Quyết định 5524/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 5524/QĐ-UBND 2023 đơn giản hóa thủ tục hành chính Lao động Ủy ban Thành phố Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5524/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025;

Căn cứ Kế hoạch số 281/KH-UBND ngày 28/10/2022 của UBND Thành phố về việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong các cơ quan hành chính nhà nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 4235/TTr-SLĐTBXH ngày 18/10/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua phương án đơn giản hóa 04 thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp cơ quan liên quan triển khai kết quả rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành thuộc thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục KSTTHC - Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các PCT UBND Thành phố;
- VPUBTP: CVP, PCVP C.N.Trang,
Các phòng: HCTC, KSTTHC, TTĐT;
- Trung tâm báo chí Thủ đô;
- Lưu: VT, KSTTHC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Sơn

PHỤ LỤC

PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Kèm theo Quyết định số 5524/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

1. Bổ nhiệm hòa giải viên lao động

a, Nội dung đơn giản hóa:

- Thời gian thực hiện: Giảm 01 ngày làm việc so với quy định.

- Lý do: Thời gian theo quy định hiện hành tối đa tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là 10 ngày làm việc, thực tế thấy có thể rút ngắn được 01 ngày làm việc còn 09 ngày làm việc (giảm 01 ngày làm việc, tương đương 10% thời gian quy định).

b, Kiến nghị thực thi: Sửa đổi Điểm d Khoản 2 Điều 93 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.

2. Bổ nhiệm lại hòa giải viên lao động

a, Nội dung đơn giản hóa:

- Thời gian thực hiện: Giảm 01 ngày làm việc so với quy định.

- Lý do: Thời gian theo quy định hiện hành tối đa tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là 10 ngày làm việc, thực tế thấy có thể rút ngắn được 01 ngày làm việc còn 09 ngày làm việc (giảm 01 ngày làm việc, tương đương 10% thời gian quy định).

b, Kiến nghị thực thi: Sửa đổi Điểm b Khoản 3 Điều 93 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.

3. Bổ nhiệm trọng tài viên lao động

a, Nội dung đơn giản hóa:

- Thời gian thực hiện: Giảm 01 ngày làm việc so với quy định.

- Lý do: Thời gian theo quy định hiện hành tối đa tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là 10 ngày làm việc, thực tế thấy có thể rút ngắn được 01 ngày làm việc còn 09 ngày làm việc (giảm 01 ngày làm việc, tương đương 10% thời gian quy định).

b, Kiến nghị thực thi: Sửa đổi Khoản 2 Điều 99 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.

4. Chấp thuận chủ trương bổ sung địa điểm đào tạo mới trên địa bàn Thành phố Hà Nội đối với trường cao đẳng.

a. Nội dung đơn giản hóa:

- Thành phần hồ sơ: Bỏ thành phần hồ sơ là Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đang còn hiệu lực do cơ quan có thẩm quyền cấp.

- Lý do: Bộ phận thụ lý hồ sơ tự tra cứu Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đang còn hiệu lực từ cơ quan có thẩm quyền.

b. Kiến nghị thực thi: Không.

c. Lợi ích phương án đơn giản hóa:

+ Chi phí tuân thủ TTHC trước khi đơn giản hóa: 200.000 đồng/năm

+ Chi phí tuân thủ TTHC sau khi đơn giản hóa: 150.000 đồng/năm.

+ Chi phí tiết kiệm: 50.000 đồng/năm.

+ Tổ chức không phải nộp Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đang còn hiệu lực do cơ quan có thẩm quyền cấp, tiết kiệm các chi phí hợp lý khác.

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 25%./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5524/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu5524/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/10/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 tháng trước
(06/11/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5524/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 5524/QĐ-UBND 2023 đơn giản hóa thủ tục hành chính Lao động Ủy ban Thành phố Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 5524/QĐ-UBND 2023 đơn giản hóa thủ tục hành chính Lao động Ủy ban Thành phố Hà Nội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu5524/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýLê Hồng Sơn
        Ngày ban hành30/10/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 tháng trước
        (06/11/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 5524/QĐ-UBND 2023 đơn giản hóa thủ tục hành chính Lao động Ủy ban Thành phố Hà Nội

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 5524/QĐ-UBND 2023 đơn giản hóa thủ tục hành chính Lao động Ủy ban Thành phố Hà Nội

              • 30/10/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực