Quyết định 550/QĐ-VKSTC-V9

Quyết định 550/QĐ-VKSTC-V9 năm 2013 Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách chế độ công vụ, công chức trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 550/QĐ-VKSTC-V9 năm 2013 hoạt động Ban cải cách công vụ công chức Kiểm sát nhân dân


VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 550/QĐ-VKSTC-V9

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC TRONG NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

Căn cứ Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002;

Căn cứ Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức";

Căn cứ Quyết định số 106/QĐ-VKSTC-V9 ngày 19 tháng 3 năm 2013 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc thành lập Ban Chỉ đạo về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức trong ngành Kiểm sát nhân dân;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách chế độ công vụ, công chức trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Ban Chỉ đạo, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo và các đơn vị có liên quan trong ngành Kiểm sát nhân dân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Chỉ đạo Trung ương (báo cáo);
- Lãnh đạo VKSNDTC;
- Lưu; Văn thư, TCCB.

VIỆN TRƯỞNG
Nguyễn Hòa Bình

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC TRONG NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN
(Ban hành kèm theo Quyết định s 550/QĐ-VKSTC-V9 ngày 05/11/2013 của Viện kiểm sát nhân dân ti cao)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định nguyên tắc, nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức trong ngành Kiểm sát nhân dân (sau đây gọi là Ban Chỉ đạo).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với các thành viên Ban Chỉ đạo, Vụ Tổ chức cán bộ VKSND tối cao -Thường trực Ban Chỉ đạo; Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan trong quá trình phối hợp công tác.

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo

1.Chỉ đạo tổ chức thực hiện các nội dung của Đề án cải cách hành chính và đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức trong ngành KSND (sau đây gọi là Đề án).

2.Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các Viện kiểm sát địa phương và các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao xây dựng, triển khai chương trình hành động thực hiện Đề án trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị trực thuộc.

3.Phê duyệt đề án, chuyên đề do các Viện kiểm sát địa phương và các đơn vị trực thuộc xây dựng theo phạm vi Đềán; xây dựng kế hoạch và lập dự toán kinh phí hoạt động để đưa vào kế hoạch kinh phí hằng năm của VKSND tối cao trình Bộ Tài chính phê duyệt.

4.Áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo đảm triển khai có hiệu quả Đề án; đôn đốc kiểm tra việc triển khai thực hiện Đề án đối với các Viện kiểm sát địa phương và các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao.

5.Định kỳ báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về tình hình thực hiện Đề án trong ngành KSND.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của Ban Chỉ đạo gồm: Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban Thường trực, các Phó Trưởng Ban và các Uỷ viên Ban Chỉ đạo. Vụ Tổ chức cán bộ VKSND tối cao là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo. Ban Chỉ đạo có Tổ giúp việc gồm Tổ trưởng, các Tổ viên và thư ký.

Điều 5. Con dấu và kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo

1. Văn bản do Trưởng Ban Chỉ đạo và các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo ký sử dụng con dấu của VKSND tối cao.

2. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo được bảo đảm bằng ngân sách nhà nước, do Vụ Kế hoạch - Tài chính cấp theo quyết định của Lãnh đạo VKSND tối cao qua Văn phòng VKSND tối cao để quản lý, sử dụng và được lập dự toán hằng năm; việc lập, chấp hành dự toán kinh phí thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

Chương II

TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA BAN CHỈ ĐẠO

Điều 6. Trưởng Ban Chỉ đạo

1. Chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo Trung ương về kết quả thực hiện Đề án;

2. Điều hành mọi hoạt động của Ban Chỉ đạo trong việc xây dựng định hướng các chương trình, kế hoạch thực hiện Đề án.

3. Chủ trì các cuộc họp của Ban Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ, kiểm tra công tác của các thành viên Ban Chỉ đạo; thống nhất chỉ đạo các Ban Chỉ đạo của các Viện kiểm sát địa phương;

4. Báo cáo và đề xuất với Ban Chỉ đạo Trung ương về các hoạt động của Ban Chỉ đạo, các cơ chế, chính sách thực hiện cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ, công chức trong ngành KSND.

Điều 7. Phó Trưởng Ban Chỉ đạo

1. Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, thực hiện việc xây dựng định hướng, các chương trình, kế hoạch thực hiện Đề án trong toàn ngành KSND;

2. Thay mặt Trưởng Ban Chỉ đạo chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo khi được Trưởng Ban Chỉ đạo ủy quyền;

3. Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo thay mặt Trưởng Ban giải quyết những công việc của Ban Chỉ đạo khi Trưởng Ban bận công tác; thay mặt Trưởng Ban để chỉ đạo chuẩn bị các nội dung, chương trình và các tài liệu phục vụ các kỳ họp của Ban Chỉ đạo;

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

Điều 8. Các Uỷ viên Ban Chỉ đạo

1. Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện các chương trình, kế hoạch thực hiện Đề án.

2. Tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Đề án theo lĩnh vực được phân công phụ trách.

3. Đề xuất chủ trương, giải pháp, kế hoạch thực hiện Đề án.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

Điều 9. Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo - Vụ Tổ chức cán bộ VKSND tối cao.

1. Hướng dẫn xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện Đề án của các Viện kiểm sát địa phương và các đơn vị trực thuộc; đôn đốc việc thực hiện Đề án; thông báo kết luận các kỳ họp của Ban Chỉ đạo.

2. Là đầu mối phối hợp với Ban Chỉ đạo Trung ương; thực hiện bố trí, sắp xếp các chương trình làm việc giữa Ban Chỉ đạo với Ban Chỉ đạo Trung ương.

3. Tham mưu tổ chức các đoàn của Ban Chỉ đạo tham dự các hội nghị, hội thảo Quốc gia về cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ, công chức hằng năm do Chính phủ, các bộ, ngành tổ chức.

4. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo; chuẩn bị nội dung, chương trình cho các kỳ họp, hội nghị, hội thảo và các văn bản chỉ đạo, điều hành, các tài liệu, báo cáo của Ban Chỉ đạo.

5. Tổ chức hoạt động của Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

Điều 10. Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo

1. Là bộ phận tham mưu, giúp việc trực tiếp cho Ban Chỉ đạo, do Tổ trưởng điều hành và phân công nhiệm vụ cho các tổ viên; chịu trách nhiệm chuẩn bị các tài liệu, báo cáo, chương trình làm việc phục vụ các phiên họp, hội nghị do Ban Chỉ đạo chủ trì; ghi chép biên bản, dự thảo thông báo kết luận các phiên họp của Ban Chỉ đạo.

2. Xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo, định kỳ, đột xuất tổng hợp và dự thảo báo cáo kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo, kết quả thực hiện Đề án.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

Điều 11. Chế đ làm vic của Ban Chỉ đạo

1.Ban Chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ thông qua các phiên họp thường kỳ hoặc đột xuất. Các thành viên của Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

2.Ban Chỉ đạo họp định kỳ mỗi quí một lần vào tuần đầu, tháng đầu của quí để thông qua các chủ trương, biện pháp, phương thức tổ chức thực hiện Đề án.

3.Ngoài các cuộc họp thường kỳ, theo yêu cầu của Viện trưởng VKSND tối cao - Trưởng Ban Chỉ đạo hoặc của ít nhất hai phần ba thành viên Ban Chỉ đạo trở lên, có thể tổ chức các cuộc họp bất thường để giải quyết các công việc cần thiết.

4.Các cuộc họp của Ban Chỉ đạo đều được ghi vào sổ biên bản do Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện. Biên bản phải ghi đầy đủ các ý kiến phát biểu và diễn biến cuộc họp, ý kiến kết luận của chủ toạ cuộc họp. Tùy tính chất và tầm quan trọng của cuộc họp, Ban Chỉ đạo có văn bản thông báo ý kiến kết luận về nội dung cuộc họp.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân

1. Vụ Tổ chức cán bộ - Thường trực Ban Chỉ đạo có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện Quy chế hoạt động và báo cáo Ban Chỉ đạo.

2. Các thành viên Ban Chỉ đạo, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo và các đơn vị có liên quan trong ngành Kiểm sát nhân dân có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì vướng mắc, các đơn vị, cá nhân kịp thời phản ánh về Thường trực Ban Chỉ đạo - Vụ Tổ chức cán bộ VKSND tối cao để tổng hợp báo cáo Viện trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định việc sửa đổi, bổ sung.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 550/QĐ-VKSTC-V9

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu550/QĐ-VKSTC-V9
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/11/2013
Ngày hiệu lực05/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 550/QĐ-VKSTC-V9

Lược đồ Quyết định 550/QĐ-VKSTC-V9 năm 2013 hoạt động Ban cải cách công vụ công chức Kiểm sát nhân dân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 550/QĐ-VKSTC-V9 năm 2013 hoạt động Ban cải cách công vụ công chức Kiểm sát nhân dân
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu550/QĐ-VKSTC-V9
        Cơ quan ban hànhViện kiểm sát nhân dân tối cao
        Người kýNguyễn Hòa Bình
        Ngày ban hành05/11/2013
        Ngày hiệu lực05/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 550/QĐ-VKSTC-V9 năm 2013 hoạt động Ban cải cách công vụ công chức Kiểm sát nhân dân

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 550/QĐ-VKSTC-V9 năm 2013 hoạt động Ban cải cách công vụ công chức Kiểm sát nhân dân

            • 05/11/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/11/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực