Quyết định 550/QĐ-UBND-HC

Quyết định 550/QĐ-UBND-HC năm 2019 về Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính Đăng ký khai sinh, bảo hiểm y tế, đăng ký thường trú cho trẻ em dưới 6 tuổi và Đăng ký khai tử, xoá đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Nội dung toàn văn Quyết định 550/QĐ-UBND-HC 2019 giải quyết thủ tục hành chính Đăng ký khai sinh tỉnh Đồng Tháp


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 550/QĐ-UBND-HC

Đồng Tháp, ngày 12 tháng 6 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ ĐĂNG KÝ KHAI SINH, BẢO HIỂM Y TẾ, ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ CHO TRẺ EM DƯỚI 06 TUỔI VÀ ĐĂNG KÝ KHAI TỬ, XÓA ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ, HƯỞNG CHẾ ĐỘ TỬ TUẤT/HỖ TRỢ CHI PHÍ MAI TÁNG/HƯỞNG MAI TÁNG PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Luật Hộ tịch ngày 20 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Cư trú ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú ngày 20 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi;

Căn cứ Quyết định số 1380/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án thực hiện liên thông thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/ hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 781/TTr-STP ngày 14 tháng 5 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính liên thông: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; Đăng ký khai tử, xoá đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/ hỗ trợ chi phí mai táng/ hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC – Văn phòng Chính phủ;
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;
- Các PCT/UBND Tỉnh;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Trung tâm STTHC và PVHCC;
- Cổng Thông tin điện tử Tỉnh;
- Lưu: VT, STTHC (D).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ ĐĂNG KÝ KHAI SINH, BẢO HIỂM Y TẾ, ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ CHO TRẺ EM DƯỚI 06 TUỔI VÀ ĐĂNG KÝ KHAI TỬ, XÓA ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ, HƯỞNG CHẾ ĐỘ TỬ TUẤT/HỖ TRỢ CHI PHÍ MAI TÁNG/HƯỞNG MAI TÁNG PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 550 /QĐ-UBND-HC ngày 12 tháng 6 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy chế này quy định về cơ chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính về Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; Đăng ký khai tử, xoá đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/ hỗ trợ chi phí mai táng/ hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

2. Cá nhân có yêu cầu giải quyết các thủ tục hành chính về Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; Đăng ký khai tử, xoá đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/ hỗ trợ chi phí mai táng/ hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp có quyền lựa chọn áp dụng hoặc không áp dụng quy chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cá nhân có yêu cầu giải quyết các nhóm thủ tục hành chính được quy định tại Điều 1 Quy chế này.

2. Các cơ quan quản lý nhà nước về hộ tịch, cư trú, bảo hiểm xã hội, lao động - thương binh và xã hội.

3. Các cơ quan thực hiện việc Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; Đăng ký khai tử, xoá đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/ hỗ trợ chi phí mai táng/ hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Điều 3. Nguyên tắc giải quyết thủ tục hành chính

1. Việc giải quyết các thủ tục hành chính quy định tại Điều 1 của Quy chế này phải đơn giản, rõ ràng, đúng pháp luật đối với từng loại thủ tục.

2. Bảo đảm giải quyết công việc nhanh chóng, hiệu quả, thuận lợi cho các cá nhân có yêu cầu.

3. Khi phối hợp giải quyết phải tuân thủ quy định pháp luật theo từng lĩnh vực và không làm ảnh hưởng đến công tác chuyên môn của các cơ quan, đơn vị có liên quan; cùng phối hợp giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện liên thông các thủ tục hành chính.

Điều 4. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã là đầu mối tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính liên thông, chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ trong quy trình liên thông, thu lệ phí theo quy định. Trường hợp hồ sơ chưa đúng, chưa đủ theo quy định thì hướng dẫn bằng phiếu (theo mẫu quy định) cụ thể một lần, đầy đủ để công dân bổ sung, hoàn chỉnh.

Trường hợp có nhu cầu thì người nộp hồ sơ được quyền yêu cầu và được trực tiếp nhận kết quả tại cơ quan có thẩm quyền giải quyết đối với từng thủ tục hành chính liên thông. Trong trường hợp người dân có yêu cầu nhận kết quả từng loại thủ tục trên, thì khi nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã trình bày cụ thể để ghi vào phiếu hẹn và trả kết quả theo quy định.

Trường hợp hồ sơ quá hạn giải quyết: Cơ quan có trách nhiệm phải có văn bản gửi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân cấp xã và văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức của cơ quan ghi rõ lý do quá hạn và thời hạn trả kết quả. Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã thông báo thời hạn trả kết quả và chuyển văn bản xin lỗi của cơ quan làm quá hạn giải quyết hồ sơ cho công dân.

Chương II

HỒ SƠ, QUY TRÌNH VÀ THỜI HẠN GIẢI QUYẾT

Điều 5. Hồ sơ, quy trình và thời hạn giải quyết

Hồ sơ, quy trình phối hợp và thời hạn giải quyết các thủ tục hành chính về Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; Đăng ký khai tử, xoá đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/ hỗ trợ chi phí mai táng/ hưởng mai táng phí thực hiện theo Quy trình nội bộ được phê duyệt theo Quyết định số 549/QĐ-UBND-HC ngày 12 tháng 6 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về Công bố Danh mục TTHC và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính liên thông: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; Đăng ký khai tử, xoá đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/ hỗ trợ chi phí mai táng/ hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 6. Trách nhiệm thi hành

1. Sở Tư pháp, Bảo hiểm xã hội Tỉnh, Công an Tỉnh, Sở Lao động, thương binh và xã hội, Hội Cựu chiến binh Tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ trong phạm vi lĩnh vực của ngành mình quản lý để bảo đảm Quy chế này được triển khai thực hiện thống nhất và đồng bộ.

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì phối hợp với Công an Tỉnh, Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp kiểm tra, đôn đốc, sơ kết việc thực hiện Đề án tại địa phương.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Quy chế này đến Ủy ban nhân dân cấp xã trực thuộc, đảm bảo việc thực hiện được thống nhất, đồng bộ.

4. Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm phối hợp với Công an, Bảo hiểm xã hội, Phòng Lao động, thương binh và xã hội thường xuyên kiểm tra công tác đăng ký hộ tịch, đăng ký thường trú cho trẻ em dưới 06 tuổi, xóa đăng ký thường trú của người chết, cấp Thẻ bảo hiểm y tế, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí theo quy chế này.

5. Bảo hiểm xã hội cấp huyện có trách nhiệm tổ chức thực hiện thủ tục cấp Thẻ Bảo hiểm Y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Quy chế này. Cung cấp danh sách cơ sở khám chữa bệnh ban đầu để niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã.

6. Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Công an xã, thị trấn thuộc huyện có trách nhiệm tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký thường trú cho trẻ em dưới 06 tuổi và xóa đăng ký thường trú của người chết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Quy chế này.

7. Phòng Lao động, Thương binh và xã hội có trách nhiệm tổ chức thực hiện thủ tục hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí theo cơ chế phối hợp của Quy chế này.

8. Đề nghị Hội Cựu chiến binh cấp huyện, cấp xã phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh và xã hội, Ủy ban nhân dân cấp xã tổng hợp, xác nhận, lập danh sách đề nghị hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí theo cơ chế phối hợp của Quy chế này.

9. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm:

a) Thông tin, tuyên truyền bằng các hình thức thích hợp; thông báo thường xuyên đến khóm, ấp và phổ biến rộng rãi để người dân dễ tiếp cận và thực hiện khi có nhu cầu;

b) Công khai đầy đủ, rõ ràng các thủ tục hành chính, niêm yết tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các loại giấy tờ, hồ sơ, mức thu lệ phí và thời hạn giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Quy chế này;

c) Phân công, tổ chức thực hiện các thủ tục theo Quy chế này, đảm bảo đúng thời hạn trả kết quả cho người dân;

d) Tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại của các cá nhân có liên quan trong thực hiện các thủ tục hành chính tại Quy chế này hoặc chuyển đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.

8) Công an cấp xã có trách nhiệm tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký thường trú cho trẻ em dưới 06 tuổi và xóa đăng ký thường trú của người chết, theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Quy chế này.

Điều 7. Điều khoản sửa đổi, bổ sung

Quy chế này được triển khai thực hiện đồng bộ trên địa bàn Tỉnh, trong quá trình áp dụng nếu có khó khăn, vướng mắc yêu cầu các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để trao đổi, thống nhất giải quyết, trình Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 550/QĐ-UBND-HC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu550/QĐ-UBND-HC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/06/2019
Ngày hiệu lực12/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 550/QĐ-UBND-HC

Lược đồ Quyết định 550/QĐ-UBND-HC 2019 giải quyết thủ tục hành chính Đăng ký khai sinh tỉnh Đồng Tháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 550/QĐ-UBND-HC 2019 giải quyết thủ tục hành chính Đăng ký khai sinh tỉnh Đồng Tháp
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu550/QĐ-UBND-HC
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
        Người kýNguyễn Văn Dương
        Ngày ban hành12/06/2019
        Ngày hiệu lực12/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 550/QĐ-UBND-HC 2019 giải quyết thủ tục hành chính Đăng ký khai sinh tỉnh Đồng Tháp

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 550/QĐ-UBND-HC 2019 giải quyết thủ tục hành chính Đăng ký khai sinh tỉnh Đồng Tháp

           • 12/06/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/06/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực