Quyết định 550/QĐ-UBND

Quyết định 550/QĐ-UBND năm 2014 về Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Quyết định 550/QĐ-UBND năm 2014 Quy chế quản lý sử dụng Quỹ Bảo trì đường bộ Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 550/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 17 tháng 3 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG QUỸ BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ TỈNH LÂM ĐỒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 16/11/ 2003;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;

Căn cứ Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 230/2012/TTLT-BTC-BGTVT ngày 27/12/2012 của Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý, sử dụng Quy Bảo trì đường bộ tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Quỹ Đầu tư phát triển Lâm Đồng; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc; các thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: VT, GT, TC, TKCT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Tiến

 

QUY CHẾ

QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 550/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định việc quản lý và sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Lâm Đồng (sau đây gọi tắt là Quỹ).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý, sử dụng Quỹ.

Chương 2.

NGUỒN THU VÀ NHIỆM VỤ CHI

Điều 3. Nguồn thu

Quỹ được hình thành từ các nguồn sau:

1. Nguồn kinh phí tiếp nhận từ Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương (Quỹ Trung ương).

2. Nguồn thu phí sử dụng đường bộ từ xe mô tô trên địa bàn tỉnh.

3. Ngân sách tỉnh cấp bổ sung hàng năm cho Quỹ (kinh phí sự nghiệp giao thông duy tu bảo trì đường bộ).

4. Các nguồn thu liên quan đến sử dụng đường bộ và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Nhiệm vụ chi

1. Chi bảo dưỡng thường xuyên.

2. Chi sửa chữa định kỳ (gồm: sửa chữa lớn, sửa chữa vừa) đường bộ.

3. Chi sửa chữa đột xuất (khắc phục hậu quả thiên tai, lụt bão hoặc các nguyên nhân bất thường khác để đảm bảo giao thông và an toàn giao thông).

4. Chi quản lý công trình đường bộ do các tổ chức cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích quản lý bảo trì đường bộ thực hiện.

5. Chi hoạt động các Trạm kiểm tra tải trọng xe, gồm: Chi phí hoạt động thường xuyên, chi không thường xuyên (mua sắm, sửa chữa thiết bị; sửa chữa, nâng cấp nhà trạm).

6. Chi cho hoạt động của bộ máy quản lý Quỹ.

7. Chi khác liên quan đến công tác quản lý, bảo trì công trình đường bộ do Hội đồng Quản lý Quỹ quyết định.

Chương 3.

LẬP, PHÊ DUYỆT VÀ GIAO KẾ HOẠCH THU - CHI

Điều 5. Lập, phê duyệt và giao kế hoạch thu

1. Lập kế hoạch thu:

a) Lập kế hoạch thu phí xe ô tô:

Hàng năm, căn cứ Thông tư hướng dẫn chế độ thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện do Bộ Tài chính ban hành, các đơn vị được giao quản lý thu phí đường bộ đối với xe ô tô lập kế hoạch thu gửi Quỹ Trung ương; đồng thời gửi Hội đồng quản lý Quỹ (Sở Giao thông vận tải và Quỹ Đầu tư phát triển Lâm Đồng) để phối hợp theo dõi kế hoạch thu trên địa bàn, cụ thể như sau:

- Trung tâm đăng kiểm lập kế hoạch thu đối với xe ô tô theo quy định tại Tiết a, Điểm 1.1, Khoản 1, Điều 6 Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính.

- Sở Giao thông vận tải lập kế hoạch thu đối với xe ô tô nước ngoài tạm nhập lưu hành tại Lâm Đồng theo quy định tại Tiết b, Điểm 1.1, Khoản 1, Điều 6 Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính.

- Hội đồng quản lý Quỹ xây dựng kế hoạch tiếp nhận nguồn kinh phí 35% được phân chia lại từ Quỹ Trung ương cho địa phương theo đúng quy định.

b) Lập kế hoạch thu phí xe mô tô:

Hàng năm, căn cứ số lượng xe mô tô hiện có tại địa bàn và mức thu, quản lý, sử dụng phí đường bộ đối với xe mô tô do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, UBND các xã, phường, thị trấn được giao nhiệm vụ thu phí sử dụng đường bộ có trách nhiệm lập kế hoạch thu cùng thời điểm xây dựng dự toán ngân sách của đơn vị, gửi UBND huyện, thành phố (thông qua Phòng tài chính Kế hoạch) để tổng hợp gửi Hội đồng quản lý Quỹ (Sở Giao thông vận tải và Quỹ Đầu tư phát triển Lâm Đồng).

c) Hàng năm, Sở Tài chính căn cứ kế hoạch thu chi của Quỹ để cân đối, xác định phần chi bổ sung từ ngân sách tỉnh (nguồn chi sự nghiệp giao thông suy tu bảo trì đường bộ) cho Quỹ để tổng hợp trong phương án phân bổ chi ngân sách tỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định theo khả năng cân đối của ngân sách địa phương. Căn cứ dự toán chi ngân sách Nhà nước được UBND tỉnh giao, Sở Tài chính thông báo kế hoạch chi bổ sung từ ngân sách tỉnh cho Quỹ theo quy định.

d) Quỹ Đầu tư phát triển Lâm Đồng tổng hợp kế hoạch thu của Quỹ (bao gồm kế hoạch tiếp nhận nguồn kinh phí được phân chia lại từ Quỹ trung ương, kế hoạch thu phí xe mô tô trên địa bàn, nguồn bổ sung từ ngân sách tỉnh và các nguồn thu khác…).

2. Phê duyệt và giao kế hoạch thu:

Hội đồng quản lý Quỹ xem xét, báo cáo UBND tỉnh thông qua trước khi phê duyệt kế hoạch thu và giao cho các địa phương, đơn vị thực hiện chậm nhất vào ngày 10 tháng 12 hàng năm.

Điều 6. Lập, phê duyệt và giao kế hoạch chi

1. Lập kế hoạch chi:

Hàng năm, căn cứ quy định về phân cấp quản lý và thực hiện bảo trì hệ thống đường bộ trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo quyết định số 01/2011/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2011 của UBND tỉnh Lâm Đồng; tình trạng công trình đường bộ được giao quản lý và bảo trì; nội dung chi đã được quy định; định mức kinh tế kỹ thuật; đơn giá, định mức chi được cấp có thẩm quyền quy định; chế độ chi tiêu tài chính hiện hành, các đơn vị lập kế hoạch về nhu cầu chi cho hoạt động quản lý, bảo trì đường bộ cùng với thời điểm xây dựng dự toán ngân sách của đơn vị gửi Hội đồng quản lý Quỹ (Sở Giao thông vận tải và Quỹ Đầu tư phát triển Lâm Đồng), cụ thể như sau:

a) UBND các huyện, thành phố lập kế hoạch về nhu cầu chi bảo trì đường bộ trên các tuyến đường huyện, đường xã và đường đô thị trên địa bàn theo hướng dẫn của Hội đồng quản lý Quỹ và Sở Giao thông vận tải.

b) Sở Giao thông vận tải có nhiệm vụ lập kế hoạch về nhu cầu chi bảo trì đường bộ đối với các tuyến đường tỉnh được giao nhiệm vụ quản lý.

c) Đối với nhiệm vụ chi có tính chất đầu tư như: sửa chữa định kỳ công trình đường bộ, sửa chữa lớn trạm kiểm tra tải trọng xe, các nhiệm vụ chi khác có tính chất đầu tư thực hiện theo quy trình quản lý vốn đầu tư của Nhà nước hiện hành.

d) Đối với những nhiệm vụ chi có tính đột xuất như: sửa chữa đột xuất để đảm bảo giao thông bước 1, sửa chữa khẩn cấp cầu yếu đảm bảo giao thông, khắc phục hậu quả thiên tai hoặc các nguyên nhân bất thường khác, do Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ quyết định.

đ) Quỹ Đầu tư phát triển Lâm Đồng tổng hợp kế hoạch chi của Quỹ (bao gồm chi quản lý, bảo trì đường bộ của các địa phương, đơn vị và kế hoạch chi hoạt động của Quỹ).

2. Phê duyệt và giao kế hoạch chi:

Hội đồng quản lý Quỹ xem xét, báo cáo UBND tỉnh thông qua trước khi phê duyệt kế hoạch chi và giao cho các địa phương, đơn vị thực hiện cùng thời điểm với giao kế hoạch thu.

Chương 4.

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG, TẠM ỨNG VÀ THANH QUYẾT TOÁN

Điều 7. Quản lý Quỹ

Hội đồng quản lý Quỹ ký hợp đồng ủy thác với Quỹ Đầu tư phát triển Lâm Đồng để thực hiện việc quản lý thu-chi của Quỹ, tổ chức hạch toán kế toán, tổng hợp quyết toán thu chi, báo cáo thống kê và công khai tài chính hoạt động của Quỹ theo quy định.

Điều 8. Sử dụng Quỹ

1. Chi cho hoạt động điều hành của Quỹ và bộ phận giúp việc không vượt quá 1% tổng nguồn thu của Quỹ hàng năm và phải lập dự toán kinh phí để thực hiện theo đúng chế độ hiện hành.

2. Các đơn vị được giao kế hoạch chi quản lý, bảo trì các công trình đường bộ có trách nhiệm triển khai việc tổ chức đấu thầu, đặt hàng cho các đơn vị thực hiện công tác bảo trì, quản lý công trình đường bộ theo đúng quy định của Nhà nước.

Điều 9. Tạm ứng

Hàng quý, căn cứ số thực thu và kế hoạch chi của Quỹ, Hội đồng quản lý Quỹ quyết định tạm ứng kinh phí cho các địa phương, đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ bảo trì đường bộ, gửi Kho bạc Nhà nước tỉnh để chuyển kinh phí tạm ứng.

Điều 10. Quyết toán thu, chi của Quỹ

1. Lập báo cáo quyết toán thu, chi của Quỹ:

a) Quyết toán thu: hàng năm, các đơn vị được giao tổ chức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô và các khoản thu khác theo quy định hiện hành lập quyết toán thu gửi Hội đồng quản lý Quỹ và Quỹ Đầu tư phát triển Lâm Đồng.

b) Quyết toán chi; các đơn vị được giao quản lý, sử dụng kinh phí của Quỹ chịu trách nhiệm lập báo cáo quyết toán việc sử dụng kinh phí, gửi Sở Tài chính để thẩm tra theo đúng quy định.

c) Căn cứ kết quả thẩm tra quyết toán của Sở Tài chính và quyết toán thu của các cơ quan, đơn vị, Quỹ Đầu tư phát triển Lâm Đồng lập tổng quyết toán thu - chi của Quỹ, trình Hội đồng quản lý Quỹ phê duyệt.

2. Đối với nhiệm vụ chi có tính chất đầu tư thực hiện theo quy trình quản lý vốn đầu tư thì ngoài việc thực hiện quyết toán hàng năm theo quy định, khi công trình hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng, còn phải thực hiện quyết toán công trình hoàn thành theo quy định hiện hành.

3. Trường hợp quyết toán công trình hoàn thành được cấp có thẩm quyền phê duyệt có chênh lệch so với tổng giá trị công trình đã quyết toán các năm thì phần chênh lệch sẽ được điều chỉnh vào báo cáo quyết toán của đơn vị năm phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành.

4. Cuối năm, nguồn kinh phí của Quỹ chưa sử dụng hết được chuyển sang năm sau để chi cho công tác quản lý, bảo trì công trình đường bộ theo quy định.

Điều 11. Công tác kiểm tra thực hiện kế hoạch thu, chi của Quỹ

Căn cứ chương trình, kế hoạch công tác của Hội đồng quản lý Quỹ, Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các thành viên Hội đồng quản lý Quỹ tổ chức kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất tình hình quản lý, sử dụng Quỹ, báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ về kết quả kiểm tra.

Điều 12. Công khai tài chính

Hàng năm, Quỹ Đầu tư phát triển Lâm Đồng có nhiệm vụ tham mưu cho Hội đồng quản lý Quỹ công khai tình hình quản lý, sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh theo quy định và báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính theo quy định tại Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách Nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách Nhà nước và các Quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân và các văn bản Hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Chương 5.

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Điều 13. Khen thưởng

Tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Quy chế này đều được xem xét khen thưởng theo quy định của Nhà nước.

Điều 14. Kỷ luật

Tổ chức, cá nhân có liên quan vi phạm Quy chế này, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Chương 6.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương

1. Sở Giao thông vận tải:

a) Hướng dẫn các địa phương, đơn vị lập kế hoạch chi bảo trì đường bộ theo đúng quy định.

b) Xây dựng kế hoạch thu, chi và tổ chức thực hiện công tác bảo trì đường bộ theo phân cấp; chỉ đạo Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới xây dựng kế hoạch thu phí đăng kiểm xe ô tô theo đúng quy định.

c) Quản lý nhà nước theo lĩnh vực chuyên môn đối với hoạt động của Quỹ.

2. Sở Tài chính:

a) Thực hiện quản lý nhà nước đối với các hoạt động thu, chi của Quỹ; tổ chức thẩm tra quyết toán chi của các địa phương, đơn vị theo đúng quy định.

b) Tham mưu UBND tỉnh bố trí bổ sung kinh phí thực hiện công tác bảo trì đường bộ cho Quỹ từ nguồn ngân sách tỉnh trong dự toán chi ngân sách Nhà nước hàng năm.

c) Hướng dẫn, đôn đốc Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện thực hiện công tác thanh quyết toán kinh phí bảo trì đường bộ theo đúng quy định.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

a) Phối hợp với Sở Giao thông vận tải xây dựng kế hoạch sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ cho các địa phương, đơn vị.

b) Tham mưu UBND tỉnh bố trí các nguồn vốn khác, lồng ghép vốn bảo trì đường bộ của Quỹ cho các địa phương, đơn vị; đảm bảo việc sử dụng vốn có hiệu quả.

4. Quỹ Đầu tư phát triển Lâm Đồng:

a) Lập dự toán chi cho hoạt động điều hành của Hội đồng quản lý Quỹ và bộ phận giúp việc theo đúng chế độ hiện hành.

b) Thực hiện quản lý thu - chi của Quỹ theo ủy thác của Hội đồng quản lý Quỹ; thực hiện công tác hạch toán kế toán, tổng quyết toán thu chi và công khai tài chính hàng năm theo đúng quy định.

Điều 16. Tổ chức thực hiện

1. Hội đồng quản lý Quỹ và các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các ngành, địa phương, đơn vị có liên quan báo cáo Hội đồng quản lý Quỹ xem xét, tổng hợp, trình Chủ tịch UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 550/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu550/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/03/2014
Ngày hiệu lực17/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 550/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 550/QĐ-UBND năm 2014 Quy chế quản lý sử dụng Quỹ Bảo trì đường bộ Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 550/QĐ-UBND năm 2014 Quy chế quản lý sử dụng Quỹ Bảo trì đường bộ Lâm Đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu550/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýNguyễn Xuân Tiến
        Ngày ban hành17/03/2014
        Ngày hiệu lực17/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 550/QĐ-UBND năm 2014 Quy chế quản lý sử dụng Quỹ Bảo trì đường bộ Lâm Đồng

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 550/QĐ-UBND năm 2014 Quy chế quản lý sử dụng Quỹ Bảo trì đường bộ Lâm Đồng

         • 17/03/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 17/03/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực