Quyết định 555/QĐ-UBND

Quyết định 555/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng Lộ trình đổi mới công nghệ do thành phố Hải Phòng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 555/QĐ-UBND Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng Lộ trình đổi mới công nghệ Hải Phòng 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 555/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 05 tháng 04 năm 2016

 

QUYT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG LỘ TRÌNH ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ NĂM 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013;

Căn cứ Quyết định số 1964/QĐ-UBND ngày 07/10/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt chương trình Đổi mới công nghệ thành phố Hải Phòng đến năm 2020;

Xét đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình s 20/TTr-KHCN ngày 09/3/2016,

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng Lộ trình đổi mới công nghệ năm 2016 (có Kế hoạch kèm theo).

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Thành viên Ban Chđạo chương trình Đổi mới công nghệ thành phố Hải Phòng đến năm 2020, Th trưởng các ngành, đơn vị, doanh nghiệp liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND TP;
- Như điều 2;
- Các Sở; KHĐT, TC, CT, NNPTNT;
- CPVP;
- CV: GD, TC;
- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Xuân Bình

 

KẾ HOẠCH

HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG LỘ TRÌNH ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định s: 555/QĐ-UBND ngày 05/04/2016 của y ban nhân dân thành phố)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mc đích:

- Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng Lộ trình đổi mới ng nghệ năm 2016 theo chương trình Đổi mới công nghệ thành phố Hải Phòng đến năm 2020.

2. Yêu cầu:

- Hỗ trợ, tư vấn, định hưng cho doanh nghiệp xây dựng và thực hiện Lộ trình đổi mới công nghệ theo nguyên tắc: Lộ trình đổi mới công nghệ là công cụ liên kết giữa sản phẩm, công nghệ và thị trường. Các doanh nghiệp được tư vấn xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ phải xuất phát từ nhu cầu thực tế và có nguồn lực để đổi mới công nghệ.

- Năm 2016 hoàn thành việc hỗ trợ xây dựng lộ trình Đổi mới công nghệ cho 05 doanh nghiệp:

TT

Doanh nghiệp

Lĩnh vc

1

Công ty Cổ phần Sivico

Sản xuất sơn giao thông nhiệt dẻo phản quang

2

Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long

Chế biến thực phẩm

3

Công ty Cổ phần Giống gia cầm Lượng Huệ

Sản xut ging gia cm, thịt gà sạch, trứng gà sạch, chế biến thực phẩm

4

Công ty TNHH Chế biến thủy sản - XNK Việt Trường

Chế biến thủy sản xuất khẩu

5

Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phong

Sản phẩm bia

II. NỘI DUNG KHOẠCH

1. Ký hợp đồng hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng Lộ trình đổi mi công nghệ.

2. Ký hợp đồng tư vấn các doanh nghiệp xây dng Lộ trình đổi mới công nghệ.

3. Khảo sát, đánh giá, tư vấn xây dựng Lộ trình đổi mới công nghệ cho các doanh nghiệp

4. Tổ chức đánh giá, nghiệm thu Lộ trình đổi mi công nghệ của 05 doanh nghiệp.

5. Tổng kết, đánh giá thực hiện kế hoạch hỗ trợ.

III. THỜI GIAN, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

STT

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

1

Ký hợp đồng hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng Lộ trình đi mới công nghệ.

Tháng 3/2016

Sở Khoa học và Công nghệ

Doanh nghiệp tham gia

2

Ký hợp đồng tư vấn các doanh nghiệp xây dựng Lộ trình đổi mới công nghệ.

Tháng 3/2016

Doanh nghiệp tham gia

Sàn Giao dịch Công nghệ và Thiết bị Hải Phòng

3

Khảo sát, đánh giá, tư vấn xây dựng Lộ trình đi mi công nghệ cho các doanh nghiệp.

Tháng 3/2016­7/2016

Sàn Giao dịch Công nghệ và Thiết bị Hải Phòng

Doanh nghiệp tham gia

4

Tổ chức đánh giá, nghiệm thu Lộ trình đổi mới công nghệ của 05 doanh nghiệp.

Tháng 8/2016

Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp thành phố

Sàn Giao dịch Công nghệ và Thiết bị Hải Phòng; Doanh nghiệp tham gia

5

Tổng kết, đánh giá thc hin kế hoch

Tháng 8/2016­- 12/2016

Ban Chỉ đạo chương trình Đổi mới công nghệ thành phố Hải Phòng đến năm 2020

Sở Khoa học và Công nghệ; Sàn Giao dịch Công nghệ và Thiết bị Hi Phòng; Doanh nghiệp tham gia

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Theo Công văn số 515/STC-VX ngày 05/5/2014 của Sở Tài chính về việc thẩm định tài chính đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ, chi phí hỗ trợ xây dựng Lộ trình đổi mới công nghệ áp dụng cho 01 doanh nghiệp là 80.000 000 đng.

- Tổng kinh phí hỗ trợ 05 doanh nghiệp:

05 doanh nghiệp x 80.000.000đ/doanh nghiệp = 400.000.000 đồng.

(Bằng chữ: Bn trăm triệu đồng chẵn)

V. TCHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chỉ đạo chương trình Đổi mới công nghệ thành phố Hải Phòng đến năm 2020

- Phối hợp với SKhoa học và Công nghệ để triển khai những nội dung kế hoạch có liên quan.

- Tham gia các hội đồng tư vấn, đánh giá, nghiệm thu.

2. Sở Khoa học và Công nghệ

- Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch.

- Ký hợp đồng hỗ trợ xây dựng Lộ trình đổi mi công nghệ với các doanh nghiệp.

3. Sàn Giao dịch Công nghệ và Thiết bị Hải Phòng

- Ký hợp đồng tư vấn xây dựng Lộ trình đổi mi công nghệ với các doanh nghiệp.

- Khảo sát, đánh giá, tư vấn xây dựng Lộ trình đổi mới công nghệ cho các doanh nghiệp.

4. Các doanh nghiệp

Phối hợp với Sàn Giao dịch Công nghệ và Thiết bị Hải Phòng triển khai xây dng Lộ trình đổi mới công nghệ và tổ chức thực hiện Lộ trình./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 555/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu555/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/04/2016
Ngày hiệu lực05/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 555/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 555/QĐ-UBND Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng Lộ trình đổi mới công nghệ Hải Phòng 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 555/QĐ-UBND Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng Lộ trình đổi mới công nghệ Hải Phòng 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu555/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
        Người kýNguyễn Xuân Bình
        Ngày ban hành05/04/2016
        Ngày hiệu lực05/04/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 555/QĐ-UBND Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng Lộ trình đổi mới công nghệ Hải Phòng 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 555/QĐ-UBND Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng Lộ trình đổi mới công nghệ Hải Phòng 2016

            • 05/04/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/04/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực