Quyết định 552/QĐ-BCT

Quyết định 552/QĐ-BCT năm 2012 công bố thủ tục hành chính sửa đổi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương

Nội dung toàn văn Quyết định 552/QĐ-BCT năm 2012 công bố thủ tục hành chính sửa đổi


BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 552/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ HOẶC BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương và Nghị định số 44/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2011 sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý hoạt động thương mại của các tổ chức và cá nhân Việt Nam ở nước ngoài bà của nước ngoài vào Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương.

Điều 2. Quyết định này thay thế cho Quyết định số 7031/QĐ-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2011 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng;
- TT. Hồ Thị Kim Thoa;
- Cục KSTTHC;
- Lưu: VT, VP(KSTT).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH/SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ/BỊ HỦY BỎ HOẶC BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 552 /QĐ-BCT ngày 09 tháng 02 năm 2012  của Bộ Công Thương)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

Thủ tục hành chính cấp trung ương

1

Thủ tục phê duyệt thanh lý vật tư, máy móc, thiết bị của Nhà thầu nước ngoài còn dư sau khi hoàn thành thi công công trình

Quản lý hoạt động thương mại của các tổ chức và cá nhân Việt Nam ở nước ngoài và của nước ngoài vào Việt Nam

Vụ Kế hoạch

2

Thủ tục đăng ký danh mục hàng nhạp khẩu, tạm nhập tái xuất của nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam

Quản lý hoạt động thương mại của các tổ chức và cá nhân Việt Nam ở nước ngoài và của nước ngoài vào Việt Nam

Vụ Kế hoạch

 

PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

I. Thủ tục hành chính cấp trung ương

1. Thủ tục phê duyệt thanh lý vật tư, máy móc, thiết bị của Nhà thầu nước ngoài còn dư sau khi hoàn thành thi công công trình

- Trình tự thực hiện:

+ Nhà thầu nước ngoài nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ Công Thương - 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội;

+ Bộ Công Thương kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc, Bộ Công Thương thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp để hoàn chính hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Bộ Công Thương thẩm tra nội dung hồ sơ. Nếu hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện, trong thời hạn 07 ngày làm việc, Bộ Công Thương có văn bản phê duyệt danh mục hàng thanh lý. Nếu hồ sơ không đáp ứng đủ điều kiện, Bộ Công Thương trả lời bằng văn bản cho doanh nghiệp, nêu rõ lý do không chấp thuận.

+ Nhà thầu nước ngoài nhận văn bản trực tiếp tại Bộ Công Thương hoặc qua đường bưu điện.

- Cách thức thực hiện:

+ Nộp trực tiếp;

+ Qua đường bưu điện.

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị thanh lý của Nhà thầu nước ngoài (theo mẫu)

+ Văn bản của Chủ đầu tư sác nhận quyết toán vật tư, thiết bị do Nhà thầu nước ngoài nhập khẩu.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩn quyền quyết định: Bộ Công Thương

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Kế hoạch

- Kết quả thực hiện TTHC: văn bản chấp thuận

- Lệ phí (nếu có): Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị phê duyệt thanh lý hàng nhập khẩu của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Đã hoàn thành công trình

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Xây dựng năm 2003.

+ Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg ngày 19/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế Quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam, có hiệu lực kể từ ngày 13/6/2004

+ Quyết định số 3806/QĐ-BCT ngày 29 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành mẫu đơn đăng ký danh mục hàng nhập khẩu, hàng tạm nhập tái xuất, hàng thanh lý của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam, có hiệu lực kể từ ngày 29/7/2009

2. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện chế biến nguyên liệu thuốc lá

- Trình tự thực hiện:

+ Nhà thầu nước ngoài nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ Công Thương - 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội;

+ Bộ Công Thương kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc, Bộ Công Thương thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp để hoàn chính hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Bộ Công Thương thẩm tra nội dung hồ sơ. Nếu hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện, trong thời hạn 07 ngày làm việc, Bộ Công Thương ban hành văn bản đăng ký hàng nhập khẩu, tạm nhập tái xuất. Nếu hồ sơ không đáp ứng đủ điều kiện, Bộ Công Thương trả lời bằng văn bản cho doanh nghiệp, nêu rõ lý do không chấp thuận.

+ Nhà thầu nước ngoài nhận văn bản trực tiếp tại Bộ Công Thương hoặc qua đường bưu điện.

- Cách thức thực hiện:

+ Nộp trực tiếp;

+ Qua đường bưu điện.

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đăng ký danh mục hàng nhập khẩu, hàng tạm nhập tái xuất (theo mẫu)

+ Văn bản thỏa thuận của Chủ đầu tư về Danh mục vật tư, máy móc, thiết bị tậm nhập tái xuất thi công công trình.

+ Giấy phép đầu tư xây dựng cấp cho Nhà thầu nước ngoài (bản sao), chỉ nộp lần đầu.

+ Hợp đồng giao nhận thầu (bản sao), chỉ nộp lần đầu

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩn quyền quyết định: Bộ Công Thương

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Kế hoạch

- Kết quả thực hiện TTHC: văn bản chấp thuận

- Lệ phí (nếu có): Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đưang ký danh mục hàng hóa nhập khẩu. tạm nhập tái xuất của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: phải có giấy phép thầu xây dựng

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Xây dựng năm 2003.

+ Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg ngày 19/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế Quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam, có hiệu lực kể từ ngày 13/6/2004

+ Quyết định số 3806/QĐ-BCT ngày 29 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành mẫu đơn đăng ký danh mục hàng nhập khẩu, hàng tạm nhập tái xuất, hàng thanh lý của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam, có hiệu lực kể từ ngày 29/7/2009.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 552/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu552/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/02/2012
Ngày hiệu lực09/02/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 552/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 552/QĐ-BCT năm 2012 công bố thủ tục hành chính sửa đổi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 552/QĐ-BCT năm 2012 công bố thủ tục hành chính sửa đổi
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu552/QĐ-BCT
        Cơ quan ban hànhBộ Công thương
        Người kýNguyễn Thành Biên
        Ngày ban hành09/02/2012
        Ngày hiệu lực09/02/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 552/QĐ-BCT năm 2012 công bố thủ tục hành chính sửa đổi

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 552/QĐ-BCT năm 2012 công bố thủ tục hành chính sửa đổi

            • 09/02/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/02/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực