Quyết định 555/2005/QĐ-UBND

Quyết định 555/2005/QĐ-UBND về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành

Quyết định 555/2005/QĐ-UBND bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất đã được thay thế bởi Quyết định 44/2010/QĐ-UBND chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái và được áp dụng kể từ ngày 29/08/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 555/2005/QĐ-UBND bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 555/2005/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 09 tháng 6 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC: BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

ỦY BAN  NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số: 197/2004/NĐ-CP ngày 03 /12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 74/2005/QĐ – TTg ngày 06/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng tiền chuyển quyền sử dụng đất, tiền bán nhà xưởng và các công trình khi tổ chức kinh tế phải di dời trụ sở, cơ sở sản xuất kinh doanh theo quy hoạch;
Căn cứ Thông tư số 197/2004/NĐ-CP">116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ biên bản họp Ủy ban nhân dân tỉnh số 21/BB-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2005;
Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số: 680/TTr-STC ngày 23/5/2005,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Bản quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Điều 2. Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với sở Tài nguyên-Môi trường, Sở Xây dựng hướng dẫn và tổ chức thực hiện quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 7 (bảy) ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Xây dựng, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
VPCP (b/c);
Bộ Tài chính;
Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
TT. TU, TT. HĐND tỉnh (b/c);
CT, các PCT. UBND tỉnh;
Các Sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh;
UBND huyện, thị xã;
LĐVP, CVNC/VP;
Lưu VP. UBND tỉnh, MH.QHUB07

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Châu

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 555/2005/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 555/2005/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 09/06/2005
Ngày hiệu lực 16/06/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 29/08/2010
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 555/2005/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 555/2005/QĐ-UBND bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 555/2005/QĐ-UBND bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 555/2005/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Tây Ninh
Người ký Nguyễn Văn Châu
Ngày ban hành 09/06/2005
Ngày hiệu lực 16/06/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 29/08/2010
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 555/2005/QĐ-UBND bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

Lịch sử hiệu lực Quyết định 555/2005/QĐ-UBND bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất