Quyết định 551/QĐ-UBND

Quyết định 551/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt Đề án xây dựng Một cửa hiện đại tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh

Nội dung toàn văn Quyết định 551/QĐ-UBND 2012 Đề án xây dựng Một cửa hiện đại Sở Kế hoạch Đầu tư Bắc Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 551/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 27 tháng 04 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN XÂY DỰNG MỘT CỬA HIỆN ĐẠI TẠI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẤU TƯ TỈNH BẮC NINH

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ, về việc ban hành quy chế thực hiện cơ chế “một cửa” cơ chế “một cửa liên thông” tại các cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương;

Căn cứ Quyết định số 174/2008/QĐ-UBND ngày 24/12/2008 của UBND tỉnh về việc thực hiện cơ chế “một cửa” tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 140/2009/QĐ-UBND ngày 29/8/2008 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế, đăng ký con dấu cho doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định số 65/QĐ-UBND ngày 07/5/2009 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Đề án áp dụng thực hiện cơ chế một cửa liên thông hiện đại trong các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2009-2013;

Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 14/3/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bắc Ninh về việc tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 12/3/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại tờ trình số 42/KHĐT-TTr ngày 14/4/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án xây dựng Một cửa hiện đại tại Sở Kế hoạch và Đầu tư gồm các nội dung chủ yếu sau:

1. Mục tiêu:

Đầu tư cơ sở vật chất, áp dụng công nghệ thông tin, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực cán bộ để thực hiện chế độ một cửa và một cửa liên thông tại Sở Kế hoạch và Đầu tư theo mô hình một cửa hiện đại bảo đảm cho quá trình giải quyết các thủ tục hành chính được thực hiện nhanh chóng, thuận tiện, đúng pháp luật, công khai, minh bạch, đơn giản.

2. Nội dung áp dụng:

Lĩnh vực áp dụng cơ chế một cửa và áp dụng cơ chế một cửa liên thông theo mô hình một cửa hiện đại bao gồm:

- Thẩm định dự án có sử dụng vốn ngân sách nhà nước;

- Thẩm định kế hoạch đấu thầu;

- Cấp Giấy chứng nhận đầu tư;

- Cấp đăng ký hoạt động doanh nghiệp;

3. Đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị:

3.1. Trụ sở làm việc: Đầu tư cải tạo, nâng cấp Nhà làm việc của bộ phận một cửa đáp ứng theo mô hình một cửa hiện đại.

3.2. Trang thiết bị:

- Sử dụng trang thiết bị hiện có.

- Đầu tư bổ sung, nâng cấp trang thiết bị, dự kiến là: Đầu tư máy móc thiết bị, công nghệ đồng bộ hiện đại và phần mềm quản lý theo mô hình quản lý hiện đại.

4. Tổ chức biên chế:

Bố trí biên chế công chức viên chức phù hợp với tổ chức công việc theo dự án được phê duyệt.

5. Tổ chức thực hiện.

5.1 Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Tiến hành xây dựng dự án, dự toán, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và triển khai ngay trong năm 2012-2013.

- Soạn thảo văn bản về hồ sơ, trình tự, thủ tục áp dụng cơ chế một cửa, một cửa liên thông trình UBND tỉnh ban hành (thay thế Quyết định số 174/2008/QĐ-UBND ngày 24/12/2008 của UBND tỉnh về việc thực hiện cơ chế “một cửa” và Quyết định số 140/2008/QĐ-UBND ngày 29/8/2008 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế, đăng ký con dấu cho doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh;

- Ban hành quy chế quy định, quy trình tiếp nhận, chuyển hồ sơ, xử lý, trình ký, trả lại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, và thủ tục hành chính theo quy định hiện hành.

- Đào tạo và bố trí cán bộ trực bộ phận một cửa hiện đại đáp ứng được các yêu cầu để thực hiện được Đề án cho các lĩnh vực áp dụng: tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh để bố trí cán bộ Công an trả con dấu cho doanh nghiệp tại bộ phận một cửa.

5.2 Trách nhiệm của Sở Nội vụ:

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư để triển khai theo Đề án áp chế độ cơ chế một cửa liên thông hiện đại trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2009-2013 đã được phê duyệt tại Quyết định số 65/QĐ-UBND ngày 7/5/2009.

- Thẩm định tổ chức bộ máy, biên chế trình UBND tỉnh phê duyệt bổ sung biên chế.

5.3 Trách nhiệm của Sở Tài chính:

Trên cơ sở Đề án, bố trí vốn để thực hiện.

Điều 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì có trách nhiệm phối hợp với các ngành liên quan để triển khai thực hiện đề án; Sở Tài chính; Sở Nội vụ; Cục Thuế tỉnh theo chức năng và nhiệm vụ được phân công phối hợp để tổ chức thực hiện đề án đạt hiệu quả như mục tiêu đã đặt ra.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Nội vụ; Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Lương Thành

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 551/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu551/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/04/2012
Ngày hiệu lực27/04/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 551/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 551/QĐ-UBND 2012 Đề án xây dựng Một cửa hiện đại Sở Kế hoạch Đầu tư Bắc Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 551/QĐ-UBND 2012 Đề án xây dựng Một cửa hiện đại Sở Kế hoạch Đầu tư Bắc Ninh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu551/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
       Người kýNguyễn Lương Thành
       Ngày ban hành27/04/2012
       Ngày hiệu lực27/04/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 551/QĐ-UBND 2012 Đề án xây dựng Một cửa hiện đại Sở Kế hoạch Đầu tư Bắc Ninh

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 551/QĐ-UBND 2012 Đề án xây dựng Một cửa hiện đại Sở Kế hoạch Đầu tư Bắc Ninh

          • 27/04/2012

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 27/04/2012

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực