Quyết định 554/QĐ-UBND

Quyết định 554/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục gồm 03 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai

Nội dung toàn văn Quyết định 554/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục 03 thủ tục hành chính của Sở Lao động Gia Lai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 554/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 10 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC GỒM 03 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Ch nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 34/TTr-SLĐTBXH ngày 02/5/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục gồm 03 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo Quyết định số 313/QĐ-LĐTBXH ngày 15/3/2019 của Bộ Lao đng - Thương binh và Xã hội về việc công bố các thủ tục hành chính được sửa đổi, bãi bỏ lĩnh vực phòng, chng tệ nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Cục Kiểm soát TTHC - Văn phòng Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tử tnh;
- Sở Thông tin và Truyền thông (Phòng CNTT);
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Võ Ngọc Thành

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYN TIP NHẬN CỦA SLAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 554/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời gian giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

01

Cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện

40 ngày làm việc (kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ)

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai (Quầy s3 - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai),

Địa chỉ: 17 Trần Hưng Đạo, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai

Không

- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ; Nghị định 94/2011/NĐ-CP ngày 18/10/2011 của Chính phủ;

- Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT- BLĐTBXH-BYT ngày 31/12/2011;

02

Gia hạn giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện

30 ngày làm việc (kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ)

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai (Quầy s3 - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai),

Địa chỉ: 17 Trần Hưng Đạo, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai

Không

- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ; Nghị định 94/2011/NĐ-CP ngày 18/10/2011 của Chính phủ;

- Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT- BLĐTBXH-BYT ngày 31/12/2011;

03

Thay đổi giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện

30 ngày làm việc (kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ)

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai (Quầy s3 - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai),

Địa chỉ: 17 Trần Hưng Đạo, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai

Không

- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ; Nghị định 94/2011/NĐ-CP ngày 18/10/2011 của Chính phủ;

- Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT- BLĐTBXH-BYT ngày 31/12/2011;

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 554/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu554/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/05/2019
Ngày hiệu lực10/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 554/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 554/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục 03 thủ tục hành chính của Sở Lao động Gia Lai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 554/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục 03 thủ tục hành chính của Sở Lao động Gia Lai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu554/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
        Người kýVõ Ngọc Thành
        Ngày ban hành10/05/2019
        Ngày hiệu lực10/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 554/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục 03 thủ tục hành chính của Sở Lao động Gia Lai

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 554/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục 03 thủ tục hành chính của Sở Lao động Gia Lai

           • 10/05/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/05/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực