Quyết định 551/QĐ-UBND

Quyết định 551/QĐ-UBND năm 2008 thành lập Tổ công tác thực hiện xác định giá trị quyền sử dụng đất; sắp xếp lại, xử lý và kê khai, đăng ký nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Nam do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 551/QĐ-UBND thành lậpTổ công tác thực hiện xác định giá trị2


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 551/QĐ-UBND

Tam Kỳ, ngày 19 tháng 02 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC THỰC HIỆN XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT; SẮP XẾP LẠI, XỬ LÝ VÀ KÊ KHAI, ĐĂNG KÝ NHÀ, ĐẤT THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP, TỔ CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 13/2006/NĐ-CP ngày 24/01/2006 của Chính phủ về xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất và Thông tư số 13/2006/NĐ-CP xác định giá trị QSDĐ tính vào giá trị tài sản tổ chức được NN giao đất không thu tiền SDĐ">29/2006/TT-BTC ngày 04/4/2006 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 13/2006/NĐ-CP ngày 24/01/2006;
Căn cứ Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước và Thông tư số 137/2006/NĐ-CP">35/2007/TT-BTC ngày 10/4/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006;
Căn cứ Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước và Thông tư số 09/2007/QĐ-TTg">83/2007/TT-BTC ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007;
Căn cứ Quyết định số 51/2007/QĐ-UBND ngày 15/11/2007 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước thuộc phạm vị quản lý của UBND tỉnh Quảng Nam;
Theo các Công văn số: 3862/UBND-KTTH ngày 11/12/2006, số 2254/UBND-KTTH ngày 01/8/2007, số 2708/UBND-KTTH ngày 04/9/2007 của UBND tỉnh và đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 58/TTr-STC ngày 31/01/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ công tác thực hiện xác định giá trị quyền sử dụng đất; sắp xếp lại, xử lý và kê khai, đăng ký nhà đất thuộc sở hữu nhà nước của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (sau đây gọi là Tổ công tác), thành phần như sau:

1. Ông: Ngô Bốn - Phó Giám đốc Sở Tài chính: Tổ trưởng;

2. Ông: Phạm Phú Châu - Phó phòng QL Giá- Công sản, Sở Tài chính: Tổ phó Thường trực;

3. Ông: Trần Thanh Hà - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường: Tổ phó;

4. Ông: Vũ Văn Hoà - Phó Văn phòng Sở Xây dựng: Tổ phó;

5. Các tổ viên gồm:

- Ông: Đặng Ngọc Quân - Trưởng phòng QL Giá - Công sản, Sở Tài chính;

- Bà: Trần Thị kim Phương - Phó phòng QL Giá - Công sản, Sở Tài chính;

- Ông: Phan Văn Lễ - CV phòng QL Giá - Công sản, Sở Tài chính;

- Ông: Lê Phước Thái Bình - CV phòng QL Giá - Công sản, Sở Tài chính;

- Ông: Lê Minh Phúc - CV phòng QL Giá - Công sản, Sở Tài chính.

- Bà: Nguyễn Thị Lễ - CV phòng QL Giá - Công sản, Sở Tài chính;

- Bà: Trịnh Thị Thanh Hải - Chuyên viên Phòng Đất đai, Sở TN & MT;

- Ông: Dương Bảo Quốc - Chuyên viên Phòng Đất đai, Sở TN & MT;

- Ông: Phan Hoài Nam - Chuyên viên Văn phòng Sở Kế hoạch & Đầu tư;

- Ông: Trần Công Lành - Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh.

Điều 2. Tổ công tác có trách nhiệm lập kế hoạch, thông báo lịch làm việc cụ thể để kiểm tra thực tế việc xác định giá trị quyền sử dụng đất; sắp xếp lại, xử lý và kê khai, đăng ký nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý các vấn đề liên quan đến các nội dung trên đảm bảo đúng qui định.

Tổ trưởng chịu trách nhiệm phân công nhiệm vụ của các thành viên và điều hành công việc của tổ. Tổ công tác được sử dụng con dấu của Sở Tài chính Quảng Nam để thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến việc xác định giá trị quyền sử dụng đất; sắp xếp lại, xử lý và kê khai, đăng ký nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước để tham mưu trình UBND tỉnh xem xét quyết định.

Kinh phí hoạt động của Tổ công tác do ngân sách tỉnh cấp.

Tổ công tác hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và giải tán sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Ban, ngành, Hội, Đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3145/QĐ-UBND ngày 09/10/2007 của UBND tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TT HĐND, UBND tỉnh (b/c);
- CPVP;
- Lưu VT, KTN, TH, NC, KTTH.
(D:\Lanh\Nam 2008\Quyet dinh\Tlap To Cong tac xac dịnh gia tri Q SDD - Sap xep- xư ly nha- dat va ke khai dang ky nha dat thuoc SHNN tren dia ban tinh.doc)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT . CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Ánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 551/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 551/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 19/02/2008
Ngày hiệu lực 19/02/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 551/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 551/QĐ-UBND thành lậpTổ công tác thực hiện xác định giá trị2


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 551/QĐ-UBND thành lậpTổ công tác thực hiện xác định giá trị2
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 551/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Quảng Nam
Người ký Lê Minh Ánh
Ngày ban hành 19/02/2008
Ngày hiệu lực 19/02/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 17 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 551/QĐ-UBND thành lậpTổ công tác thực hiện xác định giá trị2

Lịch sử hiệu lực Quyết định 551/QĐ-UBND thành lậpTổ công tác thực hiện xác định giá trị2

  • 19/02/2008

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 19/02/2008

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực