoạch công tác trong năm.

Trường hợp xét thấy cần thiết phải có cuộc họp đột xuất để BCĐ bàn và giải quyết những vấn đề có liên quan đến công tác bảo vệ an toàn HLLĐCA thì Trưởng ban BCĐ hoặc Phó Trưởng ban thường trực BCĐ (được Trưởng ban ủy quyền) có quyền triệu tập phiên họp BCĐ bất thường.

2. Trong cuộc họp, có các ý kiến khác nhau thì ý kiến của Trưởng ban BCĐ hoặc Phó Trưởng ban thường trực BCĐ (được Trưởng ban ủy quyền) là ý kiến kết luận thực hiện.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9. Tổ chức thực hiện

BCĐ thực hiện bảo vệ an toàn HLLĐCA, Tổ công tác và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện các nội dung quy định trong Quy chế này và các quy định khác có liên quan về an toàn công trình lưới điện cao áp.

Điều 10. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc có nội dung chưa phù hợp thì tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến (bằng văn bản) gửi cơ quan thường trực BCĐ (Sở Công nghiệp) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét điều chỉnh theo quy định./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 550/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu550/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/07/2006
Ngày hiệu lực19/07/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/10/2015
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 550/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 550/QĐ-UBND 2006 Ban Chỉ đạo bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 550/QĐ-UBND 2006 Ban Chỉ đạo bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp Bình Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu550/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýNguyễn Văn Thiện
        Ngày ban hành19/07/2006
        Ngày hiệu lực19/07/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/10/2015
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 550/QĐ-UBND 2006 Ban Chỉ đạo bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp Bình Định

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 550/QĐ-UBND 2006 Ban Chỉ đạo bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp Bình Định