Quyết định 5564/QĐ-UBND

Quyết định 5564/QĐ-UBND năm 2007 về quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 5564/QĐ-UBND quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo thực hiện tiết kiệm sử dụng điện thành phố Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 5564/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN TIẾT KIỆM TRONG SỬ DỤNG ĐIỆN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 2297/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Chỉ thị số 19/2005/CT-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện;
Căn cứ Chỉ thị số 06/2007/CT-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công nghiệp thành phố tại Tờ trình số 1266/TTr-SCN ngày 19 tháng 11 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện thành phố, Thủ trưởng các Sở, ban ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện và các thành viên Ban Chỉ đạo tiết kiệm trong sử dụng điện thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Trung Tín

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN TIẾT KIỆM TRONG SỬ DỤNG ĐIỆN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5564/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Chức năng của Ban Chỉ đạo

Ban Chỉ đạo thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện thành phố Hồ Chí Minh (sau đây viết tắt là Ban Chỉ đạo tiết kiệm điện) là tổ chức liên ngành, hoạt động dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về lĩnh vực tiết kiệm trong sử dụng điện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Cơ quan thường trực

Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo là Sở Công nghiệp:

Địa chỉ số 163, đường Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (84.8) 8.221775 - 8.221776; Fax: (84.8) 8.221776

Website: http://www.congnghiep.hochiminhcity.gov.vn

Email: [email protected]

Chương 2:

NHIỆM VỤ, TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA BAN CHỈ ĐẠO

Điều 3. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo tiết kiệm điện

1. Chỉ đạo các cơ quan chức năng, Ủy ban nhân dân các quận - huyện và các tổ chức có liên quan giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện theo quy định hiện hành của pháp luật và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố.

2. Đề xuất với Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố biện pháp xử lý các hành vi lãng phí trong sử dụng điện.

3. Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện tại các quận - huyện trên địa bàn thành phố.

4. Tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giải quyết các vấn đề khác liên quan đến việc thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện trên địa bàn thành phố.

5. Định kỳ hàng quý, mỗi Ủy viên thuộc Ban Chỉ đạo tiết kiệm điện báo cáo và đánh giá kết quả thực hiện công tác tiết kiệm điện trên địa bàn quản lý cho cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo là Sở Công nghiệp để tổng hợp báo cáo Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố theo định kỳ sáu tháng.

Điều 4. Trách nhiệm và quyền hạn của Ban Chỉ đạo tiết kiệm điện

1. Các Sở - ngành, Ủy ban nhân dân các quận - huyện, các cơ quan, đơn vị có đại diện là thành viên của Ban Chỉ đạo có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo giao và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

2. Ban Chỉ đạo được kiến nghị, yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các Tổng Công ty, Tập đoàn kinh tế và các đơn vị trong và ngoài nước đóng trên địa bàn thành phố cùng phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan đến việc thực hiện tiết kiệm điện nhằm thực hiện các nhiệm vụ đã được Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố giao.

Chương 3:

TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG

Điều 5. Tổ chức bộ máy Ban Chỉ đạo tiết kiệm điện

Tổ chức bộ máy Ban Chỉ đạo tiết kiệm điện được phê duyệt tại Quyết định số 2297/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Ban Chỉ đạo phân công nhiệm vụ, quyền hạn cho từng thành viên. Các thành viên có trách nhiệm báo cáo với lãnh đạo cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo. Các thành viên chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo và lãnh đạo cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố về nhiệm vụ được giao.

Thường trực Ban Chỉ đạo tiết kiệm điện có trách nhiệm thành lập Tổ chuyên viên giúp việc để trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo giao theo Điều 6 của Quy chế này.

Mỗi thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị do mình đại diện giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác tiết kiệm trong sử dụng điện như sau:

1. Trưởng Ban Chỉ đạo:

- Chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ban Chỉ đạo tiết kiệm điện thành phố.

- Phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên trong Ban Chỉ đạo tiết kiệm điện thành phố. Kiểm tra, đôn đốc các thành viên trong Ban Chỉ đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ đã được phân công.

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo tiết kiệm điện.

2. Phó Trưởng ban Thường trực:

- Giúp việc cho Trưởng ban Ban Chỉ đạo và chịu trách nhiệm về những công việc được giao.

- Thay mặt Trưởng ban họp với Ủy ban nhân dân các quận - huyện và Sở, ban, ngành có liên quan trong việc triển khai công tác tiết kiệm trong sử dụng điện trên địa bàn thành phố.

- Đề xuất các chủ trương, chính sách, biện pháp phù hợp để nâng cao hiệu quả việc thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện.

- Đề xuất với Ủy ban nhân dân thành phố các biện pháp chế tài, các hình thức xử lý kỷ luật đối với những tổ chức, cá nhân không chấp hành nghiêm các biện pháp tiết kiệm trong sử dụng điện.

3. Ủy viên Thường trực:

- Lập kế hoạch và phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện công tác kiểm tra việc tiết kiệm trong sử dụng điện đối với khách hàng sử dụng điện trên địa bàn thành phố.

- Phối hợp với các thành viên trong Ban Chỉ đạo chuẩn bị chương trình và nội dung các phiên họp của Ban Chỉ đạo tiết kiệm điện.

- Thay mặt Thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì các cuộc họp của Ban Chỉ đạo, làm việc với Ủy ban nhân dân các quận - huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác triển khai, thực hiện và đánh giá việc tiết kiệm trong sử dụng điện.

- Định kỳ sáu tháng, báo cáo kết quả thực hiện công tác tiết kiệm trong sử dụng điện trên địa bàn thành phố trình Thường trực Ban Chỉ đạo xem xét trước khi báo cáo Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố.

4. Các Ủy viên thuộc Ủy ban nhân dân các quận - huyện:

- Tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện thành lập Đoàn kiểm tra tiết kiệm trong sử dụng điện và phối hợp với Điện lực khu vực thực hiện kiểm tra các khách hàng sử dụng điện trên địa bàn quản lý. Nội dung kiểm tra theo tiêu chí được quy định tại Chỉ thị số 19/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 06/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện triển khai Chỉ thị về tiết kiệm trong sử dụng điện trên địa bàn quản lý và lập kế hoạch cụ thể triển khai Chỉ thị một cách có hiệu quả.

- Cử bộ phận chuyên môn tham gia đoàn kiểm tra công tác thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện đối với các khách hàng sử dụng điện trên địa bàn do cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo tiết kiệm điện thành phố chủ trì.

- Giám sát chặt chẽ thời gian bật, tắt đèn chiếu sáng công cộng dân lập hợp lý từ 18 giờ 30 phút ngày hôm trước đến 5 giờ 30 phút ngày hôm sau.

- Định kỳ hàng quý, hàng năm hoặc đột xuất, báo cáo kết quả thực hiện công tác tiết kiệm trong sử dụng điện trên địa bàn về cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tiết kiệm điện là Sở Công nghiệp để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

5. Ủy viên thuộc Công ty Điện lực thành phố:

- Cử bộ phận chuyên môn tham gia đoàn kiểm tra công tác thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện đối với các khách hàng sử dụng điện do cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tiết kiệm điện thành phố chủ trì.

- Thường xuyên giám sát, kiểm tra chặt chẽ biểu đồ phụ tải của khách hàng sử dụng điện, đặc biệt đối với khách hàng sử dụng có công suất lớn.

- Phối hợp tốt với các cơ quan thông tin đại chúng để tổ chức tuyên truyền rộng rãi về các biện pháp tiết kiệm trong sử dụng điện, hợp lý và hiệu quả.

- Tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai công tác thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện và nghiên cứu đề xuất với Ban Chỉ đạo trong việc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trên để Thường trực Ban Chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền.

- Chỉ đạo các Điện lực khu vực tăng cường công tác quản lý trong kỹ thuật và trong kinh doanh, bố trí kế hoạch cải tạo lưới điện một cách hợp lý, hạn chế sự cố và giảm tổn thất điện năng.

- Định kỳ hàng tháng, hàng năm hoặc đột xuất, báo cáo kết quả thực hiện công tác tiết kiệm trong sử dụng điện trên địa bàn về cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tiết kiệm điện là Sở Công nghiệp để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

6. Ủy viên thuộc các đơn vị điện lực khu vực:

- Chỉ đạo bộ phận chuyên môn phối hợp với Phòng Kinh tế các quận - huyện tổ chức kiểm tra việc thực hiện tiết kiệm điện đối với các khách hàng sử dụng điện trên địa bàn quản lý.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền, phổ biến các quy định về thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện.

- Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật và kinh doanh để giảm tổn thất điện năng.

- Định kỳ hàng tháng, hàng năm hoặc đột xuất, báo cáo kết quả thực hiện công tác tiết kiệm trong sử dụng điện trên địa bàn về đơn vị chủ quản để tổng hợp báo cáo cho Thường trực Ban Chỉ đạo tiết kiệm điện là Sở Công nghiệp thành phố.

7. Ủy viên thuộc Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố:

- Tham mưu cho Trưởng ban Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố thành lập đoàn kiểm tra tiết kiệm trong sử dụng điện, kiểm tra các doanh nghiệp sản xuất thuộc địa bàn quản lý. Nội dung kiểm tra theo tiêu chí được quy định tại Chỉ thị số 19/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 06/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Tham mưu cho Trưởng ban Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp thuộc địa bàn quản lý ban hành Quy chế/quy định về sử dụng điện trong phạm vi doanh nghiệp theo quy định của Luật Điện lực và Chỉ thị số 19/2005/CT-TTg.

- Cử bộ phận chuyên môn tham gia đoàn kiểm tra công tác thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện đối với các khách hàng sử dụng điện thuộc địa bàn quản lý do cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tiết kiệm điện thành phố chủ trì.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương tiết kiệm điện đến các cán bộ, công nhân viên của các doanh nghiệp.

- Định kỳ hàng quý, hàng năm hoặc đột xuất, báo cáo kết quả thực hiện công tác tiết kiệm trong sử dụng điện thuộc địa bàn quản lý về cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tiết kiệm điện là Sở Công nghiệp để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

8. Ủy viên thuộc Sở Tài chính:

- Có trách nhiệm kiểm tra việc cắt giảm chi ít nhất là 10% cho việc tiêu dùng điện đối với các cơ quan, đơn vị thụ hưởng ngân sách Nhà nước.

- Cân đối, bố trí nguồn tài chính cho hoạt động của Ban Chỉ đạo, đưa vào kế hoạch ngân sách hàng năm của thành phố.

- Thanh toán kinh phí hoạt động hàng năm của Ban Chỉ đạo thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện thành phố trên cơ sở kinh phí được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

9. Ủy viên thuộc Sở Giao thông - Công chính:

- Có trách nhiệm chỉ đạo Công ty Chiếu sáng công cộng và Công ty Công viên cây xanh thành phố thực hiện việc cắt giảm 50% số lượng đèn chiếu sáng công cộng tại các tuyến đường phố, khu vực công cộng, công viên…

- Kiểm tra, giám sát việc cắt giảm 50% số lượng đèn chiếu sáng công cộng tại các tuyến đường phố, khu vực công cộng, công viên…; giám sát chặt chẽ thời gian bật, tắt chiếu sáng công cộng hợp lý, nhưng không được gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông, trật tự an ninh công cộng.

- Tham mưu cho Ban Giám đốc Sở chỉ đạo việc thay thế các loại đèn chiếu sáng có công suất lớn bằng loại đèn ít tiêu thụ điện năng và thực hiện việc áp dụng hệ thống thiết bị điều khiển tự động có chế độ điều chỉnh công suất để giảm công suất về đêm khi mật độ giao thông giảm đối với các tuyến đường có hệ thống đèn cải tạo và xây dựng mới.

 - Định kỳ hàng quý, hàng năm hoặc đột xuất, báo cáo kết quả thực hiện công tác tiết kiệm trong sử dụng điện thuộc phạm vi quản lý về cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tiết kiệm điện là Sở Công nghiệp để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

10. Ủy viên thuộc Sở Văn hóa và Thông tin:

- Kiểm tra, giám sát việc cắt giảm 50% số lượng đèn quảng cáo - trang trí (pa nô, hộp đèn, trụ đèn …) của các công ty quảng cáo, cơ sở dịch vụ; hạn chế đến mức tối đa việc sử dụng đèn quảng cáo có công suất lớn; giám sát chặt chẽ thời gian bật, tắt đèn quảng cáo - trang trí hợp lý từ 18 giờ 30 phút đến 23 giờ hàng ngày.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giải pháp tiết kiệm trong sử dụng điện trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Định kỳ hàng quý, hàng năm hoặc đột xuất, báo cáo kết quả thực hiện công tác tiết kiệm trong sử dụng điện thuộc phạm vi quản lý về cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tiết kiệm điện là Sở Công nghiệp để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

11. Ủy viên thuộc Sở Khoa học và Công nghệ:

- Tham mưu cho lãnh đạo Sở chỉ đạo bộ phận chuyên môn nghiên cứu các giải pháp tiết kiệm trong sử dụng điện để phổ biến và áp dụng rộng rãi trong nhân dân.

- Nghiên cứu đề xuất với Ban Chỉ đạo tiết kiệm điện về các giải pháp kỹ thuật để việc thực hiện công tác tiết kiệm trong sử dụng điện đem lại hiệu quả cao.

- Định kỳ hàng quý, hàng năm hoặc đột xuất, báo cáo kết quả thực hiện công tác tiết kiệm trong sử dụng điện thuộc phạm vi quản lý về cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tiết kiệm điện là Sở Công nghiệp để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 6. Tổ chuyên viên giúp việc cho Ban Chỉ đạo tiết kiệm điện

Tổ chuyên viên giúp việc cho Ban Chỉ đạo tiết kiệm điện thành phố là các cán bộ giúp việc cho Thường trực Ban Chỉ đạo. Tổ chuyên viên được thành lập theo Quyết định số 90A/QĐ-BCĐTKĐ ngày 28 tháng 5 năm 2007 của Trưởng Ban Chỉ đạo tiết kiệm điện thành phố.

Tổ chuyên viên có nhiệm vụ:

- Phối hợp với các cơ quan chức năng, Ủy ban nhân dân các quận - huyện, các thành viên Ban Chỉ đạo tiết kiệm điện và các tổ chức có liên quan giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện theo quy định hiện hành của pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ do Thường trực Ban Chỉ đạo tiết kiệm điện thành phố giao.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng, Ủy ban nhân dân các quận - huyện, các thành viên Ban Chỉ đạo tiết kiệm điện và các tổ chức có liên quan kiểm tra và lập biên bản vi phạm về việc không thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện tại các quận - huyện.

- Đề xuất với thường trực Ban Chỉ đạo tiết kiệm điện thành phố biện pháp xử lý các hành vi lãng phí trong sử dụng điện.

- Giúp thường trực Ban Chỉ đạo tiết kiệm điện thành phố giải quyết các vấn đề khác liên quan đến thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện trên địa bàn thành phố.

- Giúp thường trực Ban Chỉ đạo tiết kiệm điện thành phố theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện trên địa bàn thành phố theo định kỳ hàng tháng.

Điều 7. Nguyên tắc, chế độ làm việc

1. Định kỳ sáu tháng, Ban Chỉ đạo tiết kiệm điện thành phố họp để đánh giá kết quả công tác đã thực hiện và lập kế hoạch thực hiện trong sáu tháng tiếp theo. Trong trường hợp cần thiết Thường trực Ban Chỉ đạo có thể tổ chức cuộc họp đột xuất với một số thành viên của Ban Chỉ đạo và Tổ chuyên viên nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến việc thực hiện công tác tiết kiệm điện hoặc những khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong quá trình thực hiện.

2. Ban Chỉ đạo tiết kiệm điện hoạt động trên nguyên tắc thảo luận tập thể và thực hiện theo ý kiến kết luận của Trưởng ban Ban Chỉ đạo.

3. Các thành viên Ban Chỉ đạo tiết kiệm điện tự lên kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ được giao. Thời gian và địa điểm của mỗi thành viên do thành viên đó bố trí và thông báo cho các bên liên quan biết để tham dự. Trong trường hợp cần sự hỗ trợ của cơ quan thường trực, các thành viên Ban Chỉ đạo thông báo đến cơ quan thường trực bằng văn bản trước 05 (năm) ngày làm việc.

4. Các thành viên Ban Chỉ đạo tiết kiệm điện có trách nhiệm tham gia đầy đủ các cuộc họp do Ban Chỉ đạo triệu tập và chuẩn bị nội dung báo cáo về tình hình triển khai công tác thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện trong phạm vi trách nhiệm được giao.

5. Các thành viên của Ban Chỉ đạo tiết kiệm điện vì lý do bận công tác không thể tham dự cuộc họp của Ban Chỉ đạo phải có ý kiến chính thức bằng văn bản hoặc ủy quyền cho người đại diện tham dự cuộc họp.

6. Các thành viên Ban Chỉ đạo tiết kiệm điện có trách nhiệm gửi báo cáo phần công tác của từng thành viên theo sự phân công trách nhiệm tại Điều 5 của Quy chế này.

Chương 4:

TÀI CHÍNH VÀ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG

Điều 8.

1. Kinh phí hoạt động hàng năm của Ban Chỉ đạo tiết kiệm điện được sử dụng từ ngân sách thành phố theo dự toán do Sở Công nghiệp lập, được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt và được sử dụng tài khoản của Sở Công nghiệp để thực hiện giao dịch tài chính.

2. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo tiết kiệm điện phục vụ cho công tác tổ chức các cuộc họp định kỳ, đột xuất, kiểm tra, giám sát, bồi dưỡng tập huấn, mua sắm các trang thiết bị cần thiết phục vụ công tác kiểm tra và bồi dưỡng cho các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ chuyên viên giúp việc cho Ban Chỉ đạo, các thành viên đoàn kiểm tra khi thực hiện công tác kiểm tra.

Chương 5:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9. Các thành viên Ban Chỉ đạo tiết kiệm điện phải quán triệt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo đã được xác định trong Quy chế này. Quy chế này được áp dụng cho các thành viên Ban Chỉ đạo tiết kiệm điện thành phố.

Điều 10. Những văn bản do Trưởng ban Ban Chỉ đạo ký sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân thành phố, các văn bản do Phó Trưởng ban Thường trực ký sử dụng con dấu của Sở Công nghiệp thành phố.

Điều 11. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thành phố, các Trường Đại học, các Viện Nghiên cứu, các Trung tâm, Liên hiệp, Hiệp hội, Hội, Công đoàn, đoàn thể, các cơ quan truyền thông trên địa bàn thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và địa phương mình phối hợp với Ban Chỉ đạo tiết kiệm điện để thực hiện tốt Quy chế này./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5564/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu5564/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/12/2007
Ngày hiệu lực18/12/2007
Ngày công báo15/01/2008
Số công báoSố 4
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5564/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 5564/QĐ-UBND quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo thực hiện tiết kiệm sử dụng điện thành phố Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 5564/QĐ-UBND quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo thực hiện tiết kiệm sử dụng điện thành phố Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu5564/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Trung Tín
        Ngày ban hành18/12/2007
        Ngày hiệu lực18/12/2007
        Ngày công báo15/01/2008
        Số công báoSố 4
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 5564/QĐ-UBND quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo thực hiện tiết kiệm sử dụng điện thành phố Hồ Chí Minh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 5564/QĐ-UBND quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo thực hiện tiết kiệm sử dụng điện thành phố Hồ Chí Minh

            • 18/12/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/01/2008

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/12/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực